5 điện lượng di chuyển bởi dòng điện xoay chiều

5 32 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Điện lượng di chuyển dòng điện xoay chiều Câu Dòng điện i = 2cos(100 πt – π/2) A chạy qua điện trở R, điện lượng chuyển qua điện trở khoảng thời gian 1/600 s kể từ thời điểm ban đầu là: A 3,333 mC B 4,216 mC C 0,853 mC D 0,427 mC Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 3cos(100πt + π/2) A chạy mạch điện Trong 10 ms kể từ thời điểm t = 50 ms, tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn A 3,45 mC B 4,34 mC C 19,10 mC D 14,43 mC Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4cos(100πt + π/4) A chạy mạch điện Trong 15 ms kể từ thời điểm t = 50 ms, tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn A 3,45 mC B 18,01 mC C 5,64 mC D 14,43 mC Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 1,4.cos(100πt − π/6) A chạy mạch điện Kể từ thời điểm t = 2014 ms, tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 15 ms A 1,63 mC B 3,33 mC C 6,29 mC D 4,44 mC Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4πcos(100πt + π/3) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong 45 ms kể từ thời điểm ban đầu, t = 0, số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều A 2,15.1018 B 4,34.1018 C 5,64.1018 D 4,43.1019 Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2πcos(100 πt – π/2) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong 50 ms kể từ thời điểm ban đầu, t = 0, số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều A 2,15.1018 B 1,25.1018 C 125.1018 D 12,5.1019 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5πcos(100πt) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Kể từ thời điểm ban đầu, thời gian để số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng sợi dây theo hai chiều 3,44 1018 A 35 ms B 40 ms C 55 ms D 25 ms Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 2πcos(50πt + π/6) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong 60 ms kể từ thời điểm ban đầu, t = 0, số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều A 4,3.1019 B 4,5.1018 C 5,4.1018 D 1,5.1018 Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 3πcos(120πt - π/6) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong 1/45 s kể từ thời điểm ban đầu, t = 0, số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều A 4,34.1018 B 8,59.1017 C 5,64.1018 D 4,43.1017 Câu 10 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4πcos(100πt + π/5) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Trong 45 ms kể từ thời điểm cường độ dòng điện 4π, số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo hai chiều A 5,64.1018 B 4,34.1018 C 2,25.1018 D 4,43.1019 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Điện lượng chuyển dịch qua điện trở thời gian là: Câu 2: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 10ms kể từ t = 50 ms là: Câu 3: B Tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn 15ms kể từ t = 50 ms là: → q = 0,01801 C = 18,01 mC Câu 4: C Tổng điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây 15 ms từ t = 2014 ms là: → q = 6,29 mC Câu 5: A Ta có biểu thức điện tích: → Tổng trị tuyệt đối điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính theo chiều) 45s kể từ t = là: → Tổng số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo chiều là: Câu 6: B Ta có biểu thức điện tích: → Tổng trị tuyệt đối điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính theo chiều) 50ms kể Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 từ t = là: → Tổng số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo chiều là: Câu 7: C Ta có biểu thức điện tích: → Tổng trị tuyệt đối điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính theo chiều) là: → t = 2,5T + T/4 = 2,75T = 0,055 s = 55 ms Câu 8: D Ta có biểu thức điện tích: → Tổng trị tuyệt đối điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính theo chiều) 60ms kể từ t = là: → Tổng số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo chiều là: Câu 9: B Ta có biểu thức điện tích: → Tổng trị tuyệt đối điện tích chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn (tính theo chiều) 1/45s = T + T/3 kể từ t = là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 → Tổng số lượt electron chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn theo chiều là: Câu 10: C ... electron chuyển qua tiết di n thẳng dây dẫn theo hai chiều A 4,3.1019 B 4,5.1018 C 5,4.1018 D 1,5.1018 Câu Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 3πcos(120πt - π/6) A chạy mạch điện Hằng số điện. .. Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 5πcos(100πt) A chạy mạch điện Hằng số điện tích nguyên tố e = 1,6.10–19 C Kể từ thời điểm ban đầu, thời gian để số lượt electron chuyển qua tiết di n... electron chuyển qua tiết di n thẳng dây dẫn theo hai chiều A 4,34.1018 B 8,59.1017 C 5,64.1018 D 4,43.1017 Câu 10 Cho dòng điện xoay chiều có biểu thức i = 4πcos(100πt + π/5) A chạy mạch điện Hằng
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 điện lượng di chuyển bởi dòng điện xoay chiều , 5 điện lượng di chuyển bởi dòng điện xoay chiều

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay