25 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2

9 20 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 25 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu 1: Trong mạch RLC mắc nối tiếp, độ lệch pha dòng điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch phụ thuộc A Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch C Cách chọn gốc tính thời gian D Tính chất mạch điện Câu 2: Trong mạch xoay chiều nối tiếp dòng điện nhanh hay chậm pha so với hiệu điện hai đầu đoạn mạch tuỳ thuộc A R C B L C C L,C ω D R,L,C ω Câu 3: Một mạch RLC nối tiếp, độ lệch pha hđt hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch φ = φu – φi = - π/4: A Mạch có tính dung kháng B Mạch có tính cảm kháng C Mạch có tính trở kháng D Mạch cộng hưởng điện Câu 4: Cho mạch điện xoay chiều gồm RLC mắc nối tiếp Hệ số công suất cosφ = khi: A 1/Cω = Lω B P = Pmax C R = D U = UR Câu 5: Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ ngun thơng số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dòng điện giảm C Hiệu điện hiệu dụng tụ điện tăng D Hiệu điện hiệu dụng điện trở giảm Câu 6: Một mạch điện gồm R = 60 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,4/ π H tụ điệnđiện dung C = 10^-4 / π F mắc nối tiếp, biết f = 50 Hz tính tổng trở mạch, độ lệch pha u i? A 60 Ω; π /4 rad B 60 Ω; π /4 rad C 60 Ω; - π /4 rad D 60 Ω; - π /4 rad Câu 7: Mạch điện gồm cuộn dây có điện trở R= 30 Ω, L = 0,6/ π H mắc nối tiếp vào tụ điệnđiện dung C = (100/ π)  F Điện áp hai đầu đoạn mach biến thiên điều hòa với tần số 50Hz Tổng trở đoạn mach? A 50 Ω B 40 Ω C 60 Ω D 45 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm R = 60 Ω, cuộn cảm L = 0,2/ π H C =10^ -3 /8 π F mắc nối tiếp Điện áp hai đầu đoạn mạch là: u = 100 cos100 π t V Tìm độ lệch pha dòng điện hiệu điện mắc vào hai đầu mạch điện? A π /4 B - π /4 C π /6 D - π /6 Câu 9: Cho đoạn mạch RC mắc nối tiếp vào nguồn điện xoay chiều Biết R = 30 Ω, điện áp sau: UR = 90V, UC = 150V, tần số dòng điện 50Hz Hãy tìm điện dung tụ: A 50 F B 50.10^ -3 F C 10^ -3 /5 π F D không đáp án Câu 10: Mạch RLC nối tiếp có R = 30Ω Biết i trễ pha π/3 so với u hai đầu mạch, cuộn dây có ZL= 70Ω Tổng trở Z ZC mạch là: A Z = 60 Ω; ZC =18 Ω B Z = 60 Ω; ZC =12 Ω C Z = 50 Ω; ZC =15 Ω D Z = 70 Ω; ZC =28 Ω Câu 11: Một cuộn dây có điện trở 40 Ω Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây dòng điện qua cuộn dây π /4 Tính cảm kháng và tổng trở cuộn dây? A ZL = 50 Ω; Z = 50 Ω B ZL = 49 Ω; Z = 50 Ω C ZL = 40 Ω; Z = 40 Ω D ZL = 30 Ω; Z = 30 Ω Câu 12: Mạch RLC mắc nối tiếp có C = 10^ -4 / π F; L = 1/ π H Mạch điện mắc vào dòng điện mạch xoay chiều có f thay đổi Tìm f để dòng điện mạch đạt giá trị cực đại? A 100 Hz B 60 Hz C 50 Hz D 120 Hz Câu 13: Mạch RLC mắc nối tiếp đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều U = 50 V cường độ dòng điện mạch 2A biết độ lệch pha u i π /6 tìm giá trị điện trở mạch điện? A 12,5 Ω B 12,5 Ω C 12,5 Ω D 125 Ω Câu 14: Mạch RLC mắc nối tiếp có L thay đổi mắc vào mạch điện 200V - 50 Hz Khi tượng cộng hưởng xảy cơng suất mạch 100W Tìm điện trở mạch? A 300 Ω B 400 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 500 Ω D 600 Ω Câu 15: Điện trở R = 30Ω cuộn dây mắc nối tiếp với Khi đặt hiệu điện không đổi 24V vào hai đầu mạch dòng điện qua 0,6A.Khi đặt hiệu điện xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch i lệch pha 450 so với hđt Tính điện trở r L cuộn dây A r = 11Ω; L = 0,17H B r = 13Ω; L = 0,27H C r = 10Ω; L = 0,127H D r = 10Ω; L = 0,87H Câu 16: Câu 16: Mạch gồm R,C nối tiếp: R = 100Ω, tụ điện dung C.Biết f = 50 Hz, tổng trở đoạn mạch Z = 100 Ω Điện dung C bằng: A C = 10-4/ 2π(F) B C = 10-4/π(F) C C = 2.10-4/π(F) D C = 10-4/4π(F) Câu 17: Mạch gồm phần tử R,L,C nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch u = 50 sin 100πt (V) i = 2 cos (100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R ,C B R ,L C L ,C D Cả sai Câu 18: Trong đọan mạch R,L,C mắc nối tiếp, gọi U0R ,U0L, U0C hiệu điện cực đại hai đầu điện trở, cuộn dây, tụ điện Biết 2U0R = U0L = 2U0C Xác định độ lệch pha cường độ dòng điện hiệu điện A u sớm pha i góc π/4 B u trễ pha i góc π/4 C u sớm pha i góc π/3 D u sớm pha i góc π/3 Câu 19: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 100 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/ π H tụ điệnđiện dung C = 10^ -4 /2 π F mắc nối tiếp hai điểm có hiệu điện u = 200 cos 100 π t V Tính cơng suất mạch A 200 W B 100 W C 200 W D 100 W Câu 20: Đặt vào cuộn dây có điện thở r độ tự cảm L hiệu điện u = Uo cos 100πt (V) Dòng điện qua cuộn dây 10A trễ pha π/3 so với u Biết công suất tiêu hao cuộn dây P = 200W Giá trị Uo bằng: A 20 V B 40 V C 40 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 80 V Câu 21: Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử R,L,C mắc nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch có biểu thức u = 2002cos(100πt - π/4) (V), i = 102cos(100πt - π/2) (A) Hai phần tử phần tử: A R,C B R,L C L,C D Cả câu sai Câu 22: Mạch RLC nối tiếp Cho U = 200V; R = 40 Ω; L = 0,5/π(H); C = 10-3/9π(F); f = 50Hz Cường độ hiệu dụng mạch là: A A B 2,5 A C A D A Câu 23: Mạch RLC nối tiếp: R = 70,4Ω; L = 0,487H C = 31,8μF Biết I = 0,4A; f = 50Hz Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A 15,2 V B 25,2 V C 35,2 V D 45,2 V Câu 24: Mạch gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng UR = 120V, UC = 100V, UL = 50V Nếu mắc thêm tụ điệnđiện dung giá trị song song với tụ điện nói hiệu điện điện trở bao nhiêu? Coi hđt hai đầu mạch không đổi A 120 V B 130 V C 140 V D 150 V Câu 25: Đoạn mạch r,R,L,C mắc nối tiếp Trong r = 60Ω, C = 10-3/5π(F); L thay đổi Đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định u =100 cos100πt (V) Khi cường độ dòng điện qua L có dạng i = cos100πt (A) Điện trở R độ tự cảm cuộn dây L là: A R = 100Ω; L = 1/2π(H) B R = 40Ω; L = 1/2π(H) C R = 80Ω; L = 2/π(H) D R = 80Ω; L = 1/2π(H) Câu 26: Mạch gồm cuộn dây có ZL = 20Ω tụ điện có C = 4.10-4/π(F) mắc nối tiếp Dòng điện qua mạch i = sin(100πt + π/4)(A) Để Z = ZL+ZC ta mắc thêm điện trở R có giá trị là: A Ω B 20 Ω C 25 Ω D 20 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Mạch RLC nối tiếp: L = 1/π(H), C = 400/π(µF) Đặt vào hai đầu mạch hđt u= 120 cos2πft (V) có tần số f thay đổi Thay đổi f để mạch có cộng hưởng Giá trị f bằng: A 200 Hz B 100 Hz C 50 Hz D 25 Hz Câu 28: Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i=2cos100t (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V sớm pha π /3 so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: A u=12cos100 π t (V) B u=12 cos100 π t (V) C u=12 cos (100 π t - π /3) (V) D u=12 cos (100 π t + π /3) (V) Câu 29: Đặt vào hai đầu cuộn dây có điện trở r = 100Ω, L = 1/π(H) hđt u = 200 cos(100πt + π/3)(V) Dòng điện mạch là: A i = 2 cos(100πt + π/12) A B i = 2cos(100πt + π/12) A C i = 2 cos(100πt - π/6) A D i = 2 cos(100πt - π/12) A Câu 30: Điện trở R = 80Ω nối tiếp với cuộn cảm L = 0,8/π(H) vào hđt u = 120 cos(100πt + π/4) (V) Dòng điện mạch là: A i = 1,5 cos(100πt + π/2)(A) B i = 1,5 cos(100πt + π/4)(A) C i = 1,5 cos(100πt)(A) D i = 1,5 cos(100πt)(A) ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Độ lệch pha  u i tính cơng thức : tan  = (ZL -Zc )/R R >0 =>tan  phụ thuộc vào ZL Zc =>phụ thuộc tính chất mạch điện Câu 2: C Độ lệch pha  u i tính cơng thức : tan  = (ZL -Zc )/R R >0 =>tan  phụ thuộc vào ZL Zc =>sự nhanh pha hay chậm pha phụ thuộc vào L ,C , ω Câu 3: A Độ lệch pha  u i tính cơng thức : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tan  = (ZL -Zc )/R =tan( - π /4) = -1 =>Zc - ZL =R R > =>Zc > ZL =>mạch có tính dung kháng Câu 4: C cosφ = R / (√R² + (ZL –Zc )²) để hệ số cơng suất cosφ = R=0 Câu 5: C mạch cộng hưởng ZL =Zc =>Z =R tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thơng số mạch ZL tăng Zc giảm => Z tăng =>cos  =R/Z giảm I giảm => A,B,D Zc I giảm => Uc =I.Zc giảm => C sai kết luận không C Câu 6: C ta có :R=60  , ZL=40  , Zc =100  tổng trở mạch Z= √R² + (ZL –Zc )² = 60  độ lệch pha u i tan  = ( ZL- Zc )/R = -1 =>  = - π /4 rad Câu 7: A ta có:R=30  , ZL= 60  ,Zc=100  Z = √R² + (ZL –Zc )² =50  Câu 8: A ta có: R=60  ,ZL = 20  ,Zc =80  độ lệch pha  dòng điện hiệu điện mắc vào hai đầu mạch điện tan  = (Zc -ZL )/R =1 =>  = π /4 Câu 9: C ta có I=UR /R =3 A => Zc=U /I =50  =>C =1 / (2 π f.Zc ) = 10^ -3 /5 π (F) Câu 10: A gọi  độ lệch pha u i =>tan  = ( ZL-Zc )/R =tan (π /3) => ZL -Zc = R => Zc = 70 -30 =18  => Z= √R² + (ZL –Zc )² = 60  Câu 11: C gọi  độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây dòng điện qua cuộn dây =>tan  = ZL/R =tan ( π /4) => ZL =R = 40  => Z =√R² + Zʟ² =40  Câu 12: C để dòng điện mạch đạt giá trị cực đại mạch xảy tượng cộng hưởng => ZL = Zc => f =1 / (2 π LC ) = 50 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: C ta có: Z= U/I =25  gọi độ lệch pha  u i π /6 => cos  =R/Z =cos (π /6 ) => R = Z.cos (π /6 ) = 12,5  Câu 14: B cộng hưởng xảy P =Pmax = U² /R => R = U² /P =400  Câu 15: C Khi đặt hiệu điện khơng đổi Z =R + r = U/I = 40  => r =10  Khi đặt hiệu điện xoay chiều có f = 50Hz vào hai đầu mạch i lệch pha 450 so với hđt =>tan  =ZL /(R + r) =1 => ZL = 40  => L= ZL /2 π f = 0,127 H Câu 16: B ta có: Z = √ R² +Zc² => Zc = 100  mà Zc =1 /(2 π f.C) =>C = / (2 π f.Zc) = 10-4/π (F) Câu 17: C ta có : u= 50 sin 100πt = 50 cos ( 100πt - π/2) i = 2 cos (100πt - π/2) => u i pha => mạch chứa phần tử L C Câu 18: A Vì 2U0R = U0L = 2U0C => 2UR =UL =2Uc =>UR =Uc UL= 2Uc Gọi  độ lệch pha cường độ dòng điện hiệu điện =>tan = (Uc -UL)/UR = -1 => = -π/4 => u sớm pha i góc π/4 Câu 19: A ta có : R= 100 Ω , ZL = 100 Ω ,Zc = 200 Ω => Z = √ R² + (Zʟ - Zc )² = 100 Ω công suất mạch P = U².R / Z² = 200 W Câu 20: C Gọi  độ lệch pha u i =>cos  = cos (π/3) =1/2công suất tiêu hao cuộn dây P = UIcos  => U=P / (Icos  ) = 40 V=> Uo = U = 40 V Câu 21: B ta có :  u -  i = π/4 => u nhanh pha i góc π/4 => mạch gồm phần tử R ,L Câu 22: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ZL = 50 Ω , Zc = 90 Ω => Z = √ R² + (Zʟ - Zc )² = 80 Ω => Cường độ hiệu dụng mạch là:I = U / Z = 2,5 A Câu 23: C ZL = 153 Ω , Zc = 100 Ω => Z = √ R² + (Zʟ - Zc )² =88,1 Ω Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là:U = I.Z = 35,2 V Câu 24: B ta có : U = √ Uʀ² + ( Uʟ - Uc )² = 130 V mắc thêm tụ điệnđiện dung giá trị song song với tụ điện nói C tăng lần =>Zc giảm lần => Uc' =Uc /2 =50 V = UL mạch cộng hưởng điện => UR'=U =130 V Câu 25: B u pha với i =>mạch cộng hưởng điện => ZL = Zc mà Zc =50 Ω => L = 1/2π(H) Z = R + r = U / I = 100 Ω => R = 40 Ω Câu 26: D Zc = 25 Ω , ZL = 20 Ω Để Z = ZL+ZC Z =45 Ω mà Z = √ R² + (Zʟ - Zc )² =>R = 20 Ω Câu 27: D Thay đổi f để mạch có cộng hưởng => ZL =Zc => f =1/(2 π LC ) = 25 Hz Câu 28: D hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 12V sớm pha π /3 so với dòng điện =>  u =  i + π /3 = π /3 =>Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch là: u=12 cos (100 π t + π /3) (V) Câu 29: B ZL = 100 Ω ,r =100 Ω => Z = √ r² + Zʟ² = 100 Ω Dòng điện mạch là: I = U / Z = A độ lệch pha u i tan  = ZL/r =1 =>  = π /4 =  u -  i =>  i = π /12 =>i = 2cos(100πt + π/12) A Câu 30: D ZL =80 Ω ,R =80 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>Z = √ R² + Zʟ² =80 Ω =>cường độ dòng điện mạch Io = Uo /Z = 1,5 A độ lệch pha u so với i tan  =ZL /R =1 =>  = π /4 =  u -  i =>  i =0 biểu thức : i = 1,5 cos(100πt)(A) ... đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều U = 50 V cường độ dòng điện mạch 2A biết độ lệch pha u i π /6 tìm giá trị điện trở mạch điện? A 12, 5 Ω B 12, 5 Ω C 12, 5 Ω D 125 Ω Câu 14: Mạch RLC mắc... 0,4A; f = 50Hz Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch là: A 15 ,2 V B 25 , 2 V C 35 ,2 V D 45 ,2 V Câu 24 : Mạch gồm điện trở, cuộn cảm tụ điện nối tiếp Biết hiệu điện hiệu dụng UR = 120 V, UC = 100V, UL... 096.79.79.369 D 80 V Câu 21 : Một đoạn mạch xoay chiều gồm phần tử R,L,C mắc nối tiếp Hđt hai đầu mạch dòng điện mạch có biểu thức u = 20 02cos(100πt - π/4) (V), i = 102cos(100πt - π /2) (A) Hai phần tử
- Xem thêm -

Xem thêm: 25 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2 , 25 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay