13 mạch RLC có l thay đổi đề 2

15 71 4
  • Loading ...
1/15 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 Câu 1: Cho đoạn mạch RLC mắc nối tiếp: cuộn dây cảm kháng có độ tự cảm L thay đổi được, tụ điện có điện dung C =10-3/5π (F), R điện trở Đặt hai đầu mạch điện áp xoay chiều ổn định có f=50Hz Xác định giá trị L để mạch tiêu thụ công suất cực đại A 0,5/π (H) B 5/π (H) C 0,5π (H) D 5π (H) Câu 2: Cho mạch điện RLC mắc nối thứ tự R, L, C cuộn dây cảm có độ tự cảm L thay đổi được, điện trở R = 100Ω Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có tần số f=50Hz Thay L đổi L người ta thấy L = L1 L = L2 = cơng suất tiêu thụ đoạn mạch cường độ dòng điện tức thời vuông pha Giá trị L1 điện dung C là: A L1= (H); C= 3.10 4 (F) 2  104 B L1= (H); C= (F) 3  104 C L1= (H); C= (F) 3  3.10 4 D L1= (H); C= (F)  4 Câu 3: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh R = 100 Ω, C = 104 F, cuộn dây cảm có độ tự  cảm L thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp uAB = 200cos100πt (V) Độ tự cảm L cơng suất tiêu thụ mạch 100W A L = H  B L = H 2 C L = H  D L = H  Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C thay đổi Điều chỉnh điện 104 104 dung C đến giá trị F F cơng suất tiêu thụ đoạn mạch có giá trị Giá trị 4 2 L : A 3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B C 2  D  Câu 5: Một mạch điện không phân nhánh gồm điện trở R=100 Ω,cuộn cảm có L thay đổi tụ có điện dung C Mắc mạch vào nguồn có u = 100 cos(100 πt + π/6) (V) Thay đổi L để điện áp hai đầu điện trở có giá trị hiệu dụng UR=100V Biểu thức sau cho cường độ dòng điện qua mạch: A i = cos(100 πt + π/6) (A) B i = cos(100 πt + π/6) (A) C i = cos(100 πt + π/4) (A) D i = cos(100πt) (A) Câu 6: Cho mạch điện hình vẽ: uAB = 200cos100πt (V); R= 100 Ω; C = 0,318.10-4F.Cuộn dây có độ tự cảm L thay đổi Xác định Độ tự cảm L để hệ số công suất mạch lớn nhất? Công suất tiêu thụ lúc bao nhiêu? Hãy chọn đáp án đáp án sau: A L = 1/π H;P = 200W B L = 1/2π H; P = 240W C L = 2/π H; P =150W D Một cặp giá trị khác Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi 150V vào đoạn mạch AMB gồm đoạn AM chứa điện trở R, đoạn mạch MB chứa tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết sau thay đổi độ tự cảm L điện áp hiệu dụng hai đầu mạch MB tăng 2√2 lần dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc π/2 Tìm điện áp hiệu dụng hai đầu mạch AM chưa thay đổi L? A 100 V B 100 V C 100 V D 120 V Câu 8: Cho mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm L mắc nối tiếp, L thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U, tần số góc ω = 200(rad/s) Khi L = L1 = π/4(H) u lệch pha so với i góc φ1 L = L2 = 1/π (H) u lệch pha so với i góc φ2 Biết φ1 + φ2 = 900 Giá trị điện trở R A 50 Ω B 65 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 80 Ω D 100 Ω Câu 9: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở, tụ điện cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L thay đổi, với u điện áp hai đầu đoạn mạch uRC điện áp hai đầu đoạn mạch chứa RC, thay đổi L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại kết luận sau sai? A u uRC vuông pha B (UL)2Max= U2 + URC2 C Z L  Z C2  R ZC D (UL)2Max= U Z C2  R ZC Câu 10: Cho đoạn mạch điện không phân nhánh RLC Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos100πt (V) Điện trở R = 100Ω, Cuộn dây cảm có L thay đổi được, tụ điện có điện dung C = 104  (F) Xác định L cho điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại A L = 1/π (H) B L = 2/π (H) C L = 0,5/π (H) D L = 0,1/π (H) Câu 11: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 100√6cos100πt Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC = 200V Giá trị ULmax A 300V B 100V C 150V D 250V Câu 12: Đoạn mạch AB gồm đoạn mạch AM nối tiếp với MB Đoạn mạch AM gồm điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L thay đổi Đoạn mạch MB có tụ điện C Đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều u = 100 cos100πt (V) Điều chỉnh L = L1 cường độ hiệu dụng dòng điện mạch I1 = 0,5 A, điện áp hiệu dụng UMB = 100 V dòng điện trễ pha 600 so với điện áp hai đầu mạch Điều chỉnh L = L2 để điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A, M đạt cực đại L2 có giá trị A B C 1  1  (H) (H) 2  2,5 D (H)  (H) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos100πt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm R, C cuôn dây cảm L thay đổi Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị cực đại 100V, điện áp đầu tụ 36V Giá trị hiệu dụng đầu đoạn mạch là: A 64 V B 80 V C 48 V D 136 V Câu 14: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp,cuộn cảm có độ tự cảm thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u=100√6cos100 πt Điều chỉnh độ tự cảm để điện áp hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại ULmax điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện UC = 200V Giá trị ULmax A 300 V B 100 V C 150 V D 250 V Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 30√ 2V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp Biết cuộn dây cảm, có độ cảm L thay đổi Khi điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại hiệu điện hiệu dụng hai đầu tụ điện 30V Giá trị hiệu điện hiệu dụng cực đại hai đầu cuộn dây là: A 60V B 120V C 30√2 V D 60√2 V Câu 16: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Biết dung kháng tụ điện R√3 Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt cực đại, A điện áp hai đầu điện trở lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch B điện áp hai đầu tụ điện lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch C mạch có cộng hưởng điện D điện áp hai đầu cuộn cảm lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 17: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM có điện trở R = 100 Ω mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm với độ tự cảm thay đổi Đặt điện áp u = 100 cos(100πt + π/4) vào hai đầu đoạn mạch AB Điều chỉnh L để UL max, u AM = 100 cos(100 πt + φ) Giá trị C φ 104 (F), φ = - π/4  104 B C = (F), φ = π 2 104 C C = (F), φ = - π/4 2 104 D C = (F), φ = π  A C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: Đặt điện áp u = U0cos ωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L1 = 1/π (H) L2 = 5/π (H) cơng suất tiêu thụ mạch có giá trị Công suất tiêu thụ mạch lớn L A 4/π (H) B 2/π (H) C 3/π (H) D 1/π (H) Câu 19: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L1 = 1/π (H) L2 = 5/π (H) điện áp hiệu dụng tụ có giá trị Cho biết tần số dòng điện f = 50 Hz Dung kháng mạch điện A 50 Ω B 100 Ω C 200 Ω D 300 Ω Câu 20: Cho mạch gồm điện trở R cuộn dây cảm L nối tiếp, L thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu mạch U, tần số góc ω = 200rad/s Khi L = π/4 (H) u lệch pha so với i góc φ, L = 1/π (H) u lệch pha so với i góc φ' Biết φ + φ' = 90o R có giá trị A 80Ω B 65Ω C 100Ω D 50Ω Câu 21: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 60 Ω, C = 125μF, L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π /2)V Khi L = Lo điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại Khi biểu thức điện áp gữa hai tụ A uC = 160cos(100t - π /2)V B uC = 80 cos(100t + π)V C uC = 160cos(100t)V D uC = 80 cos(100t - π/2)V Câu 22: Cho mạch điện gồm R, L, C mắc nối tiếp Cho R = 30 Ω, C = 250μF, L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch điện điện áp xoay chiều u = 120cos(100t + π/2)V Khi L = Lo cơng suất mạch đạt giá trị cực đại Khi biểu thức điện áp hai đầu điện trở A uR = 60 cos(100t + π/2)V B uR = 120cos(100t)V C uR = 60 cos(100t)V D uR = 120cos(100t + π/2)V Câu 23: Mạch điện xoay chiều gồm phần tử R,L,C L cảm thay đổi có hiệu điện hiệu dụng hai đầu mạch không đổi Khi chỉnh L đến giá trị L = L1 L = L2 mạch có hiệu điện hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Vậy chỉnh L = L3 ta mạch có hiệu điện hai đầu cuộn cảm cực đại Mối quan hệ L1, L2, L3 là: A L3= L1.L2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 1  2 2 L3 L2 L1 C 1   L3 L1 L2 D 1  2 2 L3 L2 L1 Câu 24: Đặt điện áp u = U cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm R = 100 Ω, tụ điện C cuộn cảm có độ tự cảm L thay đổi Khi L = L1 = 1/ π H cường độ dòng điện qua mạch cực đại Khi L2 = 2L1thì điện áp đầu cuộn cảm đạt cực đại Tần số ω bằng: A 200π rad/s B 125π rad/s C 100π rad/s D 120π rad/s Câu 25: Hai cuộn dây (R1, L1) (R2, L2) mắc nối tiếp đặt vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1 U2 hiệu điện hiệu dụng tương ứng hai cuộn (R1, L1) (R2, L2) Để cho hiệu điện thể hai đầu mạch có giá trị U = U1 + U2 điều kiện là: L L A  R2 R1 B L1.L2 = R1.R2 C L2 + L1 = R1 + R2 L L D  R1 R2 Câu 26: Mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi mắc vào mạch điện 200V - 50 Hz Khi tượng cộng hưởng xảy cơng suất mạch 100W Tìm điện trở mạch? A 300 Ω B 400 Ω C 500 Ω D 600 Ω Câu 27: Đoạn mạch r, R, L, C mắc nối tiếp Trong r = 60Ω, C = 10-3/5π(F); L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hđt xoay chiều ổn định u =100 cos100πt (V) Khi cường độ dòng điện qua L có dạng i = cos100πt (A) Điện trở R độ tự cảm cuộn dây L là: A R = 100Ω; L = 1/2π (H) B R = 40Ω; L = 1/ 2π (H) C R = 80Ω; L = 2/π (H) D R = 80Ω; L = 1/2π (H) Câu 28: Mạch RLC nối tiếp Biết R = 100Ω, C =10-4/π (F) Cuộn cảm có L thay đổi Biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200cos 100πt (V) Thay đổi L để công suất mạch đạt giá trị cực đại Khi cơng suất mạch là: A 100W B 100 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 200W D 400W Câu 29: Một đoạn mạch gồm R = 100Ω, cuộn cảm có L thay đổi tụ điện có C = 0,318.10-4 F mắc nối tiếp vào mạch xoay chiều có uAB = 200cos(100 πt) (V) L phải có giá trị để công suất lớn nhất? Pmax =? A L = 0,318(H), P = 200W B L = 0,159(H), P = 240W C L = 0,636(H), P = 150W D Một giá trị khác Câu 30: Đoạn mạch RLCL thay đổi mắc vào mạng điện xoay chiều có hiệu điện khơng đổi Viết công thức xác định ZL để hiệu điện hai đầu tụ điện đạt cực đại? A ZL = 2ZC B ZL = R R  ZC2 C ZL = ZC D ZL = ZC ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Zc = 1/ωC = 50 Ω Ta có: P = Khi L thay đổi để P max |ZL - ZC|min ZL - ZC = ZL = ZC = 50 Ω => L = 0,5/π H Câu 2: B Ta có: P = Tại L =L1 L = L2 P nên | ZL1 -Zc | = | ZL2 - Zc | Do ZL1 > ZL2 => ZL1 - Zc = Zc - ZL2 => Zc = (ZL1 + ZL2) / = 3ZL1/4 Tại giá trị L1 L2 cường độ dòng điện lệch pha 90 độ => = => ZL1 = 400 => L1 = 104 => Zc = 300 Ω => C = F 3 Câu 3: Câu 4: C Zc1 = 1/ ωC1 = 400 Zc2 = 1/ ωC2 = 200  H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: P = Tại C =C1 C = C2 P nên | ZL -Zc1 | = | ZL - Zc2 | Do Zc1 > Zc2 => Zc1 - ZL = ZL -Zc2 => ZL = (Zc1 +Zc2 )/2 = 300 Ω => L = H  Câu 5: A Sau thay đổi L UR = U => Mạch xảy tượng cộng hưởng điện => I = U/R = 1A i pha với u => Biểu thức cường độ dòng điện là: i = √2cos(100 πt + π/6) (A) Câu 6: A Zc = 1/ ωC = 100 Ω Ta có hệ số cống suất: cos φ = |ZL -Zc| = ZL =Zc = 100 => L = Khi L thay đổi cosmax H  => mạch xảy tượng cộng hưởng điện P = U2/R = 200W Câu 7: B Câu 8: D ZL2 = ω L2 = 200 Ω ZL1 = ω L1 = 50 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc π/2 => Câu 9: D Câu 10: B = => R2 = ZL1.ZL2 => R = 100 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: A Vẽ giản đồ vecto L thay đổi để Ul max ta được: Ul.( Ul - Uc) = U2 Ul ( Ul -200) = 1002.3 => Ul = 300V Câu 12: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: B Vẽ giản đồ vecto L thay đổi Ul max ta đó: Ul.( Ul - Uc) = U2 => U = 80V Câu 14: A Vẽ giản đồ vecto L tha đổi để Ulmax ta được: Ul.( Ul - Uc) = U2 Ul ( Ul - 200) = 1002 => Ul = 300V Câu 15: A Vẽ giản đồ vecto L thay đổi Ulmax ta đó: Ul.( Ul - Uc) = U2 => Ul = 60V Câu 16: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: A Ta có: URC = U => R2 + ZC2 = R2 + (ZL – ZC)2 => ZL = 2ZC Lại có L thay đổi để Ulmax thì: ZL = = 2Zc 4 10 => R = Zc = 100 => C = F  Do uAM vuông pha với u chậm pha u góc π/2 => φ = - π/4 Câu 18: C Ta có: P = Tại L =L1 L = L2 P nên | ZL1 -Zc | = | ZL2 - Zc | Do ZL1 > ZL2 => ZL1 - Zc = Zc - ZL2 => Zc = (ZL1 + ZL2) / Khi L thay đổi để P max |ZL -Zc| = => ZL = Zc = (ZL1 + ZL2) / => L = 3/π (H) Câu 19: D ZL1 = ωL1 = 100 Ω ZL2 = ωL2 = 500 Ω Uc = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Do L1 L2 Uc nên: |ZL1 - Zc| = |ZL2 - Zc| Do ZL1 < ZL2 nên Zc - ZL1 = ZL2 - Zc => Zc = (ZL1 + ZL2)/2 = 300 Ω Câu 20: C ZL2 = ωL2 = 200 Ω ZL1 = ωL1 = 50 Ω dòng điện mạch trước sau thay đổi lệch pha góc π/2 => => R2 = ZL1.ZL2 => R = 100 Ω Câu 21: C Zc = 1/ ωC = 80 Ω Ta có: UR = Khi L thay đổi để URmax |ZL - Zc|min ZL -Zc = ZL = Zc = 80 Ω Uc =Zc.Io = 80.120/60 = 160V => Biểu thức dòng điện tụ điện là: uC = 160cos(100t )V Câu 22: D Zc = 1/ ωC = 40 Ta có: P = Khi L thay đổi để P max |ZL - Zc|min ZL -Zc = ZL = Zc = 40 => UR = U => Biểu thức điện áp đầu điện trở là: uR = 120cos(100t + π/2)V Câu 23: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: C Câu 25: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để cho hiệu điện thể hai đầu mạch có giá trị U = U1 + U2 u1 u2 pha với => ZL1/R1 = ZL2/R2 Câu 26: B Khi xảy tượng cộng hưởng ZL =Zc => P = U2/R => R = U2/P = 2002 /100 = 400 Ω Câu 27: B Zc =1/ ωC = 50 Do i u pha nên mạch xảy tượng cộng hưởng => ZL =Zc = 50 => L = H 2 Z = R + r = U/I = 100 => R = 40 Ω Câu 28: C Ta có: P = Khi L thay đổi để P max |ZL - ZC|min ZL - ZC = ZL = ZC => P = U2/R = 1002.2/100 = 200 (W) Câu 29: A ZC = 1/ ωC = 100 Ω Ta có: P = Khi L thay đổi để P max |ZL - ZC|min ZL - ZC = ZL = ZC = 100 Ω => L = 0,318H => P = U/R = 200W Câu 30: D Ta có: UC = Khi L thay đổi để UC max |ZL -ZC| = ZL = ZC ... π /2 => φ = - π/4 Câu 18: C Ta có: P = Tại L =L1 L = L2 P nên | ZL1 -Zc | = | ZL2 - Zc | Do ZL1 > ZL2 => ZL1 - Zc = Zc - ZL2 => Zc = (ZL1 + ZL2) / Khi L thay đổi để P max |ZL -Zc| = => ZL... ZC|min ZL - ZC = ZL = ZC = 50 Ω => L = 0,5/π H Câu 2: B Ta có: P = Tại L =L1 L = L2 P nên | ZL1 -Zc | = | ZL2 - Zc | Do ZL1 > ZL2 => ZL1 - Zc = Zc - ZL2 => Zc = (ZL1 + ZL2) / = 3ZL1/4 Tại... Zc| Do ZL1 < ZL2 nên Zc - ZL1 = ZL2 - Zc => Zc = (ZL1 + ZL2) /2 = 300 Ω Câu 20 : C ZL2 = L2 = 20 0 Ω ZL1 = L1 = 50 Ω dòng điện mạch trước sau thay đổi l ch pha góc π /2 => => R2 = ZL1.ZL2 => R =
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 mạch RLC có l thay đổi đề 2 , 13 mạch RLC có l thay đổi đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay