18 hạt nhân nguyên tử đề 6

8 14 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Đơn vị sau đơn vị tính khối lượng? A MeV B MeV/c2 C N/m2 D N.s/m Câu Số nguyên tử oxi số nguyên tử cacbon g khí cacbonic là: (cho NA = 6,02.1023 nguyên tử/mol; C = 12; O = 16) A Số nguyên tử oxi 137.1020 nguyên tử; số nguyên tử cacbon 472.1020 nguyên tử B Số nguyên tử oxi 137.1020 nguyên tử; số nguyên tử cacbon 274.1020 nguyên tử C Số nguyên tử oxi 317.1020 nguyên tử; số nguyên tử cacbon 274.1020 nguyên tử D Số nguyên tử oxi 274.1020 nguyên tử; số nguyên tử cacbon 137.1020 nguyên tử Câu Chu kì bán rã chất phóng xạ 2,5 năm Sau năm tỉ số số hạt nhân lại số hạt nhân ban đầu là: A 0,4 B 0,242 C 0,758 D 0,082 Câu Chất radon 222Rn phân rã thành pôlôni 218Po với chu kì bán rã 3,8 ngày Mỗi khối lượng 20 g chất sau 7,6 ngày lại: A 10 g B g C 2,5 g D 1,25 g Câu Tuổi Trái Đất khoảng 5.109 năm Giả thiết từ Trái Đất hình thành có urani (có chu kì bán rã 4,5.109 năm) Nếu ban đầu có 2,72 kg Urani đến khối lượng Urani lại : A 1,26 kg B 1,12 kg C 0,72 kg D 1,36 kg Câu Trong phản ứng hạt nhân 199F + p → 168O + X, X phải hạt A 94Be B 73Li C 42He D 11H Câu Câu sai? Hạt nhân 23592U có A số prơtơn 92 B số nơtrôn 235 C số nuclôn 235 D số nơtrôn 143 Câu Sự phân hạch vỡ hạt nhân nặng A thành hai hạt nhân nhẹ hơn, hấp thụ nơtrôn B cách tự phát thành nhiều hạt nhân nhẹ C thành hai hạt nhân nhẹ hơn, cách tự phát D thành hai hạt nhân nhẹ vài nơtrôn, sau hấp thụ nơtrôn chậm Câu Sau giờ, độ phóng xạ mẫu chất phóng xạ giảm lần Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A B C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 1,5 Câu 10 Tìm phát biểu sai lượng liên kết A Muốn phá hạt nhân có khối lượng m thành nuclơn có tổng khối lượng m0 > m ta phải tốn lượng ΔE = (m0 - m)c2 để thắng lực hạt nhân B Hạt nhân có lượng liên kết ΔE lớn bền vững C Năng lượng liên kết tính cho nuclơn gọi lượng liên kết riêng D Hạt nhân có lượng liên kết riêng nhỏ bền vững Câu 11 Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t1 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2= t1 + 100 s số hạt nhân chưa bị phân rã 5% Chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ A 25 s B 50 s C 300 s D 400 s Câu 12 Phát biểu sau đúng? Các hạt nhân đồng vị có A số Z khác số A B số nơtron C số A khác số Z D số Z; số A Câu 13 Điều sau tính chất tia gamma? A Gây nguy hại cho người B Có vận tốc vận tốc ánh sáng C Bị lệch điện trường từ trường D Có bước sóng ngắn bước sóng tia X Câu 14 Mỗi giây khối lượng mặt trời giảm 4,2.109 Kg cơng suất xạ mặt trời là: A 2,12.1026 W B 3,69.1026 W C 3,78.1026 W D 4,15.1026 W Câu 15 Đồng vị phóng xạ 21084Po phóng xạ αvà biến đổi thành hạt nhân Pb Lúc đầu mẫu chất Po có khối lượng 1mg Ở thời điểm t1= 414 ngày, độ phóng xạ mẫu 0,5631 Ci Biết chu kì bán rã Po210 138 ngày Độ phóng xạ ban đầu mẫu nhận giá trị nào: A 4,5 Ci B 3,0 Ci C 6,0 Ci D 9,0 Ci Câu 16 Hằng số phóng xạ λ xác định A độ phóng xạ ban đầu B biểu thức ln2/T(với T chu kì bán rã) C biểu thức -ln2/T(với T chu kì bán rã) D số phân rã giây Câu 17 Pơlơni 21084Po chất phóng xạ α tạo thành hạt nhân 20682Pb Chu kì bán rã 21084Po 140 ngày Sau thời gian t = 420 ngày (kể từ thời điểm bắt đầu khảo sát) người ta thu 10,3 g chì Tại thời điểm t tỉ lệ khối lượng Pb Po 0,8 A 120,45 ngày B 125 ngày C 200 ngày D Một kết khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18 Đồng vị phóng xạ có chu kì bán rã 14,3 ngày tạo thành lò phản ứng hạt nhân với tốc độ không đổi q = 2,7.109 hạt/s Hỏi kể từ lúc bắt đầu tạo thành P32, sau tốc độ tạo thành hạt nhân hạt nhân đạt giá trị N = 109 hạt/s (hạt nhân khơng phóng xạ): A 3,9 ngày B 5,9 ngày C 9,5 ngày D Một giá trị khác Câu 19 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → n + α Biết độ hụt khối hạt nhân Triti ∆m1= 0,0087 (u), Đơtơri ∆m2 = 0,0024 (u), hạt α ∆m3 = 0,0305 (u) Cho 1(u) = 931 MeV/c2 lượng tỏa từ phản ứng : A 38,72 (MeV) B 18,06 (MeV) C 16,08 (MeV) D 20,6 (MeV) Câu 20 Số nguyên tử có g Heli (He = 4,003) là: A 7.1023 B 1,5.1023 C 4.1023 D 4,5.1023 Câu 21 Sự phóng xạ A phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường B phụ thuộc vào áp suất môi trường C phụ thuộc vào nhiệt độ áp suất D xảy trường hợp Câu 22 Hạt nhân hêli 42He có lượng liên kết 28,4 MeV; hạt nhân liti (63Li ) có lượng liên kết 39,2 MeV; hạt nhân đơtêri (21D) có lượng liên kết 2,24 MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững ba hạt nhân A 36 Li , 42 He , 12 D B 12 D , 42 He , 36 Li , C 42 He , 36 Li , 12 D D 12 D , 36 Li , 42 He Câu 23 Hạt nhân 146C có khối lượng hạt nhân 13,99991 u Tính lượng liên kết 146C? Với mp=1,00728 u, mn=1,00866 u, u=931,5 MeV/c2 A 105,3 MeV B 7,52 MeV C 5,72 MeV D 103,5 MeV Câu 24 Hạt nhân 21D có khối lượng 2,0136 u Biết khối lượng prơtơn 1,0073 u, nơtrôn 1,0087 u Năng lượng liên kết hạt nhân 21D là: (Cho 1u = 931,5 MeV/c2) A 0,67 MeV B 2,7 MeV C 2,02 MeV D 2,23 MeV Câu 25 Năng lượng liên kết cho nuclon hạt nhân 42He 7,1 MeV; 23492U 7,63 MeV; 230 234 90Th 7,7 MeV Năng lượng toả hạt nhân 92U phóng xạ tia α tạo thành đồng vị Thôri là: A 13,98 MeV B 10,82 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 11,51 MeV D 17,24 MeV Câu 26 Phát biểu sau sai phản ứng nhiệt hạch ? A Rất dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B Là nguồn gốc lượng Mặt trời C Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu toả nhiều lượng phản ứng phân hạch D Là kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng Câu 27 Hạt nhân 23892U phân rã phóng xạ qua chuỗi hạt nhân dẫn đến hạt nhân chì bền 20682Pb Chu kì bán rã tồn q trình vào khoảng 4,5 tỷ năm Một mẫu đá cổ có chứa số nguyên tử U238 với số ngun tử chì Pb206 Hãy ước tính tuổi mẫu đá cổ đó? A 2,25 tỷ năm B 4,5 tỷ năm C 6,75 tỷ năm D tỷ năm Câu 28 Một mẫu quặng chứa chất phóng xạ xêdi 13755Cs Độ phóng xạ mẫu H0 = 3,3.109 (Bq) Biết chu kỳ bán rã Cs 30 năm Khối lượng Cs chứa mẫu quặng là: A (g) B (mg) C 10 (g) D 10 (mg) Câu 29 Tương tác hadron, tương tác nuclôn hạt nhân gọi A tương tác điện từ B tương tác hấp dẫn C tương tác yếu D tương tác mạnh Câu 30 Động electron có động lượng p là: A Wd  c p  (mc) B Wd  c p  (mc)2  mc C Wd  c p  (mc)2  mc D Wd  p  (mc)2 Câu 31 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: D + D → n + X Biết độ hụt khối hạt nhân D X 0,0024 u 0,0083 u Cho u = 931 MeV/c2 Phản ứng tỏa hay thu lượng? A Tỏa 3,49 MeV B Tỏa 3,26 MeV C Thu 3,49 MeV D Khơng tính khơng biết khối lượng hạt Câu 32 Hạt nhân 226Ra ban đầu đứng n phóng hạt α có động 4,80 MeV Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ với số khối Năng lượng tồn phần tỏa phân rã A 4,89 MeV B 4,92 MeV C 4,97 MeV D 5,12 MeV Câu 33 Độ phóng xạ mẫu chất sau 25 ngày giảm bớt 29,3% Chu kỳ bán rã chất phóng xạ : A 25 ngày B 50 ngày C 75 ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 100 Câu 34 Phản ứng phân hạch: n + 23592U → 144ZBa + A36Kr + 3n + 200 MeV Một nhà máy điện nguyên tử có cơng suất P = 500 MW phát điện, dùng lượng phân hạch với hiệu suất H = 20% Hỏi năm hoạt động nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất Coi năm = 365 ngày A 961 kg B 961000 kg C 968 kg D 966000 kg Câu 35 Một cổ vật gỗ, biết độ phóng xạ 3/5 độ phóng xạ khúc gỗ khối vừa chặt Tính tuổi cổ vật biết chu kì bán rã C14 5600 năm A 2100 năm B 4000 năm C 4129 năm D 3500 năm Câu 36 Đáp án không đúng? Lực hạt nhân A lực tương tác p p hạt nhân B lực tương tác p n hạt nhân C lực tương tác n n hạt nhân D lực điện, tuân theo định luật Culông Câu 37 Phản ứnh nhiệt hạch 21D + 21D → 32He +n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 21D ΔmD= 0,0024 u u = 931 (MeV) Năng lượng liên kết hạt 32He A 8,52 (MeV) B 9,24 (MeV) C 7.72 (MeV) D 5,22 (MeV) Câu 38 Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li → 2α + 17,3 MeV Khi tạo thành g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1 A 13,02.1023 MeV B 8,68.1023 MeV C 26,04.1023 MeV D 34,72.1023 MeV Câu 39 Sau năm, khối lượng chất phóng xạ giảm lần Hỏi sau năm, khối lượng chất phóng xạ giảm lần so với ban đầu A lần B 12 lần C lần D 4,5 lần Câu 40 Tính chu kỳ bán rã T chất phóng xạ,cho biết thời điểm t1, tỉ số hạt hạt mẹ 7; thời điểm t2 sau t1 414 ngày, tỉ số 63 A 126 ngày B 138 ngày C 189 ngày D 414 ngày Câu 41 Một pion trung hòa phân rã thành tia gamma: π0→ γ + γ Bước sóng tia gamma phát phân rã pion đứng yên A 2h/(mc2) B h/(mc2) C h/(mc) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2h/(mc) Câu 42 Khi nói lượng liên kết hạt nhân, nhận xét đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết lớn tốn lượng để phá vỡ B Độ hụt khối hạt nhân dương C Độ hụt khối hạt nhân âm D Hạt nhân có lượng liên kết riêng lớn bền vững 43 Cho phản ứng hạt nhân: 12 H + 13 H → 42 He +n+17,6MeV ` Cho số Avogadro NA = 6,02.1023 mol-1 Năng lượng toả từ phản ứng tổng hợp gam heli A 4,24.1011 J B 6,20.1010 J C 4,24.1010 J D 4,24.1010 J Câu 44 Trong phản ứng hạt nhân : hai hạt nhân X1 X2 tạo thành hạt nhân Y proton Nếu lượng liên kết hạt nhân X1, X2 Y MeV, 1,5 MeV MeV lượng phản ứng toả A 0,5 MeV B MeV C MeV D 2,5 MeV Câu 45 Chu kì bán rã hai chất phóng xạ A B h h Ban đầu hai khối chất A B có số hạt nhân Sau thời gian h tỉ số số hạt nhân A B lại A 1/4 B 1/2 C 1/3 D 2/3 Câu 46 Trong phản ứng hạt nhân A tổng lượng bảo toàn B tổng khối lượng hạt bảo toàn C tổng số nơtron bảo toàn D động bảo toàn Câu 47 Hạt nhân α bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên gây phản ứng 94Be + 42He → n + 126C Cho mBe = 9,0122 u; mα = 4,0015 u; mC = 12,0000 u; mn = 1,0087 u; u = 93 MeV/c2 Phản ứng A Thu lượng 4,66 MeV B Toả lượng 4,66 MeV C Thu lượng 2,33 MeV D Toả lượng 2,33 MeV Câu 48 Cho phản ứng hạt nhân: D + D → 32He + n Cho biết độ hụt khối D 0,0024 u tổng lượng nghỉ hạt trước phản ứng nhiều tổng lượng nghỉ hạt sau phản ứng 3,25 (MeV), uc2 = 931 (MeV) Xác định lượng liên kết hạt nhân 2He3 A 7,7187 (MeV) B 7,7188 (MeV) C 7,7189 (MeV) D 7,7186 (MeV) Câu 49 Một nhà máy điện hạt nhân có cơng suất phát điện 182.107 (W), dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 30% Trung bình hạt U235 phân hạch toả lượng 200 (MeV) Hỏi 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất Số NA = 6,022.1023 A 2333 kg B 2461 kg Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2362 kg D 2263 kg Câu 50 Xét phản ứng hạt nhân: D + Li ->n + X Cho động hạt D, Li, n X là: (MeV); 0; 12 (MeV) (MeV) Lựa chọn phương án sau: A Phản ứng thu lượng 14 MeV B Phản ứng thu lượng 13 MeV C Phản ứng toả lượng 14 MeV D Phản ứng toả lượng 13 MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: B Câu 5: A Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: D Câu 9: C Câu 10: B Câu 11: B Câu 12: B Câu 13: A Câu 14: C Câu 15: C Câu 16: B Câu 17: A Câu 18: C Câu 19: B Câu 20: B Câu 21: D Câu 22: D Câu 23: A Câu 24: D Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: B Câu 28: B Câu 29: D Câu 30: C Câu 31: B Câu 32: A Câu 33: B Câu 34: A Câu 35: C Câu 36: D Câu 37: C Câu 38: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 •Pt phản ứng: Khi tạo thành hạt giải phóng lượng 17,3MeV Khi tạo thành gam Heli= Ta có Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: A B D B A A A A B B A C (hat) lượng giải phóng Là E ... lượng liên kết hạt nhân 2He3 A 7, 7187 (MeV) B 7, 7188 (MeV) C 7, 7189 (MeV) D 7, 71 86 (MeV) Câu 49 Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 182 .107 (W), dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với... phản ứng phân hạch D Là kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng Câu 27 Hạt nhân 23892U phân rã phóng xạ qua chuỗi hạt nhân dẫn đến hạt nhân chì bền 2 068 2Pb Chu kì bán rã tồn q trình vào... 0 96. 79.79. 369 D 2h/(mc) Câu 42 Khi nói lượng liên kết hạt nhân, nhận xét đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết lớn tốn lượng để phá vỡ B Độ hụt khối hạt nhân ln dương C Độ hụt khối hạt nhân âm D Hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 hạt nhân nguyên tử đề 6 , 18 hạt nhân nguyên tử đề 6

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay