7 – các dãy quang phổ vạch phát xạ của hydro

5 24 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Các dãy quang phổ vạch phát xạ Hydro Câu Trong quang phổ nguyên tử Hyđrô, vạch có tần số nhỏ dãy Laiman f1 = 8,22.1014 Hz, vạch có tần số lớn dãy Banme f2 = 2,46.1015 Hz Năng lượng cần thiết để ion hố ngun tử Hyđrơ từ trạng thái là: A E ≈ 21,74.10-19J B E ≈ 16.10-19 J C E ≈ 13,6.10- 19 J D E ≈ 10,85.10-19 J Câu Bước sóng dài dãy Lai-man 0,1220 μm Một electron có động 12,40 eV đến va chạm với nguyên tử hyđrô đứng yên, trạng thái Sau va chạm nguyên tử hyđro đứng yên chuyển lên mức L Động electron sau va chạm là: A 10,20 eV B 2,22 eV C 1,20 eV D 8,80 eV Câu Biết vạch thứ dãy Laiman quang phổ ngun tử Hiđrơ có bước sóng 102,6 nm lượng tối thiểu để bứt electron khỏi nguyên tử từ trạng thái 13,6 eV Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen là: A 85 nm B 750 nm C 0,83 μm D 1,28 μm Câu Trong quang phổ dãy Banme Hyđrơ, vạch màu đỏ có bước sóng λ1 = 0,6563 μm, vạch màu lam có buớc sóng λ2 = 0,4861 μm Năng lượng phơton có bước sóng dài dãy Pasen là: A ε = 4,39.10-19 J B ε = 1,06.10-19 J C ε = 2,18.10-19 J D ε = 7,12.10-19 J Câu Hai vạch dãy Laiman quang phổ ngun tử Hiđrơ có bước sóng λ1 = 0,122 (μm) λ2 = 0,103 (μm) bước sóng vạchdãy Banme là: A 0,019 (μm) B 0,225 (μm) C 0,628 (μm) D 0,661 (μm) Câu Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrơ, vạch ứng với bước sóng dài dãy Lai-man λ1= 0,1216 μm vạch ứng với chuyển êlectrơn từ quỹ đạo M quỹ đạo K có bước sóng λ2 = 0,1026 μm Bước sóng dài dãy Ban-me là: A 0,4385 μm B 0,5837 μm C 0,6212 μm D 0,6566 μm Câu Cho giá trị mức lượng nguyên tử hiđrô E1 = -13,6 eV; E2 = -3,4 eV; E3 = - 1,5 eV; E6 = - 0,38 eV Cho h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s Bước sóng dài xạ dãy Layman là: A 0,12 μm B 0,09 μm C 0,65 μm D 0,45 μm Câu Hai bước sóng dài hai vạch quang phổ dãy Balmer Paschen nguyên tử Hidro 0,6563 μm 1,8751 μm Khi bước sóng vạchdãy Balmer là: A 0,4861 μm B 0,4868 μm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 C 0,4871 μm D 0,4878 μm Câu Biết hai bước sóng dài hai dãy Laiman Banme quang phổ nguyên tử Hiđrô tương ứng λ1 = 1215 Ǻ, λ2 = 6563 Ǻ Có thể tính bước sóng vạch quang phổ có giá trị là: A 0,1025 μm B 0,4102 μm C 1,0939 μm D 0,4340 μm Câu 10 Bước sóng vạch vùng nhìn thấy quang phổ hiđrơ 0,656 μm; 0,486 μm; 0,434 μm 0,410 μm Bước sóng dài vạch dãy Pa- sen : A 1,965 μm B 1,675 μm C 1,685 μm D 1,875 μm Câu 11 Các mức lượng nguyên tử H trạng thái dừng xác định công thức: En = 13,6/n2 eV, với n số nguyên 1,2,3,4 Nguyên tử hiđrô trạng thái bản, kích thích có bán kính quỹ đạo dừng tăng lên lần Tính bước sóng xạ có lượng lớn nhất? A 0,013 μm B 0,103 μm C 0,657 μm D 0,121 μm Câu 12 Bước sóng dài ngắn dãy Laiman 0,122 μm 0,091 μm Bước sóng ngắn dãy Banme là: A 0,400 μm B 0,358 μm C 0,102 μm D 0,656 μm Câu 13 Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, vạch ứng với chuyển êlectron từ quỹ đạo M quỹ đạo K là: λ1 = 0,1026 μm, vạch ứng với bước sóng dài dãy Ban-me λ2 = 0,6566 μm Bước sóng dài dãy Lai-man là: A 0,0608 μm B 0,1216 μm C 0,1824μm D 0,2432μm Câu 14 Cho biết số Plăng h = 6,625.10-34 Js, tốc độ ánh sáng chân không c = 3.108 m/s mức lượng trạng thái dừng nguyên tử hiđrô, xác định công thức En = -13,6/n2 eV (với n = 1, 2, …) Bước sóng ngắn mà nguyên tử hidro phát : A 121,8 nm B 91,34 nm C 931,4 nm D 39,34 nm Câu 15 Biết bước sóng ứng với hai vạch dãy Laiman quang phổ Hydro λ1 = 0,122 μm λ2 = 0,103 μm Bước sóng vạchquang phổ nhìn thấy nguyên tử Hydro A 0,625 μm B 0,46 μm C 0,66 μm D 0,76 μm Câu 16 Cho ba vạch có bước sóng dài dãy Lymann, Balmer, Passchen quang phổ vạch hydro : 0,1216 μm, 0,6563 μm, 1,8751 μm Có thể tìm mấy bước sóng, thuộc dãy A bước sóng, thuộc Banme Pasen B bước sóng, thuộc Banme Pasen C bước sóng, thuộc Banme Laiman Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D bước sóng, thuộc Banme Laiman Câu 17 Mức lượng En nguyên tử hiđrơ xác định En = -E0/n2 (trong n số nguyên dương, E0 lượng ứng với trạng thái bản) Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo L quỹ đạo K ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng λ0 Bước sóng dài dãy Banme là: A 5,40λ0 B 3,00λ0 C 0,844λ0 D 4,00λ0 Câu 18 Trong quang phổ ngun tử hiđrơ, biết ba bước sóng dài vạch dãy Laiman tính giá trị bước sóng vạch dãy Banme? A B C D Câu 19 Khi hiđro trạng thái kích thích chuyển lên trạng thái có bán kính quỹ đạo tăng lên lần Khi chuyển dời mức phát bước sóng xạ có lượng lớn là: A 0,103 μm B 0,203 μm C 0,13 μm D 0,23 μm Câu 20 Khi nguyên tử Hiđro chuyển từ trạng thái dừng có lượng En trạng thái dừng có lượng Em thấp hơn, phát phơtơn có tần số xác định theo cơng thức sau đây? Biết h số Plăng, E0 lượng trạng thái dừng E A f  (n  m2 ) h h  1  B f   2 2 E0  m n  E  1  C f     h m n  h (n  m ) D f  E0 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: B Tại mức L Năng lượng photon nhận sau va chạm là: Động electron sau va chạm Câu 3: C Bước sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen là: Câu 4: B Bước sóng dài dãy Pasen là: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng phơton có bước sóng dài dãy Pasen là: Câu 5: D Bước sóng vạchdãy Banme là: Câu 6: D Bước sóng dài dãy Ban-me là: Câu 7: A Bước sóng dài xạ dãy Layman Câu 8: A Bước sóng vạchdãy Balmer là: Câu 9: A Câu 10: D Bước sóng dài vạch dãy Pa- sen : Câu 11: B Nguyên tử hiđrô trạng thái bản, kích thích có bán kính quỹ đạo dừng tăng lên lầ nên n=3 Bước sóng ngắn ứng với có lượng lớn nhất: Câu 12: B Bước sóng ngắn dãy Banme là: Câu 13: B Bước sóng dài dãy Lai-man là: Câu 14: B Bước sóng ngắn mà nguyên tử hidro phát Câu 15: C Bước sóng vạchquang phổ nhìn thấy nguyên tử Hydro Câu 16: D Từ bước sóng dài Laiman Banme Pasen ta tìm bước sóng dãy banme laiman Câu 17: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Khi êlectron nhảy từ quỹ đạo L quỹ đạo K ngun tử hiđrơ phát xạ có bước sóng mà Bước sóng dài dãy Banme: Câu 18: A Nếu biết ba bước sóng dài vạch dãy Laiman tính giá trị bước sóng vạch dãy Banme Câu 19: A Khi trạng thái kích thích để nên chuyển lên quỹ đạo M Khi chuyển dời mức phát bước sóng xạ có lượng lớn phải chuyển động quỹ đạo K Câu 20: C ... nguyên tử hidro phát : A 121,8 nm B 91,34 nm C 931,4 nm D 39,34 nm Câu 15 Biết bước sóng ứng với hai vạch dãy Laiman quang phổ Hydro λ1 = 0,122 μm λ2 = 0,103 μm Bước sóng vạch Hα quang phổ nhìn thấy... sóng ngắn vạch quang phổ dãy Pasen là: Câu 4: B Bước sóng dài dãy Pasen là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 09 6.79 .79 .369 Năng lượng phơton có bước sóng dài dãy Pasen là:... Bước sóng vạch Hα dãy Banme là: Câu 6: D Bước sóng dài dãy Ban-me là: Câu 7: A Bước sóng dài xạ dãy Layman Câu 8: A Bước sóng vạch Hβ dãy Balmer là: Câu 9: A Câu 10: D Bước sóng dài vạch dãy Pa-
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 – các dãy quang phổ vạch phát xạ của hydro , 7 – các dãy quang phổ vạch phát xạ của hydro

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay