13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 1

9 23 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu Sóng điện từ áp dụng tiếp vận sóng qua vệ tinh thuộc loại A Sóng dài B Sóng trung C Sóng ngắn D Sóng cực ngắn Câu Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=640  H tụ điệnđiện dung C biến thiên từ 36 pF đến 225 pF Lấy  =10 Chu kì dao động riêng mạch biến thiên từ: A 960ms – 2400 ms B 960  s - 2400  s C 960 ps – 2400 ps D 960 ns – 2400 ns Câu Cho mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung C = 5.10-6F cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 50mH Tính tần số dao động riêng mạch lượng mạch dao động biết hiệu điện cực đại tụ 3V A f  318Hz; W  2.105 J B f  218Hz; W  9.105 J C f  518Hz; W  3, 25.105 J D f  318Hz; W  2, 25.105 J Câu Một mạch dao động gồm cuộn cảm có L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ không tắt Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ điện Umax Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch là: A I max  U max LC B I max  U max C I max  U max D I max  L C C L U max LC Câu Mạch dao động điện từ điều hoà gồm cuộn cảm L tụ điện C Khi tăng độ tự cảm cuộn cảm lên lần giảm điện dung tụ điện lần tần số dao động mạch: A không đổi B tăng lần C giảm lần D tăng lần Câu Chọn câu Một khung dao động gồm cuộn dây L tụ điện C thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ điện Qo = 10-5C cường độ dòng điện cực đại khung Io = 10A Chu kỳ dao động khung dao động là: A 6,28.107s B 62,8.106s C 2.10-3s D 0,628.10-5s Câu Khi mắc tụ điệnđiện dung C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = 6kHz; mắc tụ điệnđiện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = 8kHz Khi mắc C1 song song C2 mắc với cuộn L tần số dao động mạch bao nhiêu? A f = 4,8kHz B f = 7kHz C f = 10kHz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D f = 14kHz Câu Mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L= 1mH tụ điệnđiện dung thay đổi Để mạch cộng hưởng với tần số từ 3MHz đến 4MHz điện dung tụ phải thay đổi khoảng: A 1,6pF ≤ C ≤ 2,8pF B 2μF ≤ C ≤ 2,8μF C o,16pF ≤ C ≤ 0,28pF D 0,2μF ≤ C ≤ 0,28μF Câu Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,4mH tụ điệnđiện dung C = 64μF Biết dòng điện cực đại mạch có giá trị 120mA Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc có giá trị nửa giá trị cực đại là: 10 3 s A 10 3 s B 12 10 3 s C 10 3 s D Câu 10 Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có L = 4μH, tụ điện C = 9nF, lấy π2 = 10 Mạch dao động bắt sóng có bước sóng bằng: A 360πm B 360m C 36m D 36πm Câu 11 Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng λ1=100m, thay tụ C1 tụ C2 mạch thu sóng λ2=75m Khi mắc hai tụ nối tiếp với mắc vào mạch bắt sóng có bước sóng là: A 60 m B 40 m C 80 m D 120 m Câu 12 Một mạch dao động LC có điện trở không đáng kể Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 200 μs Năng lượng điện trường mạch biến đổi điều hoà với chu kì là: A 400 μs B 500 μs C 100 μs D 200 μs Câu 13 Một mạch dao động điện từ dao động tự do, độ tự cảm L = 0,1(mH) Người ta đo điện áp cực đại hai tụ điện 10 (V) cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm 1(mA) Mạch cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng là: A 188,4m B 18,84m C 60m D 600m Câu 14 Một mạch dao động LC, tụ điện tích điện đến điện áp cực đại U0 Sau bắt đầu phóng điện thời gian 0,5 μs điện áp tức thời điện áp hiệu dụng tụ Tần số dao động riêng mạch là: A 0,25 MHz B 0,125 MHz C 0,5 MHz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 0,75 MHz Câu 15 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ xoay Cx Tụ xoay có giá trị biến thiên từ 10pF đến 250pF nhờ mạch thu sóng điện từ có bước sóng dải từ 10m đến 30m Điện dung C0 nhận giá trị sau đây? A 125pF B 16pF C 24pF D 20pF Câu 16 Một mạch dao động LC gồm tụ điệnđiện dung 20nF cuộn cảm có độ tự cảm 80μH, điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Cường độ dòng điện hiệu dụng chạy mạch là: A 16,77mA B 63mA C 43mA D 53mA Câu 17 Hiện tượng cộng hưởng mạch LC xảy rõ nét khi: A Tần số riêng mạch lớn B Cuộn dây có độ tự cảm lớn C Điện trở mạch lớn D Điện trở mạch nhỏ Câu 18 Khung dao động (C = 10μF; L = 0,1H) Tại thời điểm uC = 4(V) i = 0,02(A) Cường độ cực đại khung bằng: A 2.10–4 (A) B 20.10–4 (A) C 4,5.10–2 (A) D 4,47.10–2 (A) Câu 19 Mạch dao động gồm : C = 16 nF ; L = 3,2.10–4 H Chu kỳ , bước sóng sóng điện từ mạch cộng hưởng bỏ qua điện trở mạch là: A 14,2.10 – s ; 4263 m B 1,42.10 – s ; 4363 m C 142.10 – s ; 4293 m D Một đáp án khác Câu 20 Trong mạch dao động điện từ LC lý tưởng, điện tích biến thiên điều hòa với chu kỳ T Chọn câu sau đây: A lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T B lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 2T C tổng lượng điện từ mạch biến thiên điều hòa với chu kỳ 0,5T D lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hoàn với chu kỳ 0,5T Câu 21 Trong mạch dao động điện từ, đại lượng dao động điều hòa đồng pha với A điện tích tụ điện hiệu điện hai tụ điện B cường độ dòng điện mạch điện tích tụ C lượng điện trường tụ điện cường độ dòng điện mạch D lượng từ trường cuộn cảm lượng điện trường tụ điện Câu 22 : Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Biết điện trở dây dẫn không đáng kể mạch có dao động điện từ riêng Khi điện dung có giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 tần số dao động điện từ riêng mạch : A f2 = 4f1 B f2 = f1/2 C f2 = 2f1 D f2 = f1/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23 Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kì dao động điện từ mạch là: A T =  qoIo L B T =  C C T =  LC Q D T =  I0 103 F nạp lượng điện tích định Sau nối tụ 2 vào đầu cuộn dây cảm có độ tự cảm L  H Bỏ qua điện trở dây nối Sau khoảng thời gian 5 ngắn giây (kể từ lúc nối) lượng từ trường cuộn dây lần lượng điện trường tụ ? A 1/300s B 5/300s C 1/100s D 4/300s Câu 25 Một mạch dao động LC có cuộn cảm L = 0,5H tụ điện C = 50μF Hiệu điện cực đại hai tụ 5V Năng lượng dao động mạch chu kì dao động mạch là: Câu 24 Một tụ điệnđiện dung C  A 2,5.10-4J ; B 0,625mJ;   100 C 6,25.10-4J ; D 0,25mJ ; s 50  s  100 s s 50 Câu 26 Một mạch dao động LC gồm cuộn dây có L = 50mH tụ điện có C = 5μF Nếu đoạn mạch có điện trở R = 10-2 Ω, để trì dao động mạch ln có giá trị cực đại hiệu điện thể hai tụ điện U0 = 12V, ta phải cung cấp cho mạch công suất là: A 72nW B 72mW C 72μW D 7200W Câu 27 Mạch dao động lí tưởng LC gồm tụ điệnđiện dung C cuộn dây có độ tụ cảm L = 0,125H Dùng nguồn điện chiều có suất điện động E cung cấp cho mạch lượng 25  J dòng điện tức thời mạch I = I0cos4000t(A) Xác định ? A 12V B 13V C 10V D 11V Câu 28 Mạch chọn sóng thu sóng điện từ có bước sóng λ, để thu sóng điện từ có bước sóng λ’ = 2λ người ta ghép thêm tụ C’ vào tụ C sau: A C’ song song với C C’ = 3C B C’ nối tiếp với C C’ = 3C C song song với C C’ = C D nối tiếp với C C’ = C Câu 29 Khi nói sóng điện từ, phát biểu sai? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ phương B Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất chân khơng C Trong chân khơng, sóng điện từ lan truyền với vận tốc vận tốc ánh sáng D Sóng điện từ bị phản xạ gặp mặt phân cách hai môi trường Câu 30 Một mạch dao động điện từ đầu vào máy thu sóng điện từ gồm cuộn cảm L = 4mH tụ điện C có điện dung thay đổi từ 9pF đến 25pF Lấy π2 = 10, tốc độ ánh sáng chân khơng 3.105km/s Dải sóng điện từ mà mạch thu có bước sóng khoảng A từ 0,36m đến 0,6m B từ 360m đến 600m C từ 360m đến 3km D từ 180m đến 600m Câu 31 Mạch dao động (L, C1) có tần số riêng f1 = 7,5MHz mạch dao động (L, C2) có tần số riêng f2 = 10MHz Tìm tần số riêng mạch mắc L với C1 ghép nối tiếp C2 A 15MHz B 8MHz C 12,5MHz D 9MHz Câu 32 Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Điện trường xốy điện trường mà đường sức đường cong hở B Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy C Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường D Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xốy Câu 33 Sóng sau dùng thiên văn vơ tuyến A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng dài D Sóng trung Câu 34 Một mạch dao động gồm cuộn cảm có điện trở 0,5Ω, độ tự cảm 275μH tụ điệnđiện dung 4200pF Hỏi phải cung cấp cho mạch cơng suất để trì dao động với hiệu điện cực đại tụ 6V A 2,15mW B 137μW C 513μW D 137mW Câu 35 Hệ thống phát gồm: A Ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát B Ống nói, dao động cao tần, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát C Ống nói, dao động cao tần, chọn sóng, khuyếch đại cao tần, ăngten phát D Ống nói, chọn sóng, tách sóng, khuyếch đại âm tần, ăngten phát Câu 36 Một mạch dao động LC có tụ điện với điện dung C =  F tần số dao động riêng 600Hz Nếu mắc thêm tụ C’ song song với tụ C tần số dao động riêng mạch 200Hz Hãy tìm điện dung tụ C’: A  F B  F C  F D  F Câu 37 Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC có chu kì 2,0.10-4s Năng lượng điện trường mạch biến đổi tuần hồn với chu kì là: A 0,5.10-4 s B 4,0.10-4s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,0.10-4 s D 1,0 10-4s Câu 38 Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điệnđiện dung μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch bằng: A 10-5 J B 5.10-5 J C 9.10-5 J D 4.10-5 J ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: D Câu 3: D Tần số dao động riêng mạch dao động điện từ: Năng lượng mạch dao động là: Câu 4: C Bảo toàn lượng mạch dao động điện từ: Câu 5: A Câu 6: D Tần số góc dao động điện từ: Chu kì dao động mạch: Câu 7: A Mắc song song với Câu 8: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc có giá trị nửa giá trị cực đại Câu 10: B Bước sóng mạch thu được: Câu 11: A Hai tụ điện mắc nối tiếp với nên: Câu 12: C Mạch dao động với chu kì Năng lượng điện trường biến đổi với chu kì Câu 13: D Bảo tồn lượng mạch dao động điện từ: Câu 14: A Điện áp tức thời hiệu áp điện dụng tụ Câu 15: D Điện dung mạch: Câu 16: A Bảo toàn lượng mạch dao động điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: D Hiện tượng xảy rõ, tức đồ thị phụ thuộc I vào nhọn R nhỏ Câu 18: D Câu 19: A Chu kì dao động mạch Bước sóng cộng hưởng: Câu 20: D Mạch dao động điện từ biến thiên điều hòa với chu kì T lượng điện trường lượng từ trường biến thiên tuần hồn với chu kì 0,5T Câu 21: A Trong mạch dao động điện từ điện tích tụ điện hiệu điện hai tụ điện dao động pha với trễ pha cường độ dòng điện chạy qua mạch góc Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: A Câu 25: B Năng lượng dao động mạch: Chu kì dao động mạch: Câu 26: C Câu 27: C Câu 28: A nên phải mắc song song với C Câu 29: A Trong q trình truyền sóng điện từ, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ dao động pha với vng góc với phương truyền sóng Câu 30: B Dải sóng điện từ thu nằm khoảng: Câu 31: C Mắc nối tiếp hai tụ điện với nhau: Câu 32: A Điện trường xoáy điện trường mà đường sức đường cong khép kín Câu 33: A Sóng cực ngắn dùng thiên văn vơ tuyến sóng ngắn mang theo nhiều lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 34: B Công suất cần cung cấp cho mạch để trì dao động: Câu 35: A Hệ thống phát gồm ống nói, dao động cao tần, biến điệu, khuyếch đại cao tần, ăngten phát Câu 36: A Mắc C' song song với C thì: Câu 37: D Năng lượng điện trường mạch biến đổi tuần hoàn với chu kì nửa chu kì mạch dao động điện từ: Câu 38: B Năng lượng từ trường mạch ... π2 = 10 Mạch dao động bắt sóng có bước sóng bằng: A 360πm B 360m C 36m D 36πm Câu 11 Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng 1= 100m, thay tụ C1 tụ C2 mạch thu sóng λ2=75m... 2,0 .1 0-4 s D 1, 0 1 0-4 s Câu 38 Một mạch dao động LC có điện trở khơng đáng kể, tụ điện có điện dung μF Dao động điện từ riêng (tự do) mạch LC với hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện V Khi hiệu điện. .. hai đầu tụ điện V lượng từ trường mạch bằng: A 1 0-5 J B 5 .1 0-5 J C 9 .1 0-5 J D 4 .1 0-5 J ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: D Câu 3: D Tần số dao động riêng mạch dao động điện từ: Năng lượng
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 1 , 13 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay