7 bài toán cộng hưởng điện đề 2

12 13 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Bài toán cộng hưởng điện - Đề Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc ω vào hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện C cuộn cảm L mắc nối tiếp Nếu ωL > (ωC)-1 cường độ dòng điện mạch A sớm pha điện áp góc π/2 B trễ pha điện áp góc π/2 C lệch pha với điện áp góc π/4 D sớm trễ pha với điện áp góc π/2 50 Câu 2: Cho mạch điện R, L, C mắc nối tiếp Biết cuộn dây cảm có L = (H), C = ( μF), R =   100(Ω), T = 0,02s Mắc thêm với L cuộn cảm có độ tự cảm L0 để điện áp hai đầu đoạn mạch pha với i.Cho biết cách ghép tính L0? A song song, L0 = L B nối tiếp, L0 = L C song song, L0 = 2L D nối tiếp, L0 2L Câu 3: Cho mạch R, L, C mắc nối tiếp Với giá trị cho ULC = Nếu ta giảm điện trở R A cường độ dòng điện hiệu dụng giảm B cơng suất tiêu thụ mạch không đổi C hệ số công suất giảm D điện áp UR không đổi Câu 4: Lần lượt đặt điện áp xoay chiều u1 = U cos(120πt + φ1); u2 = U cos(120πt + φ2); u3 = U cos(110πt + φ3); vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp cường độ dòng điện đoạn mạch có biểu thức tương ứng là: i1 = I cos100πt ; i2 = I cos(120πt + 2π/3) i3 = I’ cos(110πt - 2π/3) So sánh I , ta có: A I > I' B I < I' C I = I' D I = I' Câu 5: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM MB mắc nối tiếp Đoạn mạch AM gồm điện trở R1 mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C, đoạn mạch MB gồm điện trở R2 mắc nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt điện áp xoay chiều có tần số giá trị hiệu dụng không đổi vào hai đầu đoạn mạch AB Khi đoạn mạch AB tiêu thụ cơng suất 120 W có hệ số cơng suất Nếu nối tắt hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch AM MB có giá trị hiệu dụng lệch pha π/3 , công suất tiêu thụ đoạn mạch AB trường hợp A 75 W B 90 W C 160 W D 180 W Câu 6: Đặt điện áp u = U cos2πft (U không đổi, tần số f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi tần số f1 cảm kháng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 dung kháng đoạn mạch có giá trị Ω 8Ω Khi tần số f2 hệ số cơng suất đoạn mạch Hệ thức liên hệ f1 f2 A f2= f1 3 f1 2 C f2= f1 3 D f2= f1 Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 200 V tần số không đổi vào hai đầu A B đoạn mạch mắc nối thứ tự gồm biến trở R, cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thay đổi Gọi N điểm nối cuộn cảm tụ điện Các giá trị R, L, C hữu hạn khác không Với C = C1 điện áp hiệu dụng hai đầu biến trở R có giá trị khơng đổi khác không thay đổi giá trị R biến C trở Với C = điện áp hiệu dụng A N A 200 V B f2= B 100 22 V C 100 V D 200 V Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V, tần số 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp 0, gồm điện trở 30 Ω, cuộn cảm có độ tự cảm (H) tụ điệnđiện dung thay đổi Điều  chỉnh điện dung tụ điện điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại A 150 V B 160 V C 100 V D 250 V Câu 9: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp, R, L C có giá trị không đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện u = U0sinωt, với ω có giá trị thay đổi U0 khơng đổi Khi ω = ω1 = 200π rad/s ω = ω2 = 50π rad/s dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch đạt cực đại tần số ω A 100 π rad/s B 40 π rad/s C 125 π rad/s D 250 π rad/s Câu 10: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A Cường độ hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Câu 11: Đặt hiệu điện u = 100 sin 100πt(V) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh với C, R có độ lớn khơng đổi L = 1/ π H Khi hiệu điện hiệu dụng hai đầu phần tử R, L C có độ lớn Công suất tiêu thụ đoạn mạch A 100 W B 200 W C 250 W D 350 W Câu 12: Một đoạn mạch RLC không phân nhánh gồm điện trở 100 Ω, cuộn dây cảm có hệ số tự cảm L=1/(1π) tụ điệnđiện dung C thay đổi Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện hiệu điện u = 200 sin100π t (V) Thay đổi điện dung C tụ điện hiệu điện hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại A 200 V B 100 V C 50 V D 50 V Câu 13: Đoạn mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở R tụ điệnđiện dung C Khi dòng điện có tần số góc chạy qua đoạn mạch hệ số cơng suất đoạn LC mạch A phụ thuộc điện trở đoạn mạch B C phụ thuộc tổng trở đoạn mạch D Câu 14: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos2πft, có U0 khơng đổi f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi f = f0 đoạn mạch có cộng hưởng điện Giá trị f0 A LC 2 B LC C LC D 2 LC Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi ω thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A ω ω 2= LC LC C ω ω 2= LC D ω 1+ ω 2= LC Câu 16: Đặt hiệu điện xoay chiều có f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc theo thứ B ω + ω 2= 102 ;C= F Để hiệu điện hiệu dụng đầu LC (ULC) đạt giá trị cực tiểu tần 24 6 số dòng điện phải bằng: A 60 Hz B 50 Hz C 55 Hz D 40 Hz Câu 17: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp Điện trở R=100Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm tự có R=50 Ω, L = L, tụ có điện dung C = 104 F Mắc vào hai đầu đoạn mạch điện áp u =U0cos100πt(V) Để điện áp hai đầu  đoạn mạch pha với điện áp hai đầu R giá trị độ từ cảm cuộn dây A L = H  10 B L = H  H 2 D L = H C L =  Câu 18: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp Biết L = 1/ π H C = 25/ π μF, điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch ổn định có biểu thức u = U0cos100πt Ghép thêm tụ C’ vào đoạn chứa tụ C Để điện áp hai đầu đoạn mạch lệch pha π/2 so với điện áp hai đầu tụ phải ghép giá trị C’ bao nhiêu? A ghép C’//C, C’ = 75/π μF B ghép C’nt C, C’ = 75/π μF C ghép C’//C, C’ = 25 μF D ghép C’nt C, C’ = 100 μF Câu 19: Mạch R,L,C nối tiếp: cuộn dây cảm L = 0,0318H, R = 10 Ω tụ điện C.Đặt vào hai đầu mạch hđt U = 100V; f = 50Hz Giả sử điện dung tụ điện thay đổi $Tính C cường độ hiệu dụng xảy cộng hưởng? A C = 10-3/2π(F), I = 15A B C = 10-4/π(F), I = 0,5 A C C = 10-3/π(F), I = 10A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D C = 10-2/3π(F), I = 1,8A Câu 20: Mạch RLC nối tiếp: L = 1/π(H), C = 400/π(µF) Đặt vào hai đầu mạch hđt u = 120 cos2πft (V) có tần số f thay đổi Thay đổi f để mạch có cộng hưởng Giá trị f bằng: A 200Hz B 100Hz C 50Hz D 25Hz Câu 21: Mạch RLC mắc nối tiếp R = 20 Ω, cuộn cảm có L = 0,5/π H C = 2.10 /π F Cường độ dòng điện mạch có biểu thức i = cos100πtA Biểu thức hiệu điện là? A u = 40cos( 100πt) V B u = 40cos( 100πt + π//4) V C u = 40cos( 100πt - π/4) V D u = 40cos( 100πt + π/2) V Câu 22: Một mạch điện xoay chiều gồm linh kiện lý tưởng R, L, C mắc nối tiếp Tần số góc riêng mạch ω0, điện trở R thay đổi Hỏi cần phải đặt vào mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi, có tần số góc ω để điện áp hiệu dụng URL không phụ thuộc vào R?  A ω = B ω = ω C ω = ω D ω = 2ω Câu 23: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với R = 10Ω, cảm kháng ZL = 10Ω, dung kháng ZC = 5Ω ứng với tần số f Khi f thay đổi đến f’ mạch có tượng cộng hưởng điện Hỏi tỷ lệ sau đúng? A f = f’ B f = 0,5f’ C f = 4f’ D f = f’ Câu 24: Mạch RLC có R = 20 Ω, L = 0,4/π H tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị C để UR đạt giá trị cực đại? A C = B C = C C = 104 F 4 4.10 4  F 2,5.10 4  F 103 D C = F 6 Câu 25: Mạch RLC có R = 30 Ω, L = 0,3/π H tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị C để UL đạt giá tri cực đại? A C = 30F Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Z C  C C = 103  103   F 103 D C = F 3 Câu 26: Mạch RLC có R = 30 Ω, L = 0,3/ πH tụ điện C thay đổi Mắc mạch điện vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị C để UC đạt giá tri cực đại? A C = 104 F 6 B C = 103 F 6 C C = 6.10 4 F  D C = 60 Ω Câu 27: Mạch điện RLC có L thay đổi được, R = 30 Ω, C = 10-4/2 π F Mạch điện gắn vào mạng điện 220 V - 50 Hz Tìm giá trị ZL để UC đạt cực đại? A ZL = 100 Ω B ZL = 50 Ω C ZL = 20 Ω D ZL = 200 Ω Câu 28: Mạch RLC mắc nối tiếp, có R C điều chỉnh Trong L = 1/ 2πH mắc vào mạng điện 150 V - 50 Hz Ta phải điểu chỉnh ZC đến giá trị để điểu chỉnh R giá trị UR khơng thay đổi? A ZC = 200 Ω B 50 Ω C 100 Ω D 150 Ω ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Vì mạch có R, L C nối tiếp > => Trong mạch có tính cảm kháng => Đáp án B Câu 2: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì T = 0,02 s => ω = Vì ZC > ZL để => => Lo = L = H  => Đáp án B 2 = 100π (rad/s) T (u, i pha) mắc Lo nối tiếp với L Câu 3: D Vì ULC = => UL = UC => ZL = ZC => Trong mạch có cộng hưởng điện Nếu giảm R UR khơng đổi => Đáp án D Câu 4: B Câu 5: B Đối với mạch R1C nối tiếp R2L thì: cos φ = => ZL = ZC => Trong mạch có cộng hưởng điện (1) Đối với mạch R1 nt với R2L Vì độ lệch pha UAM UMB π/3 => Độ lệch pha UMB i π/3 Tan (π/3) = => (2) UAM = UMB => Từ (2) (3) => R1 = 2R2 (4) Công suất tiêu thụ trường hợp này: (3) (5) Lấy (5) : (1) => = 90 W => Đáp án B Câu 6: C Khi f = f1 => Khi f = f2 => (1) => (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lấy (2) : (1) => => Đáp án C => Câu 7: A Khi C = C1 => UR = số R biến thiên => Trong mạch xảy cộng hưởng điện => ZL = ZC1 (1) Khi C = C2 = => ZC2 = 2ZC1 (2) Điện áp hiệu dụng UAN = I2.ZAN = Từ (1), (2), (3) : => UAN = U = 200 V => Đáp án A (3) Câu 8: B ω = 2πf = 50.2π = 100π (rad/s) ZL = L.ω = 40 Ω Vì C biến thiên => UL max mạch có cộng hưởng điện UL max = Imax ZL = => Đáp án B = 160 V Câu 9: A ω biến thiên Để I max => Đáp án A Câu 10: D Câu 11: A ZL = L.ω = 100 Ω Vì UR = UL = UC => Trong mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZC = R =100 Ω => UR = U = = 100 V Công suất tiêu thụ điện mạch đạt max => P max = I2R = => Đáp án A Câu 12: A ZL = L.ω = 100 Ω = 100 W Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 U= = 200 V Khi C biến thiên, để UL max mạch có cộng hưởng điện => UL max = => Đáp án A = 200 V Câu 13: D => ZL = ZC LC => Trong mạch có cộng hưởng điện => cos φ = => Đáp án D Khi ω = Câu 14: D Vì f = f0 => có cộng hưởng điện => ZL = ZC => fo = 2 LC => Đáp án D Câu 15: C Để I1 = I2 => ω1.ω2 = LC => Đáp án C Câu 16: A Câu 17: A Để U pha với UR => mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZC Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => L = = 1/π H => Đáp án A Câu 18: A Để U lệch pha π/2 so với UCb nghĩa U pha với i => Trong mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZCb ZL = 100 Ω < ZC1 = 400 Ω nên ghép thêm tụ C1 song song với C2 => ZL = => => μF => Đáp án A Câu 19: C Trong mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZC => C = I max = U/R = 10 A => Đáp án C F Câu 20: D Vì f biến thiên , để mạch có cộng hưởng điện : f= = => Đáp án D = 25 Hz Câu 21: A ZL = L.ω = 50 Ω ZC = = => ZL = ZC => Trong mạch có cộng hưởng điện nên u, i pha => Đáp án A Câu 22: A URL = I.ZRL = => Để URL không phụ thuộc vào R => =0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => 2ZL = ZC => => Đáp án A Câu 23: D Khi f = fo => f = f' => ZL2 = ZC2 => LC(2πf')2 = => => Đáp án D => f = √2f’ Câu 24: C Vì C biến thiên , nên UR max có cộng hưởng điện => ZL = ZC => C = => Đáp án C (F) Câu 25: D Vì UL max C biến thiên => Trong mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZC => C = => Đáp án D (F) Câu 26: B C biến thiên, UC max Với ZL = L.ω = 30 Ω => C = => Đáp án B (F) Câu 27: D Để UC max mà L biến thiên mạch xảy cộng hưởng điện => Đáp án D Câu 28: B Vì R biến thiên C biến thiên Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Để UR khơng đổi mạch có cộng hưởng điện => ZL = ZC => ZC = L.ω' = 50 Ω => Đáp án B ... Hotline : 09 6.79 .79 .369 => 2ZL = ZC => => Đáp án A Câu 23 : D Khi f = fo => f = f' => ZL2 = ZC2 => LC (2 f' )2 = => => Đáp án D => f = √2f’ Câu 24 : C Vì C biến thiên , nên UR max có cộng hưởng điện =>... Câu 27 : Mạch điện RLC có L thay đổi được, R = 30 Ω, C = 1 0-4 /2 π F Mạch điện gắn vào mạng điện 22 0 V - 50 Hz Tìm giá trị ZL để UC đạt cực đại? A ZL = 100 Ω B ZL = 50 Ω C ZL = 20 Ω D ZL = 20 0... Hotline : 09 6.79 .79 .369 Lấy (2) : (1) => => Đáp án C => Câu 7: A Khi C = C1 => UR = số R biến thiên => Trong mạch xảy cộng hưởng điện => ZL = ZC1 (1) Khi C = C2 = => ZC2 = 2ZC1 (2) Điện áp hiệu
- Xem thêm -

Xem thêm: 7 bài toán cộng hưởng điện đề 2 , 7 bài toán cộng hưởng điện đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay