4 bài TOÁN LIÊN QUAN đến MẠCH RLC nối TIẾP có GIẢI CHI TIẾT

17 35 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MẠCH RLC NỐI TIẾP Phương pháp giải 1, Tổng trở, độ lệch pha, giá trị hiệu dụng Z = Tổng trở    Z = R + (ZL -ZC )2  R +   Z - Z  L C Z L - ZC U L - U C  =  tanφ = R UR Độ lệch pha:    Z L -  ZC =  U L -  U C  tanφ =  R  UR   : u sím pha h¬n i mạch tính cảm kháng : u trễ pha i mạch cã tÝnh dung kh¸ng   : u, i cïng pha  Cường độ hiệu dụng I = U U U U = R = L = C Z R ZL ZC Điện áp đoạn mạch U MN = IZMN = U ZMN Z Ví dụ 1: Mạch điện nối tiếp gồm điện trở R = 60 (), cuộn dây điện trở r = 40() độ tự cảm L = 0,4/π  H  tụ điện điện dung C = 1/(14π)  mF  Mắc mạch vào nguồn điện xoay chiều tần số góc 100π  rad/s  Tổng trở mạch điện A 150  B 125  C 100  D 140  Lời giải ZL = ωL = 100π Z= 0,4 = 40(Ω);ZC = = π ωC  R + r  +  Z L - ZC  2 10-3 100π 14π  140() = 1002 + (40 -140)2 = 100 2(Ω) Chọn D Ví dụ 2: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm tụ điện dung kháng 200, điện trở 30 3 cuộn cảm điện trở 50 3 cảm kháng 280 Điện áp hai đầu đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A sớm pha cường độ dòng điện π/4 B sớm pha cường độ dòng điện π/6 C trễ pha cường độ dòng điện π/4 D trễ pha cường độ dòng điện π/6 Lời giải tanφ = ZL - ZC 280  200 π   φ 0 R+r 30  50 3  Điện áp sớm pha dòng điện Chọn B Ví dụ 3: Một mạch điện mắc nối thứ tự gồm điện trở R = 30 Ω, tụ điện điện dung C1 = 1/(3π )  mF  tụ điện điện dung C2 = 1/π  mF  Điện áp hai đầu đoạn mạch u = 100 cos100πt  V  Cường độ hiệu dụng mạch A 1,00 A B 0,25 A C A D 0,50 A Lời giải ZC1   ωC Z  R + (ZC1  30(), ZC2   ωC  10() 10-3 100π π U 100 + ZC2 )2  50     I    2A Z 50 10 100π 3π -3 Chọn C Ví dụ 4: (ĐH-2011) Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng tần số khơng đổi vào hai đầu điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L, tụ điện điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch tương ứng 0,25A; 0,5A; 0,2A Nếu đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm ba phần tử mắc nối tiếp cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch A 0,2 A Lời giải B 0,3 A C 0,15 A D 0,05 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U U U  R = 0,25 ; ZL = 0,5 ; ZC = 0,2  U U I    0, 2(A) 2  2 R +  Z L - ZC  U  U U   +  0,25  0,5 0,2   Chọn A Ví dụ 5: Cho mạch điện mắc nối tiếp gồm điện trở R = 40(Ω), cuộn cảm độ tự cảm L = 0,8/π  H  tụ điện điện dung C = 2.10 –4 /π  F  Dòng điện qua mạch biểu thức i = 3cos 100πt   A  Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 60 V B 240 V C 150 V D 75 V Lời giải ZC   ωC 0,8  50    ; ZL  ωL=100π  80    4 2.10 π 100π π Z= R +  Z L - ZC  = 50  Ω   U = IZ = 75 2(V) Chọn D Ví dụ 6: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối thứ tự gồm cuộn cảm cảm kháng 14 (), điện trở , tụ điện dung kháng (), biết điện áp hai đầu mạch giá trị hiệu dụng 200 (V) Điện áp hiệu dụng đoạn RC A 250  V  B 100  V  C 125  V  D 100  V  Lời giải U RC = IZRC = U R +ZC2 U ZRC = Z R +  ZL -ZC  2 = 125 (V) Chọn C Ví dụ 7: Cho mạch điện xoay chiều tần số 50 (Hz) nối thứ tự: điện trở 50 (); cuộn dây cảm độ tự cảm 0,5/π (H) tụ điện điện dung 0,1/π (mF) Tính độ lệch pha uRL uLC A π/4 Lời giải B π/2 C 3π/4 D π/3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ZL = ωL = 50Ω,ZC = = 100Ω ωL ZL π   tan φ RL = R =  φ RL =   tan φ = ZL - ZC = -  φ = - π LC LC   φ RL - φ LC = 3π Chọn C Ví dụ 8: (ĐH-2008) Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm cuộn dây mắc nối tiếp với tụ điện Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với cường độ dòng điện mạch π/3 Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện lần điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Độ lệch pha điện áp hai đầu cuộn dây so với điện áp hai đầu đoạn mạch A 2π/3 B C π/2 D - π/3 Lời giải ZL π = tan  ZL = 3R R U Z U cd = C  R + Z2L = 2R = C  ZC = 3R 3 Z - ZC π 2π tanφ = L = -  φ = -  φ cd - φ = R 3 tanφ cd = Chọn A Ví dụ 9: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch AB theo thứ tự gồm cuộn dây cảm L cảm kháng 100 3 , điện trở R = 100 Ω tụ điện C dung kháng 200  mắc nối tiếp, M điểm L R, N điểm R C Kết sau không đúng? A Điện áp hai đầu đoạn AN sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB 2π/3 B Cường độ dòng điện trễ pha π/3 so với điện áp hai đầu đoạn mạch AB C Điện áp hai đầu đoạn AN sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB 2π/3 D Điện áp hai đầu đoạn mạch AB sớm pha điện áp hai đầu tụ điện π/6 Lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 tanφ AB = ZL - ZC 100 - 200 π = =   φ AB = R 100 ZL R π - φC = tanφ AN = φ AB 100 π =  φ AN = 100 π  π π -  -  =  : u AB sớm uC  2 = Chọn D Ví dụ 10: Cho đoạn mạch RLC không phần nhánh (cuộn dây cảm) Gọi UR , UL , UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở thuần, hai đầu cuộn dây hai đầu tụ điện Biết UR = UL = 0,5UC dòng điện qua mạch sẽ: A trễ pha 0,25π  rad  so với điện áp hai đầu đoạn mạch B trễ pha 0,5π  rad  so với điện áp hai đầu đoạn mạch C sớm pha 0,25π  rad  so với điện áp hai đầu đoạn mạch D sớm pha 0,5π  rad  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Lời giải tanφ = Z L - ZC U L - U C π =  1  φ   R UR Chọn C Ví dụ 11: Đặt điện áp 50 V – 50 Hz vào đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở 40 cuộn dây cảm điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 30 V Độ tự cảm cuộn dây   A 0,4/ π (H) B 0,3/π  H    C 0,4/ π  H  D 0,2/π  H  Lời giải U  U 2R +U 2L  502  U 2R  302  U R  40  V  I U R 40 U Z 30 0,3   1 A   Z L  L   30  L  L  H R 40 I ω π Chọn B Ví dụ 12: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh RLC, cuộn dây cảm ZL = 8R/3 = 2ZC Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch 200 V Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 180 V B 120 V C 145 V D 100 V Lời giải 5R  Z  R +  Z L - ZC      ZL  R   U 200    Z  R U R  IR= Z R  5R R  120(V)  C     Z L = n1R U  U R +  U L - U C   Chú ý: Thay đổi linh kiện tính điện áp   ZC = n R  2 U  U'R +  U'L - U'C   U'R  ? Chọn B Ví dụ 13: Đoạn mạch xoay chiều nối tiếp gồm điện trở R, tụ điện C cuộn cảm L Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định điện áp hiệu dụng R, L C 60V, 120V 40V Thay C tụ điện C’ điện áp hiệu dụng tụ 100 V, đó, điện áp hiệu dụng R A 150 V B 80 V C 40 V D 20 V Lời giải U R = 60(V)    ZL = 2R  U'L = 2U'R U L = 120(V) U C = 40(V)  U = U 2R +  U L - U C  = 100(V) Khi C thay đổi U 100 V U'L = 2U'R  U2 = U'2R +  U'L - U'C   1002 = U'2R +  2U'R - 100   U'R = 80(V) Chọn B Ví dụ 14: Đoạn mạch xoay chiều gồm biến trở R, tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp Khi điều chỉnh biến trở giá trị điện áp hiệu dụng đo biến trở, tụ điện cuộn cảm 50V, 90V 40V Điều chỉnh để giá trị biến trở lớn gấp đôi so với lúc đầu điện áp hiệu dụng biến trở A 50 V Lời giải B 100 V C 25 V D 20 10 V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U R = 50  V    ZC = 1,8R = 0,9R'   U L = 40  V     Z L = 0,8R = 0,4R'   U C = 90  V   U = U +  U - U 2 = 502 +  40 - 90 2 = 50 2(V) R L C  U = U'2R +  U'L - U'C   502.2  U'2R   0, 4U'R  0,9U'R  2  U'R  20 10(V) Chọn D Ví dụ 15: Một mạch điện gồm cuộn dây điện trở r hệ số tự cảm L nối tiếp với tụ điện C mắc vào hiệu điện xoay chiều Cường độ hiệu dụng dòng điện qua mạch đo I = 0,2 A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch, hai đầu cuộn dây, hai tụ điện giá trị 120 V, 160 V, 56 V Điện trở dây A 128  B 480  C 96  D 300  Lời giải U = U 2r +  U L - U C   U 2r + U 2L  2U L U C  U C2  U 2rL  2U L U C  U C2 1202  1602  2U L 56  562  U L  128  V  1602  U 2cd  U 2r + U 2L  U r  96  r  Ur  480    I Chọn B Ví dụ 16: Đặt điện áp u = 20 cos100πt  V  , (t đo giây) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R nối tiếp với cuộn dây hệ số tự cảm L = 0,12/π  H  điện trở 9 điện áp hiệu dụng R 5 V Hãy tính điện trở R A 30  B 25  C 20  Lời giải UL ωL 4 = =  UL = Ur Ur r 3  U   U R + U r  + U 2L  400  5 + U r R UR 5    R  r  15    r Ur 3   16 U r  U r  (V) Chọn D Chú ý: thể vào giá trị tức thời tính độ lệch pha D 15  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   u = U cos  ωt + φ    u = u1  π   i = I cosωt   u L = U 0L cos  ωt +  Khi cho biết giá trị tức thời  u L = u2 ta tìm 2  u = u   C  π   uC = U 0C cos  ωt -  2   π π    ωt + φ   α1 ;  ωt +   α ;  ωt -   α phải lựa chọn dấu cộng trừ để 2 2   π π   cho  ωt -    ωt + φ    ωt +  2 2   Từ tìm  Ví dụ 17: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C (R, L, C khác hữu hạn) Biên độ điện áp hai đầu đoạn AB L U U0L Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB +0,5U0 điện áp tức thời L +U 0L / Điện áp hai đầu đoạn mạch A sớm pha dòng điện π/12 B sớm pha dòng điện π/6 C trễ pha dòng điện π/12 D trễ pha dòng điện π/6 Lời giải U0  π    u = U cos  ωt + φ     ωt + φ     i = I cos ωt     u = U L cos  ωt + π   U 0L   ωt + π    π   2 2    π   ωt + φ    π     φ=   : u trễ pha i 12  ωt + π   π  2  ωt + φ  ωt + π  2 Chọn C Chú ý: Nếu cho giá trị tức thời điện áp hai thời điểm tính  Ví dụ 18: Mạch điện xoay chiều nối tiếp AB tần số 50 Hz gồm điện trở R, cuộn cảm L tụ điện C (R, L, C khác hữu hạn) Biên độ điện áp hai đầu đoạn AB L U U0L Ở thời điểm t điện áp tức thời hai đầu đoạn mạch AB Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +0,5U0 sau khoảng thời gian ngắn 1/400 s điện áp tức thời L +U 0L / Điện áp hai đầu đoạn mạch A sớm pha dòng điện π/12 B sớm pha dòng điện π/6 C trễ pha dòng điện π/12 D trễ pha dòng điện π/6 Lời giải  u = U cos  ωt + φ   i = I cosωt   π   u L = U 0L cos  ωt +     U0   π  u = U cos 100 π t + φ  100πt + φ                u = U L cos  100π  t1   + π   U 0L   100πt + π  π   π   400   2     π π  φ=  : u sớm pha i 6 Chọn B Chú ý: Nếu cho giá trị điện áp tức thời dòng điện hai thời điểm tính  t=t  u  U cos100πt   ωt  ? u=u0 u giảm (tăng)  t=t +t φ  ? i  I cos 100πt - φ   i=0 i giảm (tăng) Ví dụ 19: Đặt điện áp 200V – 50Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 25 mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t , điện áp tức thời hai đầu AB giá trị 200V tăng; thời điểm t + 1/600 (s), cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch 2A giảm Tính độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch AB so với dòng điện qua mạch công suất tiêu thụ điện đoạn mạch AB đoạn mạch X Lời giải π  t=t 100πt   u=200 vaø u taêng  u  200 2cos100πt    t=t +    π  400 i  2cos 100πt - φ    100π  t   φ   i=2 i giảm  600     π  φ    : Điện áp u AB trễ pha i π / 3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch AB đoạn mạch X là: P = UIcosφ = 200(W) PX = P - I2 R = 100(W) Ví dụ 20: (ĐH - 2012) Đặt điện áp u = 400cos100πt (u tính V, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở 50 mắc nối tiếp với đoạn mạch X Cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch A Biết thời điểm t, điện áp tức thời hai đầu AB giá trị 400 V; thời điểm t + 1/400  s  , cường độ dòng điện tức thời qua đoạn mạch không giảm Công suất tiêu thụ điện đoạn mạch X A 400 W B 200 W C 160 W Lời giải t=0  u  400cos100πt   u  400(V)  t=0+  π   π 400 i  2 cos 100 π t φ   100π φ   φ      i=0 giảm 400    PX = P - PR = UIcosφ  I R = 200(W) Chọn B 2) Biểu thức dòng điện điện áp Viết biểu thức theo phương pháp truyền thống: I0  U U 0R U 0C U 0MN    Z R ZC ZMN  Z  R   Z - Z 2 L C   Z -Z tanφ = L C  R   ZMN = R MN + ZLMN - ZCMN  Z - ZCMN  tan φ MN  LMN R MN  a) Nếu cho i  I cos  ωt + φ i     u = I Zcos  ωt + φ i + φ    uR = I Rcos  ωt + φ i    uL = I ZL cos  ωt + φ i + π /2    uC = I ZC cos  ωt + φ i - π /2   u = I Z cos  ωt + φ + φ  i MN  MN MN b) Nếu cho u  U cos t  u  i  U0 cos t  u    Z D 100 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 c) Nếu cho u MN  U MN cos t    i  U MN cos t     MN  Z Sau viết biểu thức i viết biểu thức điện áp khác theo cách làm Ví dụ 1: Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm điện trở R = 15Ω, cuộn cảm cảm kháng Z L  25 tụ điện dung kháng ZC  10 Nếu dòng điện qua mạch biểu thức i  2 cos (100 t   / 4)  A  biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u  60 cos 100 t   /  (V ) B u  30 cos 100 t   /  (V ) C u  60 cos 100 t   /  (V ) D u  30 cos 100 t   /  (V ) Lời giải  Z  R   Z  Z 2  15  Z L  t  25 L C      Z  ZC    Z C  t  10  tan   L      : u sớm i  R 4       u  I Z cos 100 t     2.15 cos 100 t   (V ) 4 2   Chọn A Ví dụ 2: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở 30 , cuộn dây điện trở 30 cảm kháng 40 , tụ điện dung kháng 10 Dòng mạch biểu thức i  2cos(100 t   / 6)  A (t đo giây) Viết biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch chứa cuộn dây tụ điện A uLrC  60 cos 100 t   / 3 (V ) B u LrC  60 cos 100 t   /  (V ) C uLrC  60 cos 100 t   /12  (V ) D uLrC  60 cos 100 t  5 /12  (V ) Lời giải  Z  r   Z  Z 2  30 2 L C  LrC  Z  ZC    tan  LrC  L    LrC   : uLrC sớm pha i  r 4   5     uLrC  I Z LrC cos 100 t     60 cos 100 t   (V ) 4 12    Chọn D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 3: Một cuộn dây cảm độ tự cảm 1/  (H) tụ điện điện dung 2.10 4 /  ghép nối tiếp, nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn điện F  áp u  100 cos 100 t   /  V  Dòng điện qua mạch A i  cos 100 t   /  ( A) B i  cos 100 t   /  ( A) C i  2 cos 100 t   / 3 ( A) D i  2 cos 100 t   /  ( A) Lời giải Z L   L  100; Z C   50 C  Z  02   Z  Z 2  50 L C   Z  ZC    tan   L       : u sớm pha i 2  U       i  cos 100 t     2 cos 100 t   ( A) Z 2 3   Chọn C Ví dụ 4: Một đoạn mạch gồm cuộn dây độ tự cảm 0, /   H  mắc nối tiếp với tụ điện điện dung 1/ (14 )  mF  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều biểu thức: u  160cos (100 t -  / 12) V  công suất tiêu thụ mạch 80 W Biểu thức cường độ dòng điện mạch A i  cos 100 t   /  ( A) B i  cos 100 t   /  ( A) C i  cos 100 t   /  ( A) D i  cos 100 t   /  ( A) Lời giải Z L   L  60    ; Z C  P  I 2R   140    C U 2R R   Z L  ZC   80  802.2 R R   60  140   R  80    Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Z L  ZC     1      : u trễ pha i (i sớm pha hôn u)  tan   R 4   Z  R   Z  Z 2  80    L C  i U0      cos 100 t     cos 100 t   ( A) Z 12  6   Chọn B Ví dụ 5: Đặt điện áp xoay chiều u  10cos (100 t   / 4) V  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm tụ điện dung kháng 30 , điện trở R  10 cuộn dây điện trở 10 cảm kháng 10 Viết biểu thức điện áp hai đầu cuộn dây A ucd  5cos 100 t  3 /  (V ) B ucd  200 cos 100 t   /  (V ) C ucd  200 cos 100 t   /  (V ) D ucd  5cos 100 t   /  (V ) Lời giải  Z   R  r 2   Z  Z 2  20     Z  r  Z  10    L L C   cd   Z  Z  ZC   tan   L  tan cd  L   cd   1      r  Rr Biểu thức ucd sớm u cd     U 0cd  U0 10 Z cd  10  5(V ) Z 20   3    Do đó: ucd  U cd cos 100 t     5cos 100 t   V  2    Chọn A Ví dụ 6: (ĐH-2009) Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Biết R  10 , cuộn cảm L  0,1/   H  , tụ điện C  0,5 /   mF  điện áp hai đầu cuộn cảm uL  20 cos(100 t   / 2) V  Biểu thức điện áp hai đầu đoạn mạch A u  40cos(100 t   / 4) V  B u  40cos (100 t - / 4) V  C u  40 2cos(100 t   / 4) V  D u  40 2cos (100 t - / 4) V  Lời giải Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  2   Z L   L  10    ; Z C  C  20     Z  R   Z L  Z C   10 2 ;  Z  ZC      tan   L  1      R  L Điện áp u trễ i  / mà i trễ pha u L  / nên u trễ pha u L 3 / U0  U0L Z  40(V ) ZL  3  Do đó: u  U cos 100 t         40 cos 100 t   (V ) 4   Chọn B Ví dụ 7: Đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm phần tử theo thứ tự: điện trở 30 () , cuộn dây cảm độ tự cảm 0,6/ (H) tụ điện điện dung 100 /  (  F ) Điện áp đoạn mạch gồm cuộn cảm tụ điện biểu thức uLC  160cos (100 t –  / 3) V  (t đo giây) Biểu thức dòng điện qua mạch A i  cos 100 t   /  ( A) B i  cos 100 t   /  ( A) C i  cos 100 t   /  ( A) D i  cos 100 t   /  ( A) Lời giải Z L   L  60; Z C   100; Z LC  02   Z L  Z C   40 C Z L  ZC       LC    : u LC trễ pha i (i sớm pha hơn) 2 U       i= LC cos  100 t    LC   cos  100 t   ( A) Z LC 6    tan  LC  Chọn D Ví dụ 8: (ĐH-2010) Đặt điện áp u  U 0cost vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u1 , u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức A i  u   R  L  C   2 B i  u3C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C i  u1 R D i  u2 L Lời giải Chỉ u1 pha với i nên i  u1 R Chọn C Chú ý: Nếu cho biết biểu thức u, i ta tính trở kháng Ví dụ 9: Một đoạn mạch gồm cuộn dây điện trở 100 3 , độ tự cảm L nối tiếp với tụ điện điện dung 0,00005/π  F  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cos(100πt – π /4)  V  biểu thức cường độ dòng điện tức thời qua mạch i = 2cos(100πt – π/12)  A  Xác định L A L  0, /  ( H ) B L  0, /  ( H ) C L  1/  ( H ) D L  0,5 /  ( H ) Lời giải Z  ZC Z  200   200    ;   u  i    tan   L   L C R 100  Z L  100     L   H  ZC   Chọn C Ví dụ 10: Đặt điện áp xoay chiều u  U 2cos100 t V  vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R  50 , cuộn cảm L tụ điện C dòng điện qua mạch biểu thức i  2cos(100 t   / 4)  A Gọi U L U C điện áp hiệu dụng L C Hệ thức A U L  U C  100V B U C  U L  100V C U L  U C  50 2V D U C  U L  100 2V Lời giải  Z L  ZC U L  U C    tan  U C  U L  100(V ) R IR Chọn B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369   Chú ý: Nếu dạng sin đổi sang dạng cos: sin t     cos  t      2 Ví dụ 11: Điện áp đặt u  U cos t   /  (V ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở thuẩn R cuộn cảm độ tự cảm L mắc nối tiếp cường độ dòng điện qua đoạn mạch i  I sin t  5 /12  A  Tỉ số điện trở R cảm kháng cuộn cảm A 1/ B C 0,5 D Lời giải   u  U cos  t   4  5  5        i  I sin  t     I cos  t     I cos  t  12  12  12     Z   R    u  i   tan   L  tan    R ZL Chọn A Ví dụ 12: Một cuộn dây không cảm nối tiếp với tụ điện C mạch xoay chiều điện áp u  U cos t (V ) dòng điện mạch sớm pha điện áp u 1 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 30 V Nếu thay C1  3C dòng điện chậm pha u góc 2  900  1 điện áp hiệu dụng hai đầu dây 90 V Tìm U A 12 5V B 5V C 30 2V D 60V Lời giải Cách 1: Z 2C  ZC ; I  3I1 ; i1 sớm pha u; i trễ pha u; I  I Hình chiếu U I U R U LC  U L  U 2C  U1R  3Z L  Z C  R 1 U1LC  U1L  U1C  U R  Z C  Z L  3R  2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1) (2)  Z L  R; ZC  5R Ban đầu U0  I0Z  U RL Z Z RL 30 R  4R  R   2R  5R   60(V ) 2 Cách 1: * tan  1   Z L  ZC Z  ZC   tan 1  L R R U cd  IZ cd  U * tan   R  Z L2 R   Z L  ZC   30 Z L  Z 'C Z L  Z C /   0, U 'cd  I ' Z 'cd  U R R R  Z L2 Z   R2   Z L  C    Theo ra: φ1 + φ2 = 900 nên tanφ1tanφ2 =1 hay ZC  Z L Z L  ZC / 1 R  R R U 'cd  U cd   ZC  Z L  Z L  ZC / 3 Z   Z L  C   ZC  Z L    Z L  ZC   R   Z L  ZC  90     2 30 Z  ZC  ZC     R2   Z L  C   ZL    ZC  Z L    Z L         2 ZC  Z L   ZC  2,5Z L  R  0,5Z L ZC ZL  Thay giá trị vào biểu thức U cd : U0  0,5Z L   Z L2 2  0,5Z L    Z L  2,5Z L  Chọn D  30  U  60 V   90 ... theo cách làm Ví dụ 1: Một mạch điện xoay chi u mắc nối tiếp gồm điện trở R = 15Ω, cuộn cảm có cảm kháng Z L  25 tụ điện có dung kháng ZC  10 Nếu dòng điện qua mạch có biểu thức i  2 cos (100... cuộn dây cảm có độ tự cảm 1/  (H) tụ điện có điện dung 2.10 4 /  ghép nối tiếp, nối hai đầu đoạn mạch vào nguồn có điện F  áp u  100 cos 100 t   /  V  Dòng điện qua mạch A i  cos... Chọn C Ví dụ 4: Một đoạn mạch gồm cuộn dây có độ tự cảm 0, /   H  mắc nối tiếp với tụ điện có điện dung 1/ (14 )  mF  Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chi u có biểu thức: u  160cos
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 bài TOÁN LIÊN QUAN đến MẠCH RLC nối TIẾP có GIẢI CHI TIẾT , 4 bài TOÁN LIÊN QUAN đến MẠCH RLC nối TIẾP có GIẢI CHI TIẾT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay