45 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 11

8 18 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 45 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề 11 Câu Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp , điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 127 V Độ lệch pha điện áp cường độ dòng điện π/6 , điện trở R = 50 Ω Cơng suất dòng điện mạch A 345,29 W B 241,9 W C 342,19 W D ĐÁp án khác Câu Máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp nhỏ số vòng dây cuộn thứ cấp máy biến có tác dụng A giảm điện áp, tăng cường độ dòng điện B tăng điện áp, giảm cường độ dòng điện C tăng điện áp công suất sử dụng điện D giảm điện áp, tăng công suất sử dụng điện Câu Mạch điện xoay chiều AB có uAB = 100 cos100πt V, gồm điện trở R, cuộn dây cảm L = 2/π H, tụ điệnđiện dung C ghép nối thứ tự Vơn kế có điện trở lớn mắc vào hai đầu đoạn R nối tiếp L Tìm giá trị C cho thay đổi giá trị R mà số vôn kế không đổi A 10-4/(2π) F B 10-4/π F C 10-4/(3π) F D 10-4/(4π) F Câu Máy phát điện xoay chiều pha có rơto phần ứng máy phát điện xoay chiều ba pha giống điểm sau đây? A Đều có phần ứng quay, phần cảm cố định B Đều có góp để dẫn điện mạch ngồi C Đều có ngun tắc hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ D Trong vòng quay rơto, suất điện động máy biến thiên tuần hồn hai lần Câu Cơng suất dòng điện xoay chiều đoạn mạch RLC ghép nối tiếp nhỏ tích UI A điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện biến đổi lệch pha B có tượng cộng hưởng đoạn mạch C phần điện tiêu thụ tụ D cuộn dây có dòng điện cảm ứng Câu Hộp kín (có chứa tụ điện C cuộn dây cảm L) mắc nối tiếp với điện trở R = 40 Ω Khi đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz điện áp sớm pha π/4 so với dòng điện mạch Độ tự cảm L điện dung C hộp kín A 10-3/(4π) F B 1/(2,5π) H C 1/(2π) H D 10-4/π F Câu Đặt điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz, có giá trị hiệu dụng U = 220 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Cuộn dây cảm có L = 1/π H, điện trở R = 100 Ω , tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh C cường độ dòng điện hiệu dụng mạch đạt giá trị cực đại Imax Giá trị C Imax là: A C = 10-4/(2π) F; Imax= 2,2 A B C = 10-4/π F; Imax = 2,55 A C C = 10-4/(2π) F; Imax = 1,55 A D C = 10-4/π F; Imax = 2,2 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Chọn phát biểu đúng? A Chỉ có dòng điện ba pha tạo từ trường quay B Rô to động không đồng quay với tốc độ góc từ trường quay C Từ trường quay động không đồng thay đổi hướng lẫn trị số D Tốc độ góc động khơng đồng phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường mô men cản Câu Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ, cuộn dây cảm Biết UAM = 80 V; UNB = 45 V độ lệch pha uAN uMB 900, điện áp hiệu dụng A B có giá trị : A 35 V B 100 V C 69,5 V D 61,7 V Câu 10 Cho mạch điện LRC nối thứ tự Biết R biến trở, cuộn dây cảm có L = 4/π H, tụ có điện dung C = 10-4/π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có biểu thức: u = U0.cos100πt V Để hiệu điện uRL lệch pha π/2 so với uRC R bao nhiêu? A R = 100 Ω B R = 100 Ω C R = 200 Ω D R = 300 Ω Câu 11 Một cuộn dây có điện trở R, hệ số tự cảm L Mắc cuộn dây vào hiệu điện chiều 12V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,24A Mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có tần số 50Hz giá trị hiệu dụng 100v cường độ hiệu dụng dòng điện qua cuộn dây 1A Khi mắc vào hiệu điện xoay chiều hệ số cơng suất cuộn dây là: A 0,577 B 0,866 C 0,25 D 0,5 Câu 12 Mạch điện gồm biến trở R mắc nối tiếp với cuộn dây cảm Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định u = U0cos100πt V Thay đổi R ta thấy với hai giá trị R1 = 45 ôm R2= 80 ơm mạch tiêu thụ cơng suất 80 W, công suất tiêu thụ mạch đạt cực đại A 80 W B 100 W C 250/3 W D 250 W Câu 13 Cho mạch điện AB gồm đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điện C1, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện C2 Các điện áp hiệu dụng đoạn mạch UAB, UAM, UMB Điều kiện để UAB = UAM + UMB là: A C2 + C1 = 1/(R1 + R2) B R1 + R2 = C2 + C1 C R1/R2 = C2/C1 D R1/R2 = C1/C2 Câu 14 Điện trạm phát điện truyền với U = kV, hiệu suất truyền tải 80% Muốn nâng hiệu suất lên 95% phải A Tăng U lên đến kV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B giảm U xuống kV C Tăng U lên đến kV D giảm U xuống 0,5 kV Câu 15 Một đoạn mạch xoay chiều khơng phân nhánh có R, L, C mắc nối tiếp với hệ số công suất mạch 0,5 Phát biểu sau ? A Đoạn mạch phải có tính cảm kháng B Đoạn mạch tiêu thụ công suất phần tư cơng suất tồn phần C Điện áp cuộn cảm sớm pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch D Điện áp hai đầu điện trở R lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 16 Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có f = 50 Hz, C thay đổi Khi C = C1 = 10-6/(4π) F C = C2 = 10-6/(2π) F mạch điện có cơng suất P Điện dung có giá trị cơng suất mạch đạt cực đại ? A 1/(2π) µF B 1/(3π) µF C 1/(6π) µF D 1/(8π) µF Câu 17 Một máy biến áp lý tưởng gồm hai cuộn dây có số vòng N1 N2 Khi đặt vào đầu cuộn dây N1 điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 = 200 V đo điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây N2 U2 = 100 V Hỏi đặt điện áp không đổi U’= 1000 V vào hai đầu cuộn dây N2 điện áp thu hai đầu cuộn dây N1 có giá trị: A 5000 V B 1000 V C 2000 V D V Câu 18 Một máy phát điện xoay chiều pha phát suất điện động e = 1000 cos(100πt) V Rôto quay với tốc độ 600 vòng/phút ,số cặp cực từ máy là: A 10 B C D Câu 19 Trong hệ thống mạch điện xoay chiều ba pha mắc đối xứng, cường độ dòng điện tức thời hai dây pha có giá trị đại số nửa dòng điện cực đại I0 giá trị đại số cường độ dòng điện tức thời dây pha lại bao nhiêu? A -I0 B -I0/2 C I0 D Đáp án khác Câu 20 Chọn kết luận sai nói máy dao điện ba pha động không đồng ba pha A Đều có ba cuộn dây giống gắn phần vỏ máy đặt lệch 120o B Động khơng đồng ba pha rơto số khung dây dẫn kín C Máy phát điện ba pha rơto nam châm điện ta phải tốn cơng học để làm quay D Động khơng đồng ba pha ba cuộn dây stato phần ứng Câu 21 Một đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở 100 Ω , có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điệnđiện dung 0,00005/π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100π t - π /4) V biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = cos(100πt - π/12) (A) Xác định L Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A L = 0,4/π H B L = 0,6/π H C L = 1/π H D L = 0,5/π H Câu 22 Cho cuộn dây có điện trở 40 Ω có độ tự cảm 0,4/π H Đặt vào hai đầu cuộn dây hiệu điện xoay chiều có biểu thức: u = U0cos(100πt - π/2) V Khi t = 0,1 s dòng điện có giá trị -2,75 A Tính U0 A 220 V B 110 V C 220 V D 440 V Câu 23 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/π H, C = 2.10-4/π F, R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp có biểu thức: u = U0cos100πt V Để uC chậm pha 3π/4 so với uAB R phải có giá trị A R = 100 Ω B R = 50 Ω C R = 150 Ω D R = 100 Ω Câu 24 Mạch RLC có L thay đổi được, đặt vào hai đầu mạch hiệu điện u = 220 cos(100πt) V Điều chỉnh L thấy L = L1 = 1/π H L = L2 = 3/π H cho công suất nhau, cường độ tức thời hai trường hợp lệch pha 1200 Giá trị R C là: A C = 10-4/(2π) F; R = 100/ Ω B C = 10-4/(2π) F; R = 100 Ω C C = 10-4/π F; R = 100 Ω D C = 10-4/π F; R = 100/ Ω Câu 25 Một hộp kín chứa ba loại linh kiện R,L,C, mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 40cos(100πt) V dòng điện i = 8cos(100πt + π/6) A Giá trị phần tử hộp A R = 2,5 Ω; L = 0,4/π H B R = 2,5 Ω; C = 4.10-3/π F C R = 25 Ω; C = 4.10-4/π F D R = 25 Ω; C = 4.10-3/π F ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Cơng suất dòng điện mạch Câu 2: B A Sai B Đúng, làm tăng điện áp giảm cường độ dòng đện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Sai D Sai Câu 3: D Câu 4: C Máy phát điện xoay chiều pha có rơto phần ứng máy phát điện xoay chiều ba pha giống hai hoạt động dứa tượng cảm ứng điện từ Câu 5: A Câu 6: B u sớm pha i góc Câu 7: D Điều chỉnh C để I max xảy tượng cộng hưởng: Câu 8: D D Tốc độ góc động khơng đồng khơng tốc độ quay từ trường PHỤ THUỘC tốc độ quay từ trường, tất nhiên phụ thuộc vào mô men cản Câu 9: C Vẽ giản đồ vector ta thấy UR đường cao tam giác vuông Hiệu điện hai đầu AB Câu 10: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để uRL lệch pha  so với uRC Câu 11: D Mắc vào hiệu điện chiều có I chạy qua Khi mắc vào điện xoay chiều Vậy Câu 12: C Với hai giá trị R để công suất mạch khơng thay đỏi Câu 13: C Để AM MB phải pha Câu 14: A Câu 15: D Độ lệch pha u i Câu 16: B Với hai giá trị C mạch có công suất Để công suất đạt giá trị cực đại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: D Máy biến không thay đổi điện áp dòng điện chiều Câu 18: D Số cặp cực từ: Câu 19: A Vẽ vòng tròn lượng giác Dễ dàng thấy vector quay dòng điện tức thời pha vector hiển nhiên pha Giải đại số :   - nên pha 3 Dòng thứ : Câu 20: D Khi xét động khơng đồng ba pha cuộn dây nối với máy phát điện xoay chiều ba pha có nhiệm vụ tạo từ trường nên ba cuộn dây stato phần cảm Câu 21: C Câu 22: B Câu 23: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để uC chậm pha 3  so với uAB hay uAB sớm pha so với i 4 Câu 24: A Do R không đổi nên : Công suất I  Z Nên Ban đầu nên u sớm pha i góc  Lúc sau mà Z khơng đổi nên i sớm pha u góc  (do Vậy i lúc sau sớm pha i lúc trước góc Vậy Câu 25: B i sớm pha u nên mạch chứa R C ) ... 200 Ω D R = 300 Ω Câu 11 Một cuộn dây có điện trở R, hệ số tự cảm L Mắc cuộn dây vào hiệu điện chiều 12V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,24A Mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có tần số 50Hz... cuộn dây có điện trở 100 Ω , có độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện có điện dung 0,00005/π F Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U0cos(100π t - π /4) V biểu thức cường độ dòng điện tức... mắc đối xứng, cường độ dòng điện tức thời hai dây pha có giá trị đại số nửa dòng điện cực đại I0 giá trị đại số cường độ dòng điện tức thời dây pha lại bao nhiêu? A -I0 B -I0/2 C I0 D Đáp án khác
- Xem thêm -

Xem thêm: 45 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 11 , 45 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 11

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay