17 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 9

6 22 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 - Ôn tập Lượng tử ánh sáng - Đề Câu Một điện cực phẳng nhôm chiếu ánh sáng tử ngoại có bước sóng λ = 83 nm Hỏi electron quang điện rời xa mặt điện cực khoảng l tối đa bao nhiêu? Nếu bên ngồi điện cực có điện trường cản E = 7,5 V/cm Cho biêt giới hạn quang điện nhơm λ0 = 332 µm h = 6,625.10-34 Js; c = 3.108 m/s; e = 1,6.10-19 C; m = 9,1.10-31 kg A 0,15 (m) B 0,51 (m) C 1,5.10-2 (m) D 5,1.10-2 (m) Câu Khi chiếu xạ có tần số f1 = 2,2.1015 Hz vào kim loại có tượng quang điện quang electron bắn bị giữ lại hiệu điện hãm U1 = 6,6 V Còn chiếu xạ f2 = 2,538.1015 Hz vào kim loại quang electron bắn bị giữ lại hiệu điện hãm U2 = V Cho e = 1,6.10-19 C Hằng số Planck) có giá trị A 6,627.10-34 Js B 6,625.10-34 Js C 6,265.10-34 Js D 6,526.10-34 Js Câu Các vạch dãy Pasen thuộc vùng vùng sau? A Vùng hồng ngoại B Vùng ánh sáng nhìn thấy C Vùng tử ngoại D Một phần nằm vùng ánh sáng nhìn thấy, phần nằm vùng tử ngoại Câu Trong quang phổ vạch nguyên tử hiđrô, vạch ứng với bước sóng dài dãy Laiman λ1 = 0,1216.10-6 m Vạch ứng với chuyển e từ quỹ đạo M quỹ đạo K λ2 = 0,1026.10-6 m Xác định bước sóng dài dãy Banme: A 0,6566.10-6 m B 0,4546.10-6 m C 0,7145.10-6 m D 0,5513.10-6 m Câu Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,18 μm vào âm cực tế bào quang điện Kim loại dùng làm âm cực có giới hạn quang điện λo = 0,3 μm Tìm vận tốc ban đầu cực đại quang điện tử: A 8,95.105 m/s B 9,85.105 m/s C 7,89.105 m/s D Đáp án khác Câu Giới hạn quang điện Cs 0,66 μm Tìm cơng electron khỏi bề mặt lớp Cs theo đơn vị eV A 3,74 eV B 2,14 eV C 1,52 eV D 1,88 eV Câu Vận tốc electron quang điện thoát khỏi bề mặt kim loại phẳng có hướng: A Ngược hướng với hướng ánh sáng chiếu tới B Theo hướng C Đối xứng với hướng ánh sáng chiếu tới qua pháp tuyến điểm tới D Song song với kim loại Câu chiếu hai xạ điện từ có bước sóng λ1 = 0,35 μm; λ2 = 0,54 μm vào bề mặt kim loại tỉ số vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện Hỏi bước sóng giới hạn kim loại bao nhiêu? A 0,58 μm B 0,72 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 0,6 μm D 0,66 μm Câu Chọn kết luận đúng: Năng lượng photon ánh sáng A Giảm truyền môi trường hấp thụ B Giảm dần theo thời gian C Không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn D Giảm khoảng cách tới nguồn tăng lên Câu 10 Phát biểu lưỡng tính sóng hạt sai? A Hiệu tượng giao thoa ánh sáng thể tính chất sóng B Hiện tượng quang điện ánh sáng thể tính chất hạt C Sóng điện từ có bước sóng ngắn thể rõ tính chất sóng D Các sóng điện từ có bước sóng dài tính chất sóng thể rõ tính chất hạt Câu 11 Một electron có động 12,4 eV đến va chạm với nguyên tử hiđrô đứng yên, trạng thái Sau va chạm nguyên tử hiđrơ đứng n chuyển lên mức kích thích Động electron lại là: A 10,2 eV B 2,2 eV C 1,2 eV D Một giá trị khác Câu 12 Vạch phổ có bước sóng 0,6563 μm vạch thuộc dãy: A Banme Pasen B Laiman C Banme D Pasen Câu 13 Một chùm đơn sắc chiếu vng góc với thủy tinh dày cm Hệ số hấp thụ thủy tinh 25 m-1 Tỉ lệ lượng chùm sáng bị hấp thụ là: A 36,78% B 63,22% C 93,94% D 6,06% Câu 14 Một kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,275 µm rọi đồng thời hai xạ: có bước sóng 0,200 µm có tần số 1,67.1015 Hz Điện cực đại kim loại là: A 1,7 V B 2,4 V C 4,1 V D 3,4 V Câu 15 Một ống Rơn ghen có UAK= 10 kV với dòng điện ống I = mA Coi có 1% số e đập vào đối catốt tạo tia X Tính cơng suất chùm tia X có bước sóng nhỏ nhất: A 0,9 W B 0,1 W C 9,9 W D W Câu 16 Khi chiếu vào kim loại chùm ánh sáng mà khơng thấy electron vì: A Cơng e nhỏ lượng phơtơn B Kim loại hấp thụ q ánh sáng C Chùm ánh sáng có cường độ nhỏ D Bước sóng ánh sáng lớn giới hạn quang điện Câu 17 Nguyên tử hiđrơ trạng thái bản, kích thích có bán kính quỹ đạo dừng tăng lên lần Tính bước sóng xạ có lượng lớn A 0.121 µm B 0.657 µm C 0.103 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 0.013 µm Câu 18 Cho h, c, m số Plăng, vận tốc ánh sáng chân không khối lượng êlectrôn Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectrơn khỏi bề mặt kim loại có cơng A, bị chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, xác định bằng: A B C D Câu 19 Chiếu xạ đơn sắc bước sóng λ=0,533 μm vào kim loại có cơng thoát electron A=3.10–19 J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho chúng bay vào miền từ trường có cảm ứng từ Hướng chuyển động electron quang điện vng góc với vectơ B Biết bán kính cực đại quỹ đạo electron R = 45,5 mm Cảm ứng từ B từ trường bằng: A 10-4 T B 5.10-5 T C 0,92.10-5 T D 1,2.10-4 T Câu 20 Một kim loại đặt lập điện, có giới hạn quang điện λ0 = 0,6 μm Chiếu chùm tia tử ngoại có bước sóng λ = 0,2 μm vào bề mặt kim loại Xác định điện cực đại kim loại nói A 4,1 V B 4,14 V C – 4,14 V D 2,07 V Câu 21 Tìm tần số ánh sánglượng phôtônlà 2,86 eV Biết h = 6,625.10-34 J.s , c = 3.108 m/s A 5,325 1014 Hz B 6,482 1015 Hz C 6,907 1014 Hz D 7,142 1014 Hz Câu 22 Khi chiếu ánh sáng có bước sóng λ vào bề mặt kim loại hiệu điện hãm -4,8 V Nếu chiếu vào kim loại ánh sáng có bước sóng dài gấp đơi hiệu điện hãm -1,6 V Giới hạn quang điện kim loại A 4λ B 3λ C 6λ D 8λ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 23 Giới hạn quang điện canxi λ0 = 0,45 μm cơng thoát electron khỏi bề mặt lớp canxi là: A 2,05.10-19 J B 3,32.10-19 J C 4,42.10-19 J D 4,65.10-19 J Câu 24 Đối với nguyên tử hiđrô, mức lượng ứng với quỹ đạo dừng K, M có giá trị là: -13,6 eV; -1,51 eV Cho h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s e = 1,6.10-19 C Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng M quỹ đạo dừng K, nguyên tử hiđrơ phát xạ có bước sóng: A 102,7 μm B 102,7 mm C 102,7 nm D 102,7 pm Câu 25 Cơng êlectron kim loại 7,64.10-19 J Chiếu vào bề mặt kim loại xạ có bước sóng λ1 = 0,18 μm, λ2 = 0,21 μm λ3 = 0,35 μm Lấy h=6,625.10-34 J.s, c = 3.108 m/s Bức xạ gây tượng quang điện kim loại đó? A Hai xạ (λ1 λ2) B Khơng có xạ ba xạ C Cả ba xạ (λ1, λ2 λ3) D Chỉ có xạ λ1 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Ta có cơng điện trường vừa động cực địa : Câu 2: A Ta có: (1) (2) Lấy (2) - (1) ta Câu 3: A Các vạch dãy Pasen thuôc vùng hồng ngoại, lượng chưa đủ lớn Câu 4: A Vạch ứng với bước sóng dài dãy Laiman λ1= λ21 = 0,12.10-6m Vạch ứng với chuyển e từ quỹ đạo M quỹ đạo K λ2 = λ31= 0,1026.10-6m Bước sóng dài dãy Banme λ23 ứng với chuyển electron từ quỹ đạo M L Ta có: Câu 5: B Vận tốc ban đầu cực đại : Câu 6: D Cơng khỏi bề mặt : Câu 7: B Đáp án B Electron bật theo hướng cách ngẫu nhiên Câu 8: D Ta có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Nhân phương trình thứ trừ Câu 9: C Năng lượng photon ánh sáng không phụ thuộc vào khoảng cách tới nguồn, không đổi Câu 10: C A Đúng B Đúng C Sai, bước sóng ngắn thể rõ tính chất hạt D Đúng Câu 11: B Năng lượng cần cung cấp để nguyên tử hidro chuyển lên mức kích thích là: (-3,4)-(-13,6)=10,2(eV) Động electron lại : 12,4-10,2=2,2(eV) Câu 12: C Vạch phổ có bươc sóng thuộc dãy Banme ( Ánh sáng nhìn thấy ) Câu 13: B Tí lệ bị hấp thụ : % Câu 14: B Điện cực đại : Câu 15: B Số e giây bắn : với Số photon tạo giây Năng lượng photon có lượng lớn : =>Công suất Câu 16: D Khi chiếu vào kim loại chùm ánh sáng mà khơng thấy electron bước song lớn bươc sóng giới hạn Câu 17: C Bước sóng xạ có lượng lớn ứng với từ quỹ đạo quỹ đạo Câu 18: A Ta có động cực đại : Câu 19: B Ta có bán kính quỹ đạo Với Câu 20: B Điện cực đại : Câu 21: C Ta có cơng thức liên hệ : Câu 22: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có Nhân phương trình lên trừ Câu 23: C Cơng khỏi bề mặt : Câu 24: C Khi nguyên tử phát bước sóng : Câu 25: A Ta có bước sóng giới hạn kim loại Vậy có xạ 1, gây đc tượng quang điện ... : 096 . 79. 79. 3 69 Câu 23 Giới hạn quang điện canxi λ0 = 0,45 μm cơng electron khỏi bề mặt lớp canxi là: A 2,05.1 0-1 9 J B 3,32.1 0-1 9 J C 4,42.1 0-1 9 J D 4,65.1 0-1 9 J Câu 24 Đối với nguyên tử hiđrô,... : 096 . 79. 79. 3 69 D 0.013 µm Câu 18 Cho h, c, m số Plăng, vận tốc ánh sáng chân không khối lượng êlectrôn Vận tốc ban đầu cực đại quang êlectrơn khỏi bề mặt kim loại có cơng A, bị chiếu ánh sáng. .. nhỏ nhất: A 0 ,9 W B 0,1 W C 9, 9 W D W Câu 16 Khi chiếu vào kim loại chùm ánh sáng mà khơng thấy electron vì: A Cơng e nhỏ lượng phơtơn B Kim loại hấp thụ q ánh sáng C Chùm ánh sáng có cường độ
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 9 , 17 ôn tập lượng tử ánh sáng đề 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay