17 ôn tập sóng ánh sáng đề 1

9 17 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu Chọn câu trả lời đúng: chùm sáng từ môi trường sang môi trường khác, đại lượng không thay đổi là: A Chiều B Vận tốc C Tần số D Bước sóng Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, ảnh đặt song song cách xa mặt phẳng chứa hai nguồn D = 0,5 m người ta đo bề rộng hệ vân bao gồm 16 vân sáng liên tiếp 4,5 mm, tần số ánh sáng nguồn dùng thí nghiệm f = 5,1014 Hz Khoảng cách a hai nguồn có giá trị là: A mm B 1,1 mm C 0,5 mm D Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Young, tìm bước sóng ánh sáng chiếu vào hai khe, biết hai khe cách khoảng a = 0,3 mm; khoảng vân đo i = mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát D = 1,5 m A 0,50 μm B 0,45 μm C 0,60 μm D 0,55 μm Câu Một chất khí nung nóng phát quang phổ liên tục, có: A Áp suất thấp nhiệt độ cao B Khối lượng riêng lớn nhiệt độ C Áp suất cao nhiệt độ không cao D Áp suất thấp nhiệt độ không cao Câu Phát biểu sau sai nói ánh sáng đơn sắc? A Mỗi ánh sáng đơn sắc có màu xác định gọi màu đơn sắc B Mỗi ánh sáng đơn sắc có bước sóng xác định C Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác D Ánh sáng đơn sắc không bị tán sắc truyền qua lăng kính Câu Khi cho tia sáng từ nước vào mơi trường suốt đó, người ta nhận thấy vận tốc truyền ánh sáng bị giảm lượng Δv =108 m/s Chiết suất tuyệt đối môi trường bao nhiêu? Cho chiết suất nước 4/3 A n =1,5 B n =2 C n =2,4 D n = √2 Câu Quan sát vân giao thoa thí nghiệm Iâng với ánh sáng có bước sóng 0,6800 μm, ta thấy vân sáng bậc cách vân sáng trung tâm khoảng mm Khi đặt sau khe S1 mỏng, bề dày 20 μm vân sáng dịch chuyển đoạn mm Chiết suất mỏng: A 1,5000 B 1,1257 C 1,0612 D 1,1523 Câu Để xác định nhiệt độ nguồn sáng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào yếu tố sau đây: A quang phổ liên tục B quang phổ hấp thu Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C quang phổ vạch phát xạ D phân bố lượng quang phổ Câu Tại thí nghiệm giao thoa ánh sáng, người thường dùng ánh sáng màu đỏ mà không dùng ánh sáng màu tím? A Vì màu đỏ dễ quan sát màu tím B Vì ánh sáng màu đỏ dễ giao thoa với C Khoảng vân giao thoa màu đỏ rộng, dễ quan sát D Vì vật phát ánh sáng màu tím khó Câu 10 Tia X có bước sóng: A Lớn tia hồng ngoại B Lớn tia tử ngoại C Nhỏ tia hồng ngoại lẫn tử ngoại D Nhỏ tia gamma Câu 11 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Hai khe Y-âng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 400 nm đến 750 nm.Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng dải quang phổ sát vạch sáng trắng trung tâm ? A 0,5 mm B 0,45 mm C 0,55 mm D 0,35 mm Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng, hai khe Y-âng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,40 µm đến 0,75 µm Trên quan sát thu dải quang phổ Bề rộng dải quang phổ thứ hai kể từ vân sáng trắng trung tâm A 0,45 mm B 0,60 mm C 0,70 mm D 0,85 mm Câu 13 Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím 0,40 μm, ánh sáng đỏ 0,75 μm) Hỏi vị trí vân sáng bậc ánh sáng đỏ có vạch sáng ánh sáng đơn sắc khác nằm trùng ? A B C D Câu 14 Một nguồn sáng đơn sắc λ = 0,6 μm chiếu vào mặt phẳng chứa hai khe hở S1,S2 hẹp song song cách mm cách nguồn sáng Đặt ảnh song song cách mặt phẳng chứa hai khe m Xác định vị trí vân tối thứ ba: A 0,75 mm B 0,6 mm C 0,9 mm D 1,5 mm Câu 15 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe a = mm, khoảng cách từ hai khe đến D = m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1=0,5 μm λ2=0,6 μm vào hai khe thấy có vị trí vân sáng hai xạ trùng Khoảng cách nhỏ hai vị trí trùng là: A mm B mm C mm D mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 16 Các xạ có tần số khoảng từ 3.1011 Hz đến 4.1014 Hz là: A tia tử ngoại B tia Rơn-ghen C tia hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 17 Chiếu xiên chùm sáng hẹp, đơn sắc từ khơng khí vào nước nằm ngang chùm tia khúc xạ qua mặt phân cách: A không bị lệch so với phương tia tới không đổi màu B bị lệch so với phương tia tới không đổi màu C không bị lệch so với phương tia tới đổi màu D vừa bị lệch so với phương tia tới vừa đổi màu Câu 18 Chiếu tia sáng trắng tới lăng kính Phát biểu sau với tia khúc xạ qua lăng kính? A Các tia khúc xạ lệch B Tia tím lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch C Tia tím lệch nhất, tia đỏ lệch nhiều D Tia màu lam lệch nhất, tia đỏ lệch nhiều Câu 19 Tính chất khơng phải tia Rơnghen? A Không bị lệch qua điện trường B Có khả đâm xuyên C lan truyền với vận tốc nhỏ vận tốc ánh sáng D Làm ion hố khơng khí Câu 20 Chiết suất lăng kính thủy tinh máy quang phổ phụ thuộc bước sóng λ theo định luật n = 1,620 + 0,02/λ2 (Với λ đo μm) Đối với xạ đỏ λ1 = 0,75 μm tím λ2 = 0,40 μm, n nhận cặp giá trị sau (chính xác đến chữ số) A 1,655 1,740 B 1,660 1,745 C 1,660 1,740 D 1,656 1,745 Câu 21 Dùng ánh sáng có bước sóng 4.10–7 m đến 7,5.10–7 m thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Biết khoảng cách hai khe 0,6 mm, khoảng cách hai khe 1,2 m Trong xạ sau đây, xạ cho vân sáng vị trí cách vân sáng trung tâm 3,6 mm? A 0,5 μm B 0,45 μm C 0,55 μm D 0,66 μm Câu 22 Trong thí nghiệm giao thoa với ánh sáng trắng có (λd = 0,75 μm ; λt = 0,4 μm) Khoảng cách từ hai khe đến m, khoảng cách hai khe sáng mm Bề rộng quang phổ bậc bậc là: A 3,5 mm 3,5 mm B 35 mm 70 mm C 0,35 mm 0,7 mm D 0,7 mm 1,4 mm Câu 23 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng Khoảng cách hai khe S1S2 = mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu tới hai khe S1, S2 ánh sáng đơn sắc, quan sát người ta thấy,trên đoạn hai điểm P Q đối xứng qua vân sáng trung tâm O có 11 vân sáng Tại P Q hai vân sáng Biết PQ = mm Tại điểm M cách vân trung tâm khoảng 0,75 mm vân sáng hay vân tối? Bậc mấy? A Vân sáng bậc B Vân sáng bậc C Vân tối thứ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Vân tối thứ Câu 24 Phát biểu sau đúng? A Tia hồng ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng khả kiến B Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng khả kiến C Tia hồng ngoại có bước sóng nhỏ bước sóng tia tử ngoại D Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số tia tử ngoại Câu 25 Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, từ hai khe đến giao thoa m Bước sóng ánh sáng thí nghiệm 4.10-7 m Tại điểm cách vân trung tâm 5,6 mm vân sáng hay vân tối? Thứ mấy? A Vân tối thứ B Vân sáng thứ C Vân sáng thứ D Vân tối thứ Câu 26 Theo định nghĩa ánh sáng đơn sắc ánh sáng: A Chỉ có mầu B Mà dao động có tần số định C Mà sóng có bước sóng xác định D Khi qua lăng kính , bị lệch mà khơng bị phân tích Câu 27 Chiếu tia sáng trắng vào lăng kính có góc chiết quang A=4o góc tới hẹp Biết chiết suất lăng kính ánh sáng đỏ tím 1,62 1,68 Độ rộng góc quang phổ tia sáng sau ló khỏi lăng kính là: A 0,24 rad B 0,015o C 0,24o D 0,015 rad Câu 28 Hai khe Y-âng cách khoảng 0,5 mm cách khoảng 1,5 m Khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân tối thứ phía vân sáng trung tâm 6,72 mm Bước sóng ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm là: A 0,60 μm B 0,64 μm C 0,50 μm D 0,48 μm Câu 29 Ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,75 μm ứng với màu: A Tím B Đỏ C Chàm D Lục Câu 30 Trong thí nghiệm giao thoa khe Iâng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng cách hai khe 1,5 mm, khoảng cách hai khe đến quan sát 2,5 m, khoảng vân i= mm Bước sóng λ là: A 0,46 µm B 0,54 µm C 0,58 µm D 0,6 µm Câu 31 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng dùng hai khe Y- âng, biết D = m, a = mm khoảng cách từ vân sáng thứ đến vân sáng thứ bên với vân trung tâm 3,6 mm Tính bước sóng ánh sáng A 0,60 μm B 0,58 μm C 0,44 μm D 0,52 μm Câu 32 Hiện tượng giao thoa ánh sáng kết hợp hai sóng ánh sáng thỏa mãn điều kiện: A Cùng pha biên độ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Cùng tần số độ lệch pha không đổi C Cùng tần số điều kiện chiếu sáng D Cùng tần số biên độ Câu 33 Chọn phương án sai A Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố hoá học khác khơng giống B Các khí hay áp suất thấp bị kích thích phát sáng xạ quang phổ vạch phát xạ C Quang phổ vạch phát xạ quang phổ gồm vạch màu riêng rẽ nằm tối D Quang phổ không phụ thuộc vào trạng thái tồn chất Câu 34 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Iâng, làm thí nghiệm với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1= 0,6 μm quan sát thấy có vân sáng liên tiếp trải dài bề rộng mm; làm thí nghiệm với ánh sáng gồm hai xạ có bước sóng λ1 λ2, M cách vân trung tâm 10,8 mm có vân sáng màu với vân trung tâm khoảng cách từ M đến vân trung tâm vân khác màu với vân trung tâm Giá trị λ2 A 0,4 μm B 0,38 μm C 0,68 μm D 0,3 μm Câu 35 Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 36 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến D, bước sóng ánh sáng chân khơng λ Khi đặt thí nghiệm chất lỏng có chiết suất n khoảng vân i có cơng thức là: n D A i  a aD B i  n D C i  na a D i  nD Câu 37 Chiếu đồng thời hai ánh sáng đơn sắc λ1 = 0,5 μm λ2 = 0,6 μm vào hai khe I-âng cách mm, cách hai khe m Công thức xác định toạ độ vân sáng có màu giống vân trung tâm (k nguyên): A x = 5k (mm) B x = 4k (mm) C x = 3k (mm) D x = 2k (mm) Câu 38 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Chiếu đồng thời hai xạ đơn sắc có λ1 = 0,4 μm λ2 = 0,5 μm Cho bề rộng vùng giao thoa mm Số vị trí vân sáng trùng hai xạ là: A B C D Câu 39 Trong thí nghiệm giao thoa Iâng, thực đồng thời với hai ánh sáng đơn sắc λ1 λ2 = 0,4 μm Xác định λ1 để vân sáng bậc λ2 = 0,4 μm trùng với vân tối λ1 Biết 0,38 μm ≤ λ1 ≤ 0,76 μm: A 0,6 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 8/15 μm C 7/15 μm D 0,65 μm Câu 40 Chọn câu phát biểu không đúng: A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có tính chất sóng C Hiện tượng quang điện chứng tỏ ánh sáng có tính chất hạt D Sự nhiễu xạ ánh sáng lượng tử ánh sáng có tần số khác trộn lẫn vào Câu 41 Một chùm ánh sáng đơn sắc có bước sóng 420 nm từ chân khơng vào thủy tinh có chiết suất với ánh sáng đơn sắc 1,5 Bước sóng ánh sáng thủy tinh bằng: A 210 nm B 630 nm C 280 nm D 420 nm Câu 42 Chọn đáp án Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu đồng thời hai xạ có bước sóng λ1 = 0,60 μm λ2 Trên hứng vân giao thoa vân sáng bậc 10 xạ λ1 trùng với vân sáng bậc 12 xạ λ2 Biết khoảng cách hai khe a = mm; khoảng cách từ mặt phẳng hai khe đến quan sát D = m Khoảng cách hai vân sáng bậc n = 12 ( phía so với vân giữa) hai xạ là: A 1,2 mm B 0,1 mm C mm D 10 mm Câu 43 Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc hai bên trung tâm 13,5 mm Vân tối thứ (tính từ vân sáng trung tâm) cách vân trung tâm là: A 3,75 mm B 3,57 mm C 2,57 mm D 2,75 mm Câu 44 Trong thí nghiệm I-âng giao thoa ánh sáng người ta đo khoảng vân 1,12 mm Trong đoạn M N nằm phía với vân sáng trung tâm có vân sáng ? biết 0M =5,6 mm 0N=12,88 mm A 5vân sáng B vân sáng C Một đáp án khác D vân sáng Câu 45 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, nguồn phát đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm λ2 = 0,64 μm Vân sáng hai hệ vân trùng kể từ vân trung tâm ứng với vân bậc k bước sóng λ1 Giá trị k : A B C D ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Tần số đại lượng không thay đổi qua môi trường Câu 2: A bề rộng hệ vân bao gồm 16 vân sáng liên tiếp Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: C Câu 4: B Các vật rắn, lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát quang phổ liên tục Câu 5: C Vận tốc truyền ánh sáng đơn sắc môi trường suốt khác khác chiết xuất ánh sáng môi trường khác mà nên ý C sai Câu 6: C Vận tốc môi trường nước : Vận tốc môi trường Câu 7: C Câu 8: A Xác định nhiệt độ nguồn sáng phép phân tích quang phổ dựa vào quang phổ liên tục Câu 9: C Người ta dùng ánh sáng màu đỏ với màu đỏ khoảng vân rộng hơn, dễ quan sát Câu 10: C Tia X có bước sóng nhỏ tia hồng ngoại lẫn tử ngoại Câu 11: D Bề rộng quang phổ bạc : Câu 12: C Câu 13: A Câu 14: D =>Vân tối thứ 2,5 i = 1.5 mm Câu 15: C Câu 16: C Ta tính tương đương Đó xạ tia hồng ngoại Câu 17: B Chiếu xiên chùm sáng hẹp, đơn sắc từ khơng khí vào nước nằm ngang chùm tia khúc xạ qua mặt phân cách bị lệch so phương tia tối khơng đổi màu Câu 18: B Tia tím ln bị lệch nhiều nhất, tia đỏ lệch Câu 19: C Tia rơn ghen khơng có tính chất lan truyền với vận tốc nhỏ ánh sáng Câu 20: D Thay số tính Câu 21: B Ta có Giới hạn giá trị giới hạn giá trị k Ở có k = Câu 22: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Bề rộng quang phổ bậc Câu 23: D Từ giả thiết =>Tại 0.75 mm = 2.5i vân tối thứ Câu 24: A Tia hồng ngoại có bươc sóng lớn bước sóng ánh sáng khả kiến Câu 25: D Ta có i = 1.6 mm Vậy vân tối thứ Câu 26: D Ánh sáng đơn sáng ánh sáng qua lăng kính , bị lệch mà khơng bị phân tích Câu 27: C Độ rộng góc quang phổ Câu 28: B Ta có Câu 29: B Ánh sáng đơn sắc Câu 30: D Ta có bước sóng Ứng với màu đỏ Câu 31: A Ta có Câu 32: B Hiện tượng giao thoa ánh sáng xảy có kết hợp nguồn tần số độ lệch pha không đổi Câu 33: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, quang phổ phụ thuộc vào trạng thái tồn chất Câu 34: A Ta có Ta có Mặt khác phân số tối giản Chỉ có Thỏa mãn Câu 35: A Các xạ giảm giần theo bươc sóng : Tia hồng ngoại > ánh sáng tím > tia tử ngoại > Tia Rơn-ghen Câu 36: C Ta có chiết suất n tốc đọ giảm n lần giảm n lần=> i giảm n lần Câu 37: C Tại vị trí vân trùng thì: Toạ độ vân sáng có màu giống vân trung tâm Câu 38: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>số vị trí trùng vân Câu 39: B Ta có Ở ta giới hạn giới hạn giá trị k =>chỉ có thỏa mãn Câu 40: D A Đúng B Đúng C Đúng D Sai, Nhiễu xạ tượng quan sát sóng lan truyền qua khe nhỏ mép vật cản (rõ với vật cản có kích thước tương đương với bước sóng), sóng bị lệch hướng lan truyền, lan toả phía từ vị trí vật cản, tự giao thoa với sóng khác lan từ vật cản Câu 41: C Tốc độ giảm n lần =>bước sóng giảm n lần Câu 42: A Ta có =>Khoảng cách Câu 43: A =>Vân tối thứ Câu 44: B Ta có vị trí vân sáng Xét M ta có xét N ta có Số vân sáng đoạn MN(M, N nằm phía với vân trung tâm nămf đoạn có vân sáng đoạn MN Câu 45: D ... C 1, 660 1, 740 D 1, 656 1, 745 Câu 21 Dùng ánh sáng có bước sóng 4 .10 –7 m đến 7,5 .10 –7 m thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng Biết khoảng cách hai khe 0,6 mm, khoảng cách hai khe 1, 2 m Trong xạ sau... vân sáng trắng trung tâm A 0,45 mm B 0,60 mm C 0,70 mm D 0,85 mm Câu 13 Hai khe thí nghiệm Young chiếu sáng ánh sáng trắng (bước sóng ánh sáng tím 0,40 μm, ánh sáng đỏ 0,75 μm) Hỏi vị trí vân sáng. .. 8 /15 μm C 7 /15 μm D 0,65 μm Câu 40 Chọn câu phát biểu không đúng: A Hiện tượng tán sắc ánh sáng chứng tỏ ánh sáng có nhiều thành phần phức tạp B Hiện tượng giao thoa ánh sáng chứng tỏ ánh sáng
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 ôn tập sóng ánh sáng đề 1 , 17 ôn tập sóng ánh sáng đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay