13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3

13 17 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu 1: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức i = I0sin100πt Trong khoảng thời gian từ đến 0,01s cường độ dòng điện tức thời có giá trị 0,5I0 vào thời điểm A 400 400 B 600 600 C 500 500 D 300 300 Câu 2: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L hai tụ C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động thời điểm lượng điện trường lượng từ trường mạch nhau, tụ bị đánh thủng hồn tồn Dòng điện cực đại mạch sau lần so với lúc đầu ? A không đổi B 1/4 C 0,5 D 1/2 Câu 3: Một mạch dao động gồm tụ điện C = 20nF cuộn cảm L = μH điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Cường độ dòng hiệu dụng chạy mạch A 48 mA B 65mA C 53mA D 72mA Câu 4: Trong mạch dao động LC có dao động điện từ tự Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 1,2 V cường độ dòng điện mạch 1,8mA Khi điện áp hai đầu cuộn cảm 0,9V cường độ dòng điện mạch 2,4mA Cho L= mH Điện dung rụ điện A nF B 10nF C 15 nF D 20nF Câu 5: Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = 10-4s,điện áp cực đại hai tụ điện U0 = 10V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 0,02A Điện dung tụ điện hệ số tự cảm cuộn dây A C = 7,9.10-3F L = 3,2.10-8H B C = 3,2mF L = 0,79mH C C = 3,2.10-8F L = 7,9.10-3H D C = 0,2mF L = 0,1mH Câu 6: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C = μF cuộn dây có độ từ cảm L = 10 mH Khi t = 0, cường độ dòng điện qua cuộn dây có độ lớn lớn 0,05A Điện áp hai tụ điện đạt cực đại A vôn thời điểm t = 0,03s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B vôn thời điểm t = 1,57.10-4s C vôn thời điểm t = 1,57.10-4s D vôn thời điểm t = 0,03s Câu 7: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 25 pF, cuộn cảm có độ tự cảm 10-4 H, thời điểm ban đầu dao động c-ường độ dòng điện có giá trị cực đại 40 mA Biểu thức cư-ờng độ dòng diện mạch A i = 40cos(2.107 t + π/2) (mA) B i = 40cos(2.107 t) (mA) C i = 40cos(5.10-8 t) (mA) D i = 40cos(5.107 t) (mA) Câu 8: Một mạch dao động gồm tụ C = μF Cuộn dây có độ tự cảm L=0,9 mH Bỏ qua điện trở mạch, điện tích cực đại tụ Q0 = μC Tần số góc lượng mạch là: 105 A   rad/s; W = 5.10-7J B ω = 6.105rad/s; W = 5.107J C   10 3 rad/s; W = 5.10-7J 36 10 5 rad/s; W = 2.106J Câu 9: Tụ điện mạch dao động điện từđiện dụng 0,1 μF ban đầu tích điện hiệu điện U0 = 100 V Sau mạch dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: A 0,5.10-12 J B 0,5.10-3 J C 0,25.10-3 J D 1.10-3 J Câu 10: Cường độ dòng điện mạch dao động LC có biểu thức i = 9cos ωt(mA) Vào thời điểm lượng điện trường lần lượng từ trường cường độ dòng điện i A 3mA D   B 1,5 mA C 2 mA D 1mA Câu 11: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng L1,C1 L2,C2 có dao động điện từ tự Chu kì dao động riêng mạch thứ T1, mạch thứ hai T2.( cho T1 = nT2 ).Ban đầu điện tích tụ điện có độ lớn cực đại Q0 Sau tụ điện phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ điện hai mạch điện có độ lớn q tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ hai : A n B n C 1/n D 1/ n Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12: Mạch dao động LC có dao động điện từ Tại thời điểm điện tích tụ có giá trị q1 = 30(μC) ,q2 = 25(μC) cường độ dòng điện mạch có giá trị tương ứng i1 = 0,04 (A) i2 = 0,025√3(A) Chọn gốc thời gian lúc điện tích tụ có giá trị lớn Phương trình điện tích tụ là: A q = 4.10-6 cos( 1000t ) C B q = 5.10-6 cos( 1000πt ) C C q = 50.10-6 cos( 1000t ) C D q = 5.10-6 -6 cos( 1000t ) C Câu 13: Một mạch dao động LC lí tưởng có ω = 107 rad/s, điện tích cực đại tụ Q0 =4.10-12C Khi điện tích tụ q = 2√3.10-12C dòng điện mạch có giá trị A 2.10-5 A B 10-5 A C 2 10-5 A D 4.10-5 A Câu 14: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng, điện tích tụ điện biến thiên theo hàm số q = Q0cos(4πt + π) Sau thời gian ngắn (kể từ lúc t=0) lượng từ trường ba lần lượng điện trường A 1/12 (s) B 1/6 (s) C 1/4 (s) D 2/3 (s) Câu 15: Một mạch dao động lý tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ với chu kỳ T =10-4 (s) Nếu mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện cuộn cảm giống hệt tụ điện cuộn cảm mạch dao động điện từ với chu kỳ: A 10-4(s) B 10-4 (s) C 10-4 (s) D 0,5 10-4 (s) Câu 16: Ba mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện giống hệt nhau, cuộn cảm có hệ số tự cảm L1, L2 L1 nối tiếp L2 Tần số mạch dao động thứ thứ hai 1MHz 0,75MHz, tốc độ ánh sáng truyền chân khơng c = 3.108 m/s Bước sóng mà mạch thứ ba bắt là: A 500m B 100m C 240m D 700m Câu 17: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm L hai tụ điện C giống mắc nối tiếp Mạch hoạt động thời điểm lượng điện trường tụ gấp đôi lượng từ trường cuộn cảm, tụ bị đánh thủng hoàn toàn So với lúc đầu điện áp cực đại hai đầu cuộn cảm bằng: A 2/3 B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1/3 Câu 18: Tụ điện khung dây dao động điện từđiện dung C= 0,1  F , ban dầu tích điện, hiệu C điện tụ U0= 100V Sau khung dao động tắt dần Năng lượng tỏa nhiệt dạng nhiệt điện trở r cuộn dây khung tắt hẳn là: A 5.10-3J B 0,5.10-3J C 50.10-3J D 4.10-3J Câu 19: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm tụ xoay C cuộn cảm L Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay φ Ban đầu chưa xoay tụ mạch thu sóng có tần số f0 Khi xoay tụ góc φ1 mạch thu sóng có tần số f1 = 0,5f0 Khi xoay tụ góc φ2 mạch thu sóng có tần số f2 = f0 Tỉ số hai góc xoay là:  A  1 B 2  1 C 2  1 2 3 1 Câu 20: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 5.10-5(H) tụ điệnđiện dung C = 5pF Ban đầu cho dòng điện cường độ I0 chạy qua cuộn dây, ngắt mạch để dòng điện cuộn dây tích điện cho tụ, mạch có dao động điện từ tự chu kì T Điện áp cực đại cuộn dây U0 Ở thời điểm t, cường độ dòng điện qua cuộn dây i = - 0,5I0 giảm đến thời điểm t’ = t + T/3 điện áp tụ là: D A u  U0 , tăng B u  U0 , giảm C u   U0 , giảm U0 , tăng Câu 21: Có hai mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự Ở thời điểm t, gọi q1 q2 điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai Biết 18q12 + 9q22 = 184,5 (nC)2 Ở thời điểm t = t1, mạch dao động thứ điện tích tụ điện q1 = 1,5nC; cường độ dòng điện qua cuộn cảm mạch dao động thứ hai i2 = 3mA Khi đó, cường độ dòng điện qua cuộn cảm mạch dao động thứ là: D u   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A i1 = -8mA B i1 = 8mA C i1 = 4mA D i1 = -4mA Câu 22: Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm cuộn dây cảm L tụ điệnđiện dung biến đổi từ 40pF đến 810 pF Khi điều chỉnh điện dung C đến giá trị 90pF máy thu sóng có bước sóng 30m Dải sóng mà máy thu có bước sóng: A từ 20m đến 90m B từ 10m đến 270m C từ 15m đến 180m D từ 13,33m đến 270m. Câu 23: Một mạch dao động LC có L = 2mH, C = 8pF, lấy π2 = 10 Thời gian từ lúc tụ bắt đầu phóng điện đến lúc có lượng điện trường ba lần lượng từ trường là: 106 A s 15 B 10-7s 106 s 75 D 2.10-7s Câu 24: Cho mạch dao động lý tưởng LC Dùng nguồn điện chiều có suất điện động 10V cung cấp cho mạch lượng 25µJ cách nạp điện cho tụ Sau cho tụ phóng điện, dòng điện tức thời mạch sau khoảng thời gian π/4000 s lại không Độ tự cảm cuộn dây A L = 0,25 (H) B L = 0,125 (H) C L = (H) D L = 0,5 (H) Câu 25: Xét hai mạch dao động điện từ lí tưởng Chu kỳ dao động riêng mạch thứ T1, củamạch thứ hai T2 = 2T1 Ban đầu điện tích tụ có độ lớn cực đại Qo.Sau tụ phóng điện qua cuộn cảm mạch Khi điện tích tụ hai mạch có độ lớn q ( < q < Qo ) tỉ số độ lớn cường độ dòng điện mạch thứ thứ hai ? A 1/4 B C 1/2 D 2/3 Câu 26: Mạch khuếch đại mạch A Biến đổi dao động âm tần số thấp thành dao động điện tần số cao B Làm tăng biên độ âm C Làm tăng biên độ dao động điện D Làm tăng tần số dao động điện âm tần Câu 27: Loa thiết bị A Biến đổi song âm thành dao động điện âm tần B Làm tăng biên độ âm C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Trộn song âm với sóng cao tần D Biến đổi dao động điện âm tần thành song âm Câu 28: Cho mạch sau đây: I- Mạch dao động kín; II- Mạch dao động hở; III- Mạch điện xoay chiều R, L, C nối tiếp Các mạch khơng thể phát sóng điện từ truyền xa không gian? Chọn kết kết sau: A I II B II III C I III D II Câu 29: Trong thơng tin liên lạc sóng vơ tuyến điện, người ta sử dụng cách biến điệu biên độ, biết làm cho biên độ sóng điện từ cao tần (gọi sóng mang) biến thiên theo thời gian với tần số tần số dao động âm tần Cho tần số sóng mang 800KHz Khi dao động âm tần có tần số 1000Hz thực dao động tồn phần dao động cao tần thực số dao động toàn phần A A 1600 B 625 C 800 D 1000 Câu 30: Một khung dao động gồm tụ C = 10μF cuộn dây cảm L Mạch dao động không tắt dần với biểu thức dòng điện là: i = 0,01.sin(1000t)(A), t đo giây Điện áp hai cực tụ vào thời điểm t = π/6000 giây : A ≈ 0,876 V B ≈ 0,0866 V C ≈ 0,0876 V D ≈ 0,866 V ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: C Câu 6: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: B Câu 8: A Câu 9: B Năng lượng mạch là: W= = 5.10-4J Năng lượng mát sau dao động điện từ khung tắt lượng mạch Câu 10: A lượng điện trường lần lượng từ trường tức là: Wđ = 8Wt Mặt khác: W = Wt + Wđ = Wt + 8Wt = 9Wt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: C Ta có: Câu 12: C Câu 13: A Câu 14: A Ta có: T = π / ω = 0,5s lượng từ trường ba lần lượng điện trường tức là: Wt = 3Wđ Lại có: W = Wt + Wđ = 3Wđ + Wđ = 4Wđ thời gian ngắn (kể từ lúc t=0) lượng từ trường ba lần lượng điện trường khoảng thời gian điện tích tăng từ giá trị -Qo => -Qo/2 => t = T/6 = 1/12s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: A Khi mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện giống tụ điệnđiện dung tụ là: Ctd = Khi mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn cảm giống cuộn cảm cũ độ tự cảm mạch là: Ltd = L + L = 2L = 10-4 (s) => Chu kỳ mạch là: T = Câu 16: A Câu 17: B Tại thời điểm lượng điện trường tụ gấp đôi lượng từ trường cuộn cảm tức là: Wđ = 2Wt Mặt khác: W = Wđ + Wt = Wđ + Wđ/2 = 3Wđ/2 => Wđ =2W/3 Do tụ điện giống => lượng tụ => Khi tụ điện bị đánh thủng lượng lại mạch là: W' = Wt + Wđ/2 = W/3 + W/3 = 2W/3 Câu 18: B Năng lượng tỏa nhiệt dạng nhiệt điện trở r cuộn dây khung tắt lượng điện từ mạch J Câu 19: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C Câu 21: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: A Câu 23: A Câu 24: B Câu 25: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Câu 26: Câu 27: Câu 28: Câu 29: C D B C dao động cao tần thực số dao động tồn phần Câu 30: D Ta có i = 0,01.sin(1000t) = C Biểu thức u= cos(1000t) Tại t = π/6000 u= cos (π/6)= V ... mát sau dao động điện từ khung tắt hẳn là: A 0,5.1 0-1 2 J B 0,5.1 0 -3 J C 0,25.1 0 -3 J D 1.1 0 -3 J Câu 10: Cường độ dòng điện mạch dao động LC có biểu thức i = 9cos ωt(mA) Vào thời điểm lượng điện trường... giá trị 90pF máy thu sóng có bước sóng 30 m Dải sóng mà máy thu có bước sóng: A từ 20m đến 90m B từ 10m đến 270m C từ 15m đến 180m D từ 13, 33 m đến 270m. Câu 23: Một mạch dao động LC có L = 2mH,... mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự Ở thời điểm t, gọi q1 q2 điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai Biết 18q12 + 9q22 = 184,5 (nC)2 Ở thời điểm t = t1, mạch dao động thứ điện
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3 , 13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 3

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay