4 năng lượng của phản ứng hạt nhân

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Năng lượng phản ứng hạt nhân 27 Câu 1: Khi bắn phá 13 Al hạt Phản ứng xảy theo phương trình: 27 13 30 Al +  → 15 P + n Biết khối lượng hạt nhân mAl = 26,97u mP = 29,970u, m  = 4,0013u Bỏ qua động hạt sinh lượng tối thiểu hạt để phản ứng xảy ra: A 6,86 MeV B 3,26 MeV C 1,4 MeV D 2,5 MeV  là: (cho mC = 11,9967u; m  = Câu 2: Năng lượng cần thiết để phân chia hạt nhân 12 C thành hạt 4,0015u) A 7,598 MeV B 8,1913 MeV C 5,049 MeV D 7,266 MeV Câu 3: Pơlơni phóng xạ  biến thành chì theo phản ứng: 210 206 84 Po → He + 82 Pb Biết mPo = 209,9373u; mHe = 4,0015u; mPb = 205,9294u Năng lượng cực đại toả phản ứng bằng: A 106,5.10-14 J B 95,4.10-14J C 86,7.10-14J D 15,5.10-14J Câu 4: Xét phản ứng: D + 12 D → 13 T + p Biết mD = 2,0136u; mT = 3,0160u; mP = 1,0073u Năng lượng cực đại mà phản ứng toả là: A 3,63 MeV B 4,09 MeV C 5,01 MeV D 2,91 MeV Câu 5: Mỗi phản ứng phân hạch U235 toả trung bình 200 MeV Năng lượng 1g U235 toả ra, phân hạch hết tất là: A 8,2.103 MJ B 82.103 MJ C 850 MJ D 8,5.103 MJ Câu 6: Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng hai hạt nhân X1 X2 tạo thành hạt nhân Y nơtron bay ra: ZA11 X + ZA22 X → ZA Y +n, lượng liên kết hạt nhân X1, X2 Y a, b, c lượng giải phóng phản ứng đó: A a+ b+ c B a + b - c C c- b - a D khơng tính khơng biết động hạt trước phản ứng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Xét phản ứng hạt nhân: 12 H + 12 H → 32 He + 10 n Biết khối lượng hạt nhân: mH = 2,0135u ; mHe = 3,0149u ; mn = 1,0087u ; u = 931 MeV/c2 Năng lượng phản ứng toả là: A 7,4990 MeV B 2,7390 MeV C 1,8820 MeV D 3,1654 MeV Câu 8: Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 12 D + 12 D → ZA X + 10 n Biết độ hụt khối hạt nhân D ∆mD = 0,0024 u hạt nhân X ∆mx = 0,0083 u Phản ứng thu hay tỏa lượng? Cho 1u = 931 MeV/c² A Tỏa lượng 4,24 MeV B Tỏa lượng 3,26 MeV C Thu lượng 4,24 MeV D Thu lượng 3,26 MeV Câu 9: Chu trình Cácbon Bethe sau: + 12 13 13 p+ 12 C → N ; N → C +e +v 14 p+ 13 C →7 N + 15 15 15 p+ 14 N → O ; O → N + e +v 12 p+ 14 N → C + He Năng lượng tỏa chu trình cacbon Bethe ? Biết khối lượng nguyên tử hyđrô, hêli êlectrôn 1.007825u, 4,002603u, 0,000549u, 1u = 931 MeV/c² A 49,4MeV B 25,7MeV C 12,4 MeV D khơng tính khơng cho khối lượng ngun tử lại25,7MeV Câu 10: Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10-27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 12 C thành nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: 23 11 Na + 1 H→ He + 20 10 Ne Lấy khối lượng hạt nhân Na, Ne, He, H 22,9837u; 19,9869 u; 4,0015 u; 1,0073u 1u = 931,5 MeV/c2 Trong phản ứng này, lượng A thu vào 3,4524 MeV B thu vào 2,4219 MeV C tỏa 2,4219 MeV D tỏa 3,4524 MeV Câu 12: Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073u; 1,0087u; 15,9904u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O xấp xỉ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 14,25 MeV B 18,76 MeV C 128,17 MeV D 190,81 MeV Câu 13: Cho phản ứng hạt nhân: T + 12 D → 32 He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 14: Cho phản ứng hạt nhân 13 H + 12 H → 42 He + 10 n +17,6MeV Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli xấp xỉ A 4,24.108 J B 4,24.105 J C 5,03.1011 J D 4,24.1011 J Câu 15: Tổng hợp hạt nhân 42 He từ phản ứng hạt nhân 11 H + 37 Li → 42 He +X Mỗi phản ứng tỏa · lượng 17,3 MeV Năng lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli A 1,3.1024 MeV B 2,6.1024 MeV C 5,2.1024 MeV D 2,4.1024 MeV Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân: 12 D + 12 D → 32 He + 10 n Biết khối lượng mD=2,0135u; mHe = 3,0149 u; mn = 1,0087u 1u = 931,5 MeV/c2.Năng lượng tỏa phản ứng A 1,8821 MeV B 2,7391 MeV C 7,4991 MeV D 3,1671 MeV Câu 17: Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A tỏa lượng 1,863 MeV B tỏa lượng 18,63 MeV C thu lượng 1,863 MeV D thu lượng 18,63 MeV 27 30 Câu 18: Cho phản ứng hạt nhân  + 13 Al → 15 P +n , khối lượng hạt nhân m  = 4,0015u, mAl = 26,97435u, mP = 29,97005u, mn = 1,008670u, 1u = 931Mev/c2 Năng lượngphản ứng toả thu vào bao nhiêu? A Toả 4,275152 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Thu vào 2,67197 MeV C Toả 4,275152.10-13 J D Thu vào 2,67197.10-13 J Câu 19: Cho hạt prơtơn có động KP = 1,8MeV bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt  có độ lớn vận tốc không sinh tia  nhiệt Cho biết: mP = 1,0073u; m  = 4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10—27kg Phản ứng thu hay toả lượng? A Toả 17,4097MeV B Thu vào 17,4097MeV C Toả 2,7855.10-19J D Thu vào 2,7855.10-19J 27 Câu 20: Cho hạt  bắn phá vào hạt nhân nhôm 13 Al đứng yên, sau phản ứng sinh hạt nơtron hạt nhân X Biết m  =4.0015u, mAl = 26,974u, mX = 29,970u, mn = 1,0087u, 1uc2 = 931MeV Phản ứng toả hay thu lượng? Chọn kết đúng? A Toả lượng 2,9792MeV B Toả lượng 2,9466MeV C Thu lượng 2,9792MeV D Thu lượng 2,9466MeV Câu 21: Phản ứng hạt nhân nhân tạo hai hạt A B tạo hai hạt C D, Biết tổng động hạt trước phản ứng 10 MeV, tổng động hạt sau phản ứng 15MeV Xác định lượng phản ứng? A Thu MeV B Tỏa 15 MeV C Tỏa MeV D Thu 10 MeV Câu 22: Độ hụt khối tạo thành hạt nhân 12 D , 13 T , 42 He ∆mD = 0,0024u; ∆mT = 0,0087u; ∆mHe = 0,0305u Phản ứng hạt nhân 12 D + 13 T → · He + 10 n tỏa hay thu lượng? A Tỏa 18,0614 eV B Thu 18,0614 eV C Thu 18,0614 MeV D Tỏa 18,0614 MeV Câu 23: Hạt  có động 5,3 (MeV) bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên, gây phản ứng: Be +  → n + X Hạt n chuyển động theo phương vng góc với phương chuyển động hạt Cho biết phản ứng tỏa lượng 5,7 (MeV) Tính động hạt nhân X Coi khối lượng xấp xỉ số khối A 18,3 MeV B 0,5 MeV C 8,3 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 2,5 MeV Câu 24: Cho phản ứng hạt nhân D + 37 Li → 10 n + X Động hạt D, Li, n X là: MeV; 0; 12 MeV MeV A Phản ứng thu lượng 14 MeV B Phản ứng thu lượng 13 MeV C Phản ứng toả lượng 14 MeV D Phản ứng toả lượng 13 MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Năng lượng tối thiểu hạt để phản ứng xảy là: W = (mP +mn – mAl - m  ).c² = 6,86 MeV Câu 2: D Năng lượng cần thiết để phân chia hạt nhân W = (3m  – mC).c² = 7,266 MeV 12 C thành hạt  Câu 3: B Năng lượng cực đại toả phản ứng bằng: Q = (mPo – mHe – mPb).c² = (209,9373 – 4,0015 – 205,9294).931,5 = 5,9616 MeV = 95,4.10-14J Câu 4: A Năng lượng cực đại mà phản ứng toả là: Q = (2.mD – mT – mp).c² = (2.2,0163 – 3,0160 – 1,0073).931,5 = 3,63 MeV Câu 5: B 1g U235 có N = m.NA/A = 1.6,02.1023/235 = 2,562.1021 nguyên tử Khi lượng 1g U235 toả ra, phân hạch hết tất là: 200N = 82.103 MJ Câu 6: C Năng lượng giải phóng phản ứng là: Wtỏa = Wlk Y – Wlk X1 – Wlk X2 = c – b - a Câu 7: D Năng lượng phản ứng toả là: Wtỏa = (2.mH – mHe – mn).c² = 3,1654 MeV Câu 8: B Ta có Q = (∆mx – 2.∆mD).c2 = (0,0083 – 2.0,0024).931 = 3,26 MeV => phản ứng tỏa lượng 3,26 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: B Ta có: Wtỏa = ( mp+ mC12 – mN13 + mN13 – mC13 – me + mp+ mC13- mN14 + mp + mN14 – mO15 +mO15 – mN15 – me + mp + mN15 – mC12 – mHe).c² = (4.mp- 2.me – mHe).c² = 25,7MeV => Năng lượng tỏa chu trình cacbon Bethe 25,7 MeV Câu 10: B Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân 12 C thành nuclôn riêng biệt : W = (6.mn+ 6.mp- mC).c = (6.1,00867 +6.1,00728 – 12).1,66058.10-27.(3.108)2 =1,43.10-11 J = 89,4 MeV Câu 11: C Ta có: (mNa + mH – mHe- mNe).c2 = 2,4219 MeV => Trong phản ứng này, lượng tỏa 2,4219 MeV Câu 12: C Năng lượng liên kết hạt nhân 16 O là: Wlk = ∆m.c² = (8.mp+ 8.mn – mO).c2 = 128,17 MeV Câu 13: C Năng lượng tỏa phản ứng là: Wtỏa = (∆mHe - ∆mD - ∆mT).c2 = (0,030382 - 0,002491 - 0,009106 ).931,5 = 17,498 MeV Câu 14: D 1g Heli có N = m.NA/A = 1.6,02.1023/4 = 1,505.1023 nguyên tử => Năng lượng tỏa tổng hợp g khí heli là: 17,6N = 17,6.1,505.1023 = 2,649.1024 MeV = 4,24.1011J Câu 15: B 0,5 mol He có N = 0,5.NA = 3,01.1023 nguyên tử Vì phản ứng tạo hạt He =>lượng tỏa tổng hợp 0,5 mol heli 17,3N/2 = 2,6.1024 MeV Câu 16: D Năng lượng tỏa phản ứng bằng: Wtỏa = (2.mD – mHe- mn).c2 = (2.2,0135 – 3,0149 – 1,0087).931,5 = 3,1671 MeV Câu 17: D Vì tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u => Phản ứng hạt nhân thu 0,02.931,5 = 18,63 MeV Câu 18: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có (mP + mn – mAl – m).c2 = 2,67197MeV => Năng lượngphản ứng thu vào 2,67197 MeV Câu 19: A Ta có (mp + mLi- 2.m  ).c2 = 17,4097MeV => Phản ứng thu hay toả 17,4097MeV Câu 20: C Ta có (mX+ mn – mAl – m  ).c2 = 2,9792 MeV => phản ứng thu lượng 2,9792MeV Câu 21: C Vì tổng động hạt trước phản ứng 10 MeV, tổng động hạt sau phản ứng 15Mev => Wthu = Wsau - Wtrước = 15 – 10 = MeV => phản ứng tỏa MeV Câu 22: D ta có : (∆mHe - ∆mD - ∆mT).c2 = (0,0305 – 0,0024 – 0,0087).931 = 18,0614 MeV => phản ứng tỏa 18,0614 MeV Câu 23: D Ta có Px2 = P²  + Pn2 => 12.Kx = 4K  + Kn => 12Kx – Kn = 4.5,3 = 21,2 (1) Và Wtỏa + K  + KBe = Kx + Kn => Kx+ Kn = 5,7 + 5,3 = 11 (2) Từ (1) (2) => Kx = 2,5 MeV Câu 24: C Ta có : Kn+ KX- KD- KLi = 12 + – = 14 MeV => Phản ứng toả lượng 14 MeV ... 24: Cho phản ứng hạt nhân D + 37 Li → 10 n + X Động hạt D, Li, n X là: MeV; 0; 12 MeV MeV A Phản ứng thu lượng 14 MeV B Phản ứng thu lượng 13 MeV C Phản ứng toả lượng 14 MeV D Phản ứng toả lượng. .. Thu lượng 2,9792MeV D Thu lượng 2,9466MeV Câu 21: Phản ứng hạt nhân nhân tạo hai hạt A B tạo hai hạt C D, Biết tổng động hạt trước phản ứng 10 MeV, tổng động hạt sau phản ứng 15MeV Xác định lượng. .. lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02 u Phản ứng hạt nhân A tỏa lượng 1,863 MeV B tỏa lượng 18,63 MeV C thu lượng 1,863 MeV D thu lượng 18,63 MeV 27 30 Câu 18: Cho phản
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 năng lượng của phản ứng hạt nhân , 4 năng lượng của phản ứng hạt nhân

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay