44 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 10

8 12 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 44 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề 10 Câu Cho đoạn mạch xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp với cảm kháng lớn dung kháng Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số không đổi Nếu cho C giảm cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A giảm B tăng C không thay đổi D tăng đến giá trị cực đại lại giảm Câu Cho đoạn mạch AM ( cuộn dây L,r) mắc nối tiếp với đoạn MB ( gồm R nối tiếp C) Khi uAM vuông pha với uMB hệ thức sau A L = C.r.R B R= L.C.r C r = L.C.R D C= L.r.R Câu Cuộn dây (R1,L1) (L2,R2) mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U Gọi U1, U2 điện áp hiệu dụng tương ứng hai đầu cuộn dây (R1,L1) (L2,R2) Điều kiện để U = U1 + U2 A L1L2 = R1R2 B L1R1 = L2R2 C L1+L2 =R1+R2 D L1R2 = L2R1 Câu Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh có dòng điện sớm pha hiệu điện A đoạn mạch khơng thể có cuộn cảm B hệ số công suất đoạn mạch khơng C tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch giảm D tăng tần số dòng điện lên lượng nhỏ cường độ hiệu dụng qua đoạn mạch tăng Câu Đoạn mạch điện gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha hiệu điện hai đầu cuộn dây, Ud dòng điện π/3 Gọi hiệu điện hai đầu tụ điện UC, ta có UC = Ud Hệ số công suất mạch điện bằng: A 0,707 B 0,542 C 0,873 D 0,228 Câu Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Cuộn dây cảm Gọi U0R, U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Biết U0L = 2U0R = 2U0C Kết luận độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu mạch điện đúng: A u chậm pha i góc π/4 B u sớm pha i góc 3π/4 C u chậm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Vào thời điểm đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(πt + φ 1) i2 = Iocos(πt + φ 2) có giá trị tức thời 0,5Io, dòng điện giảm, dòng điện tăng Hai dòng điện lệch pha góc A 5π/6 B 2π/3 C π/6 D 3π/4 Câu Điện áp hai cực trạm phát điện cần tăng lên lần để giảm cơng suất hao phí 100 lần, với điều kiện công suất truyền đến tải tiêu thụ ko đổi? Biết: chưa tăng điên áp, độ giảm điện đừogn dây tải điện 15% điện áp cực trạm phát Coi, cường độ dòng điện mạch ln pha với điện áp (lấy số gần đúng) A 8,5 lần B 10 lần C 8,615 lần D 9,615 lần Câu Điện trạm phát điện truyền hiệu điện kV, hiệu suất trình truyền tải H = 80% Muốn hiệu suất trình truyền tải tăng đến 95% ta phải A giảm hiệu điện xuống 0,5 kV B tăng hiệu điện lên đến kV C giảm hiệu điện xuống kV D tăng hiệu điện lên đến kV Câu 10 Điện áp hiệu dụng hai đầu pha máy phát điện xoay chiều ba pha 220 V Trong cách mắc hình sao, điện áp hiệu dụng hai dây pha là: A 660 V B 311 V C 381 V D 220 V Câu 11 Một hộp kín chứa cuộn dây cảm tụ điện mắc nối tiếp với điện trở R = 20 Ω vào mạng điện xoay chiều có tần số f = 50 Hz dòng điện mạch sớm pha π/3 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Độ tự cảm L cuộn dây điện dung C tụ điện hộp kín là: A 9,2.10-4 F B 0,05 H C 0,06 H D 9,2.10 -5 F Câu 12 Khi nói máy phát điện xoay chiều pha, phát biểu sau sai ? A Các lõi phần cảm phần ứng ghép nhiều thép mỏng cách điện với B Phần cảm ln đứng n phần ứng ln quay C Tần số dòng điện máy phát tăng số cặp cực nam châm tăng D Máy phát điện xoay chiều pha gọi máy dao điện pha Câu 13 Phát biểu sau cấu tạo máy phát điện xoay chiều ba pha SAI? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Rôto phần cảm B Hai đầu cuộn dây phần ứng pha điện C Stato phần ứng gồm ba cuộn dây giống hệt đặt lệch 1/3 vòng tròn stato D Rơto phần ứng, stato phần cảm Câu 14 Một đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm R, L, C, mắc nối tiếp có hệ số công suất 0,5 Phát biểu sau ? A Đoạn mạch phải có tính cảm kháng B Liên hệ tổng trở đoạn mạch điện trở R Z = 4R C Cường độ dòng điện mạch lệch pha π /6 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch D Hiệu điện hai đầu điện trở R lệch pha π /3 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 15 Đoạn mạch R,L,C nối tiếp với L=2/π (H) Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện u=U0 cos (100πt) V Để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá tri cực đại điện dung tụ điện : A 104/π (F) B 104/2π(F) C 10-4/2π (F) D 10-4/π(F) Câu 16 Muốn giảm hao phí đường dây tải điện 100 lần tỷ số số vòng dây cđa cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp cđa máy biến trạm phát : A 10 B 10000 C 1/10 D 1/100 Câu 17 Trong máy phát điện xoay chiều pha A stato phần ứng, rôto phần cảm B stato phần cảm, rôto phần ứng C phần quay phần ứng D phần đứng yên phần tạo từ trường Câu 18 Đoạn mạch RLC nối tiếp R = 150 Ω, C = 10-4/3π F Biết hiệu điện hai đầu cuộn dây (thuần cảm) lệch pha 3π/4 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch hiệu điện hai đầu đoạn mạch có dạng u = U0cos100πt V Tìm L? A 1,5/π H B 1/π H C 1/2π H D 2/π H Câu 19 Cho đoạn mạch RLC nối tiêp, cuộn dây cảm ULR = 200 V; UC = 250 V, u = 150 cos100πt V Hệ số công suất mạch là: A 0,6 B 0,707 C 0,8 D 0,866 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20 Mạch điện gồm ống dây có L = 1/π H mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C = 1/6π mF Mắc vào hai đầu mạch điện áp u = 120 cos100πt V điện áp hai đầu tụ uC = 90 V Công suất tiêu thụ mạch A 360 W B 90 W C 180 W D W Câu 21 Động không đồng pha đấu theo hình vào mạng điện pha có Ud = 381 V Động có cơng suất KW hệ số công suất 0,8 Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy qua động A 5,86 A B 17,04 A C 6,58 A D 5,68 A Câu 22 Cho mạch điện hình vẽ Biết f = 50 Hz, UAB = 100 V, UAM = 100 V, UMB = 100 V, L = 1/4π H Điện trở cuộn dây r là: A 25 Ω B 25 Ω C 50/ Ω D 50 Ω Câu 23 Một máy biến có tỉ số vòng n1/n2 = 5, hiệu suất 96% nhận công suất 10 kW cuộn sơ cấp hiệu hai đầu sơ cấp kV, hệ số cơng suất mạch thứ cấp 0,8, cường độ dòng điện chạy cuộn thứ cấp là: A 60 A B 40 A C 50 A D 30 A Câu 24 Trong máy phát điện ba pha mắc hình thì: A Ud = Up B Ud = Up C Ud = Up D Ud = Up/ Câu 25 Hiệu điện hai đầu đoạn mạch xoay chiều cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức u = 100 sin(ωt + π/3) V i = cos(100πt - π/6) A, công suất tiêu thụ đoạn mạch là: A 200 W B C 400 W D 200 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Ban đầu mạch có tính cảm kháng Nếu cho C giảm ZC tăng =>Tiến tới giá trị cộng hưởng =>tăng đến giá trị cực đại lại giảm Câu 2: A AM vng pha với MB Câu 3: D Để hai đoạn mạch phải pha Câu 4: D A Sai, có B Sai C Sai D Đúng Câu 5: D - Có thể vẽ giản đồ vector nối tiếp hình để dễ hình dung Câu 6: D Ta có u sớm pha i góc  Câu 7: B i1=i2=0.5I0 =>cos(πt+φ1)=cos(πt+φ2)=0.5 dòng tăng, dòng giảm nên φ1=π/3, φ2=-π/3 ngược lại =>│φ1-φ2│=2π/3 Dùng giản đồ vectơ thấy Câu 8: A Ban đầu : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D Ở hao phí giảm lần  U tăng lên lần Câu 10: C Ta có Câu 11: D i sớm pha u góc  =>đoạn mạch chưa Câu 12: B A Đúng B Sai, tùy vào loại máy mà có cấu tạo khác C Đúng D Đúng Câu 13: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, ngược lại, roto phần cảm, statto phần ứng Câu 14: D Hệ số công suất mạch 0.5  =>URlệch pha so với hiệu điện đầu đoạn mạch ( ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: C Để công suất cực đại →cộng hưởng Câu 16: C Muốn giảm hao phí 100 lần U phải tăng lên 10 lần Câu 17: A Trong máy phát điện xoay chiều ba pha stato phần ứng, roto phần cảm Câu 18: A 3 Hiệu điện cuộn dây leehj pha so với đầu đoạn mạch Câu 19: C Ta có Vẽ giãn đồ vector trượt: AM R, MN L kéo lên, NB C kéo xuống Ta có Tam giác ANB vng A Câu 20: C Vậy Câu 21: D Động pha đấu theo hình nên Cơng suất pha tiêu thụ Cường độ hiệu dụng dòng điện chạy qua động là: Câu 22: A Ta có Câu 23: A Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: B Trong mạch điện ba pha mắc hình Câu 25: C Độ lệch pha u i ... điện u=U0 cos (100 πt) V Để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt giá tri cực đại điện dung tụ điện : A 104 /π (F) B 104 /2π(F) C 1 0-4 /2π (F) D 1 0-4 /π(F) Câu 16 Muốn giảm hao phí đường dây tải điện 100 ... Hz dòng điện mạch sớm pha π/3 so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Độ tự cảm L cuộn dây điện dung C tụ điện hộp kín là: A 9,2.1 0-4 F B 0,05 H C 0,06 H D 9,2 .10 -5 F Câu 12 Khi nói máy phát điện xoay. .. đó, hai dòng điện xoay chiều i1 = Iocos(πt + φ 1) i2 = Iocos(πt + φ 2) có giá trị tức thời 0,5Io, dòng điện giảm, dòng điện tăng Hai dòng điện lệch pha góc A 5π/6 B 2π/3 C π/6 D 3π/4 Câu Điện áp
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 10 , 44 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay