4 xác định yếu tố thời gian bằng chuyển động tròn đều1

7 28 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Xác định yếu tố Thời Gian chuyển động tròn Câu Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện cực đại Sau khoảng thời gian ngắn Δt điện tích tụ nửa giá trị cực đại Chu kì dao động riêng mạch dao động là: A 4Δt B 6Δt C 3Δt D 12Δt Câu Một tụ điện có điện dung C = 5,07 μF tích điện đến hiệu điện U0 Sau hai đầu tụ đấu vào hai đầu cuộn dây có độ tự cảm 0,5 H Bỏ qua điện trở cuộn dây dây nối Lần thứ hai điện tích tụ nửa điện tích lúc đầu thời điểm (tính từ t = lúc đấu tụ điện với cuộn dây): A 1/400 s B 1/200 s C 1/600 s D 1/300 s Câu Một mạch LC lí tưởng có chu kỳ T điện tích cực đại Q0 Tại thời điểm t tụ có độ lớn điện tích q = Q0/2 phóng điện Sau thời gian ngắn tụ lại có độ lớn điện tích q = Q0/2: A T/6 B T/4 C T D T/2 Câu Mạch dao động gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điện có điện dung C = μF, lấy π2 = 10 Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị nửa giá trị cực đại là: A 6.10-4 s B 2.10-4 s C 4.10-4 s D 3.10-3 s Câu Một tụ điện có C = μF tích điện với hiệu điện cực đại Uo Sau cho tụ điện phóng điện qua cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L = mH Coi π2 = 10 Để hiệu điện tụ điện nửa giá trị cực đại khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây : A 10-4 s B 10-5 s C 1,5.10-9 s D 0,75.10-9 s Câu Mạch dao động LC thực dao động điện từ tự với chu kỳ T Tại thời điểm dòng điện mạch có cường độ 8π mA tăng, sau khoảng thời gian 3T/4 điện tích tụ có độ lớn 2.10-9 C Chu kỳ dao động điện từ mạch bằng: A 0,5 ms B 0,25 ms C 0,5 μs D 0,25 μs Câu Trong mạch dao động điện từ tự LC, độ tự cảm cuộn cảm L = 2,4 mH, điện dung tụ điện C = 1,5 μF Cường độ dòng điện cực đại mạch Io, thời gian hai lần liên tiếp cường độ dòng điện i = Io/3 : A 0,3362 ms B 0,0052 ms C 0,1277 ms D 0,2293 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với biểu thức điện áp tụ điện u = 5cos(103t + π/6) V Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, điện áp tức thời tụ điện có giá trị 2,5 V lần thời điểm A t = 7,5π ms B t = 5,5π ms C t = 4,5π ms D t = 6,7π ms Câu Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số 500 Hz Hiệu điện cực đại tụ điện V Thời điểm ban đầu, điện áp tụ không giảm dần Điện áp tức thời tụ điện có giá trị –3√3 V lần thứ 14 thời điểm A t = 7,50 ms B t = 12,67 ms C t = 7,45 ms D t = 54,7 ms Câu 10 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với cường độ dòng điện tức thời i = 4πcos(100πt + π/6) mA Tính từ thời điểm ban đầu, t = 0, điện tích tụ đạt giá trị 20√2 µC lần thứ thời điểm A t = 245/6 ms B t = 125 ms C t = 450 ms D t = 19/3 ms Câu 11 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số 500 Hz Cường độ dòng điện cực đại đo mạch 4π√2 mA Thời điểm ban đầu, cường độ dòng điện mạch có giá trị tăng Điện tích tụ đạt giá trị µC lần thứ thời điểm A t = 8/3 ms B t = 12,5 ms C t = 4,5 ms D t = 19/3 ms Câu 12 Cho dao động điện từ điều hòa mạch LC lý tưởng với tần số dao động 2000 Hz Khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện tích tức thời tụ điện nửa điện tích cực đại A 1/6 ms 1/3 ms B ms 1,5 ms C 0,75 1,25 ms D 1,25 1,5 ms Câu 13 Cho dao động điện từ điều hòa mạch LC lý tưởng với chu kỳ dao động ms Khoảng thời gian hai lần liên tiếp điện tích tức thời tụ điện 1/√2 điện tích cực đại A ms ms B 0,5 ms 1,5 ms C 0,75 ms 1,25 ms D 0,25 ms 1.75 ms Câu 14 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số 100 Hz cường độ dòng điện cực đại 40 mA Tụ điện có điện dung 100/π µF Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian để điện áp tức thời hai tụ có độ lớn không vượt √2 V A ms B ms C ms D ms Câu 15 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ điều hòa với tần số 500 Hz cường độ dòng điện cực đại 40 mA Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian để điện tích tụ điện có độ lớn khơng 20/π µC A 1/3 ms B 2/3 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C ms D 4/3 ms Câu 16 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện áp tụ u = 2cos(2000πt + π/2) mV Tụ điện có điện dung mF Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà cường độ dòng điện tức thời lớn 4π (mA) A 1/2 ms B 1/3 ms C 0,5 ms D 0,75 ms Câu 17 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với điện áp tụ u = 2cos(2000πt + π/2) mV Tụ điện có điện dung mF Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà điện tích tụ nhỏ 2√2 µC A ms B 0,25 ms C 0,5 ms D 0,75 ms Câu 18 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với dòng điện tức thời i = 4cos(2000πt + π/4) mA Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà điện tích tụ có độ lớn khơng √2/π µC A 1/4 ms B 2/3 ms C 1/2 ms D 3/4 ms Câu 19 Trong mạch LC lý tưởng có dao động điện từ với dòng điện tức thời i = 2cos(2000πt + π/4) mA Trong chu kỳ dao động, khoảng thời gian mà điện tích tụ có độ lớn khơng 0,5/π µC A 1/2 ms B 2/3 ms C 1/3 ms D 3/4 ms Câu 20 Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện 8√2 μC cường độ dòng điện cực đại mạch π√2 A Thời gian ngắn để điện áp hai tụ tăng từ đến nửa giá trị cực đại A 3/2 μs B 16/3 μs C 4/3 μs D 8/3 μs Câu 21 Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện 4√2 μC cường độ dòng điện cực đại mạch 0,5π√2 A Thời gian ngắn để điện tích tụ giảm từ giá trị cực đại đến giá trị µC cực đại A μs B 3/2 μs C μs D μs Câu 22 Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện q0 = 10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 3π mA Tính từ thời điểm cường độ dòng điện mạch I0, khoảng thời gian ngắn để điện tích tụ có độ lớn q0/√2 A 1/12 μs B 10/3 ms C 1/12 ms D 1/2 ms Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23 Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện q0 = 2.10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 4π mA Tính từ thời điểm cường độ dòng điện mạch I0, khoảng thời gian ngắn để điện áp hai tụ có độ lớn nửa giá trị cực đại A 1/6 μs B 1/6 ms C 1/12 ms D 1/2 ms Câu 24 Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện q0 = 2.10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 4π mA Tính từ thời điểm cường độ dòng điện mạch I0, sau khoảng thời gian Δt = 13/12 ms điện tích tụ có độ lớn A 2.10-6 C B √3 10-6 C C 10-6 C D √2.10-6 C Câu 25 Mạch dao động LC lí tưởng hoạt động, điện tích cực đại tụ điện q0 = 10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 3π mA Tính từ thời điểm điện tích tụ 0, sau khoảng thời gian Δt = 1,5 ms cường độ dòng điện mạch có độ lớn A 3π μA B 3π mA C D 1,5π mA ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Tại thời điểm Sau khoảng thời gian Câu 2: D Lúc đầu tụ có điện tích cực đại Khoảng thời gian để điện tích nửa điện tích cực đại nên: Câu 3: A Tại thời điểm t giảm nên sau độ lớn Câu 4: B Thời gian ngắn kể từ lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây cực đại đến lúc cường độ dòng điện qua cuộn dây có giá trị nửa giá trị cực đại Câu 5: A Để hiệu điện tụ điện nửa giá trị cực đại khoảng thời gian ngắn kể từ thời điểm nối tụ với cuộn dây : Câu 6: C Vẽ đường tròn lượng giác cho dễ hình dung ( i q biểu diễn đường tròn, i nhanh pha q 90 độ) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 để ý rằng, vị trí (1), i tạo với trục Ox góc α, sau 3T/4, q tạo với trục Ox góc π - α Như ta có đẳng thức: Do đó: Câu 7: D ta có Cường độ dòng điện Khoảng thời gian lần liên tiếp khoảng thời gian quanh VTCB theo chiều dương nên : Câu 8: B =>mỗi chu kỳ có lần điện áp tụ đạt giá trị 2,5 V = 2.2 + có Sử dụng đường tròn lượng giác có Câu 9: B =>mỗi chu kỳ có hai lần điện áp tụ thỏa mãn yêu cầu 14 = 2.6 + dựa theo đường tròn có => ms Câu 10: A q trễ pha i góc t = có pha ban đầu i ms =>pha ban đầu q =>mỗi chu kỳ có hai thời điểm có giá trị q thỏa mãn = 2.2 + t = 2.T + Biểu diễn đường tròn, => ms Câu 11: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Giá trị cực đại điện tích tụ: Ta biết q trễ pha π/2 với i, thời điểm t = i = tăng nên q = -Q0 → điện tích tụ đạt giá trị lần thứ vào thời điểm: Câu 12: A ms điện tích tức thời tụ điện nửa điện tích cực đại: ứng với vị trí có pha dao động Câu 13: B Câu 14: D giá trị cực đại điện tích tụ: Điện áp cực đại hai tụ: → Trong chu kỳ thời gian để điện áp tức thời hai tụ có độ lớn khơng vượt q (sử dụng đường tròn đơn vị) ứng với thời gian vecto u quét từ góc π/4 đến 3π/4 -3π/4 đến -π/4 tức hết tổng thời gian T/2 = ms Câu 15: D Điện tích cực đại tụ: Kết hợp đường tròn đơn vị ta xác định thời gian chu kỳ điện tích tụ có độ lớn khơng 20/π t = 2T/3 = 4/3 ms Câu 16: B Trong chu kỳ, cường độ dòng điện tức thời lớn 4π (mA) di chuyển cung tròn từ đến ms Câu 17: D Điện tích cực đại tụ: → Sử dụng đường tròn đơn vị ta thấy thời gian điện tích tụ nhỏ ứng với thời gian vecto q quay từ góc π/4 đến góc -π/4, thời gian t = 3T/4 = 0,75 ms Câu 18: C Điện tích cực đại tụ: → Sử dụng đường tròn đơn vị ta xác định chu kỳ khoảng thời gian điện tích tụ có độ lớn khơng ứng với thời gian vecto q quay góc -π/4 đến π/4 3π/4 đến -3π/4 → t = T/2 = 0,5 ms Câu 19: B Điện tích cực đại tụ: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 → Sử dụng đường tròn đơn vị ta xác định chu kỳ khoảng thời gian điện tích tụ có độ lớn không ứng với thời gian vecto q quay góc -π/3 đến π/3 2π/3 đến -2π/3 → t = 2T/3 = 2/3 ms Câu 20: C Tần số góc mạch dao động: → Chu kỳ mạch dao động: → Thời gian ngắn để điện áp tụ tăng từ đến nửa giá trị cực đại Câu 21: D Điện tích giảm từ giá trị cực đại đến giá trị Câu 22: C Tần số góc mạch dao động: → Chu kỳ mạch dao động: Vì q trễ pha so với i góc π/2 rad nên thời điểm i = I0 q = → Thời gian ngắn để điện tích tụ tăng từ đến nửa giá trị Câu 23: C Tần số góc mạch dao động: → Chu kỳ mạch dao động: Vì u trễn pha i góc π/2 nên thời điểm cường độ dòng điện cực đại u = V → Thời gian ngắn để điện áp tụ tăng từ đến nửa giá trị cực đại Câu 24: C Tần số góc mạch dao động: → Chu kỳ mạch dao động: Vì q trễ pha i góc π/2 rad nên thời điển i có giá trị cực đại q = → Ta có t = 13/12 ms = 13T/12 = T + T/12 → sau T/12 từ thời điểm q = V q = Q0/2 Câu 25: C ... Trong chu kỳ thời gian để điện áp tức thời hai tụ có độ lớn khơng vượt (sử dụng đường tròn đơn vị) ứng với thời gian vecto u quét từ góc π/4 đến 3π/4 -3 π/4 đến - /4 tức hết tổng thời gian T/2 =... tròn đơn vị ta xác định chu kỳ khoảng thời gian điện tích tụ có độ lớn khơng ứng với thời gian vecto q quay góc - /3 đến π/3 2π/3 đến -2 π/3 → t = 2T/3 = 2/3 ms Câu 20: C Tần số góc mạch dao động: ... đường tròn đơn vị ta thấy thời gian điện tích tụ nhỏ ứng với thời gian vecto q quay từ góc π/4 đến góc - /4, thời gian t = 3T/4 = 0,75 ms Câu 18: C Điện tích cực đại tụ: → Sử dụng đường tròn đơn
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 xác định yếu tố thời gian bằng chuyển động tròn đều1 , 4 xác định yếu tố thời gian bằng chuyển động tròn đều1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay