26 – các trường hợp dao động của con lắc lò xo

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 26 Các trường hợp dao động lắc xo Câu Một lắc xo đặt mặt phẳng nghiêng góc α so với mặt phẳng ngang Vật vị trí cân O xo giãn Δl Lấy g = 10m/s2 Tính góc nghiêng α biết tăng góc α thêm 300 cân xo giãn Δl' = √3Δl A α = 150 B α = 300 C α = 450 D α = 600 Câu Khi gắn nặng m1 vào xo, dao động với chu kỳ T1 = 1,2 s Khi gắn nặng m2 vào xo dao động với chu kỳ T2 = 1,6 s Khi gắn đồng thời hai nặng m1, m2 vào xo dao động với chu kỳ: A T = s B T = s C T = 2,8 s D T = 1,45 s Câu Khi gắn vật có khối lượng m1 = kg vào xo có khối lượng khơng đáng kể, dao động với chu kì T1 = s Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào xo dao động với khu kì T2 = 0,5 s Khối lượng m2 bằng: A 0,5 kg B kg C kg D kg Câu Lần lượt treo hai vật m1 m2 vào xo có độ cứng k = 40 N/m, kích thích cho chúng dao động Trong thời gian định m1 thực 20 dao động , m2 thực 10 dao động Nếu treo vật vào xo chu kì dao động hệ π/2 s Khối lượng m1 m2 ? A m1 = 0,5 kg m2 = kg B m1 = 0,5 kg m2 = kg C m1 = kg m2 = kg D m1 = kg m2 = kg Câu Một lắc xo gồm xo có độ cứng k mắc vào vật có khối lượng m hệ dao động với chu kì T= 0,9 s Nếu tăng khối lượng vật lên lần tăng độ cứng xo lên lần chu kì dao động lắc nhận gía trị sau đây: A T’= 0,4 s B T’= 0,6 s C T’= 0,8 s D T’= 0,9 s Câu Treo vật có khối lượng m vào xo có độ cứng k vật dao động với chu kì 0,2 s Nếu treo thêm gia trọng Δm = 225 g vào xo hệ vật gia trọng dao động với chu kì 0,25 s Cho π2 = 10 xo có độ cứng là: A 4√10 N/m B 100 N/m C 400 N/m D 900 N/m Câu Khối gỗ M = 3990 g nằm mặt phẳng ngang nhẵn khơng ma sát, nối với tường xo có độ cứng N/cm Viên đạn m = 10 g bay theo phương ngang với vận tốc v0 = 60 m/s song song với xo đến đập vào khối gỗ dính gỗ Sau va chạm hệ vật dao động với biên độ : A 20 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B cm C 30 cm D cm Câu Một xo có độ cứng k = 20 N/m treo thẳng đứng, vật nặng có khối lượng m = 100 g treo vào sợi dây khơng dãn treo vào đầu xo Lấy g = 10 m/s2 Để vật dao động điều hồ biên độ dao động vật phải thoả mãn điều kiện: A A ≥ cm B A ≤ cm C ≤ A ≤ 10 cm D A ≥ 10 cm Câu Một lắc xo gồm xo đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo nặng đến vị trí xo giãn cm bng nhẹ cho dao động điều hòa với tần số f = 5/π Hz Tại thời điểm nặng qua vị trí li độ x = cm tốc độ chuyển động nặng A 20 cm/s B 20√12 cm/s C 20√3 cm/s D 10√3 cm/s Câu 10 Một lắc xo dao động điều hòa với biên độ cm Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s 2√3 m/s2 Tần số dao động A 10 Hz B 10/π Hz C 2/π Hz D 5/π Hz Câu 11 Một lắc xo gồm xo nhẹ có độ cứng k vật nhỏ khối lượng m = 0,5 kg Con lắc dao động điều hòa theo phương ngang với chu kì T Biết thời điểm t vật có li độ cm, thời điểm (t + T/4) vật có tốc độ 20 cm/s Giá trị k A 100 N/m B 50 N/m C 20 N/m D 40 N/m Câu 12 Một lắc xo dao động với biên độ A = cm, chu kỳ T = 0,5 s, đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Khối lượng nặng 100 g Giá trị lớn lực đàn hồi tác dụng vào nặng A 2,20 N B 0,63 N C 1,26 N D 4,00 N Câu 13 Một lắc xo m = 0,1 kg, k = 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo nặng đến vị trí xo giãn cm buông nhẹ Nếu chọn gốc tọa độ O trùng vị trí cân (VTCB) nặng, chiều dương Ox hướng theo chiều nén xo Gốc thời gian t = vật qua VTCB lần đầu tiên, phương trình dao động nặng A x = 4cos(10t π/2) cm B x = 4cos(20t π/2) cm C x = 4cos(20t + π/2) cm D x = 4cos(20t π) cm Câu 14 Một lắc xo m = 0,1 kg, k = 40 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Khi vật đứng im vị trí cân truyền cho vận tốc vo = 0,8 m/s dọc theo trục xo Thế động nặng vị trí li độ x = cm có giá trị A Et = mJ; Eđ = 24 mJ B Et = mJ; Eđ = 32 mJ C Et = 24 mJ; Eđ = mJ D Et = 32 mJ; Eđ = 24 mJ Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Một lắc xo m = 200 g, k = 20 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Chọn trục tọa độ Ox có gốc O trùng vị trí cân nặng, chiều dương Ox hướng theo chiều dãn xo Kéo nặng đến vị trí xo dãn cm truyền cho vận tốc 0,4 m/s hướng vị trí cân Gốc thời gian t = vật bắt đầu chuyển động Pha ban đầu dao động A 2,33 rad B 1,33 rad C π/3 rad D π rad Câu 16 Một lắc xo m = 0,2 kg, k = 80 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo nặng đến vị trí xo giãn cm thả nhẹ Động lắc biến thiên điều hòa với tần số A 20/π Hz B 10/π Hz C 20√2 Hz D 5/π Hz Câu 17 Để nặng lắc xo dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(10t + π/2) cm Gốc thời gian chọn vật bắt đầu dao động Các cách kích thích dạo động sau đúng? A Tại vị trí cân truyền cho nặng tốc độ 40 cm/s theo chiều dương trục toạ độ B Tại vị trí cân truyền cho nặng tốc độ 40 cm/s theo chiều âm trục toạ độ C Thả vật không vận tốc đầu biên dương D Thả vật không vận tốc đầu biên âm Câu 18 Một lắc xo m = 0,2 kg, k = 80 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo nặng đến vị trí xo giãn cm thả nhẹ Trong trình dao động, lắc biến thiên điều hòa với biên độ A 16 mJ B mJ C 32 mJ D 16 J Câu 19 Một lắc xo m = 0,2 kg, k = 80 N/m đặt mặt phẳng nằm ngang không ma sát Kéo nặng đến vị trí xo giãn cm thả nhẹ Trong trình dao động, động lắc biến thiên điều hòa quanh giá trị cân A 32 mJ B mJ C mJ D 16 mJ Câu 20 Khi gắn vật nặng có khối lượng m1 = kg vào xo có khối lượng khơng đáng kể, hệ dao động điều hòa với chu kỳ T1 = (s) Khi gắn vật khác có khối lượng m2 vào xo hệ dao động với khu kỳ T2 = 0,5 (s) Khối lượng m2 A 0,5 kg B kg C kg D kg Câu 21 Một xo treo thẳng đứng trường trọng lực, đầu phía xo treo vào điểm cố định I Nếu đầu phía treo vật có khối lượng m1 lắc dao động với chu kì T1 = 0,4 s Nếu đầu phía treo vật có khối lượng m2 lắc dao động với chu kì T2 = 0,5 s Nếu đầu phía treo vật có khối lượng │m1 - m2│ lắc dao động với chu kì A T = 0,90 s B T = 0,30 s C T = 0,20 s D T = 0,45 s Câu 22 Một vật có khối lượng m = 200 g treo vào xo phương thẳng đứng làm dãn cm Biết hệ dao động điều hòa, trình vật dao động chiều dài xo biến thiên từ 25 cm đến 35 cm Lấy g = 10 m/s2 Cơ lắc xo Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A 1250 J B 0,125 J C 12,5 J D 125 J Câu 23 Một lắc xo gồm xo có khối lượng khơng đáng kể, có độ cứng K = 18 N/m, vật có khối lượng M = 100 g dao động khơng ma sát mặt phẳng ngang Đặt lên vật M vật m = 80 g kích thích cho hệ vật dao động theo phương ngang Tìm điều kiện biên độ A dao động để trình dao động vật m không trượt vật M Hệ số ma sát hai vật µ = 0,2 A A ≤ cm B A ≤ cm C A ≤ 2,5 cm D A ≤ 1,4 cm Câu 24 Con lắc gồm xo có độ cứng 50 N/m treo phương thẳng đứng, với nặng có khối lượng 100 g gắn vào đầu thấp xo Đầu cao xo treo vào sợi mềm, không giãn Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kích thích để nặng dao động phương thẳng đứng Độ giãn lớn Δℓmax xo phải thỏa mãn điều kiện để dao động điều hòa ? A Δℓmax ≤ cm B Δℓmax ≥ cm C Δℓmax ≥ cm D Δℓmax ≤ cm Câu 25 Cho xo có độ cứng 20 N/m, hai đầu gắn với hai vật nặng hình lập phương, dựng lên thẳng đứng Vật nhỏ có khối lượng 50 g đầu phía cao, vật lớn có khối lượng 150 g đầu phía dưới, đặt sát khơng dính vào mặt phẳng đỡ Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2 Kích thích để vật nhỏ dao động phương thẳng đứng Độ nén lớn Δℓmax xo phải thỏa mãn điều kiện để dao động điều hòa ? A Δℓmax ≤ 2,5 cm B Δℓmax ≤ 10 cm C Δℓmax ≥ 15 cm D Δℓmax ≤ 12,5 cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Ta có Câu 3: C nên m tỉ lệ thuận với T2 Câu 4: A Ta có: Câu 5: B Ta có Câu 6: C Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Ta có: Câu 7: B Ta có: va chạm hai vật va chạm mềm nên ta có vận tốc hai vật sau va chạm v với: Va chạm vị trí cân nên biên độ hệ vật sau va chạm là: Câu 8: B Vật ln dao động điều hòa dây ln căng Câu 9: C Áp dụng công thức độc lập với thời gian: Câu 10: D Do a v đại lượng vuông pha Câu 11: B Do vận tốc nhanh pha li độ góc nên pha dao động x thời điểm t pha dao động v thời điểm (t+T/4) ngược Câu 12: C Câu 13: B A=4cm Tại thời điểm t=0 vật qua vị trí cân theo chiều dương ( ban đầu kéo vật vị trí xo dãn ) Dùng đường tròn lượng giác Câu 14: A Câu 15: B Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 16: A =>Động lắc biến thiên điều hòa với tần số: Câu 17: B Dùng đường tròn lượng giác ta xác định thời điểm t=0 vật qua vị trí cân theo chiều âm Câu 18: B =>Thế lắc dao động với biên độ : Câu 19: C =>Động lắc biến thiên điều hoa quanh giá trị cân : Câu 20: C Từ biểu thức chu kì T Câu 21: B Câu 22: B Câu 23: B Để vật khơng bị trượt ta có: Câu 24: A Câu 25: D ... 10 Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ cm Tại thời điểm t, vận tốc gia tốc viên bi 20 cm/s 2√3 m/s2 Tần số dao động A 10 Hz B 10/π Hz C 2/π Hz D 5/π Hz Câu 11 Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ... m = 200 g treo vào lò xo phương thẳng đứng làm dãn cm Biết hệ dao động điều hòa, q trình vật dao động chiều dài lò xo biến thiên từ 25 cm đến 35 cm Lấy g = 10 m/s2 Cơ lắc lò xo Tải file Word website... 20√2 Hz D 5/π Hz Câu 17 Để nặng lắc lò xo dao động điều hồ với phương trình x = 4cos(10t + π/2) cm Gốc thời gian chọn vật bắt đầu dao động Các cách kích thích dạo động sau đúng? A Tại vị trí cân
- Xem thêm -

Xem thêm: 26 – các trường hợp dao động của con lắc lò xo , 26 – các trường hợp dao động của con lắc lò xo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay