7 bụng sóng và nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn

5 27 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Bụng sóng Nút sóng đoạn thẳng nối hai nguồn Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động với tần số f = 50 Hz , biên độ pha ban đầu Tại điểm M cách hai nguồn sóng khoảng d1 = 42 cm d2 = 50 cm, sóng có biên độ cực đại Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 80 cm/s Số đường cực đại giao thoa nằm khoảng M đường trung trực hai nguồn (không tính đường qua M) là: A đường B đường C đường D đường Câu Hai tâm dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thống chất lỏng Cho S1S2 = ℓ Nếu tăng tần số dao động hai nguồn S1, S2 lên p lần khoảng cách hai điểm liên tiếp S1S2 có biên độ dao động cực đại thay đổi nào? A Tăng lên p lần B Giảm p lần C Không thay đổi D giảm 2P lần Câu Tại hai điểm M N mơi trường truyền sónghai nguồn sóng kết hợp phương pha dao động Biết biên độ, vận tốc sóng khơng đổi q trình truyền, tần số sóng 40 Hz có giao thoa sóng đoạn MN Trong đọan MN, hai điểm dao động có biên độ cực đại gần cách 1,5 cm Vận tốc truyền sóng môi trường bằng: A 2,4 m/s B 1,2 m/s C 0,3 m/s D 0,6 m/s Câu Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B dao động hòa pha với theo phương thẳng đứng Biết tốc độ truyền sóng khơng đổi q trình lan truyền, bước sóng nguồn phát 12 cm Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đai nằm đoạn thẳng AB là: A cm B 12 cm C cm D cm Câu Hai nguồn sóng kết hợp mặt nước cách đoạn S1S2 = 9λ phát dao động pha Trên đoạn S1S2, số điểm có biên độ cực đại pha với pha với nguồn (không kể hai nguồn) là: A B C 10 D 12 Câu Hai nguồn dao động kết hợp S1, S2 gây tượng giao thoa sóng mặt thống chất lỏng Nếu tăng tần số dao động hai nguồn S1 S2 lên lần khoảng cách hai điểm liên tiếp S1S2 có biên độ dao động cực tiểu thay đổi nào? A Tăng lên lần B Không thay đổi C Tăng lên lần D Giảm lần Câu Cho hai nguồn sóng dao động giống hệt nhau, với biên độ cm Khoảng cách hai nguồn 60 cm, bước sóng 20 cm.Coi biên độ khơng thay đổi q trình truyền sóng Số điểm dao động với biên độ cm khoảng hai nguồn là: A 24 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 12 C D Câu Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt cách cm Sóng hai nguồn tạo có bước sóng cm Trên S1S2 quan sát số cực đại giao thoa là: A B C D Câu Trên mặt nước nằm ngang, hai điểm S1, S2 cách 8,2 cm, người ta đặt hai nguồn sóng kết hợp, dao động điều hồ theo phương thẳng đứng có tần số 15 Hz dao động đồng pha Biết vận tốc truyền sóng mặt nước 30 cm/s, coi biên độ sóng khơng đổi truyền Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 11 B C D Câu 10 Trong thí nghiệm tạo vân giao thoa sóng mặt nước, người ta dùng nguồn dao động có tần số 50 Hz đo khoảng cách hai gợn lồi liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động mm Tốc độ truyền sóng dây là: A 40 cm/s B 10 cm/s C 20 cm/s D 30 cm/s Câu 11 Bố trí hai nguồn điểm S1, S2 nằm cách 12 cm dao động với biểu thức s = acos100πt Vận tốc truyền sóng 0,8 m/s Trên đoạn thẳng S1S2 có số điểm dao động mạnh là: A 14 B 15 C 16 D Không xác định Câu 12 Tại hai điểm A, B cách 20 cm mặt chất lỏng, người ta gây hai nguồn dao động pha, biên độ, tần số 50 Hz Vận tốc truyền sóng m/s Trên đoạn nối A B, số điểm có biên độ dao động cực đại đứng yên là: A B 10 C D Câu 13 Hai nguồn điểm S1 S2 mặt nước cách 21 cm phát sóng ngang pha biên độ tần số 20Hz Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 1,2 m/s Hỏi khoảng S1S2 có điểm dao động với biên độ cực đại: A B C D Câu 14 Trên mặt chất lỏng có hai nguồn sóng kết hợp dao động pha theo phương thẳng đứng hai điểm cố định A B cách 7,8 cm Biết bước sóng 1,2 cm Số điểm có biên độ cực đại nằm đoạn AB : A 12 B 13 C 11 D 14 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước, hai nguồn kết hợp A B dao động pha với tần số f = 20 Hz; AB = cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước 30 cm/s Một đường tròn có tâm trung điểm O AB, nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa, bán kính cm Số điểm dao động cực đại đường tròn là: A B 14 C 16 D 18 Câu 16 Ở mặt thống chất lỏng có hai nguồn kết hợp A B dao động điều hòa pha với theo phương thẳng đứng với tần số 50 Hz Biết tốc độ truyền sóng 600 cm/s Coi biên độ sóng khơng đổi q trình sóng lan truyền Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đại nằm đoạn thẳng AB A cm B 12 cm C cm D 24 cm Câu 17 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động pha O1 O2 cách 20,5 cm dao động với tần số f = 15 Hz Tại điểm M cách hai nguồn khoảng d1 = 23 cm d2 = 26,2 cm sóng có biên độ cực đại Biết M đường trực O1O2 đường cực đại giao thoa Vận tốc truyền sóng mặt nước là: A 2,4 m/s B 16 cm/s C 48 cm/s D 24 cm/s Câu 18 Tại điểm S1 S2 mơi trường truyền sóngnguồn sóng kết hợp, phương, pha, tần số f = 40 Hz Biết đoạn thẳng nối nguồn khoảng cách điểm dao động với biên độ cực đại liên tiếp 1,5 cm.Tốc độ truyền sóng môi trường A Chưa thể xác định B 1,2 m/s C 0,6 m/s D 2,4 m/s Câu 19 Thực giao thoa sóng mặt nước hai nguồn phát sóng ngang kết hợp S1, S2 cách 65 mm, dao động với phương trình là: u1 = u2 = 2cos100πt (mm) Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn S1S2 là: A 16 B 32 C 33 D 17 Câu 20 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 cách 13 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số f = 100 Hz, vận tốc truyền sóng v = m/s Một đường tròn bán kính R = cm có tâm trung điểm S1S2, nằm mặt phẳng chứa vân giao thoa Số điểm dao động cực đại đường tròn A 18 B 16 C D 13 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đường Câu 2: B Ta có khoảng cách hai điểm liên tiếp có biên độ cực đại nửa bước sóng Mặt khác tăng f lên p lần bước sóng giảm p lần Câu 3: B Hai điểm dao động có biên độ cực đại cách 1,5cm Câu 4: C Đối với dao động pha khoảng cách điểm cực đại gần là: d= Câu 5: B Câu 6: D Câu 7: B Ta có số gợn sóng (gợn cực đại) đường nối hai nguồn ứng với gia trị k thỏa mãn Như ta có đường nối hai nguồn có cực đại giao thoa ứng với khoảng nối hai cực đại giao thoa Giữa hai cực đại có cực tiểu giao thoa biên độ nên hai cực đại có hai điểm dao động với biên độ trung bình nên khoảng cách hai cực đại ứng 12 điểm dao động với biên độ trung bình! Câu 8: C Vậy số cực đại giao thoa Câu 9: D Câu 10: C Khoảng cách hai gợn sóng liên tiếp nằm đường nối hai tâm dao động mm Câu 11: B Số điểm dao động với biên độ cực đại: Có 15 giá trị k thỏa mãn Câu 12: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Số điểm dao động cực đại Có điểm Số điểm dao động cực tiểu : Có điểm Câu 13: B Câu 14: B Số điểm dao động với biên độ cực đại nằm đoạn AB là: Có 13 giá trị k thỏa đề Câu 15: C Bước sónghai nguồn dao động pha nên ta có: Đường tròn có tâm trung điểm O AB bán kính cm nên ta có: Lưu ý vân cực đại có k=4 k=-4 nằm đường tròn nên số cực đại đường tròn là: 7.2+2=16 (cực đại) Câu 16: C Khoảng cách ngắn hai điểm dao động với biên độ cực đại tượng giao thoa sóng Câu 17: D Tại M sóng có biên độ cực đại nên ta có: Hai nguồn dao động pha nên trung trực hai nguồn cực đại giao thoa, M trung trực có vân cực đại nên M thuộc vân cực đại |k|=2 Như ta có Câu 18: B Khoảng cách điểm dao động biên độ cực đại nửa bước sóng Câu 19: C Số điểm dao động với biên độ cực đại đoạn có 33 giá trị k thỏa mãn Câu 20: B là: ... 09 6.79 .79 .369 B 12 C D Câu Cho hai nguồn kết hợp S1, S2 giống hệt cách cm Sóng hai nguồn tạo có bước sóng cm Trên S1S2 quan sát số cực đại giao thoa là: A B C D Câu Trên mặt nước nằm ngang, hai. .. B Ta có số gợn sóng (gợn cực đại) đường nối hai nguồn ứng với gia trị k thỏa mãn Như ta có đường nối hai nguồn có cực đại giao thoa ứng với khoảng nối hai cực đại giao thoa Giữa hai cực đại có... đại đoạn S1S2 là: A 16 B 32 C 33 D 17 Câu 20 Trên bề mặt chất lỏng có hai nguồn phát sóng kết hợp S1, S2 cách 13 cm dao động pha Biết sóng nguồn phát có tần số f = 100 Hz, vận tốc truyền sóng
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 bụng sóng và nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn , 7 bụng sóng và nút sóng trên đoạn thẳng nối hai nguồn

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay