12 hạt nhân nguyên tử đề 5

8 16 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu 1: Năng lượng liên kết riêng hạt nhân có giá trị A giống với hạt nhân B lớn hạt nhân nặng C lớn hạt nhân nhẹ D lớn hạt nhân trung bình Câu 2: Năng lượng liên kết hạt nhân 12 H , 22 He , 56 26 Fe 235 92 U 2,22 MeV; 2,83 MeV; 492 MeV 1786 Hạt nhân bền vững A 12 H B 42 He C 56 26 D 235 92 Fe U Câu 3: Hạt nhân đơteri 12 D có khối lượng 2,0136u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết hạt nhân 12 D A 0,67MeV B 1,86MeV C 2,02MeV D 2,23MeV Câu 4: Hạt nhân 60 27 CO có cấu tạo gồm A 33 prơton 27 nơtron B 27 prôton 60 nơtron C 27 prôton 33 nơtron D 33 prôton 27 nơtron Câu 5: Hạt nhân 60 27 CO có khối lượng 55,940u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Độ hụt khối hạt nhân 60 27 CO A 4,544u B 4,536u C 3,154u D 3,637u Câu 6: Hạt nhân 60 27 CO có khối lượng 55,940u Biết khối lượng prơton 1,0073u khối lượng nơtron 1,0087u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 70,5MeV B 70,4MeV C 48,9MeV D 54,4MeV Câu 7: Cấu tạo nguyên tử A prôtôn, nơtron 12 C gồm: 60 27 CO Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B prôtôn, nơtron, electron C prôtôn, 12 nơtron D prôtôn, 12 nơtron, electron Câu 8: Phát biểu sau ? A Năng lượng liên kết gồm động lượng nghỉ B Năng lượng liên kết lượng tỏa nuclon liên kết với tạo thành hạt nhân C Năng lượng liên kết lượng toàn phần nguyên tử tính trung bình số nuclon D Năng lượng liên kết lượng liên kết electron hạt nhân nguyên tử 210 Câu 9: Nguyên tử pôlôni 84 Po có điện tích · A 210 e B 126 e C 84 e D Câu 10: Phát biểu sau Đồng vị nguyên tử mà A hạt nhân chúng có số khối A B hạt nhân chúng có số prôtôn nhau, số nơtron khác C hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prơtơn khác D hạt nhân chúng có khối lượng Câu 11: U238 phân rã thành Pb206 với chu kì bán rã T = 4,47.109 năm Một khối đá phát có chứa 46,97mg U238 2,135mg Pb206 Giả sử khối đá lúc hình thành khơng chứa nguyên tố chì Hiện tỉ lệ số nguyên tử U238 Pb206 ? A 19 B 21 C 20 D 22 Câu 12: Chọn phát biểu nói tượng phóng xạ ? A Hiện tượng phóng xạ khơng phụ thuộc vào tác động bên ngồi B Hiện tượng phóng xạ nguyên nhân bên gây C Hiện tượng phóng xạ ln tn theo định luật phóng xạ D Cả A, B, C Câu 13: Chọn câu sai Tia anpha A bị lệch bay xuyên qua điện trường hay từ trường B làm iôn hố chất khí C làm phát quang số chất D có khả đâm xuyên mạnh Câu 14: Chọn câu sai Tia gamma A gây nguy hại cho thể B có khả đâm xuyên mạnh C không bị lệch điện trường từ trường D có bước sóng lớn bước sóng tia X Câu 15: Chọn câu sai Các tia không bị lệch điện trường từ trường A tia  tia  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B tia  tia  C tia  tia X D tia  tia X Câu 16: Một chất phóng xạ có chu kì bán rã T Sau thời gian t, số hạt bị bán rã 7/8 số hạt ban đầu Kết luận sau ? A t = 8T B t = 7T C t = 3T D t = 0,785T 210 Câu 17: Pơlơni 84 Po chất phóng xạ có chu kì bán rã 138 ngày Độ phóng xạ ban đầu H0 Sau thời gian độ phóng xạ giảm 32 lần ? A 4,3 ngày B 690 ngày C 4416 ngày D 32 ngày Câu 18: Đặc điểm sau không tia  ? A Phóng từ hạt nhân với tốc độ tốc độ ánh sáng chân khơng B Khi truyền khơng khí làm iơn hoá mạnh nguyên tử đường C Khi truyền khơng khí bị lượng nhanh D Có thể tối đa 8cm khơng khí Câu 19: Phản ứng hạt nhân thực chất là: A trình dẫn đến biến đổi hạt nhân B tương tác nuclon hạt nhân C q trình phát tia phóng xạ hạt nhân D trình giảm dần độ phóng xạ lượng chất phóng xạ Câu 20: Chọn câu Trong phản ứng hạt nhân có định luật bảo toàn sau? A định luật bảo toàn khối lượng B định luật bảo toàn lượng nghỉ C định luật bảo toàn động D định luật bảo toàn lượng toàn phần Câu 21: Hạt nơtron có động Kn = 1,1MeV bắn vào hạt nhân Li( 36 Li ) đứng yên gây phản ứng hạt nhân n + 36 Li → X +  Cho biết m  = 4,00160u; mn = 1,00866u; mX = 3,01600u; mLi = 6,00808u Sau phản ứng hai hạt bay vng góc với Động hai hạt nhân sau phản ứng A KX = 0,09MeV; K  = 0,21MeV B KX = 0,21MeV; K  = 0,09MeV C KX = 0,09eV; K  = 0,21eV D KX = 0,09J; K  = 0,21J Câu 22: Trong phóng xạ  hạt nhân phóng phôtôn với lượng ε Hỏi khối lượng hạt nhân thay đổi lượng bao nhiêu? A Không đổi B Tăng lượng ε/c2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Giảm lượng ε/c2 D Giảm lượng ε Câu 23: Thơng tin sau nói hạt nơtrinơ (v) ? A Có khối lượng khối lượng hạt eleectron, khơng mang điện B Có khối lượng nghỉ khơng, mang điện tích dương C Có khối lượng nghỉ khơng, khơng mang điện chuyển động với tốc độ xấp xỉ tốc độ ánh sáng D Có khối lượng nghỉ khơng, mang điện tích âm Câu 24: Thơng tin sau sai nói định luật bảo tồn phản ứng hạt nhân? A Tổng số hạt nuclon hạt tương tác tổng số nuclon hạt sản phẩm B Tổng số hạt mang điện tích tương tác tổng hạt mang điện tích sản phẩm C Tổng lượng toàn phần hạt tương tác tổng lượng toàn phần hạt sản phẩm D Tổng vectơ động lượng hạt tương tác tổng vectơ động lượng hạt sản phẩm Câu 25: Dưới tác dụng xạ  , hạt nhân đồng cị bền beri( 94 Be ) tách thành hạt  có hạt kèm theo ? A hạt  electron B nhân  pôzitron C hạt  proton D hạt  nơtron + Câu 26: Khi hạt nhân 13 hạt nhân tạo thành có số khối điện tích N phóng xạ β A 14 B 13 C 14 D 13 Câu 27: Hạt prơtơn p có động K1 = 5,48 MeV bắn vào hạt nhân 94 Be đứng yên thấy tạo thành hạt nhân 36 Li hạt X bay với động K2 = 4MeV theo hướng vng góc với hướng chuyển động hạt p tới Tính vận tốc chuyển động hạt nhân Li (lấy khối lượng hạt nhân tính theo đơn vị u gần số khối) Cho u = 931,5 MeV/c2 A 10,7.106 m/s B 1,07.106 m/s C 8,24.106 m/s D 0,824.106 m/s Câu 28: Cho hạt prơtơn có động Kp=1,8MeV bắn vào hạt nhân 37 Li đứng yên, sinh hai hạt  có độ lớn vận tốc không sinh tia gamma Cho biết: mn=1,0073u; m  =4,0015u; mLi = 7,0144u; 1u = 931MeV/c2 = 1,66.10-27kg Động hạt sinh A 8,70485MeV B 7,80485MeV C 9,60485MeV D 0,90000MeV Câu 29: Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành hạt α hạt nhân Rn Tính động hạt α hạt nhâ Rn Biết mRa = 225,977 u; mRn = 221,970 u; mα = 4,0015 u A Kα = 0,09 MeV; KRn = 5,03 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Kα = 30303 MeV; KRn = 540.1029 MeV C Kα = 5,03 MeV ;KRn = 0,09 MeV D Kα = 503 MeV ; KRn = 90 MeV Câu 30: Trong phóng xạ α hạt nhân A Lùi hai bảng phân loại tuần hồn B Tiến hai bảng phân loại tuần hồn C Lùi bảng phân loại tuần hồn D Tiến bảng phân loại tuần hồn ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: B Câu 3: D lượng liên kết hạt nhân đơtêri là: WLK = (ZD.mP + (AD – ZD).mn – m).c2 = (1,0073 + 1,0087 – 2,0136).931,5 = 2,23 MeV Câu 4: C Hạt nhân 60 27 CO có số notron là: N = A – Z = 60 – 27 = 33(hạt) 60 27 CO có cấu tạo gồm 27 hạt proton 33 hạt notron Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: B Câu 8: B Câu 9: C Câu 10: B Câu 11: A Câu 12: D Câu 13: D Câu 14: D Câu 15: A Câu 16: C Sau thời gian t, số hạt bị bán rã 7/8 số hạt ban đầu: => t = 3T Câu 17: B Thời gian để độ phóng xạ giảm 32 lần là: => t = 690 (ngày) Câu 18: A Câu 19: A Câu 20: D Câu 21: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: C Khi phóng lượng khối lượng hạt nhân giảm lượng bằng: Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: D ÁP dụng định luật bảo toàn số khối định luật bảo toàn số proton t thấy be tách thành hạt  notron Câu 26: D Câu 27: A Câu 28: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: C Câu 30: A Lùi hai ô bảng phân loại tuần hoàn ... Phát biểu sau Đồng vị nguyên tử mà A hạt nhân chúng có số khối A B hạt nhân chúng có số prơtơn nhau, số nơtron khác C hạt nhân chúng có số nơtron nhau, số prôtôn khác D hạt nhân chúng có khối lượng... 0,90000MeV Câu 29: Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành hạt α hạt nhân Rn Tính động hạt α hạt nhâ Rn Biết mRa = 2 25, 977 u; mRn = 221,970 u; mα = 4,00 15 u A Kα = 0,09 MeV; KRn = 5, 03 MeV Tải file... electron B nhân  pôzitron C hạt  proton D hạt  nơtron + Câu 26: Khi hạt nhân 13 hạt nhân tạo thành có số khối điện tích N phóng xạ β A 14 B 13 C 14 D 13 Câu 27: Hạt prơtơn p có động K1 = 5, 48 MeV
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 hạt nhân nguyên tử đề 5 , 12 hạt nhân nguyên tử đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay