5 ánh sáng đơn sắc trong quá trình truyền sáng

2 15 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Ánh sáng đơn sắc trình truyền sáng Câu Một ánh sáng đơn sắc có tần số 4.1014 (Hz) Bước sóng tia sáng chân không là: A 0,25 (μm) B 0,75 (mm) C 0,75 (μm) D 0,25 (nm) Câu Trong môi trường có chiết suất n, bước sóng ánh sáng đơn sắc thay đổi so với chân không nào? A Giảm n2 lần B Giảm n lần C Tăng n lần D Không đổi Câu Khi chùm sáng đơn sắc truyền từ mơi trường có chiết suất n1 = 1,6 vào mơi trường có chiết suất n2 = 4/3 thì: A Tần số khơng đổi, bước sóng tăng B Tần số tăng, bước sóng giảm C Tần số khơng đổi, bước sóng giảm D Tần số giảm, bước sóng tăng Câu Phát biểu sau chiết suất tuyệt đối n môi trường suốt đúng? A Mơi trường có n lớn tốc độ truyền ánh sáng đơn sắc mơi trường lớn B Chiết suất n môi trường ánh sáng có màu sắc khác C Bước sóng xạ đơn sắc tăng lên truyền từ mơi trường có n lớn sang mơi trương nhỏ D Bước sóng xạ đơn sắc giảm truyền từ mơi trường có n lớn sang mơi trường có n nhỏ Câu Phát biểu sau nói tốc độ ánh sáng đơn sắc truyền nước ? A Ánh sáng lục có tốc độ lớn B Mọi ánh sáng đơn sắc có tốc độ truyền C Ánh sáng tím có tốc độ lớn D Ánh sáng đỏ có tốc độ lớn Câu Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước thì: A Tần số tăng, bước sóng giảm B Tần số giảm, bước sóng tăng C Tần số khơng đổi, bước sóng giảm D Tần số khơng đổi, bước sóng tăng Câu Một tia sáng đơn sắc truyền chân khơng có bước sóng 550 nm có màu vàng Nếu tia sáng truyền vào nước có chiết suất n = 4/3 A có bước sóng 413 nm có màu tím B có bước sóng 413 nm có màu vàng C có bước sóng 550 nm có màu vàng D có bước sóng 733 nm có màu đỏ Câu Một tia sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước bước sóng? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Tăng B Giảm C Không đổi D Ban đầu giảm sau tăng Câu Phát biểu sau ĐÚNG nói ánh sáng đơn sắc : A Bước sóng ánh sáng đơn sắc khơng phụ thuộc vào chất môi trường ánh sáng truyền qua B Chiết suất môi trường suốt ánh sáng vàng nhỏ ánh sáng đỏ C Chiết suất môi trường suốt phụ thuộc vào tần số sóng ánh sáng đơn sắc D Các sóng ánh sáng đơn sắc có phương dao động trùng với phương với phương truyền ánh Câu 10 Khi tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang môi trường suốt khác, đại lượng không thay đổi A màu sắc tốc độ lan truyền B bước sóng màu sắc tia sáng C tần số màu sắc tia sáng D tần số bước sóng ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Ta Có: Câu 2: B Câu 3: A Câu 4: C Chiết suất nhỏ bước sóng lớn ngược lại nên đáp án C Câu 5: D Ta có: Chiết suất ánh sáng tăng dần từ đỏ tới tím nên ta có ánh sáng đỏ có tốc độ lớn Câu 6: C Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước tần số khơng đổi bước sóng giảm Câu 7: B Nên tia sáng có màu vàng Câu 8: B Câu 9: C Chiết suất môi trường phụ thuộc vào chất khơng phụ thuộc vào tần số sóng ánh sáng đơn sắc Câu 10: C ... biểu sau ĐÚNG nói ánh sáng đơn sắc : A Bước sóng ánh sáng đơn sắc khơng phụ thuộc vào chất môi trường ánh sáng truyền qua B Chiết suất môi trường suốt ánh sáng vàng nhỏ ánh sáng đỏ C Chiết suất... suốt phụ thuộc vào tần số sóng ánh sáng đơn sắc D Các sóng ánh sáng đơn sắc có phương dao động trùng với phương với phương truyền ánh Câu 10 Khi tia sáng đơn sắc truyền từ môi trường suốt sang... suất ánh sáng tăng dần từ đỏ tới tím nên ta có ánh sáng đỏ có tốc độ lớn Câu 6: C Khi chùm ánh sáng đơn sắc truyền từ khơng khí vào nước tần số khơng đổi bước sóng giảm Câu 7: B Nên tia sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 5 ánh sáng đơn sắc trong quá trình truyền sáng , 5 ánh sáng đơn sắc trong quá trình truyền sáng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay