43 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9

7 25 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 43 - Ơn tập Dòng điện xoay chiều - Đề Câu Mạch hình vẽ, C = 318 (μF), R biến đổi Cuộn dây cảm, hiệu điện hai đầu mạch u = U0sin100πt (V), công suất tiêu thụ mạch đạt giá trị cực đại R = R0 = 50 (Ω) Cảm kháng cuộn dây bằng: A 40 (Ω) B 100 (Ω) C 60 (Ω) D 80 (Ω) Câu Hộp kín (có chứa tụ C cuộn dây cảm L) mắc nối tiếp với điện trở R = 40 (Ω) Khi đặt vào đoạn mạch xoay chiều tần số f = 50 (Hz) hiệu điện sớm pha 450 so với dòng điện mạch Độ từ cảm L điện dung C hộp kín là: A C = 10-3/(4π) (F) B 0,127 (H) C 0,1 (H) D π.10-3/4 (F) Câu Một đèn ống mắc vào mạng điện xoay chiều tần số f = 50 (Hz), U = 220 (V) Biết đèn sáng hiệu điện hai cực đèn đạt giá trị u ≥ 155 (V) Trong chu kỳ thời gian đèn sáng là: A 1/100 (s) B 2/100 (s) C 4/300 (s) D 5/100 (s) Câu Khi nói mạch điện xoay chiều, điều ? A Hiệu điện hai đầu điện trở biến thiên điều hồ sớm pha dòng điện π/2 B Dung kháng tụ điện C tỉ lệ thuận với chu kì dòng điện xoay chiều qua C C Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha hiệu điện hai đầu cuộn cảm D Ở tụ điện tần số hiệu điện hai nhỏ tần số dòng điện qua tụ Câu Máy phát điện xoay chiều có cơng suất 1000 (KW) Dòng điện phát sau tăng lên đến 110 (KV) truyền xa dây dẫn có điện trở 20 (Ω) Hiệu suất truyền tải là: A 90 % B 98 % C 97 % D 99,8 % Câu Một khung dây phẳng có diện tích S = 0,06 m2, gồm 100 vòng dây, đặt từ trường có cảm ứng từ 0,2 T Khung dây quay trục quay (là trục đối xứng khung) vng góc với đường sức với tốc độ 120 vòng/phút Biểu thức suất điện động cảm ứng khung là: A e = 15cos4πt (V) B e = 15cosπt (V) C e = 15 (V) D e = 15 (V) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Đoạn mạch hình vẽ, uAB = 100 cos100πt(V) Khi K đóng, I = (A), K mở dòng điện qua mạch lệch pha π /4 so với hiệu điện hai đầu mạch Cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch K mở là: A (A) B (A) C (A) D 2 (A) Câu Có cuộn dây mắc nối tiếp với nhau,cuộn có độ tự cảm L1, điện trở R1, cuộn có độ tự cảm L2, điện trở R2 Biết L1R2 = L2R1 Hiệu điện tức thời đầu cuộn dây lệch pha góc: A π/3 B π/6 C π/4 D Câu Cuộn dây có độ tự cảm L = 159 mH mắc vào hiệu điện chiều U = 100 V cường độ dòng điện I = A, mắc cuộn dây vào hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U' = 120 V, tần số 50 Hz cường độ dòng điện qua cuộn dây là: A 1,5 A B A C 1,7 A D 1,2 A Câu 10 Đặt hiệu điện xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 100 V vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, cuộn dây cảm kháng, R có giá trị thay đổi Điều chỉnh R hai giá trị R1 R2 cho R1 + R2 = 100 Ω thấy công suất tiêu thụ đoạn mạch ứng với hai trường hợp Cơng suất có giá trị là: A 200 W B 400 W C 50 W D 100 W Câu 11 Biểu thức hiệu điện đầu mạch cường độ dòng điện qua mạch RLC mắc nối tiếp là: u = 200cos(100πt – π/6) V, i = 2cos(100πt + π/6) A Điện trở R đoạn mạch là: A 50 Ω B 60 Ω C 100 Ω D 200 Ω Câu 12 Gọi B0 cảm ứng từ cực đại ba cuộn dây stato động không đồng ba pha Cảm ứng từ tổng hợp từ trường quay tâm stato có trị số bằng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A B = 0,5B0 B B = B0 C B = 3B0 D B = 1,5B0 Câu 13 Mạch RLC nối tiếp mắc vào nguồn xoay chiều có hiệu điện hiệu dụng U khơng đổi, tần số góc ω thay đổi Khi ω = ω1 = 20π (rad/s) ω = ω2= 125π (rad/s) cơng suất tiêu thụ mạch Hỏi với giá trị ω cơng suất tiêu thụ mạch đạt cực đại? A 50π (rad/s) B 25π (rad/s) C 75π (rad/s) D 100π (rad/s) Câu 14 Cho đoạn mạch hình vẽ Khi đặt vào hai đầu mạch điện áp có biểu thức u = 120 cos100πt (V) thấy điện áp hai đầu đoạn NB điện áp đầu đoạn AN có giá trị hiệu dụng mạch có cộng hưởng điện Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R là: A 30 V B 60 V C 30 V D 60 V Câu 15 Một mạch điện gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung thay đổi mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện xoay chiều có biểu thức u = U0cosωt (V) Khi thay đổi điện dung tụ hiệu điện hai tụ đạt cực đại 2U Ta có quan hệ ZL R là: A ZL = R/ B ZL = 2R C ZL = R D ZL = 3R Câu 16 Dòng điện chạy qua đoạn mạch xoay chiều có dạng i = 2cos(100πt) (A), hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị cực đại 12V chậm pha π/3 so với dòng điện Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch : A u = 12cos100πt (V) B u = 12 sin(100πt) (V) C u = 12cos(100πt - π/3) (V) D u = 12 cos(100πt+π/3) (V) Câu 17 Mạch điện xoay chiềuđiện áp hai đâu mạch u = 120cos(100πt + π/6) (A), dòng điện mạch có giá trị hiệu dụng 10A sớm pha π/3 so với điện áp Biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch : A i = 10cos(100πt) (V) B i = 10 sin(100πt + π/3) (V) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C i = 10 cos(100πt - π/3) (V) D i = 10 cos(100πt+π/2) (V) Câu 18 Trong mạch điện xoay chiều có yếu tố xác định: đoạn dây điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C Yếu tố khơng gây lệch pha dòng điện với hiệu điện thế: A Đoạn dây có điện trở R B Cuộn dây có độ từ cảm L C Tụ điệnđiện dung C D Tất phần tử R, L, C Câu 19 Một điện trở mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc π/2 cần A mắc thêm vào mạch tụ điện nối tiếp với điện trở B mắc thêm vào mạch cuộn cảm nối tiếp với điện trở C thay điện trở nói tụ điện D thay điện trở nói cuộn cảm Câu 20 Trong đoạn mạch RLC, mắc nối tiếp xảy tượng cộng hưởng Tăng dần tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D Điện áp hiệu dụng điện trở giảm Câu 21 Cho đoạn mạch gồm điện trở R = 100Ω, tụ điện C= 104 (F) cuộn cảm L= (H) mắc nối tiếp Đặt   vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200cos100πt(V) Cường độ dòng điện hiệu dụng mạch là: A 2A B 1,4A C 1A D 0,5A Câu 22 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, hiệu điện hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng 100(V) Tìm UR biết ZL= R=2ZC A 60(V) B 120(V) C 40(V) D 80(V) Câu 23 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/πH, C = 2.10-4/πF, R thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện có biểu thức: u = U0sin 100πt Để uC chậm pha 3π/4 so với uAB R phải có giá trị: A R = 50Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B R = 150 Ω C R = 100Ω D R = 100 Ω Câu 24 Trong mạch điện xoay chiều, cường độ dòng điện sớm pha hiệu điện hai đầu mạch đoạn mạch A có tụ điện C B gồm R C mắc nối tiếp C gồm R L mắc nối tiếp D gồm L C mắc nối tiếp Câu 25 Cho đoạn mạch RLC nối tiếp, giá trị R biết, L cố định Đặt hiệu điện xoay chiều ổn định vào hai đầu đoạn mạch, ta thấy cường độ dòng điện qua mạch chậm pha π/3 so với hiệu điện đoạn RL Để mạch có cộng hưởng dung kháng ZC tụ phải có giá trị bằng: A R/ B R C R D 3R ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Công suất tiêu thụ mạch đạt max Câu 2: B Hiệu điện sớm pha \pi /4 so với dòng điện hộp kín phải chứa cuộn dây với ZL=R Câu 3: C Đèn sáng nên thời gian đèn sáng Câu 4: B A Sai, pha B Đúng C Sai, chậm pha B tần số giống Câu 5: D Ta có Câu 6: A Ta có % Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: C Khi K đóng Khi K mở dòng điện qua mạch lệch pha  so với hiệu điện Câu 8: D Ta có đoạn mạch pha Câu 9: C Ta có Khi mắc vào U' 120 V 50 Hz Câu 10: D Công suất tiêu thụ R = R1 R = R2 cơng suất tiêu thụ : Câu 11: A Độ lệch pha Câu 12: D Từ trường tổng hợp tâm stato ln có giá trị Câu 13: A Giá trị để công suất mạch cực đại Câu 14: D Vì mạch có cộng hưởng điện nên UL = UC mà UAN = UNB => UR2 + U2C = Ud2 Nếu cuộn dây cảm suy UR = (vơ lí) => cuộn dây có điện trở r => UR2 + U2C = UL2 + Ur2 => R = r => UAB = 2UR => UR = 60 (V)Từ giả thiết UAN = UNB UR2 + UC2 = UNB2 => UNB2 > UC2 => Cuộn cảm có điện trở UR2 + UC2 = Ur2 + UL2 => UR = Ur Do có cộng hưởng điện nên UR = Ur = U/2 = 60V Câu 15: C Khi hiệu điện C đạt cực đại 2U ta có Câu 16: C u = 12cos(100πt - π/3) Câu 17: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: A Câu 19: C Câu 20: C công thức mà  tỉ lệ thuận với tần số nên tăng tần số cảm kháng tăng, dung kháng giảm hệ số công suất nhỏ 1, I URkô max Câu 21: C Câu 22: A điện áp tỉ lệ với trở kháng => Câu 23: A điện áp nhanh pha pi/4 so với dòng điện chậm pha pi/2 so với dòng điện chậm pha 3pi/4 so với điện áp => A Câu 24: C Câu 25: C cộng hưởng ... tần số dòng điện giữ nguyên thông số mạch, kết luận sau không đúng? A Hệ số công suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện giảm C Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng D Điện áp hiệu dụng điện. .. Cuộn dây có độ từ cảm L C Tụ điện có điện dung C D Tất phần tử R, L, C Câu 19 Một điện trở mắc vào mạch điện xoay chiều tần số 50Hz, muốn dòng điện mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch góc... Trong mạch điện xoay chiều có yếu tố xác định: đoạn dây điện trở R, cuộn dây có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C Yếu tố khơng gây lệch pha dòng điện với hiệu điện thế: A Đoạn dây có điện trở
- Xem thêm -

Xem thêm: 43 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9 , 43 ôn tập dòng điện xoay chiều đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay