13 hạt nhân nguyên tử đề 1

8 26 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 13 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Chọn phát biểu sai nói hạt nhân đồng vị? A Các đồng vị có vị trí bảng hệ thống tuần hoàn B Các đồng vị có số nơtrơn N khác nên tính chất hố học khác C Có đồng vị bền,các đồng vị không bền D Các nguyên tửhạt nhân có số prơtơn có số nơtrơn khác gọi đồng vị Câu Chọn phát biểu nói định luật phóng xạ: A Sau chu kì bán rã,một nửa lượng chất phóng xạ dã bị biến đổi thành chất khác B Sau chu kì bán rã,số hạt phóng xạ giảm nửa C Sau chu kì bán rã,khối lượng chất phóng xạ giảm nửa D Cả A,B C Câu Chọn phát biểu sai? Tia α A qua điện trường hai tụ điện bị lệch phía âm tụ điện B phóng từ hạt nhân với vận tốc vận tốc ánh sáng C thực chất hạt nhân ngun tử Heli D có tác dụng iơn hố khơng khí dần lượg Câu Chọn phát biểu sai nói tia β-? A Có thể xun qua chì dày cỡ vài cm B Thực chất êlectrôn C Trong điện trường, bị lệch phía dương tụ địên lệch nhiều với tia anpha D Mang điện tích âm Câu Chọn phát biểu nói phản ứng hạt nhân thu lượng? A Năng lượng thu vào phản ứng tồn dạng nhiệt B Phản thu lượng tổng khối lượng hạt trước phản ứng lớn tổng khối lượng hạt sau phản ứng C Phản ứng thu lượng tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng D Cả A, B, C Câu Phản ứng tổng hợp hạt nhân nhẹ xảy A nhiệt độ bình thường B nhiệt cao C nhiệt thấp D áp suất thấp Câu 2411Na chất phóng xạ β- tạo thành hạt X Hạt X là: A Magiê 2412Mg B 2410Ne C 2813Al D 2815P Câu Khi phân tích mẫu gỗ, người ta xác định 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 146C bị phân rã thành nguyên tử 147N Chu kì bán rã 146C 5571 năm Vậy tuổi mẫu gỗ là: A 16.713 năm B 18.575 năm C 17.613 năm D 15.857 năm Câu Hạt nhân 2411Na phân rã β- biến thành hạt nhân AZX với chu kì bán rã 15 Lúc đầu mẫu Na nguyên chất Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số khối lượng AZX khối lượng Na có mẫu 0,75 Hãy tìm tuổi cua mẫu Na? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,212 B 2,112 C 12,12 D 21,12 Câu 10 Khi xảy tượng phóng xạ A tăng nhiệt độ, tượng phóng xạ xảy mạnh B tăng áp suất khơng khí xung quanh chất phóng xạ, tượng phóng xạ bị chậm lại C hạt nhân tự động phóng tia phóng xạ D muốn điều chỉnh q trình phóng xạ ta phải dùng điện trường mạnh hay từ trường mạnh Câu 11 Cho hạt proton bắn phá hạt nhân Li, sau phản ứng ta thu hai hạt α Cho biết mp = 1,0073 u; mα = 4,0015 u mLi = 7,0144 u Phản ứng tỏa hay thu lượng bao nhiêu? A Phản ứng tỏa lượng 17,41 MeV B Phản ứng thu lượng 17,41 MeV C Phản ứng tỏa lượng 15 MeV D Phản ứng thu lượng 15 MeV Câu 12 Chọn câu trả lời SAI nói phản ứng hạt nhân? A Hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch B Một hạt nhân nặng hấp thu nơtrôn vỡ thành hạt nhân có số khối trung bình Sự vỡ gọi phân hạch C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ thấp D Phản ứng hạt nhân nhân tạo gây cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá hạt nhân khác Câu 13 Chu kỳ bán rã 22688Ra 600 năm Lúc đầu có m0 (g) , sau thời gian t m0/16 gam Thời gian t là: A 2400 năm B 1200 năm C 150 năm D 1800 năm Câu 14 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã T Sau thời gian 420 ngày độ phóng xạ giảm lần so với ban đầu T có giá trị là: A 140 ngày B 280 ngày C 35 ngày D Một giá trị khác Câu 15 Chất phóng xạ 210Po có chu kỳ bán rã 138 ngày Khối lượng Pơlơni tương ứng có độ phóng xạ 1Ci là: A 0,111 mg B 0,333 mg C 0,111g D 0,222 mg Câu 16 Hạt nhân 226Ra đứng yên phóng xạ α tạo thành hạt nhân X có khối lượng mX = 221,970 u Cho biết mRa = 225,977 u; m(α) = 4,0015 u với uc2 = 931 MeV Năng lượng toả phản ứng: A 5,1205 MeV B 4, 0124 MeV C 7,5623 MeV D 6,3241 MeV Câu 17 Tính chất liên quan đến hạt nhân nguyên tử phản ứng hạt nhân không đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững B Phản ứng hạt nhân mà tổng khối lượng hạt sinh bé tổng khối lượng hạt ban đầu phản ứng toả lượng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Phản ứng hạt nhân mà tổng khối lượng hạt sinh lớn tổng khối lượng hạt ban đầu phản ứng thu lượng D Phản ứng kết hợp hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch Câu 18 Tia β có khả iơn hố mơi trường … tia α, khả đâm xuyên … tia α A yếu hơn/ mạnh B mạnh hơn/ yếu C yếu hơn/ D mạnh hơn/ Câu 19 Radian C có chu kì bán rã 20 phút Một mẫu Radian C có khối lượng g Sau 1h40phút, lượng chất phân rã có giá trị nào? A 1,9375 g B 0,0625 g C 1,25 g D đáp án khác Câu 20 Chất phóng xạ 13153I có chu kì bán rã ngày đêm Cho NA= 6,02.1023 hạt/mol, độ phóng xạ 200 g chất bằng: A 3,6.1018 Bq B 14,4.1017 Bq C 9,2.1017 Bq D Một kết khác Câu 21 Người ta dùng p bắn vào 94Be đứng yên Hai hạt sinh He AZX Biết KP = 5,45 MeV; KHe = MeV Hạt nhân He sinh có vận tốc vng góc với vận tốc p Tính KX? Biết tỉ số khối lượng tỉ số số khối: A 5,375 MeV B 3,575 MeV C 7,375 MeV D Một giá trị khác Câu 22 Hạt nhân 146C chất phóng xạ β-, có chu kì bán rã 5730 năm Sau lượng chất phóng xạ mẫu 1/8 lượng chất phóng xạ ban đầu mẫu đó? Chọn đáp án sau đây: A 17190 năm B 1719 năm C 19100 năm D 1910 năm Câu 23 Trong phản ứng hạt nhân, đại lượng KHÔNG bảo toàn? A Động lượng B Năng lượng nghỉ C Điện tích D Số nuclơn Câu 24 Chọn câu trả lời SAI nói phản ứng hạt nhân? A Hai hạt nhân nhẹ kết hợp thành hạt nhân nặng gọi phản ứng nhiệt hạch B Một hạt nhân nặng hấp thu nơtrôn vỡ thành hạt nhân có số khối trung bình Sự vỡ gọi phân hạch C Phản ứng nhiệt hạch xảy nhiệt độ thấp D Được gây cách dùng hạt nhân nhẹ bắn phá hạt nhân khác Câu 25 Khối lượng hạt nhân 73Li 7,0160 (u), khối lượng prôtôn 1,0073 (u), khối lượng nơtron 1,0087 (u), u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân là: A 37,91 (MeV) B 3,791 (MeV) C 0,379 (MeV) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 379 (MeV) Câu 26 Một hạt nhân có lượng liên kết lớn A dễ vỡ B lượng liên kết riêng nhỏ C lượng liên kết riêng lớn D độ hụt khối lớn Câu 27 Đồng vị C14 có chu kỳ bán rã 5800 năm Trong mẫu xương tỷ số C14 C12 1/4 tỷ số tương ứng hai đồng vị khơng khí Tuổi mẫu xương gần bằng: A 11600 năm B 17400 năm C 2900 năm D 5800 năm Câu 28 Chu kỳ bán rã Pơlơni (210Po) 138 ngày đêm có độ phóng xạ ban đầu 1,67.1014 Bq (NA=6,022.1023 hạt/mol) Khối lượng ban đầu Pôlôni là: A 1,4 g B 1,5 g C mg D g Câu 29 Phương trình phản ứng không đúng? A 11 H + 37 Li → 42 He + 42 He B C 238 94 11 97 Pu 10 n 144 54 Xe  40 Zr  20 n B + 11 H → 84 Be + 42 He 27 30 D 42 He + 13 Al → 15 P + 10 n Câu 30 Hạt nhân 22688Ra ban đầu đứng n phóng hạt α có động 4,80 MeV Coi khối lượng hạt nhân xấp xỉ với số khối Năng lượng tồn phần tỏa phân rã là: A 4,89 MeV B 4,92 MeV C 4,97 MeV D 5,12 MeV Câu 31 Quá trình biến đổi từ 23892U thành chì 20682Pb xảy phóng xạ α β- Số lần phân rã α β- là: A 10 B C 10 D Câu 32 Một prơtơn có động Wp=1,5 MeV bắn vào hạt nhân 73Li đứng n sinh hạt X có chất giống không kèm theo xạ gamma Tính động hạt X? Cho mLi=7,0144 u; mp=1,0073 u; mX=4,0015 u; uc2=931 Mev A 9,5 MeV B 9,6 MeV C 9,7 MeV D 4,5 MeV Câu 33 Chất phóng xạ S1 có chu kì bán rã T1, chất phóng xạ S2 có có ch kì bán rã T2 Biết T2 = 2T1 Sau khoảng thời gian t = T2 thì: A Chất S1 lại 1/4, chất S2 lại 1/2 B Chất S1 lại 1/2, chất S2 lại 1/2 C Chất S1 lại 1/4, chất S2 lại 1/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Chất S1 lại 1/2, chất S2 lại 1/4 Câu 34 Phát biểu sau sai nói phản ứng phân hạch? A Tạo hai hạt nhân có số khối trung bình B Xảy hấp thụ nơtrôn chậm C Chỉ xảy với hạt nhân nguyên tử 23592U D Là phản ứng tỏa lượng Câu 35 Hạt nhân Ra226 đứng yên phóng xạ α biến thành hạt nhân Năng lượng toả phản ứng 5,12 MeV Lấy khối lượng hạt nhân xấp xỉ số khối chúng tính theo đơn vị u Bỏ qua lượng tia γ Động hạt α là: A 5,03 MeV B 1,03 MeV C 2,56 MeV D 0,09 MeV Câu 36 Cho phản ứng hạt nhân: p + 94Be → AZX + α Hạt nhân 94Be đứng yên Động hạt proton tới Kp = 5,45 MeV hạt bay theo phương vng góc với phương p tới với động Wα = MeV Động hạt X: A KX = 1,89 MeV B KX = 18,9 MeV C KX = 35,75 MeV D KX = 3,575 MeV Câu 37 Sau phân rã α phân rã β- Hạt nhân 238U biến thành hạt nhân gì: 206 A 82 Pb B C 210 84 210 83 Po Bi 226 D 88 Ra Câu 38 Dùng máy đếm xung để đo chu kì bán rã chất phóng xạ Ban đầu máy đếm X xung phút Sau ba máy đếm 10-2 X xung phút Chu kì bán rã chất là: A 0,1 h B 0,2 h C 0,3 h D 0,45 h Câu 39 Phát biểu sau ? Q trình biến đổi phóng xạ chất phóng xạ A kèm theo tỏa lượng B xảy mạnh nhiệt độ cao C xảy yếu áp suất lớn D xảy khác chất phóng xạ dạng đơn Câu 40 Dùng hạt α có động 7,7 MeV bắn phá hạt nhân nguyên tử nitơ N14 đứng yên có hạt prơtơn bay Prơtơn bay hợp với chiều bay hạt α góc biết rắng có động 5,7 MeV Biết m(N14) = 14,00752 u; m(α) = 4,00388 u; m(p) = 1,00814 u; m(O17) = 17,00453 u A 38o B 35o C 32o D 29o Câu 41 Một tượng cổ gỗ, biết độ phóng xạ β- 2/5 độ phóng xạ mẫu gỗ khối lượng vừa chặt Biết chu kỳ bán rã C14 5600 năm Tuổi tượng cổ là: A 5131 năm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 3215 năm C 7404 năm D 2240 năm Câu 42 Giả sử số phóng xạ chất phóng xạ 6,93.10-6 s-1 Chu kì bán rã là: A 105 s B 10-7 s C 10-5 s D 107 s Câu 43 Po210 hạt nhân phóng xạ biến thành chì Pb Ban đầu có mẫu Po nguyên chất, thời điểm t tỉ số hạt nhân Pb Po mẫu 3:1 thời điểm t' sau t 276 ngày tỉ số 15:1 chi kì bán rã Po210 : A 13,8 ngày B 138 ngày C 176 ngày D 27,6 ngày Câu 44 Hạt nhân nguyên tử nguyên tố bền vững nguyên tố Fe, He, Po, Rn ? A Fe B He C Po D Rn Câu 45 Các đồng vị nguyên tố hóa học ln có A tính chất vật lý, tính chất hóa học B tính chất vật lý, khác tính chất hóa học C khác tính chất vật lý, khác tính chất hóa học D khác tính chất vật lý, tính chất hóa học Câu 46 Phản ứnh nhiệt hạch 21D + 21D → 32He + 10n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 21D ΔmD= 0,0024 u uc2 = 931 (MeV).Năng lượng liên kết hạt 32He A 8,52 (MeV) B 9,24 (MeV) C 7.72 (MeV) D 5,22 (MeV) Câu 47 Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li → 2α + 17,3 MeV Khi tạo thành g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1 A 13,02.1023 MeV B 8,68.1023 MeV C 26,04.1023 MeV D 34,72.1023 MeV Câu 48 Thực chất phóng xạ β+ A p → n + e+ B n = p + e- C n = p + e- + v D p = n + e- + v Câu 49 Lực hạt nhân A lực tĩnh điện B lực liên kết nơtron C lực liên kết nuclôn D lực liên kết prôtôn Câu 50 Một mẫu chất phóng xạ, sau thời gian t1 20% hạt nhân chưa bị phân rã Đến thời điểm t2 = t1 + 100 s số hạt nhân chưa bị phân rã 5% Chu kỳ bán rã đồng vị phóng xạ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 25 s B 50 s C 300 s D 400 s ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: D Câu 3: B Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: C Câu 7: B Câu 8: A Câu 9: A Câu 10: C Câu 11: A Câu 12: C Câu 13: A Câu 14: A Câu 15: D Câu 16: A Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: C Câu 21: B Câu 22: A Câu 23: B Câu 24: C Câu 25: A Câu 26: D Câu 27: A Câu 28: D Câu 29: B Câu 30: A Câu 31: D Câu 32: A Câu 33: A Câu 34: C Câu 35: A Câu 36: D Câu 37: A Câu 38: D Câu 39: A Câu 40: C Câu 41: C Câu 42: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 43: Câu 44: Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: Câu 50: B A D C A A C B ... 94 11 97 Pu 10 n 14 4 54 Xe  40 Zr  20 n B + 11 H → 84 Be + 42 He 27 30 D 42 He + 13 Al → 15 P + 10 n Câu 30 Hạt nhân 22688Ra ban đầu đứng n phóng hạt α có động 4,80 MeV Coi khối lượng hạt nhân. .. MeV B 4, 012 4 MeV C 7,5623 MeV D 6,32 41 MeV Câu 17 Tính chất liên quan đến hạt nhân nguyên tử phản ứng hạt nhân khơng đúng? A Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững B Phản ứng hạt nhân mà tổng... 10 5 s B 1 0-7 s C 1 0-5 s D 10 7 s Câu 43 Po 210 hạt nhân phóng xạ biến thành chì Pb Ban đầu có mẫu Po ngun chất, thời điểm t tỉ số hạt nhân Pb Po mẫu 3 :1 thời điểm t' sau t 276 ngày tỉ số 15 :1 chi
- Xem thêm -

Xem thêm: 13 hạt nhân nguyên tử đề 1 , 13 hạt nhân nguyên tử đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay