12 bài TOÁN LIÊN QUAN đến máy PHÁT điện XOAY CHIỀU 3 PHA có GIẢI CHI TIẾT

5 38 1
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN MÁY PHÁT ĐIỆN XOAY CHIỀU PHA Phương pháp giải * Điện áp pha U p điện áp hai đầu cuộn máy phát * Điện áp dây U d điện áp hai đầu dây nóng máy phát đưa * Điện áp định mức tải U Nguồn mắc – Tải mắc U  U P   I1  U , I  U , I  U Z1 Z2 Z3  P  P  P  P  I 2R  I 2R  I 2R 1 2 3   A  Pt *Nguồn mắc – Tải mắc tam giác U  U d  U P  I  U , I  U , I  U 1 Z1 Z2 Z3   2  P  P1  P2  P3  I1 R1  I R2  I R3  A  Pt * Nguồn mắc tam giác – Tải mắc tam giác U  Ud  UP  I1  U , I  U , I3  U Z1 Z2 Z3  P  P  P  P  I R  I R  I R 1 2 3  A  Pt * Nguồn mắc tam giác – Tải mắc Ud UP  U    U U U  I1  Z , I  Z , I3  Z  P  P1  P2  P3  I1 R1  I 22 R  I32 R  A  Pt Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 1: Một máy phát điện ba pha mắc hình điện áp pha 127 V Tải mắc hình tải bóng đèn điện trở 44 Dòng điện hiệu dụng dây pha dòng điện dây trung hòa nhận giá trị giá trị sau đây? A Iph = 1,5 A ; Ith = 0,2 A B Iph = 2,9 A ; Ith = A C Iph = 5,5 A; Ith = A D Iph= 2,9 A ; Ith =0,25 A A Iph  1,5 A ; Ith = 0,2 A B Iph  2,9 A ; Ith = A C Iph  5,5 A ; I th = A D Iph  2,9 A ; Ith = 0,25 A Hướng dẫn: Chọn đáp án B Vì tải đối xứng nên dòng điện qua dây trung hòa I1  I2  I3  U Up   2,9(A) R R Ví dụ 2: Một máy phát điện ba pha mắc hình điện áp hiệu dụng pha 127(V) tần số 50 (Hz) Người ta đưa dòng điện xoay chiều ba pha vào ba tải mắc hình tam giác, tải điện trở 12 độ tự cảm 51 (mH) Xác định tổng công suất ba tải tiêu thụ A 991 W B 3222 W C 4356 W D 1452 W Hướng dẫn: Chọn đáp án C ZL  L  16()  Z  R  Z2L  20() I1  I  I3  U Up   P  3I12 R  4356(W) R R Ví dụ 3: Một máy phát điện ba pha mắc hình phát dòng xoay chiều tần số 50 Hz, suất điện động hiệu dụng pha 200 V Tải tiêu thụ gồm ba đoạn mạch giống mắc tam giác, đoạn mạch gồm điện 100 mắc nối tiếp với tụ điện điện dung 0,1 (mF)  Tính cường độ dòng điện qua tải A 4,4 A B A C A D 1,8 A Hướng dẫn: Chọn đáp án C ZC  U U p 200  100(); Z  R  ZC2  100 2() I1  I2  I3     3(A) C R R 100 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ví dụ 4: Một máy phát điện xoay chiều pha mắc hình điện áp pha 220 V, tần số 60 Hz Một sở sản xuất dùng nguồn điện ngày cho tải tiêu thụ giống mắc hình tam giác, tải cuộn dây R  300 , L  0, 6187 H Giá điện nhà nước khu vực sản xuất 850 đồng cho KWh tiêu thụ Chi phí điện mà sở phải toán hàng tháng (30 ngày) A 183.600 đồng B 61.200 đồng C 20.400 đồng D 22.950 đồng Hướng dẫn: Chọn đáp án A ZL  L  233, 24(); Z  R  ZC2  380() I1  I  I3  U Up   1(A)  P  3I12 R  900(W)  0,9(kW) A  Pt  0,9.8.30  216(kWh) R R  Tiền điện  216(kWh)x850  183600(VND) Ví dụ 5: Một máy phát điện xoay chiều pha hoạt động, người ta dùng vôn kế nhiệt để đo điện áp hai đầu cuộn dây số 127 V Người ta đưa dòng pha máy phát vào bóng đèn giống hệt hoạt động với điện áp hiệu dụng 220 V đèn sáng bình thường Chọn phương án A Máy mắc hình sao, tải mắc hình B Máy mắc hình sao, tải mắc hình tam giác C Máy mắc hình tam giác, tải mắc hình D Máy mắc hình tam giác, tải mắc hình tam giác Hướng dẫn: Chọn đáp án B Nếu U  U P để tải hoạt động bình thường nguồn mắc – tải mắc nguồn tam giác – tải mắc tam giác Nếu U  3U P để tải hoạt động bình thường nguồn mắc – tải mắc tam giác Nếu U  UP để tải hoạt động bình thường nguồn mắc tam giác – tải mắc Ví dụ 6: : (CĐ-2011) Trong máy phát điện xoay chiều ba pha hoạt động, suất điện động xoay chiều xuất cuộn dây stato giá trị cực đại E Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại độ lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 0,5E B 2E C 0,5E D 0,5E Hướng dẫn: Chọn đáp án A  2      2  E e1  E cos  t   e1  E cos          2  e2    Chú ý: Nếu nguồn tải e2  E cos t E     e  E cos   0   e3  E cos  t  2   2      mắc hình dòng điện tức thời qua dây trung hòa: i th  i1  i  i3  u1 u u   (cộng số Z1 Z2 Z3 phức) Ví dụ 7: Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình đưa vào ba tải mắc hình 2   dòng điện chạy ba tải i1  3cos100t(A) , i  cos 100t   (A) ,   2   i3  cos 100t   (A) Dòng điện chạy qua dây trung hòa biểu thức   A i th  cos100t(A) B i th  cos 100t    (A) C i th  cos 100t    (A) D i th  2cos100t(A) Hướng dẫn: Chọn đáp án A i th  i1  i  i3   2  2 2  2   i th  cos100t(A) 3 Ví dụ 8: Máy phát điện xoay chiều ba pha mắc hình đưa vào ba tải mắc hình Biết suất điện động cuộn 1, cuộn cuộn máy phát 2  2    e1  220 cos100t(A) , e  220 cos 100t   (A) , e3  220 cos 100t   (A) đưa     vào ba tải theo thứ tự điện trở R  10  , cuộn cảm cảm kháng ZL  20 tụ điện dung kháng ZC  20 Bỏ qua điện trở cuộn dây máy phát, dây nối dây trung hòa Dòng điện chạy qua dây trung hòa giá trị hiệu dụng A 77(A) B 33 6(A) Hướng dẫn: Chọn đáp án C C 33 3(A) D 99(A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 220 i th  i1  i  i3   10 2 2 220 2    33 20i 20i 220 2  i th  33 cos100t(A) Ví dụ 9: Một máy phát điện pha mắc hình điện áp hiệu dụng dây 220V, tải mắc theo hình sao, pha mắc bóng đèn điện trở 38 , pha thứ mắc đèn 24 , dòng điện hiệu dụng dây trung hoà nhận giá trị: A A B 1,95 A C 3,38 A D 2,76 A Hướng dẫn: Chọn đáp án B 220 220 2 220 2   u u u 2 33 i th       2, 757  R R R' 38 38 24 2, 757  i th   1,95(A) ... Trong máy phát điện xoay chi u ba pha hoạt động, suất điện động xoay chi u xuất cuộn dây stato có giá trị cực đại E Khi suất điện động tức thời cuộn dây suất điện động tức thời cuộn dây lại có. .. 20() I1  I  I3  U Up   P  3I12 R  435 6(W) R R Ví dụ 3: Một máy phát điện ba pha mắc hình phát dòng xoay chi u có tần số 50 Hz, suất điện động hiệu dụng pha 200 V Tải tiêu thụ gồm ba đoạn... dòng điện qua dây trung hòa I1  I2  I3  U Up   2,9(A) R R Ví dụ 2: Một máy phát điện ba pha mắc hình có điện áp hiệu dụng pha 127(V) tần số 50 (Hz) Người ta đưa dòng điện xoay chi u ba pha
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 bài TOÁN LIÊN QUAN đến máy PHÁT điện XOAY CHIỀU 3 PHA có GIẢI CHI TIẾT , 12 bài TOÁN LIÊN QUAN đến máy PHÁT điện XOAY CHIỀU 3 PHA có GIẢI CHI TIẾT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay