7 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2

6 27 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu Ban đầu có mẫu chất phóng xạ nguyên chất X với chu kì bán T Cứ hạt nhân X sau phóng xạ tạo thành hạt nhân Y Nếu mẫu chất tỉ lệ số nguyên tử chất Y chất X k tuổi mẫu chất A t = T.ln2/ln(1+k) B t = T.ln(1+k)/ln2 C t = 2T.ln(1+k)/ln2 D t = T.ln(1+k2)/ln2 Câu Một chất phóng xạ có chu kỳ bán 360 Khi lấy sử dụng khối lượng 1/32 khối lượng lúc nhận Thời gian từ lúc nhận đến lúc sử dụng: A 100 ngày B 80 ngày C 75 ngày D 50 ngày Câu Một chất phóng xạ có số phóng xạ 1,44.10-3 (1/giờ) Sau thời gian 75% số hạt nhân ban đầu bị phân hết? A 36 ngày B 37,4 ngày C 39,2 ngày D 40,1 ngày Câu Một chất phóng xạ có chu kỳ bán 360 Khi lấy sử dụng khối lượng 1/32 khối lượng lúc nhận Thời gian từ lúc nhận đến lúc sử dụng là: A 50 ngày B 60 ngày C 75 ngày D 85 ngày Câu Tia phóng xạ khơng bị lệch điện trường A tia α B tia β- C tia γ D tia β+ Câu Đồng vị 2311Na chất phóng xạ β- tạo thành đồng vị Magiê Mẫu có khối lượng ban đầu m0= 0,25 g Sau 120 độ phóng xạ cuả giảm 64 lần Cho Na = 6,02.1023 hạt/mol Khối lượng Magiê tạo sau thời gian 45 giờ: A 0,25 g B 0,197 g C 1,21 g D 0,21 g Câu Sau giờ, độ phóng xạ mẫu chất phóng xạ giảm lần Chu kì bán chất phóng xạ là: A B 1,5 C D Câu Chất phóng xạ 22286Rn ban đầu có khối lượng mg Sau 15,2 ngày khối lượng giảm 93,75 % Chu kì bán Rn là: A 4,0 ngày B 3,8 ngày C 3,5 ngày D 2,7 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Có chất phóng xạ A B với số phóng xạ λA λB Số hạt nhân ban đầu chất NA NB Thời gian để số hạt nhân A & B hai chất lại là: AB N ln A A A  B N B N ln B B A  B N A N ln B C B  A N A AB N ln A D A  B N B Câu 10 Gọi ∆t khoảng thời gian để số hạt nhân lượng chất phóng xạ giảm e lần, T chu kì bán chất phóng xạ Quan hệ ∆t T là: A T = ∆t.ln2 B T = ∆t.lg2 C T = ln2/∆t D T = ∆t/ln2 Câu 11 Trong quặng Urani tự nhiên gồm hai đồng vị U238 U235 Biết U235 chiếm tỉ lệ 7,143 /00 Giả sử lúc đầu trái đất hình thành tỉ lệ đồng vị 1:1 Cho biết chu kì bán U238 T1 = 4,5.109 năm,chu kì bán U235 T2= 0,713.109 năm Tuổi trái đất là: A 60,4 tỉ năm B 6,04 tỉ năm C 6,04 triệu năm D 604 tỉ năm Câu 12 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán 71,3 ngày Sau 30 ngày phần trăm khối lượng chất phóng xạ bị phân là: A 25,3 % B 74,7 % C 27,3 % D 26,3 % Câu 13 Một nguồn ban đầu chứa N0 hạt nhân nguyên tử phóng xạ Số hạt nhân bị phân sau thời gian chu kỳ bán là: A N0/8 B N0/16 C 2.N0/3 D 7.N0/8 Câu 14 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán T Sau thời gian ∆t = 1/λ kể từ lúc đầu, số phần trăm ngun tử phóng xạ lại là: A 36,8 % B 73,6 % C 63,8 % D 26,4 % Câu 15 22286Rn chất phóng xạ có chu kỳ bán T = 3,8 ngày Một mẫu phóng xạ có khối lượng m = mg Sau 19 ngày độ phóng xạ giảm đi: A 96,9 % B 69,9 % C 99,6 % D 96,6 % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Chất phóng xạ 21084Po phát tia α biến đổi thành 20682Pb Biết khối lượng hạt mPb = 205,9744 u, mPo = 209,9828 u, mα = 4,0026 u Giả sử hạt nhân mẹ ban đầu đứng yên phân không phát tia γ động hạt nhân là: A 0,1 MeV B 0,3 MeV C 0,4 MeV D 0,2 MeV Câu 17 Kết luận chất tia phóng xạ khơng đúng? A Tia α, β, γ có chung chất sóng điện từ có bước sóng khác B Tia α dòng hạt nhân nguyên tử C Tia β dòng hạt mang điện D Tia γ sóng điện từ Câu 18 Hạt nhân Pơlơni 21084Po đứng n phóng xạ α chuyển thành hạt nhân chì Pb Cho biết phóng xạ khơng kèm theo tia gamma Gọi khối lượng động hạt tạo thành sau phóng xạ mα; mPb; Wα; WPb Hệ thức sau đúng? m A W   WPb mPb 2mPb WPb B W  m 2m C W   WPb mPb m D W  Pb WPb m Câu 19 Chất phóng xạ Pơlơni 21084Po phóng tia α biến thành chì 20682Pb Cho biết chu kì bán Pơlơni T = 138 ngày Lúc đầu có 18 g Pơlơni, thời gian để lượng Pơlơni 2,25 g : A 1104 ngày B 276 ngày C 552 ngày D 414 ngày Câu 20 Phát biểu sau đúng? Phóng xạ A tượng hạt nhân nguyên tử phát sóng điện từ B tượng hạt nhân nguyên tử phát tia α, β, γ C tượng hạt nhân nguyên tử phát tia khơng nhìn thấy biến đổi thành hạt nhân khác D tượng hạt nhân nguyên tử nặng bị phá vỡ thành hạt nhân nhẹ hấp thụ nơtron Câu 21 Xê si 13455Cs chất phóng xạ β-, có chu kỳ bán năm Thời gian để 99 % chất phóng xạ mẫu chất bị biến là: A 19,32 năm B 12,39 năm C 13,29 năm D 13,92 năm Câu 22 Hạt nhân pơlơni phóng xạ theo phương trình 21084Po → 20682Pb + 42He Ban đầu có mẫu pơlơni ngun chất Hỏi sau tỉ số khối lượng chì tạo thành khối lượng pơlơni lại 103/35 Biết chu kỳ bán pôlôni 138 ngày? A 138 ngày B 276 ngày C 414 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 552 ngày Câu 23 Một mẫu chất chứa hai chất phóng xạ C D Ban đầu số nguyên tử C lớn gấp lần số nguyên tử D Hai sau, số nguyên tử lại C D Biết chu kỳ bán C 0,2 Chu kỳ bán D : A 2,5 B 0,4 C 0,1 D 0,25 Câu 24 60 27 C0 chất phóng xạ β với chu kỳ bán 5,27 năm Tính số hạt β phát từ 0,6 g Co sau 15,81 năm Cho NA= 6,02.1023 hạt/mol A 5,2675.1021 hạt B 5,2675.1022 hạt C 7,525.1020 hạt D 7,525.1021 hạt Câu 25 Ban đầu có lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian đầu 2/3 lượng chất bị phân Trong đầu lượng chất phóng xạ bị phân : A m0(√3-1)/3√3 B m0(2 - √3)/2√3 C m0(2 - √3)/√3 D m0(√3-1)/√3 Câu 26 Câu sai nói tượng phóng xạ? A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α β B Phơtơn γ hạt nhân phóng có lượng lớn C Tia β- êlectrơn nên phóng từ lớp vỏ ngun tử D Khơng có biến đổi hạt nhân phóng xạ γ 210 210 Câu 27 Chất phóng xạ 84 Po phát tia α biến đổi thành X Biết khối lượng hạt 84 Po ; α; X tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử u 209,9828 u; 205,9744 u; 4,0026 u Năng lượng toả 210 hạt nhân 84 Po phân A 4,8 MeV B 5,4 MeV C 5,9 MeV D 6,2 MeV 209 Câu 28 Chất phóng xạ 84 Po có tính phóng xạ α tạo hạt nhân chì với chu kì bán 138 ngày Ban đầu có mẫu Po nguyên chất, biết thời điểm khảo sát tỷ lệ khối lượng hạt nhân Po hạt nhân chì 1:15 Tuổi mẫu chất phóng xạ : A 555,4 ngày B 548,4 ngày C 552,0 ngày D 555,6 ngày Câu 29 Đồng vị 24Na11 phóng xạ β- với chu kỳ bán T = 15 Hỏi có hạt β- giải phóng 1giờ từ 10-6 g đồng vị 24Na Chọn đáp án A 2,39.1016 hạt B 2,51.1016 hạt C 11,34.1015 hạt D 1,134.1015 hạt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 30 Hạt nhân Randon (22286Rn) đứng yên phân rã, phóng tia α Coi khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị khối lượng nguyên tử số khối Phần trăm lượng toả phân chuyển thành động hạt α là: A 98,2 % B 90 % C 87,9 % D 88,97 % ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: C Câu 3: D Câu 4: C Câu 5: C Câu 6: B Câu 7: A Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: A Câu 11: B Câu 12: A Khối lượng chất phóng xạ ban đầu m0 =>Khối lượng chất phóng xạ lại sau 30 ngày là: =>Khối lượng chất phóng xạ bị phân là: Câu 13: D Câu 14: A Câu 15: A Câu 16: A Ta có Câu 17: A Câu 18: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: D Câu 20: C Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: A Câu 25: D sau h lượng chất lại Sau 3h lượng chất lại Lượng chất bì phân Câu 26: C A Đúng : Một chất phóng xạ phóng tia :  ,   hay   Tia  phóng xạ kèm theo tia nói B Đúng : Tia  xạ có bước sóng ngắn thang sóng điện từ ( 0,01 nm ), chùm hạt photon mang lượng cao, không bị lệch điện trường từ trường tia có khả đâm xuyên lớn D Đúng : Phóng xạ  khơng gây biến đổi hạt nhân, làm khối lượng mẫu phóng xạ giảm lương nhỏ C Sai : Tia   hạt nhân, notron trở thành proton e  phản notrino Câu 27: B Câu 28: C Câu 29: D •Số hạt có đồng vị (hạt) Số hạt  giải phóng số hạt mà đồng vị Na phân rã.Như ta có số hạt  giải phóng là: (hạt) Câu 30: A Hạt nhân Randon đứng yên phân nên ta có mặt khác ta có =>Phần trăm lượng toả phân chuyển thành động ... phóng xạ bị phân rã : A m0(√ 3-1 )/3√3 B m0 (2 - √3) /2 3 C m0 (2 - √3)/√3 D m0(√ 3-1 )/√3 Câu 26 Câu sai nói tượng phóng xạ? A Phóng xạ γ phóng xạ kèm theo phóng xạ α β B Phơtơn γ hạt nhân phóng có lượng... 5 ,26 75.1 021 hạt B 5 ,26 75.1 022 hạt C 7, 525 .1 020 hạt D 7, 525 .1 021 hạt Câu 25 Ban đầu có lượng chất phóng xạ khối lượng mo sau thời gian đầu 2/ 3 lượng chất bị phân rã Trong đầu lượng chất phóng xạ bị phân. .. bán rã C 0 ,2 Chu kỳ bán rã D : A 2, 5 B 0,4 C 0,1 D 0 ,25 Câu 24 60 27 C0 chất phóng xạ β với chu kỳ bán rã 5 ,27 năm Tính số hạt β phát từ 0,6 g Co sau 15,81 năm Cho NA= 6, 02. 1 023 hạt/mol A 5 ,26 75.1 021
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2 , 7 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay