44 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 05

11 31 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 44 - Ôn tập chuyên đề dao động học05 Câu Biên độ tự dao động phụ thuộc vào: A Năng lượng cung cấp cho hệ chu kì B Năng lượng cung cấp cho hệ ban đầu C Ma sát môi trường D Cả điều Câu Khi treo vật m vào lò xo lò xo giãn ∆lo = 25 cm Từ vị trí cân O, kéo vật xuống theo phương thẳng đứng đoạn 20 cm bng nhẹ để vật dao động điều hồ Nếu vào thời điểm li độ m cm vào thời điểm1/8 s sau đó, vật theo chiều dương li độ vật là: A x = -10,2 cm B x = 10,2 cm C x = 17,2 cm D x = -17,2 cm Câu Một lắc lò xo treo thẳng đứng gồm vật khối lượng 250 g lò xo nhẹ độ cứng 100 N/m Kích thích cho vật dao động điều hồ theo phương thẳng đứng với biên độ cm Tính thời gian lò xo bị giãn chu kì A π/30 (s) B π/15 (s) C π/10 (s) D π/5 (s) Câu Một chất điểm dao động điều hồ phương trình dao động x = 4cos(4πt) cm Thời gian chất điểm quãng đường cm kể từ lúc bắt đầu dao động là: A t = 0,750 s B t = 0,375 s C t = 0,185 s D t = 0,167 s Câu Một lắc lò xo nằm ngang gồm vật khối lượng 400 g, lò xo độ cứng 100 N/m ban đầu người ta kéo vật khỏi VTCB đoạn cm thả nhẹ cho dao động, hệ số ma sát vật mặt phẳng ngang 0,005 biết g = 10 m/s2 Khi biên dộ dao động sau chu kì dầu tiên là: A A1 = 2,992 cm B A1 = 2,9992 cm C A1 = 2,95 cm D Một giá trị khác Câu Một lắc chu kì 0,1 s biên độ dao động cm tính khoảng thời gian ngắn để dao động từ li độ x1 = cm đến li độ x2 = cm: A 1/40 s B Một kết khác C 1/120 s D 1/60 s Câu Phát biểu sau dao động cưỡng đúng? A Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hoàn B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hoàn C Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ D Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực tuần hoàn Câu Một lắc gồm lò xo độ cứng k = 100 N/m vật khối lượng m = 250 g, dao động điều hoà với biên độ A = cm Nếu chọn gốc thời gian t = lúc vật qua vị trí cân quãng đường vật π/10 s là: A 12 cm B cm C 24 cm D cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một lắc đơn chu kỳ T0 = s treo vào thang máy Cho g = 10 m/s2 Khi thang máy chuyển động chậm dần hướng xuống với gia tốc a = m/s2 chu kỳ dao động lắc là: A 0,82 (s) B 1,5 (s) C 1,82 (s) D 2,12 (s) Câu 10 Một dao động điều hòa với biên độ 13 cm, t = biên dương Sau khoảng thời gian t (kể từ lúc chuyển động) vật quãng đường 135 cm Vậy khoảng thời gian 2t ( kể từ lúc chuyển động) vật quãng đường bao nhiêu? A 263,65 cm B 260,24 cm C 276,15 cm D Đáp án khác Câu 11 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài cm Quãng đường ngắn vật phần tư chu kì là: A 5.65 cm B 4.68 cm C 2.34 cm D cm Câu 12 Một vật dao động điều hòa từ B đến C với chu kì T, vị trí cân O Trung điểm OB OC theo thứ tự M N Thời gian để vật theo chiều từ M đến N là: A T/4 B T/2 C T/3 D T/6 Câu 13 Chất điểm dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với phương trình: x = Acos(ωt - π/2) Thời gian chất điểm từ vị trí thấp đến vị trí cao 0,5 s Sau khoảng thời gian t = 0,75 s kể từ lúc bắt đầu dao động chất điểm vị trí li độ: A x = B x = +A C x = -A D x = + A/2 Câu 14 Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng Hz Tác dụng vào hệ dao động ngoại lực biểu thức f = F0cos(8πt + π/3) thì: A Hệ dao động cưỡng với tần số dao động Hz B Hệ dao động với biên độ cực đại xảy tượng cộng hưởng C Hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D Hệ dao động với biên độ giảm dần nhanh ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 15 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào: A Pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D Hệ số lực cản tác dụng lên vật Câu 16 Một lắc lò xo khối lượng m = kg dao động điều hòa với E = 0,125 J Tại thời điểm ban đầu vật vận tốc v = 0,25 m/s gia tốc a = -6,25√3 m/s2 Gọi T chu kỳ dao động vật Động lắc thời điểm t = 7,25 T là: A 1/9 J B 3/29 J C 3/28 J D 3/32 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17 Một lắc đơn (l = 20 cm) treo nơi g = 9,8 m/s2 Kéo lắc khỏi phương thẳng đứng góc α = 0,1 rad phía bên phải, truyền cho lắc vận tốc 14 cm/s theo phương vng góc sợi dây vị trí cân Biên độ dao động lắc là: A 4√2 cm B cm C cm D 2√2 cm Câu 18 Phát biểu sau A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động điều hoà B Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động tắt dần C Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng D Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động riêng Câu 19 lắc chiều dài khối lượng treo điện trường vecto E thẳng đứng Con lắc thứ lắc thứ hai tích điện q1 q2, lắc thứ khơng tích điện Chu kì dao động nhỏ chúng T1,T2,T3, T1 = 1/3 T3, T2 = 5/3 T3 Tỉ số q1/q2 là? A -12,5 B -13,5 C -14,5 D -15,5 Câu 20 ba lắc đơn chiều dài dây treo giống ba cầu đặc kích thước làm vật liệu khác nhau: Một chì, nhôm gỗ nhẹ treo giá đỡ cạnh (Bỏ qua sức cản không khí) Cả ba lắc kéo lệch khỏi vị trí cân góc α thả nhẹ A lắc nhơm đến vị trí cân B lắc gỗ đến vị trí cân C lắc chì đến vị trí cân D ba lắc đến vị trí cân Câu 21 Một lắc lò xo khối lượng m = √2 kg dao động điều hoà theo phương nằm ngang Vận tốc độ lớn cực đại 0,6 m/s Lúc vật qua vị trí x = 3√2 cm động Biên độ chu kì hệ là: A A = cm, T = π /5 s B A = 6√2 cm, T = 2π /5 s C A = cm, T = π/5 s D A = cm, T = 2π/5 s Câu 22 Một lắc đơn treo trần thang máy Khi thang máy xuống nhanh dần sau chậm dần với gia tốc chu kỳ dao động điều hòa lắc T1 = 2,17 s T2 = 1,86 s lấy g = 9,8 m/s2 Chu kỳ dao động lắc lúc thang máy đứng yên gia tốc thang máy là: A s 2,5 m/s2 B 1,5 s m/s2 C s 1,5 m/s2 D 2,5 s 1,5 m/s2 Câu 23 Một vật dao động điều hồ xung quanh vị trí cân O Ban đầu vật qua vị trí cân O theo chiều dương Sau thời gian t1 = π/15 (s) vật chưa đổi chiều chuyển động vận tốc lại nửa Sau thời gian t2 = 3π/10 (s) vật 12 cm Vận tốc ban đầu vo vật A 30 cm/s B 25 cm/s C 20 cm/s D 40 cm/s Câu 24 Một vật dao động điều hòa với biên độ 5, chu ki T = (s) Thời gian ngắn để vật từ vị trí M(xM= -4) đến vị trí N (xN=3) A 1/3 s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 1/6 s C 1/4 s D 1/12 s Câu 25 Một xe máy chay đường lát gạch, cách khoảng m đường lại rãnh nhỏ Chu kì dao động riêng khung xe lò xo giảm xóc 1,5 s Xe bị xóc mạnh vận tốc xe : A km/h B 21,6 km/h C 0,6 km/h D Đáp số khác Câu 26 Một lắc lò xo gồm viên bi nhỏ khối lượng m lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng 10 N/m Con lắc dao động cưỡng tác dụng ngoại lực tuần hoàn tần số góc ωF Biết biên độ ngoại lực tuần hồn khơng thay đổi Khi thay đổi ωF biên độ dao động viên bi thay đổi ωF = 10 rad/s biên độ dao động viên bi đạt giá trị cực đại Khối lượng m viên bi bằng: A 40 gam B 10 gam C 120 gam D 100 gam Câu 27 Một đồng hồ lắc xem lắc đơn ngày chạy nhanh 86,4 (s) Phải điều chỉnh chiều dài dây treo để đồng hồ chạy đúng? A Tăng 0,2% B Giảm 0,2% C Tăng 0,4% D Giảm 0,4% Câu 28 Một chất điểm M dao động điều hòa theo phương trình: x = 2,5cos(10πt + π/2) cm Tìm tốc độ trung bình M chu kỳ dao động: A 50(m/s) B 50(cm/s) C 5(m/s) D 5(cm/s) Câu 29 Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g lò xo nhẹ độ cứng k = 100 N/m Tác dụng ngoại lực cưỡng biến thiên điều hòa biên độ F0 tần số f1 = Hz biên độ dao động A1 Nếu giữ nguyên biên độ F0 mà tăng tần số ngoại lực đến f2 = Hz biên độ dao động ổn định A2 So sánh A1 A2: A A1 = A2 B A1 > A2 C A2 > A1 D Chưa đủ điều kiện để kết luận Câu 30 Con lắc đơn dao động với chu kì T Treo lắc thang máy cho thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = g/4 Chu kì dao động lắc thang máy là: A 2/√5T B 2/√3T C √3/2T D √5/2T Câu 31 Một vật dao động theo phương trình x = 20cos(5πt/3 – π/6) cm Kể từ lúc t = đến lúc vật qua li độ –10 cm theo chiều âm lần thứ 2013 lực hồi phục sinh công âm khoảng thời gian A 2013,08 s B 1207,88 s C 1207,4 s D 2415,8 s Câu 32 Một dao động điều hòa phương trình x = 5cos (πt/3 - π/2) cm Biết thời điểm t1(s) li độ x = cm Tại thời điểm t1 + (s) li độ là: A - 4,8 cm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B - cm C + cm D + 3,2 cm Câu 33 Một điểm M chuyển động với tốc độ 0,60 m/s đường tròn đường kính 0,40 m Hình chiếu điểm M lên đường kính đường tròn dao động điều hòa với biên độ tần số góc là: A A = 0,40 m ω = 3,0 rad/s B A = 0,20 m ω = 3,0 rad/s C A = 0,40 m ω = 1,5 rad/s D A = 0,20 m ω = 1,5 rad/s Câu 34 Một vật dao động điều hòa với biên độ cm, chu kì 0,05 s Chọn gốc thời gian lúc vật li độ x = - 3√3 cm theo chiều âm Phương trình dao động vật là: A x = 6cos(40πt - π/3) cm B x = 6cos(40πt + 5π/6) cm C x = 6cos(40πt - 2>π/3) cm D x = 6cos(40πt + π/3) cm Câu 35 Một vật dao động điều hoà với tần số f = Hz Taị thời điểm t = 1,7 s, vật li độ x = cm chuyển động hướng vị trí cân với tốc độ 50π√3 (cm/s) Phương trình dao động vật : A x = 5√2cos(10πt π/6) cm B x = 10cos(10πt 2π/3) cm C x = 10cos(10πt + π/3) cm D x = 10cos(10πt + 2π/3) cm Câu 36 Một vật dao động điều hoà li độ x = 2cos(2 πt - 2π/3) cm, t tính giây (s) Kể từ lúc t = 0, lần thứ 2009 mà vật qua vị trí x = -1 cm vận tốc âm là: A t = 2009,67 s B t = 2009,33 s C t = 1003,67 s D t = 2008,67 s Câu 37 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kỳ T = s Chọn trục toạ độ thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ vị trí cân Sau vật bắt đầu dao động 2,5 s, qua vị trí x = -5√2 cm theo chiều âm với tốc độ 10π√2 cm/s Vậy phương trình dao động vật là: A x = 10sin(2πt + 3π/4) (cm) B x = 10sin(2πt + π/2) (cm) C x = 10sin(2πt - π/4) (cm) D x = 10sin(2πt + π/4) (cm) Câu 38 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + π/3) cm Quãng đường lớn mà vật khoảng thời gian Δt = 1/6 (s): A 4√3 cm B 3√3 cm C √3 cm D 2√3 cm Câu 39 Một lắc đơn dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g Nếu đặt lắc thang máy chuyển động nhanh dần xuống A Chu kỳ dao động lắc tăng lên gia tốc hiệu dụng giảm B Chu kỳ dao động lắc tăng lên gia tốc hiệu dụng tăng C Chu kỳ dao động lắc giảm xuống gia tốc hiệu dụng giảm D Chu kỳ dao động lắc giảm xuống gia tốc hiệu dụng tăng Câu 40 Một lắc lò xo gồm vật nặng m = 400 g lò xo độ cứng k = 100 N/m Kéo vật khỏi vị trí cân cm truyền cho vận tốc đầu 10√5 cm/s (hướng xuống dưới) hệ dao động là: A J B 0,03 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 2,75 J D 0,275 J Câu 41 Treo lắc lò xo thẳng đứng gồm vật nặng khối lượng kg lò xo độ cứng k = 10 N/m vào trần toa tàu hoả Biết đường ray ghép từ ray dài 12 m, ray khe hở, tàu chuyển động Để lắc dao động mạnh tàu phải chạy với tốc độ là: A m/s B 12 m/s C m/s D m/s Câu 42 Một lắc đơn dao động điều hoà thang máy đứng yên nơi g = 9,8 m/s2 với lượng dao động 150 mJ, thang máy bắt đầu chuyển động nhanh dần xuống với gia tốc 2,5 m/s2 Biết thời điểm thang máy bắt đầu chuyển động lúc lắc vận tốc 0, lắc tiếp tục dao động điều hoà thang máy với lượng A 141 mJ B 201 mJ C 83,8 mJ D 112 mJ Câu 43 Một lắc lò xo treo thẳng đứng Nâng vật lên để lò xo khơng biến dạng thả nhẹ vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng quanh vị trí cân O Khi vật qua vị trí tọa độ x = 2,5√2 cm vận tốc 50 cm/s Lấy g = 10 m/s2 Tính từ lúc thả vật, thời gian vật quãng đường 27,5 cm A 5,5 s B s C 2π√2/15 s D π√2/12 s Câu 44 Một lắc lò xo lắc đơn, mặt đất hai lắc dao động với chu kì T = s Đưa hai lắc lên đỉnh núi (coi nhiệt độ khơng thay đổi) hai lắc dao động lệch chu kì Thỉnh thoảng chúng lại qua vị trí cân chuyển động phía, thời gian hai lần liên tiếp phút 20 giây Tìm chu kì lắc đơn đỉnh núi đó: A 2,010 s B 1,992 s C 2,008 s D Thiếu kiện Câu 45 Một CLLX lí tưởng độ cứng k treo thẳng đứng đầu cố định, đầu gắn với vật nặng khối lượng m Độ dãn lò xo vị trí cân ∆lo Cho lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A = 2∆lo nơi gia tốc trọng trường g Thời gian lò xo bị nén chu kì là: 2 k A m B C D  2  l0 g l0 g m k ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Trong dao động tự sau chu ki hệ đc cung cấp phần lượng lượng hệ sau chu kì, Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nên sau chu kĩ lượng vẩn bảo toàn dẫn đến A vẩn bảo toàn nên A phụ thuộc vào lượng cung cấp cho hệ ban đầu Câu 2: C •Chu kì Xét đường tròn lượng giác.Ban đầu vật điểm M Ta Ssu vật quay góc Ta li độ M lúc Câu 3: B đường tròn lượng giác.Khi vật tới điểm N nên thời gian lò xo giãn chu kì Câu 4: D Thời gian chất điểm quãng đường 6cm kể từ lúc bắt đầu dao động là: Câu 5: D Câu 6: D Khoảng thời gian ngắn từ A/2 tới A Câu 7: D Câu 8: C Trong T vật quãng đường 4A = 24 cm Câu 9: C Câu 10: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: C Quỹ đạo dài cm Quãng đường vật 1/4 chu kì bé vật lân cận xung quanh vị trí biên, vị trí đầu cuối đối xứng qua biên Câu 12: D Ta có: B, C hai vị trí biên, O trung điểm BC tức O vị trí cân M, N trung điểm OB OC ta M, N ứng với li độ A/2 -A/2 Thời gian chuyển động theo chiều từ M tới N T/6 Câu 13: C Thời gian chất điểm từ vị trí thấp đến vị trí cao 0,5s Lúc Sau Câu 14: B vật chuyển động theo chiều dương dùng đường tròn lượng giác ta thấy vật li độ Tần số dao động ngoại lực: với tần số dao động riêng nên xảy tượng cộng hưởng Câu 15: A Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật Câu 16: D nhiều dạng đòi hỏi ta phải tính Ta Còn khơng cần đến Sau 7,25T (cũng sau ) động lắc lắc thời điểm ban đầu (2 vị trí vng pha) Câu 17: D Công thức độc lập với thời gian: Câu 18: C Hiện tượng cộng hưởng xảy dao động cưỡng tần số ngoại lực bàng tần số dao động riêng Câu 19: A Vậy: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: D Do chiều dài dây nên lắc chu kì dao động Mà trình dao động chúng ko chịu tác dụng lực cản =>3 lắc đến vị trí cân Câu 21: C Vị trí mà động là: Câu 22: C Câu 23: C Ở vị trí cân bằng, vận tốc đạt cực đại Thời gian vận tốc từ Tính từ VTCB, sau t2(s) vật 3A =>A=4cm Câu 24: C Thời gian ngắn vật chuyển động từ vị trí x=-4 qua vtcb tới vị trí x=3 Ta biên độ cm nên vật quét góc đường tròn lượng giác → Câu 25: B Câu 26: D Câu 27: A ngày đồng hồ chạy ( ) 86400s Đồng hồ ( Ta thấy số giây chạy tỉ lệ thuận với ) chạy 86486.4s (cùng ngày lớn nhiều chu kì ) phải tăng thêm (1,002001-1) lần chiều dài cũ Tăng thêm 0,2% : Bài biến thiên nhỏ nên ta dùng cơng thức giải nhanh Rút sau T tỉ lệ nghịch với Lấy ln vế ta Lấy vi phân vế ta Biến thiên nhỏ nên ta rút gần : Câu 28: B Câu 29: B Tần số ngoại lực để xảy tượng cộng hưởng: Câu 30: A Câu 31: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 32: B Sau li độ vật đổi dấu nên x=-4cm Câu 33: B Bán kính đường tròn biên độ dao động điều hòa Tần số góc dao động Câu 34: B t=0 vật qua vị trí: theo chiều âm nên Câu 35: B +t=1,7 vật chuyển động hướng vị tri cân với tốc độ Như ta →Pt Câu 36: D chu kì vật qua vị trí x=-1 theo chiều âm lần Nên vật 2008 lần hết 2008T Lần thứ 2009: Vật pha Góc quét ứng với thời gian Vậy, thời gian vật qua x=-1 theo chiều âm lần thứ 2009 Câu 37: D Sau 2,5 vật pha Câu 38: A Trong khoảng thời gian nên t = vật pha quãng đường lớn mà vật đối xứng qua VTCB Câu 39: A Thang máy chuyển động nhanh dần xuống nên a hướng xuống tăng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 40: B Câu 41: C Ta Để tau dao động mạnh Câu 42: D Câu 43: C Câu 44: C Đây tượng lắc trùng phùng Vì đưa lên núi g giảm nên chu kì tăng Sử dụng cơng thức lắc trùng phùng : Thay Câu 45: C •Ở vị trí cân lo xo dãn đoạn Ở ta xét chiều dương hướng xuống biên độ khoảng thời gian lò xo bị nén mộ chu kì ứng với khoảng thời gian vật chuyển động từ vị trí theo chiều âm tới theo chiều dương Như ta khoảng thời gian lò xo bị nén chu kì ... 14 Một hệ dao động diều hòa với tần số dao động riêng Hz Tác dụng vào hệ dao động ngoại lực có biểu thức f = F0cos(8πt + π/3) thì: A Hệ dao động cưỡng với tần số dao động Hz B Hệ dao động với... C Hệ ngừng dao động hiệu tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng D Hệ dao động với biên độ giảm dần nhanh ngoại lực tác dụng cản trở dao động Câu 15 Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc... đơn dao động với chu kì T Treo lắc thang máy cho thang máy chuyển động nhanh dần lên với gia tốc a = g/4 Chu kì dao động lắc thang máy là: A 2/√5T B 2/√3T C √3/2T D √5/2T Câu 31 Một vật dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 44 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 05 , 44 ôn tập chuyên đề dao động cơ học 05

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay