25 truyền tải điện năng đề 2

9 44 1
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:21

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 25 - Truyền tải điện - Đề Câu Với công suất cần truyền tải, tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền lên 20 lần cơng suất hao phí đường dây A tăng 20 lần B giảm 400 lần C tăng 400 lần D giảm 20 lần Câu Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A giảm công suất truyền tải B tăng chiều dài đường dây C tăng điện áp trước truyền tải D giảm tiết diện dây Câu Khi truyền tải công suất điện P từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ, để giảm hao phí đường dây toả nhiệt ta A đặt đầu nhà máy điện máy tăng B đặt đầu nhà máy điện máy hạ C đặt nơi tiêu thụ máy hạ D đặt đầu nhà máy điện máy tăng nơi tiêu thụ máy hạ Câu Điện truyền tải từ nhà máy phát điện đến nơi tiêu thụ hai dây dẫn có điện trở tổng cộng 20 Ω Cường độ hiệu dụng dây tải 15 A, cơng suất hao phí dây tải 8% công suất truyền từ nhà máy điện Công suất truyền từ nhà máy điện là: A 5,625 kW B 56,25 kW C 36 kW D 562,5 kW Câu Hai địa điểm A B cách 100 km Điện tải từ máy tăng A đến máy hạ B hai dây dẫn có điện trở tổng cộng R = 40 Ω Dòng qua dây tải có cường độ hiệu dụng 50 A Cơng suất hao phí đường dây 5% công suất tiêu thụ B Biết hiệu điện hiệu dụng lấy B 220 V Coi biến A B lí tưởng Dòng điện hiệu điện ln pha Công suất tiêu thụ B hiệu điện hiệu dụng hai đầu thứ cấp biến A là: A 4000 kW; 20 kV B 2000 kW; 4000 V C 2000 kW; 42 kV D 4000 kW; 200 kV Câu Cần truyền tải công suất 10 kW từ nhà máy điện đến nơi tiêu thụ Biết điện áp đưa lên hệ thống truyền tải phía nhà máy điện 12 kV, hệ số cơng suất tồn hệ thống k = 1, hiệu suất truyền tải 80%, dây tải điện làm kim loại có điện trở suất ρ = 1,5.10-4 Ωm, tiết diện ngang 1cm2 Tổng chiều dài đường dây tải điện A 1920 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 3840 m C 960 m D 384 m Câu Điện trạm phát điện truyền điên áp kV hiệu suất trình truyền tảilà H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải? A Giảm điện áp lên đến kV B Giảm điện áp lên đến kV C Tăng điện áp lên đến kV D Tăng điện áp lên đến kV Câu Một trạm phát điện xoay chiều có công suất không đổi, truyền điện xa với điện áp hai đầu dây nơi truyền 200 kV tổn hao điện 30% Nếu tăng điện áp truyền tải lên 500 kV tổn hao điện là: A 75% B 12% C 24% D 4,8% Câu Người ta thường nâng cao hệ số công suất mạch tiêu thụ điện nhằm mục đích A tăng cường độ dòng điện qua dụng cụ điện để dụng cụ hoạt động mạnh B giảm cường độ dòng điện qua dụng cụ điện để giảm công suất tiêu thụ C tăng công suất toả nhiệt mạch D nâng cao hiệu suất sử dụng điện Câu 10 Một dòng điện xoay chiều pha có công suất 22000 kW truyền xa đường dây cao 110 kV Sự hao tổn điện đường dây 10% công suất ban đầu Điện trở đường dây tải điện là: A 7,5 Ω B 55 Ω C 5,5 Ω D 0,055 Ω Câu 11 Trong trình truyền tải điện pha xa, giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận khơng đổi, điện áp dòng điện ln pha Ban đầu độ giảm điện đường dây 15% điện áp nơi tiêu thụ Để giảm công suất hao phí đường dây 100 lần cần tăng điện áp nguồn lên : A 7,8 lần B 10 lần C 100 lần D 8,7 lần Câu 12 Truyền tải điện xa, điện áp trạm phát 35 kV, công suất cần tải 7000 kW Mạng điện có hệ số cơng suất cosφ = 0,9 Để cơng suất hao phí khơng vượt q 10% cơng suất tải điện trở đường dây R: A R≤ 0,56 Ω B R≤ 5,5 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C R≤ 1,4175 Ω D R≤ 14,175 Ω Câu 13 Một nhà máy phát điện có cơng suất truyền tải 300 MW, điện áp truyền 200 kV, hao phí truyền tải 12h 576 MWh Để hao phí 4% so với cơng suất truyền tải phải A Tăng điện áp truyền tải thêm 200 kV B Giảm điện áp truyền tải xuống 100 kV C Giảm điện áp truyền tải xuống 50 kV D Tăng điện áp truyền tải thêm 400 kV Câu 14 Trong trình truyền tải điện xa, cuối nguồn không dùng máy hạ Cần phải tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần đảm bảo công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi Biết điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i ban đầu độ giảm điện áp đường dây 10% điện áp tải tiêu thụ : A 9,1 lần B 10 lần C 10 lần D 9,78 lần Câu 15 Truyền tải công suất điện xa Với điện áp truyền tải KV cơng suất tỏa nhiệt dây 10 kW Nếu điện áp truyền tải tăng lên 500 kV cơng suất tỏa nhiệt dây dẫn : A 0,1 W B 100 W C 10 W D W Câu 16 Người ta truyền tải điện đến nơi tiêu thụ đường dây pha có điện trở R Nếu điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây U = 220 V hiệu suất truyền tải điện 60% Để hiệu suất truyền tải tăng đến 90% mà công suất truyền đến nơi tiêu thụ khơng thay đổi điện áp hiệu dụng đưa lên hai đầu đường dây bao nhiêu? A 359,26 V B 330 V C 134,72 V D 146,67 V Câu 17 Điện trạm phát điện truyền điện áp hiệu dụng kV, công suất 200 kW Hiệu số công tơ điện nơi phát nơi thu sau ngày đêm chênh 480 kW.h Hiệu suất trình tải điện là: A 94,24% B 76% C 90% D 41,67% Câu 18 Ta cần truyền công suất điện 200 MW đến nơi tiêu thụ mạch điện pha, hiệu điện hiệu dụng hai đầu nguồn cần truyền tải 50 kV Mạch điện truyền tải có hệ số cơng suất cos φ = 0,9 Muốn cho hiệu suất truyền tải điện H ≥ 95% điện trở đường dây tải điện phải có giá trị: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A R ≤ 9,62 Ω B R ≤ 3,1 Ω C R ≤ 4,61 Ω D R ≤ 0,51 Ω Câu 19 Người ta truyền công suất điện không đổi từ máy phát điện xoay chiều pha Khi điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây truyền tải U hiệu suất truyền tải 80% Để hiệu suất truyền tải tăng thêm 15% điện áp hiệu dụng hai đầu đường dây truyền tải tăng lên: A 2U B 2,5U C 4,25U D U Câu 20 Trong trình truyền tải điện năng, máy biến áp có vai trò A tăng điện áp truyền tải để giảm hao phí trình truyền tải B giảm điện trở dây dẫn C giảm điện trở suất dây dẫn D giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí trình truyền tải Câu 21 Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất truyền 200 kW Hiệu số công tơ điện trạm phát nơi thu sau ngày đêm lệch thêm 480 kW.h Để điện hao phí đường dây 2,5% điện truyền điện áp trạm phát là: A 4,5 kV B kV C kV D 2,5 kV Câu 22 Một nhà máy phát điện gồm n tổ máy có cơng suất P hoạt động đồng thời Điện sản xuất đưa lên đường dây truyền tới nơi tiêu thụ với hiệu xuất H Nếu có tổ máy hoạt động bình thường hiệu suất H’ bao nhiêu? Coi điện áp truyền tải, hệ số công suất truyền tải điện trở đường dây không đổi A H’ = H/n B H' = (n + H - 1)/n C H' = H D H' = nH Câu 23 Trong trình truyền tải điện xa cần tăng điện áp nguồn lên lần để giảm cơng suất hao phí đường dây 100 lần Giả thiết công suất nơi tiêu thụ nhận không đổi, điện áp tức thời u pha với dòng điện tức thời i Biết ban đầu độ giảm điện áp đường dây 15% điện áp tải tiêu thụ A 4,3 lần B 8,7 lần C 10 lần D lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24 Trong trình truyền tải điện xa, ban đầu độ giảm điện áp đường dây tải điện pha n lần điện áp nơi truyền Coi cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp Để cơng suất hao phí đường dây giảm a lần đảm bảo công suất truyền đến nơi tiêu thụ không đổi, cần phải tăng điện áp nguồn lên lần? A n/[a.(n + 1)] B (n + a )/[(n + 1) C (n + a)/[(n + 1) a ] a ] D [a(1 - n) + n]/ a Câu 25 Điện truyền từ nhà máy điện có công suất không đổi P0 đến nơi tiêu thụ thông qua đường dây tải điện với điện trở không đổi, điện áp nơi truyền tải tăng lên gấp đơi cơng suất hao phí đường dây giảm 1,2kW, xem hệ số công suất nơi tiêu thụ không đổi Hỏi chưa tăng điện áp, nơi tiêu thụ sử dụng tối đa công suất liên tục 24 đường dây hao phí số (kWh) điện? A 38,4 số B 16 số C 24 số D 32,4 số Câu 26 Điện áp hai cực trạm phát điện cần tăng thêm lần để giảm hao phí đường dây tải điện 100 lần, với điều kiện công suất truyền tới tải tiêu thụ không đổi ? Biết chưa tăng điện áp độ giảm điện áp điện trở đường dây tải điện 5% điện áp hiệu dụng tải Coi cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu đường dây A 9,5286 lần B 8,709 lần C 10 lần D 9,505 lần Câu 27 Điện truyền tải từ nhà máy phát điện tới nơi tiêu thụ khu công nghiệp đường dây pha với hiệu suất truyền tải 85% Coi hao phí điện tỏa nhiệt đường dây khơng vượt q 15% Vì lí đó, điện áp nơi phát khơng đổi cơng suất sử dụng điện khu công nghiệp giảm 25% hiệu suất truyền tải điện đường dây có giá trị gần với giá trị đây? A 90,25% B 95% C 10,75% D 89,25% Câu 28 Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha, điện ập hiệu dụng nơi phát điện 10kV độ sụt áp đường dây 200V Biết công suất nơi tiêu thụ khơng đổi, cường độ dòng điện ln pha với điện áp đường dây Để cơng suất hao phí giảm 400 lần cần phải tăng điện áp hiệu dụng nơi phát lên tới giá trị gần giá trị sau đây? A 196kV B 185kV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 178kV D 152kV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Phao phí =P2phát.r/U2phát.=> tăng hiệu điện hiệu dụng nơi truyền lên 20 lần cơng suất hao phí đường dây giảm 400 lần Câu 2: C Câu 3: D Để giảm hao phi đường dây ban đầu ta đặt đầu nhà máy điện máy tăng để tăng điện áp lên giảm hao phí, đến nơi tiêu thụ ta dùng máy hạ để điện áp với nhu cầu cần dùng Câu 4: B Ta có cơng suất hao phí mạch: Cơng suất hao phí dây tải 8% công suất truyền nên từ ta có cơng suất truyền từ nhà máy điện là: Câu 5: C Cơng suất hao phí Vậy công suất tiêu thụ P Công suất tổng cộng Câu 6: A Ta có H=0,8 → Câu 7: C Ta có: Php1 = 20%, Php2 = 5% Câu 8: D Ta có: % Câu 9: D với U hiệu điện hiệu dụng đầu thứ cấp biến A suy Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nâng cao hệ số công suất mạch =>I giảm (do P, U khơng đổi) =>Cơng suất hao phí tỏa nhiệt giảm =>Cơng suất có ích tăng =>Nâng cao hiệu suất sử dụng điện Câu 10: B Câu 11: D Câu 12: D Câu 13: A Ban đầu nên phải tăng 200 kV Câu 14: A Gọi công suất đặt vào công suất hao phí lúc trước sau tăng áp ta có mặt khác ta lại có ban đầu độ giảm áp dây 10% điện áp nơi tiêu thụ Lại có Vậy cần tăng điện áp lên 9,1 lần Câu 15: D Ta có: Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có hiệu suất truyền tải H=20% Câu 17: C công suất hao phí 1h Câu 18: D Ta có Thay số ta Câu 19: A Hiệu suất truyền tải điện năng: Câu 20: A Công suất hao phi truyền tải: Để giảm hao phi ta phải tăng điện áp máy biến áp Câu 21: C Ban đầu ta có hiệu số cơng tơ điện trạm phát nơi tiêu thụ sau ngày đêm lệch thêm 480kWh Câu 22: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 n tổ máy công suất tổ máy công suất Câu 23: B •Gọi điện áp nguồn, điện áp tải tiêu thụ, độ giảm điện áp đường dây, dòng điện hiệu dụng cơng suất hao phí đường dây lúc đầu •Gọi điện áp nguồn, điện áp tải tiêu thụ, độ giảm điện áp đường dây, dòng điện hiệu dụng cơng suất hao phí đường dây lúc sau Câu 24: D Gọi công suất nơi tiêu thụ P +) Gọi U1 điện áp đầu nguồn => Độ giảm đường dây nU1 =>Điện áp đầu tải (1-n)U1 Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: D Câu 28: A ... đường dây truyền tải tăng lên: A 2U B 2, 5U C 4 ,25 U D U Câu 20 Trong trình truyền tải điện năng, máy biến áp có vai trò A tăng điện áp truyền tải để giảm hao phí trình truyền tải B giảm điện trở... suất truyền tải 300 MW, điện áp truyền 20 0 kV, hao phí truyền tải 12h 576 MWh Để hao phí 4% so với cơng suất truyền tải phải A Tăng điện áp truyền tải thêm 20 0 kV B Giảm điện áp truyền tải xuống... dẫn C giảm điện trở suất dây dẫn D giảm hiệu điện truyền tải để giảm hao phí q trình truyền tải Câu 21 Điện trạm phát điện truyền điện áp kV công suất truyền 20 0 kW Hiệu số công tơ điện trạm phát
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 truyền tải điện năng đề 2 , 25 truyền tải điện năng đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay