6 232 câu lý THUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

31 20 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Tìm phát biểu sai tượng quang dẫn tượng quang điện A Tế bào quang điện có catốt làm kim loại kiềm hoạt động với ánh sáng nhìn thấy B Cơng kim loại lớn công cần thiết để bứt electron liên kết bán dẫn C Phần lớn tế bào quang điện hoạt động với xạ hồng ngoại D Các quang trở hoạt động với ánh sáng nhìn thấy thay tế bào quang điện mạch tự động Đáp án : CNhận xét đáp án : A.Sai ,vì tế bào quang điện có catot làm kim loai kiềm hoạt động đuọc với ánh sáng nhìn thấy kết luận B.Sai,vì cơng kim loại lớn cơng cần thiết để bứt electron liên kết ban dẫn kêt luận C.Đúng,vì phần lớn tế bào quang điện hoạt động đuọc với xạ hồng ngoại D.Sai ,vì quang trở hoạt động với ánh sáng nhìn thấy thay tế bào quang điện mạch tự động kết luận Câu 2: Phát biểu sau đúng: A Giới hạn quang điện ( giới hạn quang dẫn ) chất bán dẫn chủ yếu nằm vùng tử ngoại B Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi mặt kim loại gọi tượng quang điện C Khi chiếu ánh sáng thích hợp ( bước sóng đủ nhỏ ) điện trở suất chất làm quang dẫn tăng lên so với không chiếu sáng D Ngày ứng dụng thực tế, tượng quang điện dã thay tượng quang điện ngồi Đáp án : D A.Sai ,vì giới hạn quang điện ( giới hạn quang dẫn ) chát bán dẫn chủ yếu nằm vùng hồng ngoại B.Sai ,vì tượng ánh sáng làm bật eelectron khỏi mặt kim loại gọi tượng quang đện ngoồi C.Sai ,vì đươc chiếu sáng thích hợp (bước sóng đủ nhỏ),đện trở suất chất quang dẫn giảm xuống so với không chiếu sáng D.Đúng ,vì ngày cácứng dụng thực tế ,hiện tượng quang điên dã thay tưởng quang đện quoài Câu 3: Hiện tương quang điện tượng quang điện ngồi khơng có chung đặc điểm sau đây: A Đều tồn bước sóng giới hạn để xảy tương quang điện B Đều có giải phóng electron xạ chiếu vào thích hợp có tần số đủ lớn C Đều có tượng electron khỏi khối chất, chuyển động ngược chiều sức điện trường D Đều xảy chiếu vào mẫu chất ánh sáng nhìn thấy phù hợp Đáp án : C quang điện khơng có e khối chất Câu 4: Quang phổ phát xạ Natri chứa vạch màu vàng ứng với bước sóng λ = 0,56 μm Trong quang phổ vạc hấp thụ Natri sẽ: A Thiếu vạch có bước sóng λ > 0,56 μm B Thiếu vạch có bước sóng λ = 0,56 μm C Thiếu tất vạch mà bước sóng λ ≠ 0,56 μm D Thiếu vạch có bước sóng λ < 0,56 μm Đáp án : B quang phổ vạch phát xạ chứa cạch quang phổ vạch hấp thụ thiếu xạ Câu 5: Trường hợp sau phát quang? A Phát quang catơt hình tivi B Sự phát quang đom đóm C Sự phát quang dây tóc bóng đèn bóng đèn sợi đốt D Sự phát sáng photpho bị oxi hóa khơng khí Đáp án : C C phát sáng nhiệt Câu 6: Một vỏ cầu kim loại trạng thái lập trung hòa điện Chiếu tia X vào cầu thời gian ngừng chiếu, sau vỏ cầu sinh ra: A Điện trường bên B Từ trường bên Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Điện từ trường bên ngồi D Điện trường ngồi bên Nhận xét đáp án: A.Sai dù cầu có mang điện bên cầu khơng thể có điện trường B.Sai chiếu xạ tia X vào cầu kim loại có tượng quang điện ,nên cầu tích điện dương=>xuất điện trường tĩnh C.Sai ,vì có điện trường tĩnh nên khơng xuất từ trường D.Đúng ,vì cầu chiếu tia X vào cầu kim loại có tượng quang điện đố cầu elctron nên cầu tích định dương =>điện trường tĩnh bên ngoồi cầu Câu 7: Xét tượng quang điện xảy tế bào quang điện, đồ thị biểu diễn mối quan hệ đại lượng X đại lượng Y đường thẳng ? A X hiệu điện hãm, Y tần số ánh sáng kích thích B X cơng kim loại, Y giới hạn quang điện C X động ban đầu cực đại quang êlectron, Y lượng phơtơn kích thích D X cường độ dòng quang điện bảo hòa, Y cường độ chùm sáng kích thích Đáp án : B X = hc/Y phương trình đường cong Câu 8: (I) xạ phát từ ống rơnghen; (II) xạ chủ yếu phát từ bàn nóng; (III) xạ phát từ đèn thủy ngân; (IV) xạ Mặt Trời Bức xạ xạ gây tượng quang điện ? A (III) B (IV) C (I) D (II) Đáp án : D Câu 9: Dụng cụ sau ứng dụng tượng quang phát quang ? A Bút laze B Bóng đèn ống C Pin quang điện D Quang trở Đáp án : B Câu 10: Tìm phát biểu sai laze A Nhờ có tính định hướng cao, tia laze truyền xa cường độ thay đổi B laze dùng thí nghiệm giao thoa có tính kết hợp C Phơtơn tia laze có lượng lớn phơtơn (cùng tần số) tia sáng thường D Laze (LAZER) có nghĩa khuếch đại ánh sáng phát xạ cảm ứng Đáp án : C Câu 11: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận sau sai A Phôtôn tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phơtơn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân khơng Đáp án : A photon khơng có dạng đứng yên Câu 12: Hiện tượng thực nghiệm sau chứng tỏ lượng bên nguyên tử nhận giá trị gián đoạn? A Quang phổ đèn dây tóc phát B phát quang C Hiện tượng quang điện D Hiện tượng phóng xạ β Đáp án : B nói trạng thái dừng, e nhận giải phong lượng mức xác định Câu 13: Theo nội dung thuyết lượng tử, kết luận sau sai? A Phôtôn tồn trạng thái chuyển động đứng yên B Phôtôn xạ đơn sắc khác có lượng khác C Phôtôn chuyển động chân không với vận tốc lớn D Năng lượng Phôtôn không đổi truyền chân không Đáp án : A Câu 14: Chọn đáp án đáp án A Cả B C B Bất kỳ chùm sáng gây tượng quang điện miễn có cường độ đủ lớn C Động ban đầu electron quang điện phụ thuộc cường độ chùm sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Với ánh sáng có Description : Description : E0 λ  λ0, cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích Đáp án : D nội dung định luật quang điện thứ Câu 15: Theo thuyết photon ánh sáng A lượng photon B tốc độ hạt photon giảm dần xa dần nguồn sáng C lượng photon ánh sáng đơn sắc tỉ lệ nghịch với bước sóng D lượng photon chân khơng giảm xa dần nguồn sáng Đáp án : C Câu 16: Chọn phát biểu sai Tia laze: A có tác dụng nhiệt B xạ đơn sắc màu đỏ C có nhiều ứng dụng Y khoa D có chất tia X Đáp án : B Câu 17: Trong ánh sáng đơn sắc đỏ, sách màu xanh dương thành màu A đỏ B tím C đen D xanh dương Đáp án : C Câu 18: Phát biểu sau sai nói phơtơn ánh sáng? A Năng lượng của phơtơn ánh sáng tím lớn lượng phôtôn ánh sáng đỏ B Phôtôn tồn trạng thái C Mỗi phơtơn có lượng xác định D Năng lượng phôtôn ánh sáng đơn sắc khác nhau Đáp án : D Năng lượng phôtôn ε = hf nên ánh sáng đơn sắc khác có tần số f khác lượng chúng khác Vì kết luận D sai Câu 19: Quang điện trở chế tạo từ A kim loại có đặc điểm điện trở suất giảm có ánh sáng thích hợp chiếu vào B điện trở làm chất quang dẫn.Điện trở thay đổi từ vài mêgaôm không chiếu sáng đến vài ôm chiếu sáng C chất bán dẫn có đặc điểm dẫn điện tốt không bị chiếu sáng trở nên dẫn điện chiếu sáng thích hợp D kim loại có đặc điểm điện trở suất tăng có ánh sáng thích hợp chiếu vào Đáp án : B Câu 20: Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng A huỳnh quang B tán sắc ánh sáng C quang-phát quang D quang điện Đáp án : D Pin quang điện nguồn điện hoạt động dựa tượng quang điện D A, B, C sai Câu 21: Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng A quang- phát quang B phát xạ cảm ứng C nhiệt điện D quang điện Đáp án : D Quang điện trở hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 22: Khi chiếu ánh sáng kích thích vào chất lỏng chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng Ánh sáng kích thích khơng thể ánh sáng A màu đỏ B màu chàm C màu tím D màu lam Đáp án : A Theo định luật X tốc ánh sáng phát quang có bước sóng dài ánh sáng kích thích nên chất lỏng phát ánh sáng huỳnh quang màu vàng ánh sáng kích thích màu chàm, tím, màu lam ánh sáng có bước sóng dài màu vàng nên khơng thể gây Câu 23: Khi nói phơtơn, phát biểu đúng? A Phơtơn tồn trạng thái đứng yên B Với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phơtơn mang lượng C Năng lượng phôtôn lớn bước sóng ánh sáng ứng với phơtơn lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Năng lượng phôtôn ánh sáng tím nhỏ lượng phơtơn ánh sáng đỏ Đáp án : B Khi nói phơtơn, phát biểu A, C, D sai có phát biểu với ánh sáng đơn sắc có tần số f, phôtôn mang lượng Câu 24: Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử hiđro, dãy Pa-sen gồm : A Các vạch miền hồng ngoại B Các vạch miền ánh sáng nhìn thấy C Các vạch miền tử ngoại số vạch miền ánh sáng nhìn thấy D Các vạch miền tử ngoại Đáp án : A Trong quang phổ vạch phát xạ nguyên tử, dãy Pa-sen gồm vạch miền hồng ngoại Câu 25: Theo thuyết tương đối, lượng toàn phần E khối lượng m vật có liên hệ A E = m2c B E = mc2 C E = m2c2 D E = mc Đáp án : B Theo thuyết tương đối, lượng toàn phần E khối lượng m vật có liên hệ : E = mc2 Câu 26: Trong chân khơng, ánh sáng tím có bước sóng 0,4 µm Mỗi phôtôn ánh sáng mang lượng xấp xỉ A 4,97.10-31 J B 4,97.10-19J C 2,49.10-19J D 2,49.10-31J hc 6, 625.1034.3.108 Đáp án : B Năng lương phôtôn ánh sáng ε = hf   4,97.10-19J  0, 4.106 Câu 27: Trong nguyên tử hiđro, với r0 bán kính B0 bán kính quỹ đạo dừng electron A 12r0 B 25r0 C 9r0 D 16r0 Đáp án : A Trong ngun tử hiđro, với r0 bán kính B0 bán kính quỹ đạo dừng n ê lectron rn = n2r0 ứng với n = 1, 2, 3, 4… r = r0, 4r0, 9r0, 16r0, 25r0… Vậy bán kính quỹ đạo dừng electron khơng thể là12r0 Câu 28: Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng lớn ánh sáng đơn sắc có A tần số lớn B tốc độ truyền lớn C bước sóng lớn D chu kì lớn Đáp án : A Theo thuyết lượng tử ánh sáng Anh-xtanh, phôtôn ứng với ứng với ánh sáng đơn sắc có lượng ε = hf Từ ta thấy lượng lớn ánh sáng đơn sắc có tần số lớn Câu 29: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau sai? A Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn B Trong chân không, phô ôn bay với tốc độ ≈ 3.108 m/s dọc theo tia sáng C Phôtôn tồn trạng thái chuyển động D Phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng Đáp án : D Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng khác ε = hf tùy thuộc tần số ánh sáng Câu 30: Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng A quang điện B quang điện C quang – phát quang D tán sắc ánh sáng Đáp án : B Nguyên tắc hoạt động quang điện trở dựa vào tượng quang điện Câu 31: Theo thuyết tương đối, độ chênh lệch khối lượng tương đối tính vật chuyển động với tốc độ v khối lượng nghỉ m0của c c c2  v2 c2  v2 A m0( + 1) B m0( + 1) C m0( - 1) D m0( - 1) 2 c c c v c  v2 Đáp án : D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32: Theo mẫu nguyên tử Bo, nguyên tử hiđrô trạng thái bản, êlectron nguyên tử chuyển động quỹ đạo dừng có bán kính r0 Khi ngun tử hấp thụ phơtơn có lượng thích hợp êlectron chuyển lên quỹ đạo dừng có bán kính A 11r0 B 10r0 C 12r0 D 9r0 Đáp án : D bán kính quỹ đạo dừng thứ n : rn =n2r0 n số nguyên dương Câu 33: Nguyên tắc hoạt động pin quang điện dựa vào tượng A cảm ứng điện từ B quang điện C phát xạ nhiệt êlectron D quang – phát quang Đáp án : B pin quang điện hoạt động dựa vào tượng quang điện Câu 34: Vận tốc elctron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại phẳng có hướng : A Ngược hướng với ánh sáng chiếu tới B Theo hướng C Đối xứng với hướng ánh sáng chiếu tới qua pháp tuyến điểm tới D Song song với kim loại Đáp án : B Vận tốc elctron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại phẳng theo hướng Câu 35: Khối lượng nghỉ photon là: A Luôn dương B Bằng khối lượng proton C Bằng khối lượng notron D Bằng Đáp án : D Khối lượng nghỉ photon Câu 36: Hệ thức lượng động lượng vật là: A E2=m04c2+p2c2 B E2=m02c2+pc2 C E2=m02c4+p2c2 D E2=m04c2+p4c2 Đáp án : C Hệ thức lượng động lượng vật là: E =m02c4+p2c2 Câu 37: Hệ thức Anhxtanh khối lượng lượng là: A m=Ec2 B E=mc C E=m2c D c2=E/m Đáp án : D Hệ thức Anhxtanh khối lượng lượng là: E=mc2 hay c2= E/m Câu 38: Gọi m0 khối lượng nghỉ vật, m khối lượng vật chuyển động với vận tốc v c vận tốc ánh sáng Chon đáp án đúng: A m0= m 1 v2 c2 m B m0= 1 v2 c2 C m0=m  Đáp án : C Theo công thức Anhxtanh ta có: m= v2 c2 D m0=m  v2 c2 m0 v2 1 c v2 Từ đó: m0=m  c Câu 39: Biểu thức sau phù hợp với thuyết tương đối Anhxtanh không gian thời gian: A l=l0  v2 ;Δt=Δt0 c2 v2  ;Δt= c t t 1 v2 c2 B l= l0 1 v2 c2 l0 ;Δt=Δt0  v2 c2 v2 1 c D l= ;Δt=Δt0 v2 v2 1 1 c c Đáp án : C Biểu thức phù hợp với thuyết tương đối hẹp Anhxtanh không gian thời gian là: C l=l0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 l=l0  v2 ;Δt= c2 t v2 c2 Câu 40: Chọn đáp án nói tiên đề Anhxtanh: A Các tượng học diễn hệ quy chiếu quán tính B Các tượng quang học diễn hệ quy chiếu quán tính C Các tượng điện- từ diễn hệ quy chiếu quán tính D Tốc độ ánh sang chân khơng có độ lớn c=3.108m/s hệ quy chiếu qn tính, khơng phụ thuộc vào phương truyền vào tốc độ nguồn sang hay máy thu Đáp án : D Tốc độ ánh sáng chân khơng có độ lớn c=3.108 m/s hệ quy chiếu qn tính, khơng phụ thuộc vào phương truyền vào tốc độ nguồn sáng hay máy thu Câu 41: thuyết tương đối do: A Pharaday xây dựng B Maxwell xây dựng C Anhxtanh xây dựng D Plăng xây dựng Đáp án : C thuyết tương đối Anhxtanh xây dựng Câu 42: Cơ học cổ điển do: A Galile xây dựng B Kêple xây dựng C Côpecnich xây dựng D Newton xây dựng Đáp án : D Cơ học cổ điển Niu tơn xây dựng Câu 43: Chọn câu sai : A Giả thuyết sóng ánh sáng khơng giải thích tượng quang điện nên ánh sáng khơng có tính chất sóng B Ánh sáng có chất sóng điện từ C Mỗi phơtơn mang lượng C = h.f D Trong tượng quang điện, electron hấp thụ hồn tồn phơtơn tới va chạm vào Đáp án : A Câu sai : Ánh sáng có tính chất sóng Câu 44: Gọi r bán kính quỹ đạo Bo quy luật tăng bán kính lớp K, L, M, N A tăng theo r2 B tăng theo r3 C tăng theo 1/r2 D tăng theo n2 (với n số tự nhiên) Đáp án : D Gọi r bán kính quỹ đạo Bo quy luật tăng bán kính lớp K, L, M, N tăng theo n2 (với n số tự nhiên) Câu 45: Chọn câu SAI câu : 1 A Pin quang điện nguồn điện quang biến đổi trực tiếp thành điện Pin hoạt động dựa vào tượng quang điện xảy bên chất bán dẫn B Các quang trở dùng thay tế bào quang điện mạch điều khiển tín hiệu ánh sáng Khi chiếu sáng điện trở quang trở giảm mạnh làm tăng dòng điện mạch điều khiển C Trong tượng quang dẫn, photon ánh sáng kích thích hấp thụ giải phóng êletron liên kết thành êletron dẫn Các lỗ trống tạo thành tham gia vào trình dẫn điện D Bước sóng ánh sáng gây tượng quang dẫn chất gọi giới hạn quang dẫn chất Đáp án : D Đây câu sai, tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh chiếu ánh sáng thích hợp gọi tượng quang dẫn Bước sóng ngắn ánh sáng gây tượng quang dẫn chất gọi giới hạn quang dẫn chất Câu 46: Kim loại dùng làm catốt tế quang điện có giới hạn quang điện λ = 0,55 µm Hiệu điện anốt catốt tế bào quang điện U = 60V Để tượng quang điện xảy cần chiếu xạ A vùng hồng ngoại B vùng ánh sáng đỏ C vùng ánh sáng tím D B C Đáp án : C Để tượng quang điện xảy cần chiếu xạ vùng ánh sáng tím Câu 47: Mẫu nguyên tử Bo giải thích quang phổ vạch áp dụng cho A Nguyên tử He B Nguyên tử hyđrô Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Nguyên tử H ion tương tự H D Tất nguyên tử Đáp án : C Mẫu nguyên tử Bo giải thích quang phổ vạch áp dụng cho nguyên tử H ion tương tự H Câu 48: Các xạ dãy Pasen thuộc dải sóng điện từ A nhìn thấy B tử ngoại C hồng ngoại D phần hồng ngoại phần nhìn thấy Đáp án : C Các xạ dãy Pasen thuộc dải sóng điện từ hồng ngoại Câu 49: Thuyết lượng tử Plăng Anhxtanh vận dụng phát triển thành mệnh đề Anhxtanh thuyết lượng tử ánh sáng Hãy chọn mệnh đề thuyết lượng tử Plăng mệnh đề : A Ánh sáng phát xạ, truyền hấp thụ dạng hạt riêng biệt gọi phôtôn Mỗi phôtôn ánh sáng đơn sắc mang lượng xác định ε = h.f với h = 6,625.10-34J.s B Phô tôn truyền môi trường kể chân không với vận tốc ánh sáng môi trường Quỹ đạo phơtơn đường truyền ánh sáng C Các nguyên tử vật chất không hấp thụ hay xạ lượng cách liên tục, mà thành phần riêng biệt, đứt quãng Mỗi phần mang lượng có độ lớn ε = h.f với h = 6,625.10-34J.s D Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số phôtôn phát từ nguồn đơn vị thời gian Vì phơtơn nhỏ bé số phôtôn chùm sáng nhiều nên ta có cảm giác chùm sáng liên tục Đáp án : C Đây nội dung thuyết lượng tử Plăng Câu 50: Nhận định chứa đựng quan điểm đại chất ánh sáng? A Ánh sáng sóng điện từ có bước sóng nằm giới hạn từ 0,4µm đến 0,75µm B Ánh sáng chùm hạt phát từ nguồn sáng truyền theo đường thẳng với tốc độ lớn C Sự chiếu sáng q trình truyền lượng phần tử nhỏ xác định, gọi phơtơn D Ánh sáng có chất phức tạp, số trường hợp biểu tính chất sóng số trường hợp khác, lại biểu hạt (phơtơn) Đáp án : C Sự chiếu sáng q trình truyền lượng phần tử nhỏ xác định, gọi phôtôn nhận định chứa quan điểm đại chất ánh sáng Câu 51: Giới hạn quang điện kim loại A Công nhỏ dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại B Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C Công lớn dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại D Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Đáp án : B Giới hạn quang điện kim loại bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Câu 52: Hiện tượng quang dẫn dùng để chế tạo : A Quang trở B Sợi quang học C Pin quang điện D A,C Đáp án : D Hiện tượng quang dẫn dùng để chế tạo : Quang trở pin quang điện Câu 53: Năng lượng ion hóa nguyên tử hyđro A Năng lượng ứng với n = ∞ B Năng lượng cần cung cấp cho nguyên tử hy đro để đưa điện tử từ mức (n = 1) lên mức kích thích (n = ∞) C Năng lượng ứng với n = D Câu A C Đáp án : B Năng lượng cần cung cấp cho nguyên tử hy đro để đưa điện tử từ mức (n = 1) lên mức kích thích (n = ∞) lượng ion hóa Câu 54: Một thước nằm yên dọc theo trục toạ độ hệ quy chiếu quán tính K có chiều dài riêng ℓ0 Với c tốc độ ánh sáng chân không Khi thước chuyển động dọc theo trục tọa độ với tốc độ v chiều dài thước đo hệ K v A ℓ0 =  c Đáp án : D v B ℓ0 =  c C ℓ0 =  v2 c2 D ℓ0 =  v2 c2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 55: Trong thí nghiệm, tượng quang điện xảy chiếu chùm sáng đơn sắc tới bề mặt kim loại Nếu giữ ngun bước sóng ánh sáng kích thích mà tăng cường độ chùm sáng A vận tốc ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên B số êlectron bật khỏi kim loại giây tăng lên C động ban đầu cực đại êlectron quang điện tăng lên D giới hạn quang điện kim loại bị giảm xuống Đáp án : B Câu 56: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng vàng B ánh sáng lục C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Đáp án : D Câu 57: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng giải thích A ngun tắc hoạt động pin quang điện B tượng quang - phát quang C tượng giao thoa ánh sáng D tượng quang điện Đáp án : C Câu 58: Gọi lượng phôtôn ánh sáng đỏ, ánh sáng lục ánh sáng tím εĐ, εL, εT A εĐ > εL > εT B εT > εL > εĐ C εL > εT > εĐ D εT > εĐ > εL Đáp án : B bước sóng tăng dần từ ánh sáng tím, lục,đỏ Câu 59: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sai? A Phân tử, nguyên tử phát xạ hay hấp thụ ánh sáng, có nghĩa chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn B Ánh sáng tạo thành hạt gọi phôtôn C Năng lượng phôtôn ánh sáng nhau, không phụ thuộc tần số ánh sáng D Trong chân không, phôtôn bay dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s Đáp án : C Năng lượng photôn ánh sáng phụ thuộc vào bước sóng Câu 60: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Trạng thái có lượng ổn định B Hình dạng quỹ đạo electron C Mơ hình ngun tử có hạt nhân D Lực tương tác electron hạt nhân nguyên tử Đáp án : A Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho trạng thai có lượng ổn định mà Rơ - dơ - khơng giải thích tính bền vững nguyên tử quang phổ vạch Câu 61: Một đám ngun tử hiđrơ ởtrạng thái kích thích mà êlectron chuyển động quỹ đạo dừng N Khi êlectron chuyển quỹ đạo dừng bên quang phổ vạch phát xạ đám nguyên tử có vạch? A B C D Đáp án : D Theo thuyết Bo,eelectron ngun tuer hiđrơ có quỹ đạo dừng K L, M N O.P Khi quỹ đạo dừng N ,eelectron chuyển động quỹ đạo dừng bên M , L, K có cách chuyển sau: N  K , N  L, N  M , M  L, M  K , L  K Vậy có cách chuyển ,mỗi cách phát phôtôn ứng với vạch xạ ,vậy có tương ứng vạch Câu 62: Pin quang điện nguồn điện, A hóa biến đổi trực tiếp thành điện B quang biến đổi trực tiếp thành điện C nhiệt biến đổi trực tiếp thành điện D biến đổi trực tiếp thành điện Đáp án : B pin quang điện điện nguồn điện dựa vào tượng quang điện vag=f quang biến đổi trực tiếp thành điện Câu 63: Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu sau đúng? A Ánh sáng tạo hạt gọi phôtôn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Năng lượng phôtôn nhỏ cường độ chùm ánh sáng nhỏ C Phơtơn chuyển động hay đứng yên tùy thuộc vào nguồn sáng chuyển động hay đứng yên D Năng lượng phôtôn lớn tần số ánh sáng ứng với phơtơn nhỏ Đáp án : A Theo thuyết lượng tử ánh sáng:ánh sáng táo hạt gọi phôtôn hạt chuyển động có lượng   hf đáp án A Câu 64: Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục Đó tượng A quang – phát quang B phản xạ ánh sáng C hóa – phát quang D tán sắc ánh sáng Đáp án : A Khi chiếu chùm tia tử ngoại vào ống nghiệm đựng dung dịch fluorexêin thấy dung dịch phát ánh sáng màu lục.Đó tượng quang phát quang Câu 65: Theo tiên đề Bo, êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo L sang quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ21, êlectron chuyển từ quỹ đạo M sang quỹ đạo L ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ32 êlectron chuyển từquỹ đạo M sang quỹ đạo K ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ31 Biểu thức xác định λ31     A λ31 = 32 21 B λ31 = λ32 - λ21 C λ31 = 32 21 D λ31 = λ32 + λ21 32  21 21  32 Đáp án : A Khi eelectrôn chuyển từ quỹ đạo L sang K ta có: hc  EL  EK (1) 21 hc  EM  E L Khi chuyển từ M sang L : (2) 32 hc  EM  E K Khi chuyển từ M sang K ta có: (2) 31   1    31  21 32 Từ (1),và(2) (3) ta có 31 32 21 21  32 Câu 66: Khi nguyên tử Hiđro chuyển từ trạng thái dừng có lượng En trạng thái có lượng En thấp hơn, phát photon có tần số xác định theo cơng thức sau đây? Biết h số Plăng , E0 lượng trạng thái dừng Chọn đáp án E E h h 1 1 (  ) C f = (  ) D f = (n2 – m2 ) A f = (n2 – m2) B f= E0 m n E0 h m n h Đáp án : C Câu 67: Theo mẫu nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K êlectron nguyên tử hiđrô r0 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L bán kính quỹ đạo giảm bớt A 12r0 B 4r0 C 9r0 D 16r0 Đáp án : A Ta biết bán kính quỹ đạo n rn  n2 r0 Với quỹ đạo K n=1 ,quỹ đạo N n=4 ,quỹ đạo L n=2 Vậy chuyển từ N L bán kính quỹ đạo giảm bớt r  rN  rL  42 r0  22 r0  16r0  4r0  12r0 Câu 68: Một chất phát quang phát ánh sáng màu lục Chiếu ánh sáng vào chất phát quang: A Ánh sáng màu vàng B Ánh sáng màu tím C Ánh sáng màu đỏ D Ánh sáng màu da cam Đáp án : B Chiếu ánh sáng màu tím vào chất phát quang Câu 69: Một hạt chuyển động với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân không Theo thuyết tương đối hẹp, động Wđ hạt lượng nghỉ E0 liên hệ với hệ thức E0 15E0 E0 E0 A Wđ = B Wđ = C Wđ = D Wđ = 15 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Câu 70: Theo mẫu nguyên tử Bo, trạng thái dừng nguyên tử A trạng thái trạng thái kích thích B trạng thái kích thích C trạng thái màcác êlectron nguyên tử ngừng chuyển động D trạng thái Đáp án : A Câu 71: Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 Chiếu xạ có bước sóng 0 vào kim loại Cho lượng mà êlectron quang điện hấp thụ từ phôtôn xạ trên, phần dùng để giải phóng nó, phần lại biến hồn tồn thành động Giá trị động 3hc hc hc 2hc A B C D 0 20 30 0 Đáp án : D Câu 72: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, để phát ánh sáng huỳnh quang, nguyên tử hay phân tử chất phát quang hấp thụ hồn tồn phơtơn ánh sáng kích thích có lượng ε để chuyển sang trạng thái kích thích, sau A giải phóng êlectron tựlượng nhỏ ε có mát lượng B phát phơtơn khác có lượng lớn εdo có bổ sung lượng C giải phóng êlectron tựlượng lớn ε có bổ sung lượng D phát phơtơn khác có lượng nhỏ ε có mát lượng Đáp án : D Câu 73: Tia laze có tính đơn sắc cao phơtơn laze phát có A độ sai lệch tần số nhỏ B độ sai lệch lượng lớn C độ sai lệch bước sóng nhỏ D độ sai lệch tần số lớn Đáp án : A Câu 74: Các nguyên tử hiđrô trạng thái dừng ứng với êlectron chuyển động quỹ đạo có bán kính lớn gấp lần so với bán kính Bo Khi chuyển trạng thái dừng có lượng thấp nguyên tử phát xạ có tần số khác Có thể có nhiều tần số? A B C D Đáp án : D Câu 75: Khi nói quang điện, phát biểu sau sai? A Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang điện ngồi nhận lượng ánh sáng từ bên B Điện trở quang điện trở giảmkhi có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Chất quang dẫn chất dẫn điện không bị chiếu sáng trở thành chất dẫn điện tốt bị chiếu ánh sáng thích hợp D Cơng êlectron kim loại thường lớn lượng cần thiết để giải phóng êlectron liên kết chất bán dẫn Đáp án : A Pin quang điện dựa tượng quang điện Câu 76: Một thước nằm yên dọc theo trục toạ độ hệ quy chiếu qn tính K có chiều dài ℓ0 Khi thước chuyển động dọc theo trục toạ độ với tốc độ 0,8 lần tốc độ ánh sáng chân khơng chiều dài thước đo hệ K A 0,64 ℓ0 B 0,36 ℓ0 C 0.8 ℓ0 D 0,6 ℓ0 Đáp án : D Câu 77: Hiện tượng quang điện tượng êlectron bị bứt khỏi kim loại A chiếu vào kim loại xạ điện từ có bước sóng thích hợp B cho dòng điện chạy qua kim loại C kim loại bị nung nóng nguồn nhiệt D chiếu vào kim loại chùm hạt nhân heli Đáp án : A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Năng lượng photon lớn kh tần số ánh sáng ứng với photon nhỏ D Ánh sáng tạo bới hạt gọi photon Đáp án : D Khi nói thuyết lượng tử ánh sáng phát biểu phương án ánh sáng tạo hạt họi photon Câu 129: Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói A Sự phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử, phân tử B Cấu tạo nguyên tử, phân tử C Sự hình thành vạch quang phổ nguyên tử D Sự tồn trạng thái dừng nguyên tử hiđrô Đáp án : A Nội dung chủ yếu thuyết lượng tử trực tiếp nói phát xạ hấp thụ ánh sáng nguyên tử , phân tử Câu 130: Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng A Một photon tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng tương ứng với photon B Một photon lượng nghỉ electron C Một photon phụ thuộc vào khoảng cách từ photon tới nguồn phát D Các photon chùm sáng đơn sắc Đáp án : D Theo thuyết lượng tử ánh sáng lượng photon chùm sáng đơn sắc Câu 131: Phát biểu sau sai nói photon ánh sáng? A Mỗi photon có lượng xác định B Năng lượng photon ánh sáng đơn sắc khác nhau C Năng lượng photon ánh sáng tím lớn lượng photon ánh sáng đỏ D Photon tồn trạng thái chuyển động Đáp án : B Câu sai lượng photon ánh sáng đơn sắc khác nhau Câu 132: Photon có lượng lớn có A Bước sóng lớn B Tần số lớn C Biên độ lớn D Vận tốc lớn Đáp án : B Photon có lượng lớn có tần số lớn Câu 133: Trong chân khơng, theo thứ tự tần số tăng dần A Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma B Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia gamma, tia X C Tia gamma, tia X, tia tử ngoại, tia hồng ngoại D Tia gamma, tia tử ngoại, tia hồng ngoại, tia X Đáp án : A Trong chân không, theo thứ tự tần số tăng dần là: Tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia X, tia gamma Câu 134: Gọi lượng photon ánh sáng đỏ tím εđ εt hệ thức sau đúng? A εđ ≤ εt B εđ < εt C εđ > εt D εđ= εt Đáp án : B Hệ thức là: εđ < εt Câu 135: Phát biểu không đúng? A Thuyêt lượng tử ánh sáng giải thích hình thành quang phổ vạch chất khí B Sự tạo thành quang phổ vạch hiđrơ giải thích thuyết sóng ánh sáng C Hiện tượng điện trở chất bán dẫn giảm mạnh có ánh sáng chiếu vào gọi tượng quang dẫn D Bước sóng giới hạn tượng quang dẫn dài bước sóng giới hạn tượng quang điện Đáp án : B Phát biểu không là: tạo thành quang phổ vạch hiđrơ giải thích thuyết sóng ánh sáng Câu 136: Với ε1, ε2, ε3 lượng photon ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại A ε1 > ε2 > ε3 B ε2 > ε3 > ε1 C ε2 > ε1 > ε3 D ε3 > ε1 > ε2 Đáp án : C Với ε1, ε2, ε3 mang lượng photon ứng với xạ màu vàng, xạ tử ngoại xạ hồng ngoại ε2 > ε1 > ε3 Câu 137: Khi nói thuyết photon ánh sáng (thuyết lượng tử ánh sáng), phát biểu sau sai? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Với ánh sáng đơn sắc có tần số f xác định photon ứng với ánh sánglượng B Bước sóng ánh sáng lớn lượng photon ứng với ánh sáng nhỏ C Trong chân khơng, vận tốc photon nhỏ vân tốc ánh sáng D Tần số ánh sáng lớn lượng photon ứng với ánh sáng lớn Đáp án : C Câu sai chân không, vận tốc phooton vận tốc ánh sáng Câu 138: Với c vân tốc ánh sáng chân không, f tần số, λ bước sóng ánh sáng, h số Plăng, phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon ánh sáng) A Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε=hf B Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε=h C Vận tốc photon chân không c=3.108 m/s D Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi photon (lượng tử ánh sáng) Đáp án : B Câu sai lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị: ε=hc/λ Câu 139: Giới hạn quang điện kim loại natri 0,50µm Hiện tượng quang điện xảy chiếu vào kim loại A Tia hồng ngoại B Bức xạ màu đỏ có bước sóng λđ=0,656 µm C Tia tử ngoại D Bức xạ màu vàng có bước sóng λv=0,589 µm Đáp án : C Hiện tượng quang điện diễn chiếu vào kim loại tia tử ngoại Câu 140: Hiện tượng quang điện A Là tượng electron hấp thụ photon có lượng đủ lớn để bứt khỏi khối chất B Hiện tượng electron chuyển động mạnh hấp thụ photon C Có thể xảy ánh sáng D Xảy với chất bán dẫn ánh sáng kích thích có tần số lớn tần số giới hạn Đáp án : D Hiện tượng quang điện xảy với chất bán dẫn ánh sáng kích thích có tần số lớn tần số giới hạn Câu 141: Khi có tượng quang điện xảy tế bào quang điện, phát biểu sau sai? A Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm tần số chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện giảm B Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catot động ban đầu cực đại electron quang điện thay đổi C Giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng D Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng Đáp án : C Phát biểu sai động ban đầu cực đại electron quang điện không thay đổi Câu 142: Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu sau sai nói trạng thái dừng nguyên tử? A Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng sáng trạng thái dừng khác ln hấp thụ photon B Nguyên tử tồn trạng thái có lượng xác định gọi trạng thái dừng C Khi nguyên tử trạng thái dừng khơng hấp thụ xạ lượng D Khi nguyên tử trạng thái dừng electron chuyển động quỹ đạo có bán kính xác định Đáp án : A Theo mẫu nguyên tử Bo, phát biểu sai nói trạng thái dừng nguyên tử: Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng sáng trạng thái dừng khác ln hấp thụ photon Câu 143: Công thức liên hệ độ lớn hiệu điện hãm Uh độ lớn điện tích electron e, khối lượng electron m vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A eUh= 2mv20max B eUh= mv2omax C 2mUh= ev20max D 2eUh= mv2omax Đáp án : D Công thức liên hệ độ lớn hiệu điện hãm Uh, độ lớn điện tích electron e, khối lượng electron m vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện eUh= (m20max)/2 Hay 2eUh= mv20max Câu 144: Khi có tượng quang điện xảy tế bào quang điện, phát biểu sau sai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm tần số ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện giảm B Giữ nguyên chùm sáng kích thích, thay đổi kim loại làm catot động ban đầu cực đại electron quang điện thay đổi C Giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng D Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng Đáp án : C Câu sai giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catot, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện không thay đổi Câu 145: Phát biểu sau nói dòng quang điện bão hòa A Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ nghịch với cường độ chùm sáng kích thích B Cường độ dòng quang điện bão hòa khơng phụ thuộc vào cường độ chùm sáng kích thích C Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích D Cường độ dòng quang điện bão hòa tăng theo quy luật hàm số mũ với cường độ chùm sáng kích thích Đáp án : C Cường độ dòng quang điện bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích Câu 146: Giới hạn quang điện kim loại A Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện B Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện C Cơng nhỏ dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại D Cơng lớn dùng để bứt electron khỏi bề mặt kim loại Đáp án : A Giới hạn quang điện kim loại là: bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại mà gây tượng quang điện Câu 147: Phát biểu sai A Nguyên tắc hoạt động tất tế bào quang điện dựa tượng quang dẫn B Điện trở quang điện giảm mạnh có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Có số tế bào quang điện hoạt động kích thích ánh sáng nhìn thấy D Trong pin quang điện, quang biến đổi trực tiếp thành điện Đáp án : A Câu sai nguyên tắc hoạt động tất tế bào quang điện dựa tượng quang điện Câu 148: Hiện tượng tượng quang điện A Electron bị bất khỏi kim loại bị nung nóng B Electron bị bứt khỏi kim loại bị ánh sáng chiếu vào C Electron bị bứt khỏi kim loại ion đập vào D Electron bị bất khỏi nguyên tử nguyên tử khác đập vào Đáp án : B Electron bị bứt khỏi kim loại bị chiếu ánh sáng vào Câu 149: Hiện tượng tượng quang điện A Electrong bị bật khỏi kim loại bị chiếu ánh sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp B Electron bật khỏi kim loại có iơn kim loại đập vào C Electron bị bật khỏi nguyên tử nguyên tử va chạm với nguyên tử khác D Electron bứt khỏi kim loại kim loại bị nung nóng Đáp án : A Electron bị bật khỏi mặt kim loại bị chiếu sáng với bước sóng ánh sáng thích hợp Câu 150: Electron quang điện A Các electron tự phát sáng B Các electron chuyển động vật dẫn có dòng điện C Các electron chất bán dẫn D Các electron bị bật khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng Đáp án : D Electron quang điện electron bị bật khỏi bề mặt kim loại bị chiếu sáng Câu 151: Giới hạn quang điện kim loại kẽm kim loại natri 0,36 µm 0,504 µm Cơng electron kẽm lớn natri A 1,4 lần B 1,2 lần C 1,6 lần D 1,8 lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : A Cơng electron kẽm lớn natri 1,4 lần Câu 152: Hiện tượng quang điện A Hiện tượng electron bị bật khỏi kim loại kim loại bị kích thích nhiệt B Hiện tượng kim loại trở lên nhiễm điện dương chiếu ánh sáng có bước sóng lớn giới hạn quang điện kim loại C Hiện tượng electron tự động tự bứt khỏi bề mặt kim loại mà khơng cần tác nhân D Hiện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim loại Đáp án : D Hiện tượng điện tượng ánh sáng làm bật electron khỏi bề mặt kim Câu 153: Chọn phát biểu nói thí nghiệm Héc xơ: A Thí nghiệm Héc xơ giải thích thuyết sóng ánh sáng B Thí nghiệm Héc xơ giải thuyết lượng tử ánh sáng C Thí nghiệm Héc xơ sử dụng bước sóng ánh sáng kích thích lớn giới hạn quang điện kim loại D Khi chắn chùm tia hồ quang thủy tinh hai điện nghiệm bị cụp lại Đáp án : B Thí nghiệm hecxo giải thích thuyết lượng tử ánh sáng Câu 154: Gọi εĐ lượng phôtôn ánh sáng đỏ; εL lượng phôtôn ánh sáng lục, εV lượng phôtôn ánh sáng vàng Sắp xếp sau đúng? A εV > εL > εĐ B εL > εV > εĐ C εL > εĐ > εV D εĐ > εV > εL Đáp án : B Câu 155: Ánh huỳnh quang ánh sáng phát quang A Có bước sóng nhỏ bước sóng kích thích B từ loại sơn biển báo giao thông C tinh thể phát chiếu ánh sáng thích hợp D tắt tắt ánh sáng kích thích Đáp án : D Ánh huỳnh quang ánh sáng phát quang tắt tắt ánh sáng kích thích Câu 156: Phát biểu sau sai nói quang điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp bán dẫn B Quang điện trở thiết bị biến đổi trực tiếp quang thành điện C Quang điện trở chế tạo dựa tượng quang điện D Quang điện trở thực chất bán dẫn có trị số điện trở thay đổi cường độ chùm chiếu vào thay đổi Đáp án : B Phát biểu sai : quang điện trở thiết bị biến đổi trực tiếp quang thành điện Câu 157: Hiện tượng quang điện xảy chiếu ánh sáng hồ quang điện vào kẽm A chắn lớp thủy tinh dày B tích điện âm C tích điện dương với giá trị nhỏ D khơng tích điện Đáp án : B kẽm tích điện âm nghĩ bề mặt kẽm có nhiều e tự dễ sãy tượng quang điện Câu 158: Pin quang điện nguồn điện, có biến đổi A Hóa thành điện B Năng lượng điện từ thành điện C Cơ thành điện D Nhiệt thành điện Đáp án : B Pin quang điện nguồn điện, có biến đổi lượng điện từ thành điện Câu 159: Trong quang phổ nguyên tử hiđro, biết ba bước dài vạch dãy Laiman tính giá trị bước sóng vạch dãy Banme? A B C D Đáp án : A Có thể tính bước sóng vạch dãy Banme Câu 160: Tất photon truyền chân khơng có A tần số B bước sóng C tốc độ D lượng Đáp án : C Tất photon truyền chân khơng có tốc độ Câu 161: Hiện tượng khơng thể tính chất hạt ánh sáng? A Hiện tượng quang điện B Hiện tượng tán sắc, tạo thành quang phổ liên tục ánh sáng trắng C Hiện tượng tạo thành quang phổ vạch nguyên tử Hiđro Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Hiệ tượng quang điện Đáp án : B Hiện tượng tán sắc, tạo thành quang phổ liên tục ánh sáng trắng Câu 162: Phát biểu sau sai? A Khi êlectron liên kết khối bán dẫn giải phóng nhiều tạo nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện khối bán dẫn giảm B Điện trở chất quang dẫn giảm mạnh bị chiếu sáng thích hợp C Hiện tượng quang điện tượng tạo thành êlectron dẫn lỗ trống bán dẫn tác dụng ánh sáng thích hợp D Độ dẫn điện số chất bán dẫn tăng chiếu ánh sáng thích hợp Đáp án : A Khi êlectron liên kết khối bán dẫn giải phóng nhiều tạo nhiều lỗ trống làm cho độ dẫn điện khối bán dẫn tăng Câu 163: Vạch thứ vạch thứ dãy Laiman quang phổ hiđro ứng với bước sóng λL1, λL3 Vạch thứ dãy Pasen quang phổ hiđro ứng với bước sóng λP1 Vạch màu đỏ dãy Banme ứng với bước sóng L1L 3P1 13 A λ = B λ = L1P1  L1L  L 3P1 L1  L 13 L1L 3P1 C λ = D λ = L1P1  L1L  L 3P1 L  L1 Đáp án : A Ta gọi λα bước sóng vạch màu đỏ dãy Banme hc Ta có: = E3 – E2  hc hc hc hc = E4 – E1; = E4 – E3 => = E3 – E1 (1) L P1 L P1 hc = E2 – E1 (2) L1 hc hc hc hc Từ (1) (2) => ( )= E3 – E2 = L P1 L1  L1L 3P1 ⇔λ= L1P1  L1L  L 3P1 số Plăng, phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon ánh sáng)? A Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε = hf B Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε = h / c C Vận tốc photon chân không c = 3.108 m/s D Chùm ánh sáng chùm hạt, hạt gọi photon (lượng tử ánh sáng) hc Đáp án : B Câu sai lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε =  Câu 165: Chiếu tới bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ, giới hạn quang điện kim loại λ0 Biết số Plăng h, vận tốc ánh sáng chân không c Để có tượng quang điện xảy A λ > λ0 B λ< C λ ≥ hc 0 Đáp án : D Để có tượng quang điện xảy λ ≤ λ0 Câu 166: Quang phổ quang phổ vạch phát xạ? A Ánh sáng từ nhẫn nung đỏ B Ánh sáng Mặt trời thu Trái Đất C Ánh sáng từ bút thử điện D Ánh sáng từ dây tóc bóng đèn nóng sáng D λ ≤ λ0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Ánh sáng bút thử điện Câu 167: Phát biểu sau sai nói quang điện trở? A Bộ phận quan trọng quang điện trở lớp chất bán dẫn có gắn hai điện cực B Quang điện trở thực chất điện trở mà giá trị thay đổi chiếu sáng C Quang điện trở dùng thay cho tế báo quang điện D Quang điện trở điện trở mà giá trị khơng thay đổi chiếu sáng Đáp án : D Câu sai chiếu sáng vào quang điện trở điện trở có giá trị thay đổi Câu 168: Khi có tượng quang điện xảy tế bào quang điện, phát biểu sau sai? A Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm tần số ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện giảm B Giữ nguyên chùm sáng kích thích , thay đổi kim loại làm catốt động ban đầu cực đại tần số êlectrôn quang điện thay đổi C Giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catôt, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng D Giữ nguyên cường độ chùm sáng kích thích kim loại dùng làm catot, giảm bước sóng ánh sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện tăng Đáp án : C Vì giữ nguyên tần số ánh sáng kích thích kim loại làm catơt, tăng cường độ chùm sáng kích thích động ban đầu cực đại electron quang điện không thay đổi Câu 169: Trong quang phổ Hydro, xạ dãy Banme thuộc vùng ? A Ánh sáng nhìn thấy vùng hồng ngoại B Hồng ngoại C Tử ngoại D Ánh sáng nhìn thấy tử ngoại Đáp án : D Trong quang phổ Hydro, xạ dãy Banme thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy tử ngoại Câu 170: Laze rubi biến đổi A điện thành quang B quang thành quang C quang thành điện D nhiệt thành quang Đáp án : B Laze rubi biến đổi quang thành quang Câu 171: Hiện tượng sau tượng quang phát quang? A Chất lỏng fluorexein chiếu sáng tia tử ngoại B phát quang hình vơ tuyến C phát quang đèn LED D phát quang đom đóm Đáp án : A A tượng quang phát quang B tượng phát quang catot C tượng điện phát quang D tượng phát quang đom đóm Câu 172: Chọn phát biểu đúng: A Khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có mức lượng cao (En) sang trạng thái dừng có mức lượng thấp (Em) ngun tử phát phơtơn có lượng hiệu En-Em B Nguyên tử hấp thụ ánh sáng có bước sóng phát ánh sáng có bước sóng C Khi nguyên tử trạng thái dừng hấp thụ phơtơn chuyển sang trạng thái dừng khác D Khi nguyên tử trạng thái dừng phát phơtơn chuyển sang trạng thái dừng khác Đáp án : A nội dung thuyết lượng tử ánh sáng Câu 173: Chùm ánh sáng laze rubi phát có màu : A đỏ B trắng C vàng D xanh Đáp án : A Chùm ánh sáng laze rubi phát có màu đỏ Laze rubi có tên gọi khác laze hồng ngọc Câu 174: Chọn phát biểu sai: Hiện tượng quang điện ngồi tượng quang điện trong: A giải thích thuyết lượng tử ánh sáng B tượng bứt electron khỏi mối liên kết Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C xảy bước sóng ánh sáng kích thích nhở bước sóng giới hạn D làm giảm mạnh điện trở vật chiếu sáng ánh sáng thích hợp Đáp án : D A Sai tượng quang điện ngồi tượng quang điện giải thích thuyết lượng tử ánh sáng, phát biểu B Sai tượng quang điện tượng quang điện tượng bứt electron khỏi mối liên kết, phát biểu C Sai tượng quang điện ngồi tượng quang điện xảy bước sóng ánh sáng kích thích nhở bước sóng giới hạn đó, phát biểu D Đúng có tượng quang điện làm giảm mạnh điện trở vật chiếu sáng ánh sáng thích hợp Câu 175: Sự huỳnh quang phát quang A có thời gian phát quang dài 10-18 s B tắt sau tắt ánh sáng kính thích C thường xảy với chất rắn D xảy với chất lỏng Đáp án : B Sự huỳnh quang phát quang tắt sau tắt ánh sáng kính thích Câu 176: Khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào kim loại tốc độ ban đầu cực đại electron bắn 1,97.106 m/s Một hạt electron có tốc độ bay theo phương vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ B = 2.10-4 T Bán kính quĩ đạo electron là: A 4,2 cm B 5,6 cm C 7,5 cm D 3,6 cm Đáp án : B Công thức: R=mv/eB Câu 177: Chọn phát biểu sai mẫu nguyên tử Bo: A Năng lượng nguyên tử động êlectron B Bán kính quỹ đạo dừng tăng tỉ lệ với bình phương số nguyên liên tiếp C Trạng thái ứng với nguyên tử trạng thái dừng có lượng thấp D Trạng thái kích thích có lượng cao trạng thái bền vững Đáp án : A Năng lượng nguyên tử gồm động êlectron tương tác tĩnh điện êlectron hạt nhân Câu 178: Chọn phát biểu đúng: A Ánh sáng phát quang có lượng phôtôn nhỏ 2,65.10-19 J B Các phôtôn chùm laze tần số độ lệch pha khơng đổi C Chỉ có chất rắn có phát quang D Chùm tia laze có cường độ nhỏ cường độ chùm tia tử ngoại Đáp án : B Do chùm laze có tính đơn sắc tính kết hợp cao Câu 179: Chọn phát biểu A Ánh sáng có bước sóng khác bị môi trường hấp thụ giống B Hệ số hấp thụ mơi trường khơng phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng C Những vật lọc lựa hấp thụ ánh sáng nhìn thấy gọi vật suốt có màu D Những vật khơng hấp thụ ánh sáng nhìn thấy có màu đen Đáp án : C Những vật hấp thụ lọc lựa ánh sáng nhìn thấy dược gọi vật suốt có màu Câu 180: Trong phát quang, thời gian phát quang A Là khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang B Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng phát quang C Là khoảng thời gian từ lúc bắt đầu kích thích đến lúc ngừng kích thích D Ln giống chất phát quang Đáp án : A Thời gian phát quang khoảng thời gian từ lúc ngừng kích thích đến lúc ngừng phát quang Câu 181: Đoạn mạch điện gồm quang trở nối tiếp bóng đèn Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp chiều khơng đổi Chiếu vào quang trở ánh sáng có bước sóng nhỏ giới hạn quang điện chất bán dẫn làm quang trở Độ sáng đèn A Không đổi giảm cường độ ánh sáng chiếu vào Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Tăng giảm cường độ ánh sáng chiếu vào C Không đổi tăng cường độ chùm ánh sáng chiếu vào D Tăng tăng cường độ chùm sáng chiếu vào Đáp án : D Quang điện trở dẫn có giá trị điện trở thay đổi cường độ chùm sáng chiếu vào thay đổi Cường độ chùm sáng chiếu vào mạnh điện trở suất nhỏ Vậy độ sáng đèn tăng cường độ chùm ánh sáng chiếu vào Câu 182: Các xạ phát tượng quang- phát quang A Gồm photon có lượng B Được dung chiếu điện, chụp điện C Ln thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy D Có thể xạ hồng ngoại Đáp án : C Một số chất (ở thể rắn,lỏng khí) hấp thụ lượng dạng đó, có khả phát xạ điện từ miền ánh sáng nhìn thấy gọi phát quang Câu 183: Thiết bị hay linh kiện hoạt động dựa vào tượng quang điện A Quang điện trở B Bóng đèn ống C Điot phát quang D Đèn laze Đáp án : A A Đúng quang điện trở điện trở thay đổi theo ánh sáng chiếu vào nhờ vào tượng quang dẫn B Sai bóng đèn ống dựa vào tượng quang - phát quang C Sai tương tự câu B D Sai đèn laze dựa vào tượng phát xạ cảm ứng Câu 184: Electron bứt khỏi kim loại nếu: A Cường độ ánh sáng kích thích nhỏ cường độ giới hạn kim loại B Photon ánh sáng kích thích có tần số nhỏ tần số giới hạn kim loại C Photon ánh sáng kích thích có lượng lớn cơng electron khỏi kim loại D Cường độ ánh sáng kích thích lớn cường độ giới hạn kim loại Đáp án : C Điều kiện để xảy tượng quang điện lượng photon ánh sáng chiếu vào ԑ =hc/λ phải lớn công electron khỏi kim loại A = hc/λo Câu 185: Một đặc điểm quan trọng phát quang kéo dài thời gian Δt sau tắt ánh sáng kích thích Đối với huỳnh quang lân quang thời gian Δthq Δtlq Chọn phát biểu đúng: A Δthq > Δtlq lớn vài phần mười giây B Δthq < Δtlq lớn vài phần mười giây C Δthq ≈ Δtlq lớn vài phần mười giây D Δthq ≈ Δtlq không vượt vài phần mười giây Đáp án : B Từ định nghĩa huỳnh quang lân quang: Hùynh quang tượng ánh sáng phát quang bị tắt khoảng 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích Lân quang tượng ánh sáng phát quang tiếp tục phát sáng sau 10-8 s sau tắt ánh sáng kích thích Câu 186: Một cầu kim loại trạng thái cô lập trung hòa điện Chiếu chùm tia X vào vỏ cầu thời gian ngừng chiếu, sau vỏ cầu sinh A Điện trường bên B Từ trường bên C Điện từ trường bên ngồi D Điện trường bên ngồi Đáp án : D A Sai dù cầu có mang điện bên cầu khơng thể có điện trường B Sai chiếu tia X vào cầu kim loại có tượng quang điện nên cầu tích điện dương => xuất điện trường tĩnh C Sai có điện trường tĩnh nên xuất từ trường D Đúng chiếu tia X vào cầu kim loại có tượng quang điện, cầu electron nên cầu tích điện dương => xuất điện trường tĩnh bên cầu Câu 187: Chiếu chùm tia hồng ngoại vào kẽm tích điện âm, tượng xảy là: A Tấm kẽm dần điện tích dương B Tấm kẽm dần điện tích âm C Tấm kẽm trở nên trung hòa điện D Khơng có câu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Câu 188: Theo thuyết lượng tử ánh sáng điều sau khơng A Photon tồn trạng thái chuyển động Khơng có photon đứng yên B Trong chân không photon chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ tốc độ ánh sáng C Năng lượng photon với chùm ánh sáng D Cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon phát giây Đáp án : C A Đúng photon tồn trạng thái chuyển động Khơng có photon đứng yên Là nội dung thuyết lượng tử ánh sáng B Đúng chân khơng photon chuyển động dọc theo tia sáng với tốc độ tốc độ ánh sáng Là nội dung thuyết lượng tử ánh sáng C Sai ánh sáng khác có bước sóng khác nên lượng ԑ = hc/λ photon khác D Đúng cường độ chùm sáng tỉ lệ với số photon phát giây Câu 189: Chọn phát biểu sai nói laze A Nguyên tắc hoạt động laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng B Trong laze rubi co biến đổi điện thành quang C Để có chùm laze người ta cho photon truyền qua lại môi trường hoạt tính nhiều lần D Tia laze gây tượng quang điện với số kim loại Đáp án : B A Đúng nguyên tắc hoạt động laze dựa việc ứng dụng tượng phát xạ cảm ứng B Sai laze rubi khơng có biến đổi điện thành quang C Đúng để có chùm laze người ta cho photon truyền qua lại mơi trường hoạt tính nhiều lần D Đúng tia laze gây tượng quang điện với số kim loại Câu 190: Phát biểu sau sai nói động ban đầu cực đại electron quang điện? A Động ban đầu cực đại electron quang điện không phụ thuộc vào cường độ chùm ánh sáng kích thích B Động ban đầu cực đại electron quang điện không phụ thuộc vào chất kim loại làm catot C Động ban đầu cực đại electron quang điện phụ thuộc vào chất kim loại dùng làm catot D Động ban đầu cực đại electron quang điện phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng kích thích Đáp án : B Câu 191: Một photon có lượng ԑ’ bay qua hai nguyên tử mức kích thích Sau ngồi photon ԑ’ có them hai photon ԑ1 ԑ2 Photon ԑ2 bay ngược hướng với photon ԑ’ Sóng điện từ ứng với photon ԑ1 ngược pha với sóng điệnt ứng với photon ԑ’ Photon phát xạ cảm ứng A Khơng có photon B Cả hai photon ԑ1 ԑ2 C Photon ԑ1 D Photon ԑ2 Đáp án : A Hiện tượng phát xạ cảm ứng diễn sau: Nếu photon trạng thái kích thích, sẵn sàng phát photon có lượng ԑ = h.f bắt gặp photon có lượng ԑ' h.f bay lướt qua nguyên tử phát photon ԑ Photon ԑ có lượng bay phương với photon ԑ' Ngồi sóng điện từ ứng với photon ԑ hoàn toàn pha với dao động mặt phẳng song song với mặt phẳng dao động sóng điện từ ứng với photon ԑ Vậy từ ta thấy hai photon ԑ1 ԑ2 , khơng có photon phát xạ cảm ứng Câu 192: Trạng thái dừng là: A Trạng thái mà electron không chuyển động quanh hạt nhân B Trạng thái hạt nhân không dao động C Trạng thái đứng yên nguyên tử D Trạng thái ổn định hệ thống nguyên tử Đáp án : D Câu 193: Hiện tường khơng thể tính chất hạt ánh sáng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Hiện tượng phát quang B Hiện tượng quang điện C Hiện tượng tán sắc, tạo thành quang phổ liên tục ánh sáng trắng D Hiện tượng tạo thành quang phổ vạch nguyên tử hidro Đáp án : C Câu 194: Khi nói phôtôn, phát biểu sai? A Phôtôn chuyển động với tốc độ lớn không khí B Tốc độ phơ tơn chân không không đổi C Động lượng phôtôn khơng D Mỗi phơtơn có lượng xác định Đáp án : C + Phôtôn chuyển động với tốc độ lớn khơng khí + Tốc độ phôtôn chân không không đổi h + Động lượng tương đối tính phơtơn p = => C sai  + Mỗi phơtơn có lượng xác định Câu 195: Khối lượng nghỉ phôtôn A m0  0kg B m0  9,31.1031 kg C m0  không xác định D m0  9,31.1034 kg Đáp án : A Câu 196: Gọi   hai bước sóng ứng với hai vạch H  H  dãy Banme, bước sóng vạch (vạch có bước sóng dài nhất) dãy Pasen Giữa  ,  , 1 có mối liên hệ theo biểu thức 1 1 1     A B C 1     D 1     1   1   Đáp án : B Câu 197: Chọn phát biểu đúng: A Trong pin quang điện, lượng Mặt Trời biến đổi toàn thành điện B Suất điện động pin quang điện xuất pin chiếu sáng C Theo định nghĩa, tượng quang điện nguyên nhân sinh tượng quang dẫn D Bước sóng ánh sáng chiếu vào khối bán dẫn lớn điện trở khối nhỏ Đáp án : B Suất điện động pin quang điện xuất pin chiếu sáng Câu 198: Theo mẫu nguyên tử Bo ( Bohr), electron nguyên tử chuyển động quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn A với bán kính r thỏa mãn điều kiện r >r0 , r0 bán kính quỹ đạo gần hạt nhân nh B vơi bán kính thỏa mãn điều kiện: rn  n số nguyên dương, h số Planck, m pmv khối lượng v vân tốc electron C dọc theo chúng thu vận tốc lớn vận tốc cực tiều xác đinh, đặc trưng cho nguyên tố D dọc theo chúng thu lượng lớn lượng định, đặc trung cho nguyên tố Đáp án : B Câu 199: Đặc trưng phổ vạch Rownghen phục thuộc vảo A khối lượng số nguyên tố dùng để tạo dương cực ( anôt) đền ( hay ống) Rơnghen B nguyên tử số nguyên tố dùng để tạo dương cực đèn Rơnghen C hiệu điện đưa vào dèn Rơnghen D khối lượng riêng dương cực đèn Rơnghe Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 200: Phát biểu sau sai với nội dung hai giả thuyết Bo? A Nguyên tửlượng xác định nguyên tử trạng thái dừng B Trong trạng thái dừng, nguyên tử không xạ hay hấp thụ lượng C Khi chuyển từ trạng thái dừng có lượng thấp sang trạng thái dừng có lượng cao nguyên tử phát photon D Ở trạng thái dừng khác lượng nguyên tử có giá trị khác Đáp án : C Câu 201: Chọn câu SAI: A Khi chiếu ánh sáng đơn sắc vào bề mặt kim loại làm cho electron bị bật B Hiệu điện hãm kim loại phụ thuộc vào cường độ ánh sáng kích thích C Trong tượng quang điện electron bị bật gọi electron quang điện D Hiệu điện hãm có giá trị âm Đáp án : B Câu 202: Có ba mức lượng Ek , EL , EM ngun tử hyđrơ Một photon có lượng EM  EK bay đến gặp nguyên tử này, nguyên tử A Không hấp thụ B Hấp thụ không chuyển trạng thái C Hấp thụ chuyển từ K lên L từ L lên M D Hấp thụ chuyển thẳng từ K lên M Đáp án : D Câu 203: Chọn câu sai câu đây: A Anhxtanh cho ánh sáng gồm hạt riêng biệt gọi photon B Mỗi photon bị hấp thụ truyền hoàn toàn lượng cho electron C Năng lượng photon h (  bước sóng tương ứng phôton) D Thuyết lượng tử Plăng đề xướng hc Đáp án : C    Câu 204: Tìm kết luận sai thuyết lượng tử định luật quang điện A Các định luật quang điện hoàn tồn khơng mâu thuẫn với tính chất sóng ánh sáng B Tia tím có bước sóng   0, Năng lượng phơtơn tia tím 4,969.1019 J C Theo Anhxtanh chùm sáng xem chùm hạt hạt gọi phôtôn D Công thức Anhxtanh tượng quang điện có dang: h c   A mvmax Đáp án : A Câu 205: Tìm phát biểu sai tạo thành quang phổ vạch hiđrô A Dãy Banmer có vạch H , H  , H , H thuộc vùng ánh sáng nhìn thấy B Các vạch dãy Paschen có electron chuyển quỹ đạo M C Các vạch dãy Lyman có electron chuyển quỹ đạo K D Các vạch dãy Balmer có electron chuyển quỹ đạo N Đáp án : D Phát biểu sai vạch dãy Balmer có electron chuyển quỹ đạo N Câu 206: Chọn câu SAI câu A Ánh sáng lân quang phát tinh thể chiếu sáng thích hợp có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng kích thích B Sự phát quang tinh thể chiếu sáng ánh sáng có bước sóng thích hợp gọi huỳnh quang Ánh sáng huỳnh quang tồn lâu sau tắt nguồn ánh sáng kích thích C Sự phát quang chất chiếu sáng thích hợp gọi phát quang Tần số ánh sáng phát quang nhỏ tần số ánh sáng kích thích D Các phản ứng hóa học xảy tác dụng ánh sáng phản ứng quang hợp gọi phản ứng quang hóa Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Câu sai phát quang tinh thể chiếu sáng ánh sáng có bước sóng thích hợp gọi huỳnh quang Ánh sáng huỳnh quang tồn lâu sau tắt nguồn ánh sáng kích thích Câu 207: Kim loại có cơng electron A Chiếu chùm ánh sánglượng phô ton ε > A vào kim loại electron hấp thu phơton bứt khỏi kim loại A Với vận tốc B Theo phương C Với vận tốc khác D Theo phương vng góc với mặt kim loại Đáp án : C Electron hấp thu photon có lượng ε > A bứt khỏi kim loại với vận tốc từ đến giá trị cực đại Câu 208: Chọn ý sai Sự hấp thụ ánh sáng A Là tượng môi trường vật chất làm giảm cường độ dòng ánh sáng truyền qua B Khơng xảy chùm sáng truyền môi trường chân không C Xảy làm chùm sáng bị hấp thụ biến thành nội môi trường D Xảy với ánh sáng có bước sóng khác chùm sáng qua môi trường Đáp án : D Sự hấp thụ ánh sáng mơi trường vói ánh sáng có bước sóng khác khác ( Hệ số hấp thụ môi trường phụ thuộc vào bước sóng ánh sáng ) Câu 209: Dãy quang phổ số dãy phổ xuất phần ánh sáng nhìn thấy phổ nguyên tử hydrô? A Dãy Banme B Dãy Branket C Dãy Laiman D Dãy Pasen Đáp án : A Câu 210: Nguyên tắc hoạt động quang trở dựa vào A tượng quang điện B tượng quang điện C tượng quang dẫn D tượng phát quang chất rắn Đáp án : C Câu 211: Giới hạn quang điện kim loại A Phụ thuộc bước sóng ánh sáng chiếu vào kim loại B phụ thuộc vào cơng êlectron kim loại C đại lượng đặc trưng cho kim loại đó, độ lớn tỉ lệ nghịch với cơng A êlectron kim loại D phụ thuộc bước sóng riêng kim loại hc Đáp án : C Đại lượng 0  gọi bước sóng giới hạn kim loại Đây đại lượng đặc trưng cho A kim loại sử dụng làm catốt thí nghiệm quang điện, tỉ lệ nghịch với cơng A êlectron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại Câu 212: Trong ống Cu-lit-giơ để có tia X, người ta tạo chùm electron nhanh bắn vào khối chất A Rắn có khối lượng riêng lớn B Rắn có khối lượng riêng nhỏ C Rắn, lỏng khí D Khí có áp suất cao Đáp án : A Trong ống Cu-lit-giơ, để có tia X, người ta tạo chùm electron nhanh bắn vào khối chất rắn có khối lượng riêng lớn Câu 213: Năng lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừng A Gồm động electro tương tác tĩnh điện electron hạt nhân B Có mức thấp electron chuyển động quỹ đạo xa hạt nhân C Có mức cao nguyên tử trạng thái bền vững D Chính động electron, electron chuyển động quỹ đạo gần nhân Đáp án : A Năng lượng nguyên tử hiđrô trạng thái dừn gồm động electron tương tác tĩnh điện electron hạt nhân Câu 214: Dòng quang điện có A Cường độ bão hòa tỉ lệ thuận với cường độ chùm sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B động cực đại ban đầu electron công điện trường hãm C Cường độ dòng bão hòa phụ thuộc vào tần số ánh sáng tới D động cực đại electron phụ thuộc vào chất kim loại làm catot Đáp án : A Câu 215: Chiếu chùm sáng đơn sắc vào mặt đồng Hiện tượng quang điện xảy ánh sáng có bước sóng A   0,3 m B   0, 4 m C   0, 45 m D   0,5 m Đáp án : A Câu 216: Hiện tượng quang điện q trình A giải phóng electron từ mặt kim loại tương tác chúng với photon B tác dụng electron lên kính ảnh C giải phóng photon kim loại bị đốt nóng D phát sáng electron nguyên tử nhảy từ mức lượng cao xuống mức thấp Đáp án : A Câu 217: Nguyên tử hidro bị kích thích chiếu xạ electron cảu nguyên tử chuyển từ quỹ đạo K lên quỹ đạo M Sau ngừng chiếu xạ, nguyên tử hidro phát xạ thứ cấp, phổ phát xạ gồm A hai vạch cảu dãy Laiman B Hai vạch cảu dãy Banme C Một vạch cảu dãy Laiman vạch cảu dãy Banme D Một vạch dãy Banme hai vạch dãy Laiman Đáp án : D Câu 218: Một kim loại có hiệu ứng quang điện tác dụng ánh sáng đơn sắc Nếu người ta giảm bớt cường độ chùm sáng tới A Có thể không xảy hiệu ưnga quang điện B Động ban đầu cực đại electron quang điện không thay đổi C Động ban đầu cực đại electron quang điện thoát giảm xuống D Số electron quang điện thoát đơn vị thời gian không thay đổi Đáp án : B Động ban đầu cực đại electron quang điện không thay đổi Câu 219: Giới hạn quang điện kim loại kim loại A Tần số xạ chiếu vào kim loại gây tượng quang điện B Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại gây tượng quang điện C Công lớn mà electron thực để khỏi bề mặt D Tần số lớn xạ chiếu vào kim loại gây tượng quang điện Đáp án : B Giới hạn quang điện kim loại bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại gây tượng quang điện Câu 220: Sự phát sáng vật (hay vật) tượng quang - phát quang: A Một miếng nhựa phát quang B Bóng đèn bút thử điện C Con đom đóm D Màn hình vô tuyến Đáp án : A Câu 221: Suất điện động pin quang điện A Có giá trị lớn B Chỉ xuất chiếu sáng C Có giá trị nhỏ D Có giá trị khơng đổi, khơng phụ thuộc vào điều kiện bên ngồi Đáp án : B A Sai có giá trị nhỏ, từ 0,5 V đến 0,8 V B Đúng chiếu sáng ánh sáng thích hợp có tượng quang dẫn => xuất suất điện động quang điện C Sai, giống câu A D Sai có giá trị thay đổi, phụ thuộc điều kiện bên Câu 222: Màu sắc vật vật Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Cho ánh sáng truyền qua B Hấp thụ số bước sóng phản xạ ánh sáng bước sóng khác C Phản xạ, tán xạ ánh sáng chiếu vào vật D Hấp thụ ánh sáng chiếu vào vật Đáp án : B A Sai cho ánh sáng truyền qua tất vật suốt B Đúng vật hấp thụ bước sóng số màu phản xạ ánh sáng bước sóng khác => vật có màu ánh sáng có bước sóng phản xạ C Sai tương tự câu A D Sai vật có màu đen Câu 223: Chọn phát biểu sai: A Theo thuyết lượng tử lượng chùm sáng đơn sắc số nguyên lần lượng tử lượng B Nguyên tử, phân tử hấp thụ ánh sáng có nghĩa chúng hấp thụ photon C Các electron hấp thụ photon khỏi kim loại có độ lớn vận tốc D Sóng điện từ có bước sóng ngắn thể tính hạt rõ Đáp án : C Các electron hấp thụ photon khỏi kim loại có độ lớn vận tốc khác Câu 224: Tia laze dùng truyền tin cáp quang có A Cường độ lớn tần số cao B Tính đơn sắc kết hợp cao C Cường độ lớn tính định hướng cao D Tính kết hợp cường độ cao Đáp án : D Tia laze dùng truyền tin cáp quang có tính kết hợp cường độ cao Câu 225: Pin quang điện nguồn điện, có biến đổi A Hóa thành điện B Quang thành điện C Cơ thành điện D Nhiệt thành điện Đáp án : B Pin quang điện hoạt động dựa tượng quang dẫn nên nguồn điện biến đổi từ quang thành điện Câu 226: Trong quang phổ nguyên tử hidro, biết ba bước sóng dài vạch dãy Laiman tính giá trị bước sóng vạch dãy Banme A B C D Đáp án : A Câu 227: Theo thuyết photon A Năng lượng photon B Năng lượng photon giảm dần xa nguồn sáng C Năng lượng photon lượng tử lượng D Tốc độ hạt photon giảm dần xa nguồn sáng Đáp án : C Theo thuyết photon lượng photon lượng tử lượng hc ε=  Câu 228: Giới hạn quang điện kim loại là: A Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại để gây tượng quang điện B Bước sóng ngắn xạ chiếu vào kim loại để gây tượng quang điện C Công nhỏ dùng để bứt electron khỏi kim loại D Cơng lớn dùng để bứt electron khỏi kim loại Đáp án : A Bước sóng dài xạ chiếu vào kim loại để gây tượng quang điện Câu 229: Hiện tượng huỳnh quang lân quang A Có ánh sáng phát quang gần tắt sau dừng ánh sáng kích thích B Có bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng kích thích C Thường xảy với chất lỏng chất khí D Có thời gian phát quang kéo dài Đáp án : B Hiện tượng huỳnh quang lân quang có bước sóng ánh sáng phát quang lớn bước sóng ánh sáng kích thích Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 mv Câu 230: Phương trình quang điện Anhxtanh hf  A  , đó: A v vận tốc elêctron vừa bị bứt khỏi catốt B v vận tốc elêctron vừa bị bứt khỏi anốt C v vận tốc ban đầu cực đại elêctron bị bứt khỏi nguyên tử D v vận tốc electron quỹ đạo nguyên tử Đáp án : C v vận tốc ban đầu cực đại elêctron bị bứt khỏi nguyên tử Câu 231: Thí nghiệm Héc tượng quang điện chứng tỏ: A Hiện tượng quang điện không xảy với kim loại nhiếm điện dương với ánh sáng kích thích B Electron bị bứt khỏi kom loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào C Tấm thủy tinh không màu hấp thu hoàn toàn tia tử ngoại ánh sáng đèn hồ quang D Ánh sáng nhìn thấy khơng gây tượng quang điện kim loại Đáp án : B Thí nghiệm Héc tượng quang điện chứng tỏ electron bị bứt khỏi kim loại có ánh sáng thích hợp chiếu vào Câu 232: Hình vẽ 8.3 trình bày hai đường cong đặc trưng tế bào quang điện Trong hai trường hợp có ánh sáng đơn sắc chiếu vào.So sánh đường cong ta nhận thấy rằng, trường hợp đường cong 1, ánh sáng chiếu lên tế bào quang điện đặc trưng A Cường độ lớn tần số lớn B Cường độ nhỏ tần số nhỏ C Cường độ nhỏ tần số lơn D Cường độ lớn tần số nhỏ Đáp án : D Cường độ lớn tần số nhỏ ... sóng ánh sáng, h số Plăng, phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon ánh sáng) A Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε=hf B Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng. .. án : B Câu 56: Khi chiếu vào chất lỏng ánh sáng chàm ánh sáng huỳnh quang phát A ánh sáng vàng B ánh sáng lục C ánh sáng đỏ D ánh sáng tím Đáp án : D Câu 57: Dùng thuyết lượng tử ánh sáng khơng... Plăng, phát biểu sau sai nói thuyết lượng tử ánh sáng (thuyết photon ánh sáng) ? A Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị ε = hf B Mỗi lượng tử ánh sáng mang lượng xác định có giá trị
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 232 câu lý THUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG , 6 232 câu lý THUYẾT LƯỢNG tử ÁNH SÁNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay