4 142 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG điện từ

21 9 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Một mạch dao động LC xạ sóng trung, để mạch xạ sóng ngắn phải A Mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thích hợp B Mắc song song thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp C Mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp D Mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn dây cảm thích hợp Đáp án : C Nhận xét đáp án Bước sóng điện từ xạ:λ = c.T =2II.c LC Vậy để mạch giảm bước sóng chu kỳ dao động mạch phải giảm A.Sai,vì mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thích hợp khơng làm thay đổi chu kỳ B.Sai,vì mắc song song thêm vào mạch tụ điện điện dung tụ CB=C1+C2 tăng ,nên chu kỳ giảm 1   C.Đúng,vì mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điện điện dung tụ giảm ,nên chu kỳ giảm Cb C1 C2 D.Sai,vì mặc nối tiếp thêm vào mạch dây cảm cẩm kháng Lb =L1+L2 tăng,nên chu kỳ tăng Câu 2: Sóng đài phát có cơng suất lớn truyền điểm mặt đất A sóng trung B Sóng cực ngắn C Sóng ngắn D Sóng dài Đáp án : C Nhận xét đáp án A.Sai,vì sóng trung bị tầng điện li hấp thụ nên truyền xa B.Sai,vì sóng cực ngắn khơng bị tầng điện li hấp thụ nên truyền xa mặt đất,mà dùng thông tin liên lạc vũ trụ C.Đúng ,vì sóng ngắn bị tầng điện li mặt đất phản xạ nên có khả truyền xa D.Sai ,vì sóng dài bị tầng điện li mặt đất hấp thụ nên truyền xa Câu 3: Sóng sau khơng phải sóng điện từ? A Ánh sáng phát từ nến cháy B Sóng đài phát ( sóng radio ) C Sóng đài truyền hình ( sóng ti vi ) D Sóng điện thoại Đáp án : A Nhận xét đáp án: A.Sai ,vì ánh sáng nhìn thấy ckhơng phải sóng điện từ B sóng đài phát (sóng radio)phải sóng điện từ C.sóng đài truyền hình (sóng ti vi )là sóng vơ tun nên sóng điện từ D sóng điện thoại loại sóng điện từ Câu 4: Chọn câu nói máy phát đơn giản: A Sóng mang sóng điện từ có biên độ lớn máy phát dao động điện từ trì tạo B Micro dụng cụ làm tăng cường độ sóng âm, làm ta nghe rõ C Trước truyền đến anten phát cần phải khuếch đại sóng âm tần D Biến điệu biên độ làm cho biên độ sóng cao tần biến đổi với tần số tần số sóng âm tần Đáp án : D Nhận xét đáp án A.Sai,vì sóng mang sóng điện từ có biên độ nhỏ máy phát dao động điện từ trì tạo B.Sai, micro dụng cụ chuyển sóng âm thành sóng âm tần C.Sai ,vì trước truyền đến anten phát cần khuyech đại sóng vơ tuyến D.Đúng ,vì biến điệu biên độ làm cho biên độ sóng cáo tần biến đổi với tần số tần số sóng âm tần Câu 5: Chọn phát biểu sai thang sóng điện từ: A sóng có bước sóng ngắn lương lớn ,nên dễ tác dụng lên kính ảnh B Các sóng có tần số nhỏ khả đâm xuyên mạnh C Các sóng có tần số nhỏ dễ quan sát tượng giao thoa chúng D Các sóng có bước sóng ngắn cáng dễ làm phát quang chất gây ion hóa chất khí Đáp án : B Nhận xét đáp án Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A.Phát biểu ,vì sóng có bước sóng ngắn lương lớn ,nên dễ tác dụng lên kính ảnh B.Phát biểu ,vì sóng có tần số nhỏ lượng nhỏ ,nên khả đam xun C.Phát biểu sóng có tàn số nhỏ bước sóng lớn ,nên khoảng lớn Vì dễ quan sát tượng giao thoa chúng D.Phát biểu sóng có bước sóng ngắn dễ làm phát quang chất gây ion hóa chất khí Câu 6: Phát biểu sau khơng đúng? A Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh môt từ trường điểm lân cận B Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy điểm lân cận C Điện trường từ trường không đổi theo thời gian có đường sức nh ng đường cong khép kín D Đường sức điện trường xốy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên Đáp án : C Điện trường từ trường biến đổi theo thời gian C sai Câu 7: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ d ng điện qua cuộn cảm biến thiên điều h a theo thời gian A pha B với biên độ C ngược pha D với tần số Đáp án : D Biến thiên tần số đúng, biểu thức chúng đạo hàm nhau! Câu 8: Chọn câu sai: dao động điện từ tự mạch dao động LC dao động điều hồ lắc l xo có A vận tốc dao động v tương đương với cường độ d ng điện i B hệ số tự cảm L tương đương với khối lượng m vật nặng C điện tích q tụ điện tương đương với li độ x lắc D điện dung C tụ điện tương đương với độ cứng k l xo Đáp án : D điện dung C tương ứng với 1/k Câu 9: Sóng điện từ có bước sóng sau phản xạ tốt tầng điện li sử dụng kĩ thuật truyền ? A 500 m B 50 m C 5000 m D m Đáp án : B Câu 10: Sóng âm sóng điện từ A loại siêu âm vi sóng truyền xa vũ trụ B truyền khơng khí chân khơng C có bước sóng giảm xuống truyền từ khơng khí vào nước D phản xạ, nhiễu xạ giao thoa Đáp án : D A sóng âm truyền xa vũ trụ B sóng âm khơng thể truyền chân khơng C sóng điện từ bước sóng khơng giảm D đặc trưng sóng phản xạ nhiễu xạ giao thoa Câu 11: Một mạch dao động LC thu sóng ngắn Để mạch thu sóng trung phải A mắc song song thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp B mắc song song thêm vào mạch cuộn dây có độ tự cảm thích hợp C mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp D dùng điện mơi gi a hai tụ có số điện môi nhỏ Đáp án : A Câu 12: Một khung dây dẫn hình ch nhật, quay quanh trục qua trung điểm hai cạnh đối diện khung, từ trường có B vng góc với trục quay Suất điện động cảm ứng xuất khung đạt cực đại mặt khung A vng góc với B B tạo với B góc 450 C song song với B D tạo với B góc 600 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Câu 13: Trong mạch dao động điện từ LC, với cuộn dây có điện trở R Sự tắt dần nhanh hay chậm phụ thuộc vào A Độ tự cảm B Điện dung C C Điện trở R cuộn dâyD Tần số dao động riêng mạch Đáp án : C Câu 14: Trong kỹ thuật truyền thơng sóng điện từ, để trộn dao động âm dao động cao tần thành dao động cao tần biến điệu người ta phải A biến tần số dao động cao tần thành tần số dao động âm tần B biến tần số dao động âm tần thành tần số dao động cao tần C làm cho biên độ dao động cao tần biến đổi theo chu kì dao động âm tần D làm cho biên độ dao động âm tần biến đổi theo chu kì dao động cao tần Đáp án : C Câu 15: Khi đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch RLC dao động điện từ mạch A dao động tự B dao động tắt dần C dao động trì D dao động cưỡng Đáp án : D Câu 16: Chọn câu trả lởi khơng Tính chất sóng điện từ: A Truyền môi trường vật chất, kể chân khơng B Sóng điện từ mang lượng Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng C Là sóng ngang Tại điểm phương truyền sóng, vectơ E  B  v theo thứ tự tạo thành diện thuận D Tốc độ truyền chân không tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s Đáp án : B Câu 17: Trong thông tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn tín hiệu âm tần có tần số favới tín hiệu dao động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến ăngten phát biến thiên tuần hoàn với tần số A fa biên độ biên độ dao động cao tần B f biên độ biên độ dao động âm tần C f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số fa D fa biên độ biến thiên theo thời gian với tần số f Đáp án : C Câu 18: Một mạch dao động LC xạ sóng ngắn Để mạch xạ sóng trung phải A mắc nối tiếp thêm vào mạch cuộn dây cảm thích hợp B mắc song song thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp C mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trởthuần thích hợp D mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp Đáp án : B Câu 19: Sóng điện từ sau bị phản xạ mạnh tầng điện li truyền tới điểm mặt đất ? A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng dài D Sóng trung Đáp án : B Câu 20: Gọi k độcứng l xo, m khối lượng vật; L hệ số tự cảm cuộn dây, C điện dung tụ Hai đại lượng sau có chung đơn vị? A m/k L.C B m.k L/C C m/k L/C D m.k L.C Đáp án : A Câu 21: Sóng điện từ sóng học khơng có chung tính chất đây? A Phản xạ B Truyền chân không C Khúc xạ D Mang lượng Đáp án : B Câu 22: Một máy phát sóng điện từ phát sóng theo phương thẳng đứng hướng lên Biết điểm M phương truyền vào thời điểm t, vectơ cảm ứng từ cực đại hướng phía tây Vào thời điểm t vectơ cường độ điện trường đang: A Cực đại hướng phía bắc B Cực đại hướng phía nam Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Bằng D Cực đại hướng phía tây Đáp án : A Câu 23: Mạch chọn sóng dùng để thu sóng dài có cấu tạo gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Để mạch thu sóng trung ta cần phải: A tăng điện dung tụ điện C B Mắc nối tiếp thêm tụ điện khác với tụ điện có sẵn mạch C Mắc nối tiếp thêm cuộn cảm khác với cuộn cảm có sẵn mạch D Mắc song song thêm tụ điện khác với tụ điện có sẵn mạch Đáp án : B để từ thu sóng dài ta thu sóng trung => tổng điện dung sau phải nhỏ tổng điện dung trước => mắc nối tiếp C tổng cảm kháng sau phải nhỏ cảm kháng trước => mắc song song L đống thời Câu 24: Phát biểu sau sai nói lượng dao động điện từ tự (dao động riêng) mạch dao động điện từ LC không điện trở thuần? A Khi lượng điện trường giảm lượng từ trường tăng B Năng lượng điện từ mạch dao động tổng lượng điện trường tập trung tụ điện lượng từ trường tập trung cuộn cảm C Năng lượng từ trường cực đại lượng điện từ mạch dao động D Năng lượng điện trường lượng từ trường biến thiên điều h a với tần số nửa tần số cường độ d ng điện mạch Đáp án : D lượng điện trường lượng từ trường biến thiên với tần số gấp lần mạch dao động Câu 25: Trong mạch dao động LC có điện trở khơng thì: A lượng điện trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch B lượng điện trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch C lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì chu kì dao động riêng mạch D lượng từ trường tập trung tụ điện biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Đáp án : A mạch dao động LC có điện trở khơng mạch dao động tưởng, lượng điện trường tập trung tụ điện, lượng từ trường tập trung cuộn cảm biến thiên với chu kì nửa chu kì dao động riêng mạch Câu 26: Phát biểu sau không đúng? A Điện từ trường biển thiên theo thời gian lan truyền khơng gian dạng sóng Đó sóng điện từ B Sóng điện từ lan truyền với vận tốc lớn Trong chân khơng, vận tốc 3.108m/s C Sóng điện từ mang lượng Bước sóng nhỏ lượng sóng điện từ lớn D Sóng điện từ sóng ngang.Trong q trình lan truyền sóng điện từ điện trường biến thiên từ trường biến thiên dao động phương vng góc với phương truyền sóng Đáp án : D Sóng Điện Từ loại Sóng tạo từ hai sóng Sóng Điện E Sóng Từ B vng góc với vng góc với phương truyền sóng Câu 27: Trong thơng tin liên lạc sóng điện từ, sau trộn tín hiệu âm tần có tần số fa với tín hiệu dao động cao tần có tần số f (biến điệu biên độ) tín hiệu đưa đến ăngten phát bỉến thiên tuần hoàn với tần số A fa biên độ biên độ dao động cao tần B f biên độ biên độ dao động âm tần C f biên độ biến thiên theo thời gian với tần số fa D favà biên độ biến thiên theo thời gian với tần số f Đáp án : C Sóng biến điệu biên độ đưa dạng sóng điện từ cao tần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: Chọn câu trả lời khơng đúng? Tính chất sóng điện từ: A Là sóng ngang Tại điểm phương truyền sóng, vectơ E  B  v theo thứ tự tạo thành tam diện thuận B Sóng điện từ mang lượng Năng lượng sóng tỉ lệ với bước sóng, C Tốc độ truyền chân không tốc độ ánh sáng c = 3.108m/s D Truyền môi trường vật chất, kể chân khơng Đáp án : B Sóng điện từ mang lượng Năng lượng sóng tỉ lệ với bình phương biên độ sóng Câu 29: Một mạch dao động LC xạ sóng ngắn Để mạch xạ sóng trung phải A mắc song song thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp B mắc nối tiếp thêm vào mạch điện trở thích hợp C mắc nối tiếp thêm vào mạch tụ điệnđiện dung thích hợp D giảm độ tự cảm cuộn dây Đáp án : A Ta có:   2 c LC Do sóng ngắn chuyển thành sóng trung nên λ1 < λ2 => C1 < C2 L1 < L2 hay tổng điện dung sau phải lớn điện dung tụ lúc trước tổng độ tự cảm sau phải lớn độ tự cảm cuộn dây lúc trước đồng thời Nếu mắc song song: C = C1 + C2 +…+ Cn=> điện dung tăng, L = 1/L1 + 1/L2 + … + 1/Ln => độ tự cảm giảm Nếu mắc nối tiếp: C = 1/C1 + 1/C2 + … + 1/Cn => điện dung giảm, L = L1 + L2 + … + Ln => độ tự cảm tăng từ dựa vào đáp án ta chọn A Câu 30: Biến điệu sóng điện từ q trình: A Trộn sóng điện từ âm tần với sóng điện từ tần số cao B Khuếch đại độ sóng điện từ C Biến sóng điện từ tần số thấp thành sóng điện từ tần số cao D Biến đổi sóng thành sóng điện từ Đáp án : A Câu 31: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm tụ điện hiệu điện cực đại gi a hai tụ điện U0 liên hệ với cường độ d ng điện cực đại I0 biểu thức A U0 = I0 L C B U0 = I0 L C Qo I o /    C C C U0 = I0 L C D U0 = I0 LC Io L => U0 = I0 C C LC Câu 32: Sóng điện từ q trình lan truyền điện từ trường biến thiên, không gian Khi nói quan hệ gi a điện trường từ trường điện từ trường kết luận sau đúng? A Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động ngược pha B Tại điểm không gian, điện trường từ trường luôn dao động lệch pha π/2 C Vecto cường độ điện trường cảm ứng từ phương độ lớn D Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian với chu kì Đáp án : D A Sai Tại điểm không gian, điện trường từ trường ln ln dao động pha B Sai tương tự A C Vecto cường độ điện trường cảm ứng từ vng góc với D ĐÚng Câu 33: Khi mạch dao động lí tưởng (gồm cuộn cảm tụ điện) hoạt động mà khơng có tiêu hao lượng A thời điểm lượng điện trường mạch cực đại lượng từ trường mạch không Đáp án : A Ta có: U o  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B cường độ điện trường tụ điện tỉ lệ nghịch với điện tích tụ điện C thời điểm mạch có lượng điện trường D cảm ứng từ cuộn dây tỉ lệ nghịch với cường độ d ng điện qua cuộn dây Đáp án : A Trong mạch dao động LC lí tưởng thời điểm lượng điện trường mạch đạt cực đại, lượng từ trường mạch khơng Câu 34: Sóng điện từ A sóng dọc B khơng truyền chân khơng C khơng mang lượng D sóng ngang Đáp án : D Trong nhận xét có D : Sóng điện từ sóng ngang, c n lại sai Câu 35: Một mạch dao động LC có dao động điện từ tự với tần số góc ω Gọi q điện tích cực đại tụ điện Bỏ qua tiêu hao lượng mạch, cường độ d ng điện cực đại mạch A I0 = q0ω2 B I0 = q0 C I0 = q0ω D I0 = q0   Đáp án : C Điện tích mạch có dạng q = q0cos(ωt + φ) cường độ d ng điện có dạng i = q’(t) = q0ωq0sin(ωt + φ) Khi sin(ωt + φ) = 1, giá trị cực đại d ng điện mạch I0 = q0ω Câu 36: Trong mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L mắc nối tiếp với tụ điệnđiện dung C có dao động điện từ với tần số f Hệ thức f2 4 L 4 f A C = B C = C C = D C = 4 L f2 4 f L L 4 f L 2 LC Câu 37: Mạch dao động điện từ LC lí tưởng hoạt động Điện tích tụ điện A biến thiên theo hàm bậc thời gian B biến thiên theo hàm bậc hai thời gian C không thay đổi theo thời gian D biến thiên điều h a theo thời gian Đáp án : D Câu 38: Sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước : A tốc độ truyền sóng bước sóng giảm B tốc độ truyền sóng giảm, bước sóng tăng C tốc độ truyền sáng tăng, bước sóng giảm D tốc độ truyền sóng bước sóng tăng Đáp án : A Ta có sóng điện từ truyền từ khơng khí vào nước tốc độ truyền sóng giảm từ bước sóng λ = v.T giảm Câu 39: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ d ng điện mạch biến thiên điều h a theo thời gian B Năng lượng điện từ mạch biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Điện tích tụ điện biến thiên điều h a theo thời gian D Điện áp gi a hai tụ điện biến thiên điều h a theo thời gian Đáp án : B Năng lượng điện từ mạch LC lí tưởng khơng đổi theo thời gian Vậy phát biểu B sai Câu 40: Khi nói q trình lan truyền sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ lan truyền chân khơng B Sóng điện từ sóng ngang mang lượng C Véctơ cường độ điện trường E phương với véctơ cảm ứng từ B D Dao động điện trường từ trường điểm đồng pha Đáp án : C Khi sóng điện từ lan truyền phương vectơ cường độ điện trường E ln vng góc với vectơ cảm ứng từ B Vì kết luận C sai Câu 41: Khi nói sóng ngắn, phát biểu sau sai? A Sóng ngắn phản xạ tốt tầng điện li Đáp án : A Ta có tần số dao động : f = Suy C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Sóng ngắn khơng truyền chân khơng C Sóng ngắn phản xạ tốt mặt đất D Sóng ngắn có mang lượng Đáp án : B Sóng ngắn sóng điện từ có bước sóng nhỏ nên sóng ngắn truyền chân không Câu 42: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Khi mạch hoạt động, cường độ d ng điện cực đại mạch I0, hiệu điện cực đại gi a hai tụ điện U0 Hệ thức là: C C A U0 = I0 B I0 = U0 LC C I0 = U0 D U0 = I0 LC L L Đáp án : C Ta có: C Io = Qo.ω = CUo.(1/√LC) = Uo L Câu 43: Trong mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự với điện tích tụ điện có biểu thức Biểu thức cường độ d ng điện mạch q = 3.10-6cos2000t(C) Biểu thức cường độ d ng điện mạch  A i = 6cos(2000t - ) (mA) B i = 6cos(2000t + ) (mA)   C i = 6cos(2000t ) (A) D i = 6cos(2000t + ) (A) 2   Đáp án : B i = q' = -2000.3.10-6sin2000t = 0,006cos(2000t + ) (A) = 6cos(2000t + ) (mA) 2 Câu 44: Điều sau SAI nói nguyên tắc phát thu sóng điện từ ? A Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp máy phát dao động điều h a với ăngten B Dao động điện từ thu từ mạch chọn sóng dao động tự với tần số tần số riêng mạch C Để thu sóng điện từ người ta phối hợp ăngten với mạch dao động D Dao động điện từ thu từ mạch chọn sóng dao động cưỡng có tần số tần số sóng Đáp án : B Điều SAI nói nguyên tắc phát thu sóng điện từ : Dao động điện từ thu từ mạch chọn sóng dao động tự với tần số tần số riêng mạch Câu 45: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm tụ điện hiệu điện cực đại gi a hai tụ điện U0C liên hệ với cường độ d ng điện cực đại I0 biểu thức : L L L I0 C U0C = D U0C = I0 C  C C Đáp án : B Hiệu điện cực đại gi a hai tụ điện U0C liên hệ với cường độ d ng điện cực đại I0bởi biểu L thức : U0C = I0 C Câu 46: Sự tương tự gi a dao động điện từ với dao động lắc l xo Điện tích tụ điện tương tự với li độ cầu Cường độ d ng điện tương tự với vận tốc cầu Năng lượng điện trường tương tự với động cầu Năng lượng từ trường tương tự với l xo Độ tự cảm cuộn cảm tương tự với khối lượng cầu Điện dung tụ điện tương tự với độ cứng l xo A (1), (3) (4) B (1) , (2) (5) C (4) , (5) (6) D (2) , (5) Đáp án : B Câu 47: Để hiệu ứng Dopler xuất điều kiện cần đủ là: A nguồn âm máy thu chuyển động ngược chiều B máy thu chuyển động nguồn âm đứng yên C máy thu đứng yên nguồn âm chuyển động D nguồn âm máy thu chuyển động tương A U0C = B U0C = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Để hiệu ứng Dopler xuất điều kiện cần đủ : nguồn âm máy thu chuyển động tương Câu 48: Mạch cộng hưởng dùng để thu sóng trung Để mạch thu sóng dài cần phải A tăng điện dung cho tụ điện B nối tụ điện nối tiếp vào tụ có sẵn mạch C mát hóa hay nối đất ăng –ten D giảm số v ng dây cuộn cảm L Đáp án : A   2 LC để bắt sóng dài, nghĩa  tăng ta phải tìm cách tăng L C Mạch cộng hưởng dùng để thu sóng trung Để mạch thu sóng dài cần phải tăng điện dung cho tụ điện Câu 49: Phát biểu sau sai nói sóng vơ tuyến? A Sóng trung truyền xa mặt đất vào ban đêm B Sóng dài thường dùng thơng tin nước C Sóng ngắn dùng thơng tin vũ trụ truyền xa D Sóng cực ngắn phải cần trạm trung chuyển mặt đất hay vệ tinh để truyền xa mặt đất Đáp án : C Phát biểu sai : Sóng ngắn dùng thơng tin vũ trụ truyền xa Câu 50: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 hiệu điện cực đại gi a hai đầu tụ điện cường độ d ng điện cực đại mạch I0 L C A U0 = I0 B U0 = C U0 = I0 D U0 = I0√LC C L LC Đáp án : A Câu 51: Mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C, cuộn cảm có độ tự cảm L Trong mạch có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại gi a hai tụ điện U0 Năng lượng điện từ mạch U2 1 A LC2 B CUo2 C CL2 D √LC 2 2 Đáp án : B Câu 52: Tìm nhận xét Sai thu phát sóng điện từ A Sự trì dao động máy phát dao động tranzito tương tự trì dao động lắc đồng hồ lắc B Muốn sóng điện từ xạ, phải dung mạch dao động LC hở tức cuộn L tụ C mắc với c n hai đầu để hở C Để phát sóng điện từ, người ta mắc phối hợp máy phát dao động điều h a với ăng ten D Để thu sóng điện từ, người ta mắc phối hợp ăng ten với mạch dao độngtụ điệnđiện dung C điều chinh để tạo cộng hưởng tần số sóng cần thu Đáp án : B Nhận xét Sai thu phát sóng điện từ : Muốn sóng điện từ xạ, phải dung mạch dao động LC hở tức cuộn L tụ C mắc với c n hai đầu để hở Câu 53: Sóng vơ tuyến có bước sóng nằm miền A từ hàng trăm đến hàng nghìn mét B từ vài vạn nm đến vài chục vạn nm C từ vài ngàn nm đến vài chục ngàn nm D từ vài chục nm đến vài trăm nm Đáp án : A Sóng vơ tuyến có bước sóng nằm miền từ hàng trăm đến hàng nghìn mét Câu 54: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng từ trường tập trung tụ điện B lượng điện từ mạch bảo toàn C lượng điện trường tập trung cuộn cảm D lượng điện trường lượng từ trường không đổi Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 55: Dao động tự dao động A Không chịu tác dụng ngoại lực B Có vị chu kì phụ thuộc vào đặc tính hệ C Có chu kì xác định ln khơng đổi D Có chu kì phụ thuộc vào đặc tính hệ mà khơng phụ thuộc vào yếu tố bên Đáp án : D Dao động tự dao động có chu kì phụ thuộc vào đặc tính hệ mà khơng phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 56: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại gi a hai tụ; u i điện áp gi a hai tụ cường độ d ng điện mạch thời điểm t Hệ thức C A i2 = LC (U02 - u2) B i2 = (U02 - u2) L L C i2 = LC(U02 - u2) D i2 = (U02 - u2) C Đáp án : B Câu 57: Sóng điện từ A có thành phần điện trường thành phần từ trường điểm dao động phương B điện từ trường lan truyền khơng gian C sóng dọc sóng ngang D khơng truyền chân khơng Đáp án : B Câu 58: Trong sơ đồ khối máy phát dùng sóng vơ tuyến khơng có phận đây? A Mạch biến điệu B Mạch tách sóng C Mạch khuếch đại D Anten Đáp án : B Câu 59: Dao động điện từ mạch LC tạo thành tượng A tỏa nhiệt Jun-Lenxơ B cộng hưởng điện C tự cảm D truyền sóng điện từ Đáp án : C Dao động điện từ mạch LC tạo thành tượng tự cảm Câu 60: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điệnđiện dung thay đổi từ C1 đến C2 Mạch dao động có chu kì dao động riêng thay đổi A từ 4π LC1 đến 4π LC2 B từ LC1 đến LC2 C từ đến D từ 2π LC1 đến 2π LC2 Đáp án : D Chu kỳ dao động riêng mạch dao động điện từ LC T  2 LC Vậy điện dung thay đổi từ C1 đến C2 chu kỳ dao động riêng thay đổi dược từ 2 LCI đến 2 LC2 Câu 61: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng từ C Sóng điện từ lan truyền chân khơng D Sóng điện từ sóng ngang Đáp án : A sóng điện từ lan truyền ,vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng ứng từ chúng vng góc với phương truyền sóng vif kết luận A sai Câu 62: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, điện tích tụ điện cường độ d ng điện qua cuộn cảm biến thiên điều h a theo thời gian A với biên độ B với tần số C pha D ngược pha Đáp án : B ta biết điện tích biến thiên điều h a Description : Description :  q  Qcost d ng điện dq   Qsint rõ ràng i q biên thiên tần số lệch pha biến thiên điều h a i  dt có đáp án B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 63: Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Cường độ d ng điện qua cuộn cảm hiệu điện gi a hai tụ điện biến thiên điều hoà theo thời gian với tần số D Điện tích tụ điện cường độ d ng điện mạch biến thiên điều h a theo thời gian lệch  pha Đáp án : A lượng từ trường lượng điện từ trường mạch bieens đổi ngược pha nhau,nghĩa tăng giảm ngược nhau.vậy phát biểu sai là:năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Câu 64: Một mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L khơng đổi tụ điệnđiện dung C thay đổi Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 tần số dao động riêng mạch f1 Để tần số dao động riêng mạch √5 f1 phải điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C C A B 5C1 C √5C1 D 5 Đáp án : A Ta có tần số: f1  (1) 2 LC1 Khi tần số : f  f1  2 LC2 (2) C2 C C 1     C2  C1 C1 5 Câu 65: Một mạch dao động điện từ lí tưởng có dao động điện từ tự Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện cực đại Sau khoảng thời gian ngắn Δt điện tích tụ nửa giá trị cực đại Chu kì dao động riêng mạch dao động A 12Δt B 6Δt C 3Δt D 4Δt Đáp án : B 2 Ta có điện tích t  q  Q0 nên phương trình dao động điện tích q  Q0 cos t  Q0 cos t T Q Q 2 t t q    Q0cos 2 T 2 2  cos t   t   T  6t T T Câu 66: Mạch biến điệu dùng để làm Chọn câu đúng: A Khuếch đại dao động điện từ cao tần B Trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần C Tạo sóng điện từ cao tần D Tạo dao động điện từ tần số âm Đáp án : B Mạch biến điệu dùng để trộn sóng điện từ tần số âm với sóng điện từ cao tần Câu 67: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự do, cường độ d ng điện mạch hiệu điện gi a hai tụ điện lệch pha góc Từ (1) (2) suy  Đáp án : C A B π C  D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 68: Trong mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C cuộn cảm có độ tự cảm L, có dao động điện từ tự Biết hiệu điện cực đại gi a hai tụ U0 Khi hiệu điện gi a hai U tụ cường độ d ng điện mạch có độ lớn U U U U 3L 5C 3C 5L A B C D C L L C 2 2 Đáp án : D Câu 69: Sóng điện từ sóng ánh sáng khác A bước sóng B giao thoa sóng C vận tốc truyền sóng chân khơng D tự truyền mà không cần biến dạng môi trường đàn hồi Đáp án : D Sóng điện từ sóng ánh sáng khác tự truyền mà không cần biến dạng môi trường đàn hồi Câu 70: Khi nói điện từ trường, phát biểu sau sai? A Nếu nơi có từtrường biến thiên theo thời gian xuất điện trường xoáy B Điện trường từtrường hai mặt thể khác trường gọi điện từ trường C Trong trình lan truyền điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ điểm ln vng góc với D Điện từ trường không lan truyền điện môi Đáp án : D Câu 71: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Trong sóng điện từ dao động điện trường từ trường điểm đồng pha với B Sóng điện từ sóng ngang nên truyền chất rắn C Khi sóng điện từ gặp mặt phân cách gi a hai mơi trường bị phản xạ khúc xạ D Sóng điện từ truyền chân khơng Đáp án : B Sóng điện từ truyền mơi trường vật chất khí ,rắn ,lỏng chân khơng B câu sai Câu 72: Trong sóng điện từ, dao động điện trường từ trường điểm luôn A ngược pha B lệch pha   C lệch pha D đồng pha Đáp án : D Câu 73: Mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0 hiệu điện cực đại gi a hai tụ I0 cường độ d ng điện cực đại mạch Hệ thức C C C C A I0 = U0 B U0 = I0 C U0 = I0 D I0 = U0 L L 2L 2L Đáp án : D Câu 74: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện Q0 cường độ d ng điện cực đại mạch I0 Tần số dao động tính theo công thức I0 Q0 A f = B f = 2πLC C f D f = 2 Q0 2 I 2 LC Đáp án : A Câu 75: Một mạch dao động lí tưởng có dao động điện từ tự với chu kì dao động T Tại thời điểm t = 0, điện tích tụ điện đạt giá trị cực đại Điện tích tụ thời điểm (kể từ t = 0) T T T T A B C D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Câu 76: Tại Hà Nội, máy phát sóng điện từ Xét phương truyền có phương thẳng đứng hướng lên Vào thời điểm t, điểm M phương truyền, vectơ cảm ứng từ có độ lớn cực đại hướng phía Nam Khi vectơ cường độ điện trường có A độ lớn cực đại hướng phía Tây B độ lớn cực đại hướng vềphía Đơng C độ lớn cực đại hướng phía Bắc D độ lớn khơng Đáp án : A Câu 77: Khi nói sóng điện từ, phát biểu sau sai? A Sóng điện từ mang lượng B Sóng điện từ sóng ngang C Sóng điện từ tuân theo quy luật giao thoa, nhiễu xạ D Sóng điện từ khơng truyền chân không Đáp án : D Câu 78: Trong mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự A lượng điện trường tập trung cuộn cảm B lượng từ trường tập trung tụ điện C lượng điện từ mạch bảo toàn D lượng điện trường lượng từ trường không đổi Đáp án : C Câu 79: Một mạch dao động LC lí tưởng có dao động điện từ tự với tần số f Biết giá trị cực đại cường độ d ng điện mạch I0 giá trị cực đại điện tích tụ điện q0 Giá trị f xác định biểu thức q I q I A B C D 2 I 2q0  I0 2 q0 Đáp án : D ta có I / q0    2f nên f = I / (2q0 ) Câu 80: Trong sơ đồ khối máy phát máy thu vô tuyến, phận khuếch đại A máy phát máy thu khuếch đại cao tần B máy phát khuếch đại âm tần, c n máy thu khuếch đại cao tần C máy phát khuếch đại cao tần, c n máy thu khuếch đại âm tần D máy phát máy thu khuếch đại âm tần Đáp án : C Trong sơ đồ khối máy phát máy thu vô tuyến, phận khuếch đại máy phát khuếch đại cao tần, c n máy thu khuếch đại âm tần Câu 81: Phát biểu sai nói thuyết điện từ Mắc-xoen A D ng điện dịch gây biến thiên điện trường tụ điện B Khơng có tồn riêng biệt điện trường từ trường C Từ trường biến thiên nhanh cường độ d ng điện xốy lớn D Điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất từ trường Đáp án : A D ng điện dịch gây biến thiên điện trường tụ điện phát biểu sai nói thuyết điện tử Mắc-xoen Câu 82: Khi phân tích tượng cảm ứng điện từ, người ta phát ra: A điện trường xoáy B từ trường xoáy C điện từ trường D điện trường Đáp án : A Khi phân tích tượng cảm ứng điện từ, người ta phát ra: điện trường xoáy Câu 83: Phát biểu sau sai điện trường? A Một điện trường biến thiên điều h a theo thời gian sinh từ trường điểm lân cận B Điện từ trường lan truyền không gian dạng sóng điện từ, khơng lan truyền chân không C Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy điểm lân cận D Trong điện từ trường, vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln vng góc với Đáp án : B Cấu sai điện từ trường lan truyền chân không Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 84: Phát biểu sau Sai nói điện từ trường: A Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy B Từ trường xoáy từ trường mà đường cảm ứng từ bao quanh đường sức điện trường C Điện trường xoáy điện trường mà đường sức nh ng đường cong khơng khép kín D Khi từ trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy Đáp án : C Câu sai điện trường xốy có đường sức nh ng đường cong khép kín Câu 85: Chọn phát biểu sai tương ứng gi a đại lượng dao động điện từ va dao động lắc l xo A Hệ số tự cảm L tương ứng với khối lượng m B Điện dung tụ C tương ưng với độ cứng l xo k C Cường độ d ng điện I tương ứng với tốc độ v D Điện tích tụ q tương ứng với li độ x Đáp án : B Điện dung tụ C tương ứng với độ cứng l xo k Câu 86: Phát biểu sau không đúng? Khi từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường A Xốy B Mà tồn dây dẫn C Mà đường sức nh ng đường cong khép kín bao quanh đường cảm ứng từ D Cảm ứng từtự tồn khơng gian Đáp án : B Phát biểu sai từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xốy biến thiên vùng khơng gian Câu 87: Phát biểu sau sai nói thu phát sóng điện từ A Để thu sóng điện từ phải mắc phối hợp với ăngten với mạch dao động LC B Để phát sóng điện từ phải mắc phối hợp với máy phát dao động điều h a với ăngten C Ăngten máy thu thu sóng có tần số xác định D Nếu tần số riêng mạch chọn sóng máy thu điều chỉnh đến giá trị f, máy thu bắt sóng có tần số f Đáp án : C Câu sai ăngten máy thu thu sóng có tần số khác ta có lắp tụ điện xoay Câu 88: Phát biểu sau sai nói điện từ trường? A Điện trường xốy điện trường có đường sức từ nh ng đường cong kín B Khi từ trường biến thiên thiên theo thời gian , sinh điện trường xoáy C Điện trường xoáy điện trường có đường sức nh ng đường cong khơng kín D Khi điện trường biến thiên sinh từ trường xoáy Đáp án : C Câu sai điện trường xốy có đường sức nh ng đường cong khép kín Câu 89: Cho loại d ng điện xoay chiều chạy qua đoạn dây dẫn thẳng kim loại, xung quanh dây dẫn tồn tại: A Điện trường tĩnh B Điện từ trường C Từ trường D Cả điện trường từ trường không biến thiên theo thời gian Đáp án : B Cho d ng điện xoay chiều chạy qua dây dẫn thẳng kim loại xung quanh dây dẫn tồn điện từ trường Câu 90: Phát biểu sau sai nói sóng điện từ? A Sóng điện từ sóng ngang B Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường ln vng góc với vectơ cảm ứng từ C Khi sóng điện từ lan truyền, vectơ cường độ điện trường phương với vectơ cảm ứng từ D Sóng điện từ lan truyền chân khơng Đáp án : C Câu sai sóng điện từ lan truyền , vectơ cường độ điện trường vectơ cảm ứng từ ln vng góc với phương truyền sóng Câu 91: Chọn câu sai : Sóng điện từ: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A phản xạ mặt kim loại B giống tính chất sóng học C có vận tốc 300.000 km/h D giao thoa với Đáp án : C Sóng điện từ có tính chất giống sóng học : chúng phản xạ mặt kim loại , khúc xạ chúng giao thoa với Vận tốc truyền sóng điện từ chân khơng vận tốc ánh sáng v = c = 3.108 m/s Câu 92: Một mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung C = 100pF cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 100mH Tụ tích điện đến hiệu điện U = 12V, sau tụ phóng điện mạch Cho π2 = 10, gốc thời gian lúc d ng điện đạt cực đại Biểu thức mô tả lượng từ mạch là:  A WL = 1,44sin2(105πt) (nJ) B WL = 7,2sin2 (105πt - ) (nJ)   C WL = 1,44cos2 (105πt - ) (nJ) D WL = 7,2cos2 (105πt - ) (nJ) 2 Đáp án : B Chọn gốc thời gian mà d ng điện cực đại, biểu thức i: i = Qo.ωcos(ωt ) (A) Ta có: ω = = 105π rad/s; Qo = C Uo = 100.10-12.12 = 1,2.10-9 (C) LC Do đó: i = 1,2π.10-4cos(105πt) (A) Mà WL = ½ L.i2 = ½ 100.10-3.( 1,2π.10-4cos(105πt) )2 = 7,2.10-9cos2(105πt) (J)  =>WL = 7,2 cos2(105πt) (nJ) = 7,2sin2 (105πt - ) (nJ) Câu 93: Cho mạch LC dao động với chu kì T = 40 ms Năng lượng từ trường tức thời cuộn dây cảm L biến thiên điều hồ với chu kì T’ có giá trị bằng: A 80 ms B 20 ms C 40 ms D 10 ms Đáp án : B Năng lượng từ trường tức thời cuộn dây cảm L biến thiên điều hồ với chu kì T’ có giá trị 1/2 chu kì mạch LC => T' = T/2 = 40/2 = 20 ms Câu 94: Trong thông tin vũ trụ người ta thường dùng sóng: A Vơ tuyến cực dài lượng sóng lớn B Sóng trung bị tầng điện li phản xạ C Vơ tuyến cực ngắn có lượng lớn D Sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ Đáp án : C Chỉ có sóng cực ngắn không bị tầng điện li phản xạ, c n sóng dài, sóng trung, sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ mạnh Câu 95: Kết luận sau so sánh sóng điện từ sóng học? A Chúng có khả phản xạ giao thoa với B Cả hai loại sóng sóng ngang C Bước sóng sóng điện từ lớn sóng vận tốc truyền sóng điện từ lớn D Vận tốc truyền hai loại phụ thuộc vào tính đàn hồi mơi trường Đáp án : A Nhận xét đáp án: A Đúng sóng điện từ sóng học phản xạ giao thoa với B Sai sóng học c n sóng dọc C Sai D Sai Câu 96: Trong mạch dao động LC cường độ d ng điện mạch điện tích tụ điện dao động điều h a: A Cùng pha B Ngược pha C Lệch pha π/2 D Lệch pha π/4 Đáp án : C Trong mạch dao động LC cường độ d ng điện mạch điện tích tụ điện dao động điều h a lệch pha π/2 Câu 97: Chọn phát biểu sai Sóng vơ tuyến cực ngắn A Ít bị tầng điện li hấp thụ phản xạ B Có khả truyền xa theo đường thẳng C Được dùng thông tin vũ trụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Không dùng vơ tuyến truyền Đáp án : D Sóng vô tuyến cực ngắn dùng vô tuyến truyền (sóng FM) Câu 98: Trong q trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B vecto điện trường E A Dao động vuông pha B Dao động pha C Dao động phương với phương truyền sóng D Cùng phương vng góc với phương truyền sóng Đáp án : B Trong trình lan truyền sóng điện từ, vecto cảm ứng từ B vecto điện trường E dao động pha Câu 99: Chọn phát biểu sai: A Mạch dao động LC hoạt động dựa tượng tự cảm B Trong mạch LC lượng điện trường tập trung cuộn cảm C Trong sóng điện từ, điện trường từ trường đồng pha với D Dao động mạch LC nhà máy phát dao động điều h a dùng tranzito dao động trì Đáp án : B Trong mạch LC lượng điện trường tập trung tụ điện Câu 100: Ánh sáng có chất điện từ A Khi ánh sáng có bước sóng λ ngắn B Khi ánh sáng có bước sóng λ dài C Khi ánh sáng có bước sóng λ trung bình D Với bước sóng λ Đáp án : D Ánh sáng có chất điện từ với bước sóng λ Câu 101: Chọn phát biểu sai: A Sóng vơ tuyến có bước sóng vài km dùng thông tin liên lạc nước B Sóng mang sóng vơ tuyến có tần số lớn C Nguyên tắc thu sóng điện từ dựa vào tượng cộng hưởng điện từ D Sự phát sóng điện từ không dựa vào tượng công hưởng điện từ Đáp án : D Sự phát sóng điện từ không dựa vào tượng công hưởng điện từ Câu 102: Trong mạch dao động điện từ, d ng điện mạch có đặc điểm sau đây? A Cường độ lớn B Tần số lớn C Chu kì lớn D Năng lượng lớn Đáp án : B Trong mạch dao động điện từ, d ng điện mạch có đặc điểm tần số lớn Câu 103: Mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 25pF cuộn dây có độ tự cảm 27 µH sóng điện từ mạch phát thuộc vùng thang sóng vơ tuyến A Sóng cực ngắn B Sóng ngắn C Sóng trung D Sóng dài Đáp án : B Bước sóng sóng điện từ   2 c LC  48,97(m) => Thuộc loại sóng ngắn Câu 104: Sóng sau khơng sóng điện từ A Sóng phát từ l vi sóng B Sóng phát từ anten đài phát C Sóng phát từ loa phóng D Sóng phát từ anten đài truyền hình Đáp án : C A Sóng phát từ l vi sóng, phần lớn xạ hang ngoại nên chắn sóng điện từ B Sóng phát từ anten đài phát sóng điện từ cao tần C Sóng phát từ loa phóng sóng âm, khơng phải sóng điện từ D Sóng phát từ anten đài truyền hình, tương tự B sóng điện từ Câu 105: Chọn phát biểu sai thang sóng điện từ A Các sóng có bước sóng ngắn dễ làm phát quang chất gây ion hóa chất khí B Các sóng có tần số nhỏ dễ quan sát tượng giao thoa chúng C Các sóng có bước sóng ngắn dễ tác dụng lên kính ảnh D Các sóng có tần số nhỏ tính đâm xun mạnh Đáp án : D Phát biểu sai thang sóng điện từ sóng có tần số nhỏ tính đâm xuyên mạnh Câu 106: Nếu đưa lõi sắt non vào l ng cuộn cảm chu kì dao động điện từ thay đổi nào? A Khơng đổi B Giảm C Tăng lên D Có thể tăng giảm Đáp án : C Nếu đưa lõi sắt non vào l ng cuộn cảm chu kì dao động điện từ tăng lên Câu 107: Sóng điện từ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Dao động điện trường pha với dao động từ trường B Dao động từ trường trễ pha π/2 so với dao động điện trường C Dao động từ trường trễ pha π so với dao động điện trường D Tại điểm phương truyền dao động điện trường E pha với dao động cảm ứng từ B Đáp án : B Sóng điện từ dao động từ trường trễ pha π/2 so với dao động điện trường Câu 108: Chỉ câu phát biểu SAI: Xug quanh điện tích dao động A Có điện trường B Có từ trường C Có điện từ trường D Khơng có trường Đáp án : D Xug quanh điện tích dao động khơng có trường Câu 109: Tìm câu SAI A Điện trường từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên B Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động C Điện trường tác dụng lên điện tích đứng yên D Điện từ trường tác dụng lên điện tích chuyển động Đáp án : A Câu sai điện trường từ trường tác dụng lực lên điện tích đứng yên Câu 110: Một d ng điện chiều không đổi chạy dây kim loại thẳng Xung quanh dây dẫn A Có điện trường B Có từ trường C Có điện từ trường D Khơng có trường Đáp án : B Xung quanh dây dẫn có từ trường Câu 111: Dao động điện từ cần khuếch đại vì: A Cần tăng lượng sóng trước phát xa B Tránh tắt dần điện trở mạch C Dao động điện từ dao động tắt dần D Máy thu cần tín hiệu rõ Đáp án : A Câu 112: Tìm câu SAI câu A Sóng vơ tuyến điện có tần số cao gặp tầng điện li bị hấp thụ gần hết nên khơng thể truyền xa B Sóng vơ tuyến truyền truyền hình bị phản xạ liên tiếp tầng điện li bề mặt Trái Đất nên truyền xa C Các sóng điện từ có bước sóng cực ngắn truyền xa có lượng lớn D Sóng điện từ phản xạ, khúc xạ, nhiễu xạ, giao thoa giống sóng học sóng ánh sáng Đáp án : A A Sóng điện từ truyền không gian với vận tốc v=c ánh sáng theo hướng vng góc với véc tơ cường độ điện trường E vecto cảm ứng từ B điểm B Véc tơ cường độ điện trường E vecto cảm ứng từ B điểm không gian ln ln biến thiên pha C Sóng điện từ sóng ngang truyền chân khơng mơi trường rắn, lỏng, khí với vận tốc truyền ánh sáng môi trường D Sóng điện từ điểm khơng gian có vecto cường độ điện trường E vecto cảm ứng điện từ B vng góc với Các vecto biến thiên với tần số vuông pha với Đáp án : D Câu 114: đâu có xuất điện từ trường? A Xung quanh điện tích đứng yên B Xung quanh chỗ có tia lửa điện C Xung quanh ống dẫn điện D Xung quanh d ng điện không đổi Đáp án : B Câu 115: Cho mạch dao động gồm cuộn cảm mắc nối tiếp với tụ điện C1 mạch thu sóng điện từ có bước sóng 1 , thay tụ tụ C2 mạch thu sóng điện từ có 2 Nếu mắc đồng thời Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 hai tụ nối tiếp với mắc vào cuộn cảm mạch thu sóng có bước sóng  xác định công thức A  2  12  22 B   12  22 C   12 D   (1  2 ) Đáp án : A Câu 116: Chọn câu ĐÚNG câu đây: A Dao động điện từ máy phát dao động điều h a vớ tần số tần số riêng mahcj dao động LC B Máy phát dao động điều h a hệ dao động điện từ cưỡng nên dao động điện từ có tần số khác tần số riêng mạch dao động C Trong máy phát dao động điều h a dùng tranzito dao động điện từ có biên độ giảm dần theo thời gian D Trong máy phát dao động điều h a phần lượng nhận từ nguồn điện chu kì phải lớn phần lượng hao phí tỏa nhiệt trì dao động điện từ Đáp án : A Câu 117: Phát biểu sau điện từ trường A Điện tích dao động khơng thể xạ sóng điện từ khơng gian B Điện trường điện tích điểm dao động lan truyền khơng gian dạng sóng C Tốc độ sóng điện từ chân khơng nhỏ tốc độ ánh sáng chân không D Điện tích dao động xạ khơng gian sóng điện từ với tần số nửa tần số dao động Đáp án : B A Sai điện tích dao động gây biến thiên điện trường, nên làm xuất từ trường biến thiên Như xạ sóng điện từ lan truyền khơng gian B Đúng điện trường điện tích điểm dao động truyền khơng gian dạng sóng C Sai tốc độ sóng điện từ chân khơng tốc độ ánh sáng chân khơng D Sai điện tích dao động xạ khơng gian sóng điện từu với tần số tần số dao động Câu 118: Chọn câu kết luận câu A Năng lượng điện trường tụ điệntại thời điểm t tính bởi: Wd  Q0 sin2 / 2C Trong Q0 điện tích ban đầu tụ điện sau tích điện B Năng lượng từ trường cuộn cảm thời điểm t tính bởi: Wt  Lw2 eQ o2 cost Trong Q0 điện tích ban đầu tụ điện sau tích điện C Tại thời điểm, tổng lượng điện trường lượng từ trường mạch dao động không thay đổi Năng lượng mạch dao động bảo toàn cosddooj lớn: W  Wd  Wt  Q02 / LC D Khi cuộn cảm có điện trở đáng kể phần lượng ban đầu bị chuyển hóa thành nội nên dao động tắt dần, có biên độ tần số dao động giảm dần theo thời gian Đáp án : A Điện tích Q tụ điện biến thiên theo hàm: q  Q0 sint Hiệu điện tức thời hai đầu tụ là: u  q / C  Q0 sint / C là: U d  q.u /  Q02 sint / C Câu 119: Kết luận tồn sóng điện từ rút từ A Lí thuyết Macxell B Thí nghiệm Hertz C Công thức Kelvin D Định luật bảo toàn lượng Đáp án : A Câu 120: Một sở để khẳng định ánh sáng sóng điện từ A Ánh sáng có màu sắc B Tốc độ ánh sáng chân không ≈ 3.108 m/s C Tần số ánh sáng lớn D Ánh sáng tác dụng lên phim ảnh Đáp án : B Một sở để khẳng định ánh sáng sóng điện từ tốc độ ánh sáng chân không ≈ 3.108 m/s Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 121: Chọn câu SAI kết luận dao động điện từ mạch dao động A Tần số mạch ω= phụ thuộc đặc tính mạch LC B Năng lượng điện trường biến thiên với tần số gấp hai lần tần số mạch dao động C Điện tích tụ điện mạch dao động biến thiên tuần hoàn sớm pha cường độ d ng điện góc π/2 D Tại thời điểm lượng dao động mạch bảo toàn Đáp án : C Câu SAI kết luận dao động điện từ mạch dao động điện tích tụ điện mạch dao động biến thiên tuần hoàn sớm pha cường độ d ng điện góc π/2 Câu 122: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng sau A Hiện tượng từ hóa B Hiện tượng công hưởng điện C Hiện tượng cảm ứng điện từ D Hiện tượng tự cảm Đáp án : D Câu 123: Hiện tượng giao thoa nhiễu xạ hai tượng đặc trưng cho A Quá trình sóng B Q trình tán sắc C Q trình tương tác dao động D Quá trình tán xạ Đáp án : A Hiện tượng giao thoa nhiễu xạ hai tượng đặc trưng cho q trình sóng Câu 124: Vận tốc lan truyền sóng điện từ: A Khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng, phụ thuộc vào tần số B Phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng, khơng phụ thuộc vào tần số C Khơng phụ thuộc vào mơi trường tần số D Phụ thuộc vào môi trường tần số Đáp án : B Câu 125: Nhận định sau ĐÚNG? A Tại điểm phương truyền, véctơ điện trường E từ trường B ln vng góc với hai vng góc với phương truyền B E Có thể hướng theo phương truyền sóng véctơ B vng góc với E C B hướng theo phương truyền sóng véctơ E vng góc với B D Trong q trình lan truyền sóng điện từ, hai véctơ B E hướng cố định Đáp án : A Câu 126: Tìm phát biểu SAI sóng vơ tuyến A Sóng dài bị nước hấp thụ, dùng để thơng tin nước B Sóng dài có tần số lớn sóng ngắn C Sóng ngắn tầng điện li mặt đất phản xạ nhiều lần nên truyền điểm mặt đất D Sóng cực ngắn không bị tầng điện li hấp thụ phản xạ dùng thông tin vũ trụ Đáp án : B Câu 127: Cho sóng điện từ có tần số f = 3MHz Sóng điện từ thuộc dải? A Sóng cực ngắn B Sóng dài C Sóng ngắn D Sóng trung Đáp án : D Câu 128: Bức xạ tử ngoại xạ điện từ: A Có bước sóng nhỏ bước song tia x B Có tần số thấp so với xạ hồng ngoại C Có tần số lớn so với ánh sáng nhìn thấy D Có bước sóng lớn bước sóng xạ tím Đáp án : C Câu 129: Sóng điện từ A sóng học B sóng dọc lan truyền chân khơng C sóng ngang lan truyền môi trường, kể chân không D lan truyền chất khí bị phản xạ từ mặt phẳng kim loại Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C Câu 130: Chọn kết luận ĐÚNG câu sau: A Cường độ d ng điện mạch dao động mạch điện xoay chiều có C L biến thiên theo hàm điều h a có dạng i = I0sin(ωt + α) với tần số góc ω = 1/(CL)1/2 B Dao động điện tích mạch L – C có nguồn xoay chiều dao động điện cưỡng trì Dao động điện tích mạch dao động dao động điện từ tự tắt dần C Mạch dao động mạch gồm tụ điện C, cuộn cảm L (có r nhỏ), nguồn điện chiều D Từ phương trình e = -Lq’’, e = q/C u = e = (R+r)I suy sau tụ C điện tích có điện tích Q0 điện tích mạch LC biến thiên theo hàm q =Q0sin(ωt + α) với ω = 1/LC Đáp án : B Câu 131: Năng lượng mạch dao động đại lượng A không đổi tỉ lệ với bình phương tần số riêng mạch B biến đổi tuyến tính theo thời gian C biến đổi điều h a với tần số góc   LC D Được mô tả theo định luật hàm sin Đáp án : A Câu 132: hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng A từ hóa B tự cảm C cộng hưởng điện D cảm ứng điện từ Đáp án : B Câu 133: Vận tốc lan truyền sóng điện từ A không phụ thuộc vào môi trường truyền sóng, phụ thuộc vào tần số B phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng, khơng phụ thuộc vào tần số C khơng phụ thuộc vào mơi trường truyền sóng tần số D phụ thuộc vào môi trường tần số Đáp án : D Câu 134: Chọn câu ĐÚNG câu đây: A Suất điện động cảm ứng tạo nên ăng-ten (hay mạch chọn sóng) máy thu tỉ lệ với tần số sóng điện từ B Sau chọn sóng, khuếch đại cao tần, tách dao động âm tần khỏi dao động cao tần, khuếch đại âm tần đưa loa loa phát âm đài phát C Để phát thu sóng điện từ tốt, ăng-ten phải có kích thước xác định thật xác cho tần số riêng ăng-ten tần số sóng phát D Để biến điệu biên độ sóng cao tần, người ta cho hiệu điện biến thiên theo tần số âm biến thiên theo tần số cao vào đoạn mạch gi a cực gốc cực góp tranzito Đáp án : A Câu 135: Phát biểu sau sai nói điện từ trường A Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh điện trường xốy B Điện trường xốy điện trường có đường sức nh ng đường cong khơng kín C Khi điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường xoáy D Điện trường xoáy điện trường có đường sức nh ng đường cong khép kín Đáp án : B A Sai điện trường biến thiên theo thời gian, sinh từ trường, từ trường biến thiên lại sinh điện trường xốy B Đúng điện trường xốy điện trường có đường sức nh ng đường cong khép kín => phát biểu B sai C Sai tương tự câu A D Điện trường xốy điện trường có đường sức nh ng đường cong khép kín, phát biểu Câu 136: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động A Hiện tượng cộng hưởng xảy mạch dao động B Hiện tượng cảm ứng điện từ C Hiện tượng tự cảm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Nguồn điện không đổi tích điện cho tụ điện Đáp án : C A Sai hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng cộng hưởng xảy mạch dao động B Sai hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng cảm ứng điện từ C Đúng hình thành dao động điện từ tự mạch dao động tượng tự cảm D Sai hình thành dao động điện từ tự mạch dao động khơng phải nguồn điện khơng đổi tích điện cho tụ điện Câu 137: Mạch dao động điện từ tự thời điểm t=0, hiệu điện gi a hai tụ u = Uo/2 giảm Sau khoảng thời gian ngắn Δt = 2.10-6 s hiệu điện gi a hai tụ đạt giá trị cực đại Tần số riêng mạch dao động A 3.106 Hz B 6.106 Hz C 106 /6 Hz D 106 /3 Hz Đáp án : C Theo t = u = Uo/2 giảm Thời gian ngắn để đạt Umax : Δt = T/12 + T/4 = 2.10-6 (s) => T = 6.10-6 (s) => f = 106/6 Hz Câu 138: Sóng điện từ hình thành q trình lan truyền điện từ trường biến thiên không gian Điện từ trường biến thiên có: A Điện trường từ trường biến thiên tần số B Điện trường từ trường biến thiên tuần hồn khơng pha C Điện trường từ trường biến thiên tuần hồn lệch góc  D Điện trường từ trường biến thiên tuần hoàn ngược pha Đáp án : A A Đúng sóng điện từđiện trường từ trường biến thiên tần số 2f B, C, D sai sóng điện từđiện trường từ trường biến thiên tuần hoàn pha Câu 139: Phát biểu sai nói thuyết điện từ Mắc – xoen: A D ng điện dịch gây biến thiên điện trường tụ điện B Khơng có tồn riêng biệt điện trường từ trường C Từ trường biến thiên nhanh cường độ điện trường xốy lớn D Điện trường biến thiên theo thời gian xuất từ trường Đáp án : A A Sai d ng điện dịch không gây biến thiên điện trường tụ điện B Đúng khơng thể có tồn riêng biệt điện trường từ trường C Đúng từ trường biến thiên nhanh cường độ điện trường xốy lớn D Sai điện trường biến thiên theo thời gian làm xuất từ trường Câu 140: Trong thang sóng điện từ thì: A Tia tử ngoại dễ làm ion hóa chất khí B Tia  có lượng photon lớn C Ánh sáng nhìn thấy có vận tốc nhỏ D Sóng vơ tuyến điện có tần số lớn Đáp án : B Trong thang sóng điện từ tia  có bước sóng ngắn nên có lượng photon lớn Câu 141: Sóng điện từ truyền mơi trường A Chỉ có mơi trường rắn B Chỉ có mơi trường lỏng C Chỉ có mơi trường khơng khí D Cả mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Đáp án : D Cả mơi trường rắn, lỏng, khí chân khơng Câu 142: Quan hệ gi a điện trường từ trường biến thiên là: A Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, tồn lan truyền không gian, tạo sóng điện từ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian hai môi trường hồn tồn độc lập, khơng liên quan đến C Sự tạo thành sóng điện từ lan truyền khơng gian sóng vơ tuyến điện, khơng phải có nguồn gốc từ biến thiên điện từ trường biến thiên theo thời gian D Cả ba điều Đáp án : A Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian có mối quan hệ tương sinh, tồn lan truyền không gian, tạo sóng điện từ ... A Câu 116: Chọn câu ĐÚNG câu đây: A Dao động điện từ máy phát dao động điều h a vớ tần số tần số riêng mahcj dao động LC B Máy phát dao động điều h a hệ dao động điện từ cưỡng nên dao động điện. .. với dao động điện trường C Dao động từ trường trễ pha π so với dao động điện trường D Tại điểm phương truyền dao động điện trường E pha với dao động cảm ứng từ B Đáp án : B Sóng điện từ dao động. .. C Câu SAI kết luận dao động điện từ mạch dao động điện tích tụ điện mạch dao động biến thiên tuần hoàn sớm pha cường độ d ng điện góc π/2 Câu 122: Sự hình thành dao động điện từ tự mạch dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 142 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG điện từ , 4 142 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG điện từ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay