18 bài toán hộp đen

12 62 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 18 - Bài toán hộp đen Câu 1: Đoạn mạch AB gồm phần tử chưa xác định(có thể R,L,hoặc C) Trong ta xác định biểu thức i = 4cos100πt A biểu thức u = 40 cos( 100πt + π/2) V Hãy xác định phần tử trên? Và tính giá trị đó? A R = 10 Ω B C = 10-3/πF C L = 0,1/πH D C = 10-4/πF Câu 2: Đoạn mạch AB gồm phần tử chưa xác định(có thể R,L,hoặc C) Trong ta xác định biểu thức i = 4cos100πt A biểu thức u = 40 cos( 100πt - π/2) V Hãy xác định phần tử trên? Và tính giá trị đó? A R = 10 Ω B C = 10-3/πF C L = 0,1/πH D C = 10-4/πF Câu 3: Đoạn mạch AB gồm phần tử chưa xác định (có thể R,L,hoặc C) Trong ta xác định biểu thức i = 4cos100πt A biểu thức u = 40 cos( 100πt )V Hãy xác định phần tử trên? Và tính giá trị đó? Tính cơng suất mạch điện? A R = 10 Ω B C = 10-3/πF C L = 0,1/πH D C = 10-4/πF Câu 4: Đoạn mạch AB chứa hai phần tử ba phần tử( R,L,C) chưa xác định Biết rẳng biểu thức dòng điện mạch i = 4cos( 100πt + π/3) A $Và biểu thức cường độ dòng điện mạch u = 200cos( 100πt + π/6) Hãy xác định hai phần tử trên? Tính cơng suất mạch? A R L; P = 400 W B R C; P = 400W C C L; P = 400 W D R C ; P = 200 W Câu 5: Đoạn mạch AB chứa hai phần tử ba phần tử( R,L,C) chưa xác định Biết rẳng biểu thức dòng điện mạch i = 4cos( 100πt - π/3) $Và biểu thức cường độ dòng điện mạch u = 200cos( 100πt + π/6) Hãy xác định hai phần tử trên? Và tính cơng suất mạch? A R C; P = 0W B R L; P = 400 W C L C; P = 0W D L C; P = 400 W Câu 6: Đoạn mạch AB chứa hai phần tử ba phần tử( R,L,C) chưa xác định Biết rẳng biểu thức dòng điện mạch i = 4cos( 100πt - π/6) A $Và biểu thức cường độ dòng điện mạch u = 200cos( 100π t + π/6) Hãy xác định hai phần tử tính giá trị chúng? A R = 25 Ω; ZL = 25 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B R = 25 Ω; ZL = 25 3Ω C R = 50 Ω; ZL = 50 Ω D R = 50 Ω; ZL = 50 Ω Câu 7: Đoạn mạch AB gồm hai phần tử X,Y UX = 50 V, UY = 20 V giá trị hiệu điện UAB = 30 V phần tử X,Y gì? A R C B R L C L C D Khơng có đáp án Câu 8: Đoạn mạch AB gồm hai phần tử X,Y UX = 40 V, UY = 30 V giá trị hiệu điện UAB = 50 V u nhanh pha i Vậy phần tử X,Y gì? A R L B R C C C L D A B Câu 9: Cho mạch điện gồm hai phần tử x,y mắc nối tiếp, đó: x,y R,L C Cho biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch uAB= 200 cos100πt V i = 2 cos(100πt - π/6) x ,y phần tử gì? A R C B R L C L C D A B Câu 10: Mạch điện X chứa hai ba phần tử (R,L,C) Biểu thức u mach u = 30cos( 100πt + π/3) V; biểu thức i = 2cos( 100πt + π /6) Hãy xác định phần tử gì? A R C B R L C L C D A B Câu 11: Mạch điện X chứa hai ba phần tử (R,L,C) Biểu thức u mach u = 30cos( 100πt + π/3) V; biểu thức i = 2cos( 100πt - π/6) Hãy xác định phần tử gì? Xác định tổng trở mạch? A L C; Z = 15 Ω B L R; Z = 15 Ω C R C; Z = 30 Ω D L C 40 Ω Câu 12: Mạch điện X chưa xác định, qua thực nghiệm thấy dòng điện mạch i = 5cos( 100πt) A, hiệu điện mach u = 100cos( 100π t) V Mach X gồm phần tử gì? A Điện trở B Mạch RLC cộng hưởng C Cả A B D Khơng có đáp án Câu 13: Đoạn mạch X gồm tụ điện, để dòng điện mạch chậm pha u góc π/3 cần ghép nối tiếp X với Y Xác định phần tử Y Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A L B R ,L C R D R ,C Câu 14: Mạch X có điện trở, dòng điện mạch nhanh pha u ghép vào X phần tử sau A C B L,C đó( ZL> ZC) C L,C đó(ZL< ZC) D Đáp án A,C Câu 15: Mạch X có hai phần tử, u nhanh pha i, Ghép X với Y thấy mạch có biểu thức i = u/Z Hãy xác định phần tử có Y? A L B R ,L C R ,C D A,B Câu 16: RLC có u chậm pha i, để mạch xảy tượng cộng hưởng cần ghép thêm vào mạch đoạn mạch X, Xác định trường hợp có X? A L B R,L C R ,C D A, B Câu 17: Mạch điện X có hai phần tử ( ba phần tử R,L,C) mắc mạch điện vào mạng điện có u = 50cos( 100πt) V thấy dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100 πt + π/6)A Xác định giá trị phần tử mạch? A R = 12,5 Ω; ZL = 12,5 Ω B R = 12,5 Ω; ZL = 12,5 C R = 12,5 3Ω Ω; ZC= 12,5Ω D R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Ω Câu 18: Mạch điện gồm hai phần tử L,C L = 1/πH C = 10-3/6πF Mắc nối tiếp đoạn mạch với phần tử X( X chứa phần tử phần tử) mắc vào mạng điện u = 50cos( 100πt + π/3)V, thấy cơng suất mạch 25W có tượng cộng hưởng xảy Xác định phần tử X tìm giá trị nó? A L = 0,4/πH B 10-4/(4π)F C 10-3/4πF R = 50 Ω D A C Câu 19: Mạch điện X có hai phần tử ( ba phần tử R,L,C) mắc mạch điện vào mạng điện có u = 50cos( 100πt ) thấy dòng điện mạch có biểu thức i = 2cos( 100πt - π /3)A Xác định giá trị phần tử mạch? A R = 12,5 Ω; ZC= 12,5 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Ω C R = 12,5 Ω; ZC = 12,5 Ω D R = 12,5 Ω ; ZL = 12,5 Ω Câu 20: Cho mạch điện xoay chiều gồm điện biến trở mắc nối tiếp với hộp đen Điện áp hai đầu mạch uAB=200 cos (100πt) (v), X chứa phần tử (L C) Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ mạch cực đại cường độ hiệu dụng mạch A Biết dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu mạch Cấu tạo hộp X giá trị phần tử X là: A X chứa C: C=52,4μF B X chứa L: L= 0,36 H C X chứa C: C=31,8 μF D X chứa L: L = 0,54 H Câu 21: Một đoạn mạch xoay chiều có hai ba phần tử R,C cuộn dây cảm Điện áp hai đầu mạch cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức: u = 100 cos 100πt (V) ;i = 2cos (100πt- 0,25π) (A) Điện trở trở kháng tương ứng : A L,C ; ZC = 100Ω; ZL= 50Ω B R,L ; R = 40Ω; ZL= 30Ω C R,L ; R = 50Ω; ZL= 50Ω D R,C ; R = 50Ω; ZC= 50Ω Câu 22: Cho đoạn mạch hình vẽ, biết u = 100 cos100πt (V), C =10-4/π F Hộp kín X chứa phần tử (R cuộn dây cảm), dòng điện mạch sớm pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB Hộp X chứa ? điện trở cảm kháng có giá trị bao nhiêu? A Chứa R; R = 100/ Ω B Chứa L; ZL = 100/ Ω C Chứa R; R = 100 Ω D Chứa L; ZL = 100 Ω Câu 23: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X Hộp X chứa cuộn cảm L tụ C UAB = 200 (V) không đổi ; f = 50 Hz Khi biến trở có giá trị cho PAB cực đại I = 2(A) sớm pha uAB Khẳng định ? 104 A X chứa C= F 2 B X chứa L= 1/ π H C X chứa C = 10-4/π F D X chứa L = 1/ 2π H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: Ở (hình vẽ) hộp X chứa ba phần tử: điện trở thuần, cuộn dây, tụ điện Khi đặt vào hai đầu AB điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 220V, người ta đo UAM = 120V UMB = 260V Hộp X chứa: A cuộn dây cảm B cuộn dây không cảm C điện trở D tụ điện Câu 25: Đặt vào hài đầu đoạn mạch AB điện áp u = 100 cos(100πt)(V), tụ điện có C = 10-4/π (F) Hộp X chứa phần tử (điện trở cuộn dây cảm) i sớm pha uAB góc π/3 Hộp X chứa điện trở hay cuộn dây? Giá trị điện trở độ tự cảm tương ứng bao nhiêu? A Hộp X chứa điện trở: R = 100 B Hộp X chứa điện trở: R = 100/ C Hộp X chứa cuộn dây: L = /π (H) D Hộp X chứa cuộn dây: L = /2π (H) Câu 26: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm phần tử R, L, C mắc nối tiếp Cường độ dòng điện đoạn mạch nhanh pha π / so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch, tần số f = 50Hz Biết U0 = 40 V I0 = 8A Xác định phần tử mạch tính giá trị phần tử đó? A R = 2,5 Ω C = 1,27mF B R = 2,5 Ω L = 318mH C R = 2,5 Ω C = 1,27μF D R = 2,5 Ω L = 3,18mH Câu 27: Cho đoạn mạch gồm hai phần tử X, Y mắc nối tiếp Trong X, Y R, L C Cho biết hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = 200 cos100πt(V) i = 2√2cos(100πt -π/6)(A) Cho biết X, Y phần tử tính giá trị phần tử đó? A R = 50 L = 1/πH B R = 50 C = 100/π μF C R = 50 L = 1/2πH D R = 50 L = 1/ π H Câu 28: Cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = 636mH mắc nối tiếp với đoạn mạch X Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = 120 cos100πt(V) cường độ dòng điện qua cuộn dây i = 0,6 cos(100πt π/6)(A) Tìm hiệu điện hiệu dụng UX- hai đầu đoạn mạch X? A 120V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 240V C 120 V D 60 V Câu 29: Cho hộp đen X có chứa phần tử R, L, C mắc nối tếp Mắc hộp đen nối tiếp với cuộn dây cảm có L0 = 318mH Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = 200 cos(100π t- π/3)(V) dòng điện chạy mạch có biểu thức i = cos(10πt π/3)(A) Xác định phần tử hộp X tính giá trị phần tử? A R = 50Ω; C= 31,8μF B R = 100Ω; L= 31,8mH C R = 50Ω; L= 3,18μH D R = 50Ω; C= 318μF Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều hiệu dụng U vào hai đầu hộp đen X dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng 0,25A sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu hộp đen X Cũng đặt điện áp vào hai đầu hộp đen Y dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng 0,25A pha với điện áp hai đầu đoạn mạch.Nếu đặt điện áp vào hai đầu đoạn mạch gồm X Y mắc nối tiếp cường độ hiệu dụng dòng điện đoạn mạch là: A /4 A B /8A C /2A D A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Do hiệu điện đầu đoạn mach sớm pha cường độ dòng điện π/ mạch có phần tử => Trong mạch có cuộn dây cảm => ZL = U/I = 10 => L = 1/ 10πH Câu 2: B Do hiệu điện đầu đoạn mach trễ pha cường độ dòng điện π/2 mạch có phần tử => Trong mạch có tụ điện => Zc = U/I = 10 => C = 10-3 /π F Câu 3: A Do hiệu điện đầu đoạn mach pha với cường độ dòng điện mạch có phần tử => Trong mạch có điện trở => R = U/I = 10 => R =10 Ω Câu 4: D Do u trễ pha i hóc < π/6 < π/2 => Trong mạch gồm tụ điện điện trở => Z = U/I = = 50 (1) Lại có : tan π/6 = ZC / R => R = ZC√3 (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1) (2) => R = 25√3 , Zc = 25 => P = I2R = 8.25√3 = 200√3 W Câu 5: C Do hiệu điện đầu đoạn mach sớm pha cường độ dòng điện π/2 mạch có phần tử => Trong mạch có cuộn dây cảm tụ điện => P = Câu 6: B Do u sớm pha i hóc < π/3 < π/2 => Trong mạch L R => Z = U/I = = 50 (1) Lại có : tan π/3 = ZL/R => R√3 = ZL (2) Từ (1) (2) => R = 25 , ZL = 25√3 Câu 7: C UAB = Ux + (-Uy) => x,y phải ngược pha => X,Y phần tử L,C Câu 8: A UAB2 = Ux2 + Uy2 => Hiệu điện đầu phần tử X Y vuông pha với => X,Y phần tử R,L R,C Do u nhanh pha i nên X,Y phần tử R,L Câu 9: B Do u sớm pha i hóc < π/6 < π/2 => Trong mạch L R Câu 10: B Do u sớm pha i hóc < π/6 < π/2 => Trong mạch L R Câu 11: A Do u i vuông pha vơi nên đoạn mạch gồm tụ điện cuộn dây cảm Ta có: Z = U/I = 30/2 =15 Ω Câu 12: C Do u i pha nên mạch có điện trở R mạch RLC cộng hưởng Câu 13: B Do ban đầu cường độ dòng điện sớm pha hiệu điện hai đầu đoạn mạch nên để hiệu điện sớm pha cường độ dòng điện phải mắ thêm cuộn cảm cho ZL >Zc Để u sớm pha i góc π/3 phải mắc thêm điện trở cho: tan π/3 = Câu 14: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Độ lệch pha dòng điện hiệu điện φ với: tan φ = (ZL - Zc) /R Để dòng điện sớm pha hiệu điện ZL - Zc < => ZL < Zc mạch có phần tử R C Câu 15: C Do u nhanh pha i nên mạch X có R,L Mặt khác: Khi nối tiếp với đoạn mạch Y i = u/Z => i pha vơi u => Trong mạch xảy tượng cộng hưởng => mạch Y chưa phần tử R, C cho ZL = Zc Câu 16: D Mạch RLC có u chậm pha i => Zc > ZL => Để mạch xảy tượng cộng hưởng cần mắc thêm cuộn cảm có điện trở cuộn cảm Câu 17: C Do i sớm pha u góc π/6 mạch gồm phần tử nên mạch có phần tử R,C Ta có: tan π/6 = Zc/R => R = ZC√3 (1) Mặt khác: Z = U/I = 25(2) Từ (1) (2) => ZC =12,5 ; R =12,5√3 Câu 18: C ZL = ωL = 100 ; ZC =1/ ωC = 60 Ω Để xảy tượng cộng hưởng đoạn mạch X phải có điện trở R tu điện C' Sao cho ZCo = ZL =100 Ω => Co = 10-4/ π F => C' = 10-3/ 4π F Điện trở thuẩn Câu 19: D Do i trễ pha u góc π/3 mạch gồm phần tử nên mạch có phần tử R,L Ta có: tan π/3 = ZL /R => R√3 = ZL (1) Mặt khác: Z = U/I = 25(2) Từ (1) (2) => ZL =12,5√3 ; R =12,5 Câu 20: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: C Do cường độ dòng điện trễ pha hiệu điện đầu đoạn mạch góc π/4 => Trong mạch gồm phần tử R,L tan π/4 = ZL /R => ZL =R => Z = R √2 = ZL√2 => R = ZL = 50Ω Câu 22: A Gọi độ lệch pha dòng điện so với hiệu điện đầu đoạn mạch φ Theo ta có < φ < π/2 dòng điện sớm pha hiệu điện nên hộp kín X chưa phần tử R lai có: tan π/3 = Zc/R => R√3 = Zc => R = 100/√3Ω Câu 23: C Câu 24: B Nhận thấy UAB2 # UAM2 + UMB2 => X điện trở Mặt khác: UAB # UMB - UMA => X chưa cuộn dây cảm UAB # UMB + UMA => X chưa tụ điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => X chưa cuộn dây không cảm Câu 25: B Zc= 1/ωC = 100Ω Gọi độ lệch pha dòng điện so với hiệu điện đầu đoạn mạch φ Theo ta có < φ < π/2 dòng điện sớm pha hiệu điện nên hộp kín X chưa phần tử R lai có: tan π/3 = Zc/R => R√3 = Zc => R = 100/√3 Ω Câu 26: A Gọi độ lệch pha dòng điện so với hiệu điện đầu đoạn mạch φ Theo ta có < φ < π/2 dòng điện sớm pha hiệu điện mạch gồm phần tử R C Z =Uo/Io = 5Ω lai có: tan π/3 = ZC/R => R = Zc√3 => ZC= 2,5 => C = 1,27mF , R = 2,5√3Ω Câu 27: C Gọi độ lệch pha dòng điện so với hiệu điện đầu đoạn mạch φ Theo ta có < φ < π/2 dòng điện sớm trễ hiệu điện nên mạch gồm phần tử R L Z =Uo/Io = 100 Ω lai có: tan π/3 = ZL/R => R = ZL √3 => ZL = 50 => L = 1/2π H , R = 50√3 Ω Câu 28: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: A ZL0 = w.L0= 100Ω Do i pha với u => mạch xảy tượng cộng hưởng => Trong mạch X gồm phần tử R,C L,C Th1: X gồm phần tử R,C Ta có Zc = ZL = 100Ω => C = 31,8μF, R = U/I = 50Ω => Đáp án A Th2: X gồm L,C ZL' + ZL = Zc 100 + ZL' = Zc => thiếu kiện Câu 30: B Theo ta có: U = 0,25Zx = 0,25Zy => Zx = Zy = 4U Khi mắc điện áp vào đoạn mạch chứa X,Y mắc nối tiếp ta được: Ux Uy vuông pha với Ux = Uy = U/ √2 => Cường độ dòng điện qua mạch lúc là: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... 50Ω; L= 3 ,18 H D R = 50Ω; C= 318 F Câu 30: Đặt điện áp xoay chiều hiệu dụng U vào hai đầu hộp đen X dòng điện mạch có cường độ hiệu dụng 0,25A sớm pha π/2 so với điện áp hai đầu hộp đen X Cũng... UX- hai đầu đoạn mạch X? A 120V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 240V C 120 V D 60 V Câu 29: Cho hộp đen X có chứa phần tử R, L, C mắc nối tếp Mắc hộp đen. .. π/3 Hộp X chứa điện trở hay cuộn dây? Giá trị điện trở độ tự cảm tương ứng bao nhiêu? A Hộp X chứa điện trở: R = 100 B Hộp X chứa điện trở: R = 100/ C Hộp X chứa cuộn dây: L = /π (H) D Hộp
- Xem thêm -

Xem thêm: 18 bài toán hộp đen , 18 bài toán hộp đen

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay