Công phá giải nhanh chủ đề DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết

68 24 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Chủ đề 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HỊA I BÀI TỐN LIÊN QUAN ĐẾN THỜI GIAN Thời gian từ x1 đến x2 a Thời gian ngắn từ x1 đến vị trí cân vị trí biên Phương pháp chung: Cách 1: Dùng vòng tròn lượng giác (VTLG)  giản đồ véc tơ Xác định góc quét tương ứng với dịch chuyển:  Thời gian: t    Cách 2: Dùng phương trình lượng giác (PTLG) x1 x1   x1  A sin t1  sin t1  A  t1   arcsin A   x  A cos t  cos t  x1  t  arc cos x1 2  A  A Câu 1: Một chất điểm dao động điều hoà với biên độ 10 (cm) tần số góc 10 (rad/s) Khoảng thời gian ngắn để từ vị trí li độ +3,5 cm đến vị trí cân A 0,036 s B 0,121 s C 2,049 s D 6,951 s Hướng dẫn: Chọn đáp án A Cách 1: Dùng VTLG Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Thời gian ngắn dao động điều hòa từ x = 3,5 cm đến x = thời gian chuyển động tròn từ M đến N: nên t     t   mà sin   3,5    0,3576  rad  10 0,3756  0, 036 (s) 10 Cách 2: Dùng PTLG t1   arcsin x1 3,5  arcsin  0, 036 (s) A 10 10 Kinh nghiệm: 1) Quy trình bấm máy tính nhanh: shift sin  3,5 10  10  (máy tính chọn đơn vị góc rad) 2) Đối với dạng nên giải theo cách (nếu dùng quen máy tính cỡ 10 s!) 3) Cách nhớ nhanh “đi từ x1 đến VTCB shift sin  x1  A    ”;“đi từ x1 đến VT biên shift cos  x1  A    ” 4) Đối với tốn ngược, ta áp dụng cơng thức: x1  A sin t1  Acost2 Câu 2: Vật dao động điều hoà, thời gian ngắn vật từ vị trí x = +A đến vị trí x  A 0,1 s Chudao động vật A 1,85 s B 1,2 s C 0,51 s D 0,4 s Hướng dẫn: Chọn đáp án C t2   arccos x1 T x T  arccos  0,1  arccos  T  0,51 (s) A 2 A 2 Chú ý: Đối với điểm đặc biệt ta dễ dàng tìm phân bố thời gian sau: Kinh nghiệm: Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1) Nếu số “xấu” x1  0;  A;  A A A dùng shift sin  x1  A    , ; ; 2 shift cos  x1  A    A A A dùng trục phân bố thời gian ; ; 2 2) Nếu số “đẹp” x1  0;  A;  Câu 3: Vật dao động điều hoà với biên độ A Thời gian ngắn vật từ vị trí li độ A đến vị trí li độ A 0,2 s Chudao động vật là: A 0,12 s B 0,4 s C 0,8 s D 1,2 s Hướng dẫn: Chọn đáp án D Dựa vào trục phân bố thời gian ta tính thời gian ngắn từ x  Do A T đến x  A T  0,  T  1, (s) Chú ý: Khoảng thời gian chu kì vật cách vị trí cân khoảng + nhỏ x1 t  4t1  + lớn x1 t  4t2    arcsin x1 A arccos x1 A Câu 4: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì s với biên độ 4,5 cm Khoảng thời gian chu kỳ để vật cách vị trí cân khoảng nhỏ cm là: A 0,29 s B 16,80 s C 0,71 s D 0,15 s Hướng dẫn: Chọn đáp án A t   arcsin x1 x T  arcsin  arcsin  0, 29 (s) A 2 A 2 4,5 Kinh nghiệm: Nếu x1 trùng với giá trị đặc biệt nên dựa vào trục phân bố thời gian Câu 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kỳ để vật cách vị trí cân khoảng lớn nửa biên độ Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A T B 2T C T D T Hướng dẫn: Chọn đáp án B Dựa vào trục phân bố thời gian ta tính được: t  T 2T  Chú ý: Nếu cho biết quan hệ t1 t ta tính đại lượng khác như: T , A, x1 Câu 6: Một dao động điều hồ chudao động T biên độ A Tại thời điểm ban đầu vật li độ x1  Thời gian ngắn để vật từ vị trí ban đầu vị trí cân gấp ba thời gian ngắn để vật từ vị trí ban đầu vị trí biên x   A Chọn phương án A x1  0,924 A B x1  0,5 A C x1  0,5 A D x1  0,021A Hướng dẫn: Chọn đáp án A Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 T  T  t1  t2  t2     16 Ta hệ t1  3t2    x  Acos 2 T  0,924 A 2 t2   x1  Acos T 16 T  Câu 7: Một dao động điều hồ chudao động T biên độ A Tại thời điểm ban đầu vật li độ x1 (mà x1  0;  A ), vật theo hướng sau khoảng thời gian ngắn t định vật lại cách vị trí cân khoảng cũ Chọn phương án A x1  0, 25 A B x1  0,5 A C x1  0,5 A D x1  0,5 A Hướng dẫn: Chọn đáp án C Theo yêu cầu toán suy ra: t  2t1  2t2 mà t1  t2  Do x1  A sin T T nên t1  t2  2 t1 2 T A  A sin  T T Chú ý: Bài tốn tìm khoảng thời gian để vật từ li độ x1 đến x2 toán bản, sở toán làm nhiều tốn mở rộng khác như: * Tìm thời gian ngắn để vật từ li độ x1 đến vận tốc hay gia tốc * Tìm khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến vật qua tọa độ x lần thứ n * Tìm khoảng thời gian từ lúc bắt đầu khảo sát dao động đến vật nhận vận tốc hay gia tốc lần thứ n * Tìm vận tốc hay tốc độ trung bình quỹ đạo chuyển động * Tìm khoảng thời gian mà lò xo nén, dãn chu kì chuyển động Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 * Tìm khoảng thời gian mà bóng đèn sáng, tối chu kì hay khoảng thời gian * Tìm khoảng thời gian mà tụ điện C phóng hay tích điện từ giá trị q1 đến q2 * Các toán ngược liên quan đến khoảng thời gian, b Thời gian ngắn từ x1 đến x2 Phương pháp chung: Cách 1: Dùng VTLG: t    Cách 2: Khoảng thời gian ngắn để vật từ điểm li độ x1 đến điểm li độ x2 : t  arccos x2 x x x  arccos    arcsin  arcsin   A A A A Quy trình bấm máy tính nhanh  shift cos  x2  A   shift cos  x1  A        shift sin  x2  A   shift sin  x1  A     Kinh nghiệm: Đối với dạng tốn khơng nên dùng cách nhiều thời gian!   Ví dụ 1: Một vật dao động điều hồ phương trình li độ x  8cos  7t   cm Khoảng thời 6  gian tối thiểu để vật từ li độ cm đến vị trí li độ cm A (s) 24 B (s) 12 C 6, 65 (s) D 0,12 (s) Hướng dẫn: Chọn đáp án D t  arccos x2 x  arccos  arccos  arccos  0,12 (s) A A  8 Quy trình bấm máy: shift cos     shift cos     7  Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Kinh nghiêm: Nếu số “đẹp” x1  0;  A;  A A A dùng trục phân bố thời gian ; ; 2   Ví dụ 2: Một vật dao động điều hồ phương trình li độ x  8cos  7 t   cm Khoảng 6  thời gian tối thiểu để vật từ li độ cm đến vị trí li độ cm (s) 24 A B (s) 12 C (s) D (s) 12 Hướng dẫn: Chọn đáp án D Dựa vào trục phân bố thời gian, ta tính được: t  T T T T T 7T 2        (s) 24 24 12 12 24 24 24  12 Chú ý: Nếu vật chuyển động qua lại nhiều lần ta cộng khoảng thời gian lại Ví dụ 3: Một dao động điều hồ chudao động T biên độ A Thời gian ngắn để vật từ điểm li độ cực đại điểm li độ nửa biên độ cực đại mà véctơ vận tốc hướng với hướng trục toạ độ A T B 5T C 2T D T Hướng dẫn: Chọn đáp án B Dựa vào trục phân bố thời gian, ta tính được: t  T T 5T   12 Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn để lắc di chuyển từ vị trí li độ x1   A đến vị trí li độ x2  A s Chudao động lắc là: A s B s C s D s Hướng dẫn: Chọn đáp án D Dựa vào trục phân bố thời gian, ta tính được: t  T T T    1( s)  T  3( s) 12 Chú ý: Li độ vận tốc điểm đặc biệt 1) Cứ sau khoảng thời gian ngắn T vật lại qua M O N 2) Cứ sau khoảng thời gian ngắn T vật qua M , M , O , M , M Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2) Cứ sau khoảng thời gian ngắn T vật qua M , M , M , M , M , 12 M6 , M7 Ví dụ 5: Một chất điểm dao động điều hồ đoạn thẳng xung quanh vị trí cân O Gọi M, N hai điểm đường thẳng cách O Biết 0,05 s chất điểm lại qua điểm M, O, N tốc độ lúc qua điểm M, N 20 cm/s Biên độ A A 4cm B 6cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B Dựa vào trục phân bố thời gian 2 20 T   0, 05  T  0,3s    T  (rad/ s)   20 A  A A  vM   20   A  6(cm)  xM   2 Ví dụ 6: Một chất điểm dao động điều hồ đoạn thẳng Trên đoạn thẳng bảy điểm theo thứ tự M , M , M , M , M , M M với M vị trí cân Biết 0,05 s chất điểm lại qua điểm M , M , M , M , M , M M Tốc độ lúc qua điểm M 20 cm/s Biên độ A A 4cm B 6cm C 12cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D Trang http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Dựa vào trục phân bố thời gian 2 10 T 12  0, 05  T  0, s    T  (rad/ s)   10 A  A A  20   A  3(cm)  xM   vM   2 Câu 14: Vật dao động điều hòa dọc theo đường thẳng Một điểm M nằm cố định đường thẳng đó, phía ngồi khoảng chuyển động vật, thời điểm t vật xa điểm M nhất, sau khoảng thời gian ngắn t vật gần điểm M Độ lớn vận tốc vật nửa vận tốc cực đại vào thời điểm gần A t  t B t  t C t  t D 0,5t  0, 25t Hướng dẫn: Chọn đáp án B t  T  T  2t Khi v  vmax A x2 v2 từ  2  suy : x  2 A A Thời gian ngắn từ x  A đến x  A T 12 Thời điểm gần vật tốc độ nửa giá trị cực đại t  T t T  12 c Thời gian ngắn liên quan đến vận tốc, động lượng Phương pháp chung: Dựa vào công thức liên hệ vận tốc, động lượng với li độ để quy li độ x2  v  v1  x1  ?  A2    v  v2  x2  ? v2 Trang 10 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Quãng đường thời gian 0,5T luôn 2A  0,5T  1 s   T   s     t  2    rad / s  T T T T Dựa vào vòng tròn lượng giác      3 12 A A S  1,5A   cm   A   cm  Trang 54 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Phần III: BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN VỪA THỜI GIAN VỪA QUÃNG ĐƯỜNG Vận tốc trung bình tốc độ trung bình a Tính vận tốc trung bình tốc độ trung bình Phương pháp chung: Vận tốc trung bình: v  Độ dời x x2  x1   x1  Acos t1       Thời gian t t2  t1  x2  Acos t2     Tốc độ trung bình: v Quãng đường S S ( Dùng VTLG PTLG để tính S )   Thời gian t t2  t1 Vận tốc trung bình âm, dương tốc độ trung bình ln dương   Ví dụ 1: Một chất điểm dao động với phương trình: x  3,8cos  20t   (cm) (t đo s) 3  Vận tốc trung bình chất điểm sau A 500  (m/s) B 150  1,9 (s) tính từ bắt đầu dao động (cm/s) C  (m/s) D  (cm/s) Hướng dẫn: Chọn đáp án D     x   3,8cos  20.0    1,9(cm) 3     1,9   x  3,8cos  20    3,8(cm)  1,9     3     Vận tốc trung bình: v  x x2  x1 3,8  1,9     cm / s  1,9 t t    Ví dụ 2: Một chất điểm dao động với phương trình: x  3,8cos  20t   (t đo s) Tốc 3  độ trung bình chất điểm sau A 500  (m/s) B 1,9 (s) tính từ bắt đầu dao động 150  (cm/s) C  (m/s) D  (cm/s) Trang 55 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án B Dùng vòng tròn lượng giác để tính quãng đường   Pha dao động:    20t   3      Vò trí cần quét: 1   t   20.0    3  Goùc cần quét:   1,9    0     t2  t1   20        3,2   34 A 12 A  45,6 S  0,5 A 1,9  them S  45,6  1,9  47,5(cm)  Tốc độ trung bình: v S 47,5 150 (cm/s)   t 1,9    Ví dụ 3: Một chất điểm dao động với phương trình: x  14cos  4 t   (cm) Vận tốc trung 3  bình tốc độ trung bình khoảng thời gian kể từ t  đến vật qua vị trí cân theo chiều dương lần thứ A -24 cm/s 120 cm/s B 24 cm/s 120 cm/s C 120 cm/s 24 cm/s D -120 cm/s 24 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án A Khoảng thời gian kể từ t  đến vật qua vị trí cân theo chiều dương lần thứ t  7T   s 12 24 Vận tốc trung bình tốc độ trung bình là:  x2  x1    24  cm / s  v  t2  t1   24   v  S   14  14  120  cm / s   t2  t1   24 Trang 56 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: (ĐH – 2010) Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ T Trong khoảng thời gian ngắn từ vị trí biên li độ x  A đến vị trí x   A , chất điểm tốc độ trung bình A 6A T B 4,5A T C 1,5A T D 4A T Hướng dẫn: Chọn đáp án B v S 1,5 A 9A   t T T 2T  12 Ví dụ 5: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, thời điểm t  vật qua vị trí cân theo chiều dương Các thời điểm gần vật li độ  A A  t1 t2 Tính 2 tỷ số vận tốc trung bình khoảng thời gian từ t  đến t  t1 t  đến t  t2 A -1,4 B -7 C D 1,4 Hướng dẫn: Chọn đáp án B Vận tốc trung bình:   x2  x1  v1  t  x x2  x1  v   t t  v  x2  x1   t   A 0 6A  T T v 12   7 A v2  0 A  7T 7T 12 Trang 57 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 6: Một vật dao động điều hòa với biên độ A, thời điểm t  vật qua vị trí cân theo chiều dương Các thời điểm gần vật li độ  A A  t1 t2 Tính 2 tỷ số vận tốc trung bình khoảng thời gian từ t  đến t  t1 t  đến t  t2 A -1,4 B -7 C D 1,4 Hướng dẫn: Chọn đáp án D Tốc độ trung bình:  A   6A v  T T v S  v   1,4 12  t  v 2,5 A 30 A  v  T T   12 Ví dụ 7: (ĐH - 2011) Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox với biên độ 10 cm, chu kỳ s Mốc vị trí cân Tốc độ trung bình chất điểm khoảng thời gian ngắn chất điểm từ vị trí động lần đến vị trí động lần A 26,12 cm/s B 7,32 cm/s C 14,64 cm/s D 21,96 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án D A A  DS 2  v   T T Dt  24 24    21,96  cm / s 1 Trang 58 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 8: Mơt lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể đọ cứng 50(N/m), vật M khối lượng 200g trượt khơng ma sát mặt phẳng nằm ngang Kéo M khỏi vị trí cân đoạn 4(cm) bng nhẹ vật dao động điều hòa Tính tốc độ trung bình M sau quãng đường (cm) kể từ bắt đầu chuyển động Lấy   10 A 60 cm/s B 50 cm/s C 40 cm/s D 30 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án D T  2 m 0,2  2  0,4  s  k 50  x1  A x2  A2 T  t     A  Quãng đường S=2cm=  S 2,6   v  t  0,4  30  cm / s   Chú ý: Nếu tốn liên quan đến pha dao động dựa vào vòng tròn lượng giác: Trang 59 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tìm vò trí đầu vò trí cuối đường tròn  S  Chiều dài hình chiếu dòch chuyển     2  1  t     S v  t  Ví dụ 9: Một chất điểm dao động điều hòa( dạng hàm cos) chu kỳ T biên độ A Tốc độ trung bình chất điểm pha dao động biến thiên từ  A 3A T B 4A T C  đến   3,6A T D 2A T Hướng dẫn: Chọn đáp án C t   5T  2 12 T Quaõng đường S=1,5A   S 3,6 A  v  t T  Chú ý: Tốc độ trung bình lớn nhỏ nhất:   Smin Smin   v  t t  S S v  max  max  max t t    Smax A sin   v t t T  max Nếu t     t        A   cos Smin      v  t t    n A  A sin   S n.2 A  Smax  max   v T  max t t t Nếu t  n  t    n.2 A  A(1  cos )  S n A  S  v     t t t Trang 60 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 10: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Tốc độ trung bình nhỏ vật thực khoảng thời gian T A   TA 1 B 3A T C 3A T D 3A T Hướng dẫn: Chọn đáp án B   t  v    2 T 2      Smin  A   cos   A   cos   A T 3  3   Smin A  t T Ví dụ 11: Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, quanh vị trí cân O với biên độ A chu kỳ T Gọi v1 v2 tốc độ trung bình nhỏ vật thực khoảng thời gian Tính tỉ số T T tốc độ trung bình lớn vật thực khoảng thời gian v1 v2 A B 0,5 C D Hướng dẫn: Chọn đáp án B *t  Smin A T 2       t   S  A 1  cos    A  v1  3  t T  *t  S T   6A    t   Smax  A sin  A  v2  max  t T  v1  0,5 v2 b Biết vận tốc trung bình tốc độ trung bình tính đại lượng khác Phương pháp chung Dựa vào định nghĩa để suy ngược: Vận tốc trung bình: v   x  x  x  x Độ dời x  v   v   x2  x1 Thời gian t t2  t1  v   x2  x1 Trang 61 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tốc độ trung bình: v  Quãng đường S S   Thời gian t t2  t1  x   A; x2  A *Hai điểm liên tiếp quỹ đạo v   thời gian ngắn  x1  A; x2   A điểm t2  t1  T  A A ; x2   x1   A 2 thời gian ngắn *Hai điểm liên tiếp quỹ đạo v    A A ; x2    x1   2 điểm t2  t1  T  A ; x2   x1   A *Hai điểm liên tiếp quỹ đạo v    A ; x2    x1   điểm t2  t1  A thời gian ngắn A T  A A x1   ; x2   A 2 thời gian ngắn *Hai điểm liên tiếp quỹ đạo v   A A x  ; x    2 điểm t2  t1  T Ví dụ 1: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox vận tốc hai thời điểm liên tiếp t1  2,8s t2  3, 6s vận tốc trung bình khoảng thời gian 10cm / s Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Trang 62 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hướng dẫn: Chọn đáp án A  x2  x1   x2  x1 v   t   x1   A  x x 2A  v   10   A  4cm v   x   A    t 0,8 x   A     T t   t2  t1  0,8  s   Ví dụ 2: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox( với O vị trí cân ) tốc độ nửa giá trị cực đại tai hai thời điểm liên tiếp t1  2,8s t2  3, 6s vận tốc trung bình khoảng thời gian 30  cm / s Tốc độ dao động cực đại B 10 cm / s A 15 cm / s C 8cm / s D 20 cm / s Hướng dẫn: Chọn đáp án D v   A x2    A2 A  x    v  S 30 A 24 2 v     A cm   t  0,8  T T t    t  t  0,8(s)  T  2, 4(s)  6  vmax   A  2 A  20(cm / s) T Bài toán liên quan vừa quãng đường vừa thời gian Phương pháp chung: *Vật dao động điều hòa từ xM đến xN tiếp đoạn đường s đủ chu kỳ thì: A  s  xN  xM *Vật dao động điều hòa từ  x1 đến x1 thời gian 2t1 tiếp thời gian t đủ chu kỳ: T  2t1  t  x1  A sin 2 t1 T Trang 63 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 *Vật dao động điều hòa từ điểm M đoạn đường s đến biên tiếp T (với n  s  A  x1 2 T T T   x1  A sin t1   ) trở M:  T T T n  n   t1 *Vật dao động điều hòa từ điểm M đoạn đường s đến biên tiếp  s  A  x1 2 T T   x1  A sin t1 (với  ) trở M:  T T T n  n   t1 *Vật dao động điều hòa T  2t1  T T T (với   T ) vật từ  x1 đến x1 : n n T 2  x1  A sin t1 n T Trang 64 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải T n Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 1: Một vật dao động điều hòa từ vị trí li độ x  5cm đến N li độ x  5cm Vật tiếp 18cm quay lại M đủ chu kỳ Biên độ dao động A cm B cm C cm D cm Hướng dẫn: Chọn đáp án A A s  xN  xM  18  10  7(cm) Ví dụ 2: Một vật dao động điều hòa từ vị trí li độ x  2,5cm đến N li độ x  2,5cm 0,5 s Vật tiếp 0,9 s quay lại M đủ chu kỳ Biên độ dao động A cm B 2,775 cm C 5,000 cm D 2,275 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B T  2t1  t  0,5  0,9  1, 4( s)  x1 =Asin 2 2 t1  2,5=Asin 0, 25 T 1,  A  2, 775(cm) Ví dụ 3: Một vật dao động điều hòa từ điểm M quỹ đạo (cm) đến biên Trong chu kỳ 9cm Tính biên độ dao động A 15 cm B cm C 16 cm D 12 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án B  s  A  x1  x1   A 2 x1  A sin t1 2 T  T   A  A sin  A  6(cm) T T T  T 12    t1  t1  12 Trang 65 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: Một vật dao động điều hòa 0,8 chu kỳ từ điểm M li độ x  3 cm đến N li độ x  3 cm Tìm biên độ dao động A cm B 273,6 cm C cm D 5,1 cm Hướng dẫn: Chọn đáp án D T  2t1  0,8T  t1  0,1T  x1  A sin 2 2 t1   A sin 0,1T T T  A  5,1(cm) Ví dụ 5: Một vật dao động điều hòa trục Ox quanh vị trí cân là gốc O Ban đầu vật qua vị trí cân bằng, thời điểm t1   ( s) vật chưa đổi chiều động vật giảm lần so với lúc đầu Từ lúc bam đầu đến thời điểm t2  5 ( s) vật quãng 12 đường 12cm Tốc độ ban đầu vật A 16 m/s B 16 cm/s C cm/s D 24 cm/s Hướng dẫn: Chọn đáp án B Wd  t1  t t2  Wmax A A v x 2 A 0  T   T  6 5 5T T T     S  1,5 A  12  1,5 A  A  8(cm) 12 12 A vmax  0,5 A 2 A  16(c m / s) T Trang 66 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trang 67 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Trang 68 http://dethithpt.com – Website chuyên đề thi thử file word lời giải ... Nếu vật chuyển động qua lại nhiều lần ta cộng khoảng thời gian lại Ví dụ 3: Một dao động điều hồ có chu kì dao động T biên độ A Thời gian ngắn để vật từ điểm có li độ cực đại điểm có li độ nửa... chuyên đề thi thử file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 5: Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì T Khoảng thời gian chu kỳ để vật có. .. file word có lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: Một lắc lò xo dao động điều hòa với biên độ A, thời gian ngắn để lắc di chuyển từ vị trí có li
- Xem thêm -

Xem thêm: Công phá giải nhanh chủ đề DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết , Công phá giải nhanh chủ đề DAO ĐỘNG điều hòa có lời giải chi tiết

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay