6 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2

6 25 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hiện tượng phân phóng xạ Định luật phóng xạ - Đề Câu 1: Gọi t khoảng thời gian để số hạt nhân đồng vị phóng xạ giảm bốn lần Sau thời gian 2t số hạt nhân lại đồng vị phần trăm số hạt nhân ban đầu? A 25,25% B 93,75% C 6,25% D 13,5% 24 Câu 2: Chất phóng xạ 11 Na có chu kì bán 15 So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất bị phân vòng 5h A 70,7% B 29,3% C 79,4% D 20,6% 24 Câu 3: Đồng vị 11 Na chất phóng xạ β- tạo thành hạt nhân 24 12 Mg Ban đầu có 12gam Na chu kì bán 15 Sau 45 h khối lượng Mg tạo thành : A 10,5g B 5,16 g C 51,6g D 0,516g 234 238 Câu 4: Urani 92 Th ) Khối U có chu kì bán 4,5.109năm Khi phóng xạ  , urani biến thành thơri ( 90 lượng Thôri tạo thành 23,8 g Urani sau 9.109 năm bao nhiêu? A 17,55g B 18,66g C 19,77g D Phương án khác 210 210 Câu 5: Chu kì bán 84 Po 138 ngày Ban đầu có 1mmg 84 Po Sau 276 ngày, khối lượng là: A 0,25mmg B 0,50mmg C 0,75mmg D đáp án khác Câu 6: Chất phóng xạ 210 84 210 84 Po bị phân Po có chu kỳ bán 140 ngày, biến thành hạt nhân chì(Pb) Ban đầu có 42mg, số prơton nơtron Pb nhận giá trị sau A 130notron 80 proton B 126 notron 84 proton C 124notron 84 proton D 124 notron 82 proton 210 Câu 7: Chất phóng xạ 84 Po có chu kỳ bán 140 ngày, biến thành hạt nhân chì(Pb) Ban đầu có 42mg, độ phóng xạ ban đầu 210 84 Po nhận giá trị nào? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 6,9.1016 Bq B 6,9.1012 Bq C 9,6.1012 Bq D 9,6.1016 Bq Câu 8: Chất phóng xạ 210 84 Po có chu kỳ bán 140 ngày, biến thành hạt nhân chì(Pb) Ban đầu có 42mg, Sau 280 ngày đêm phóng xạ, khối lượng chì mẫu ? A 10,5mg B 21mg C 30,9mg D 28mg 24 Câu 9: Một mẫu 11 Na t=0 có khối lượng 48g Sau thời gian t=30 giờ, mẫu phóng xạ  - tạo thành hạt nhân 24 12 Mg Chu kì bán 24 11 24 11 Na lại 12g Biết chất Na A 15h B 15ngày C 15phút D 15giây Câu 10: Một lượng chất phóng xạ sau 12 năm lại 1/16 khối lượng ban đầu Chu kì bán chất A năm B 4,5 năm C năm D 48 năm Câu 11: Sau thời gian t, độ phóng xạ chất phóng xạ  - giảm 128 lần Chu kì bán chất phóng xạ A 128t B t/128 C t/7 D 128 t Câu 12: Sau khoảng thời gian ngày đêm 87,5% khối lượng ban đầu chất phóng xạ bị phân thành chất khác Chu kì bán chất phóng xạ A 12h B 8h C 6h D 4h Câu 13: Trong khoảng thời gian 4h có 75% số hạt nhân ban đầu đồng vị phóng xạ bị phân Chu kì bán đồng vị là: A 1h B 3h C 4h D 2h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 14: Phương trình phóng xạ Pơlơni có dạng: 210 84 Po → ZA Pb +  Cho chu kỳ bán Pôlôni T=138 ngày.Khối lượng ban đầu m0=1g Hỏi sau khối lượng Pơlơni 0,707g? A 69 ngày B 138 ngày C 97,57 ngày D 195,19 ngày Câu 15: Cho chùm nơtron bắn phá đồng vị bền 55 25 Mn ta thu đồng vị phóng xạ 56 25 56 25 Mn Đồng vị phóng xạ Mn có chu trì bán T = 2,5h phát xạ tia  - Sau trình bắn phá nơtron kết thúc người ta thấy mẫu tỉ số số nguyên tử 56 25 Mn số lượng nguyên tử 55 25 Mn = 10-10 Sau 10 tiếp tỉ số nguyên tử hai loại hạt là: A 1,25.10-11 B 3,125.10-12 C 6,25.10-12 D 2,5.10-11 Câu 16: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán T biến thành hạt nhân bền Y Tại thời điểm tỉ lệ hạt nhân Y hạt nhân X k Tại thời điểm tỉ lệ A k + B 4k/3 C 4k+3 D 4k 210 206 210 Câu 17: Chất phóng xạ 84 Po phát tia  biến đổi thành 82 Pb Cho chu kì 84 Po 138 ngày Ban · đầu (t = 0) có mẫu pơlơni ngun chất Tại thời điểm t1, tỉ số số hạt nhân Pôlôni số hạt nhân Chì mẫu 1/3 Tại thời điểm t2 = t1 + 276 ngày, tỉ số số hạt nhân Pơlơni số hạt nhân Chì mẫu A 1/9 B 1/16 C 1/15 D 1/25 Câu 18: Ban đầu (t = 0) có mẫu chất phóng xạ X nguyên chất Ở thời điểm t1 mẫu chất phóng xạ X lại 20% hạt nhân chưa bị phân Đến thời điểm t2 = t1 + 100 (s) số hạt nhân X chưa bị phân 5% so với số hạt nhân ban đầu Chu kì bán chất phóng xạ A 50s B 25s C 400s D 200s Câu 19: Để xác định chu kỳ bán T đồng vị phóng xạ, người ta thường đo khối lượng đồng vị phóng xạ mẫu chất khác ngày thông số đo 8µg 2µg.Tìm chu kỳ bán T đồng vị đó? A ngày B ngày C ngày D ngày Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Sau t số hạt nhân lại là: N = N0/4 => t = 2T Sau 2t số hạt nhân lại là: N’= N0/22t/T = N0/16 => Sau thời gian 2t số hạt nhân lại đồng vị 6,25% số hạt nhân ban đầu Câu 2: D So với khối lượng Na ban đầu, khối lượng chất bị phân vòng 5h lạ: m’ = m0 – m = m0( 1- 1/25/15) = 0,206m0 = 20,6% m0 Câu 3: A Số hạt nhân Na bị phân = số hạt nhân Mg tạo thành = N’ = N0( – 1/2t/T) Sau 45 h khối lượng Mg tạo thành : m = N’.A/NA = m0.NA.( – 1/2t/T).AMg/ANa.NA = m0.( – 1/2t/T) = 10,5 g Câu 4: A Khối lượng Thôri tạo thành 23,8 g Urani sau 9.109 năm là: m = N’.A/ NA = m0.NA.( – 1/2t/T).ATh/ AU.NA = m0.( – 1/2t/T).ATh/ AU = 17,55g Câu 5: C 211 Sau 276 ngày, khối lượng 84 Po bị phân là: t.T m = m0( 1- 1/2 ) = 10-3.( 1- 1/2276/138) = 0,75mmg Câu 6: D số prôton nơtron Pb nhận giá trị: 124 notron 82 proton Câu 7: B 210 Độ phóng xạ ban đầu 84 Po là: H0 = λ.N0 = ln(2).m0.NA/ T.A = Ln(2).42.10-3.6,02.1023/ 140.86400.210 = 6,9.1012 Bq Câu 8: C Sau 280 ngày đêm phóng xạ, khối lượng chì mẫu : m = N’.A/NA = m0.NA.( – 1/2t/T).APb/APo.NA = m0.( – 1/2t/T) APb/APo = 42.10-3.( 1- 1/2280/140).206/210 = 30,9 mg Câu 9: A 24 Sau 30h, mẫu 11 Na lại: m = m0/4 => 30 = 2T => T = 15h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 10: A Sau 12 năm lượng chất phóng xạ lại 1/16 khối lượng ban đầu =>m = m0/16 => 12 = 4T => T = năm Câu 11: C Sau thời gian t, độ phóng xạ chất phóng xạ  - giảm 128 lần => H = H0/128 => t = 7T => T = t/7 Câu 12: B Sau khoảng thời gian ngày đêm, lượng chất phóng xạ lại: m = 12,5%.m0 = m0/8 => 24 = 3T => T = h Câu 13: D Trong 4h, số hạt nhân lại N = 25%N0 = N0/4 => = 2T => T = 2h Câu 14: A Sau thời gian t khối lượng Pơlơni 0,707g => m = m0/2t/T => 0,707 = 1/2t/138 => t/138 = 1/2 => t = 138/2 = 69 ngày Câu 15: C phương trình chuỗi phản ứng: Sau trình bắn phá 55 25 Mn kết thúc số lượng hạt 55 25 Mn khơng thay đổi có giá trị N1 Gọi N2 số hạt nguyên tử Mn thời điểm thì: N2/N1 = 10-10 => N1 = 1010N2 (1) Sau 10h = 4T, số hạt 56 25 Mn lại: N2’ = N2/16 (2) Từ (1) (2) 55 => tỉ số nguyên tử 56 25 Mn nguyên tử 25 Mn thời điểm sau 10h N2’/N1 = 6,25.10-12 56 25 Câu 16: C Tại thời điểm t1, NY/NX = (N0- NX)/NX = 2t1/T – = k Tại thời điểm t2 = t1 + 2T : NY/NX = 2(t1+ 2T)/T – = 4.(k + 1) -1 = 4k + Câu 17: C Tại thời điểm t1, NPo/NPb = NPo/(N0 – NPo) = 1/3 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => NPo = N0/4 => t1 = 2T Tại thời điểm t2 = t1 + 276= 2T + 2T = 4T => số hạt nhân Po lại NPo = N0/24 = N0/16 => NPb = 15N0/16 => NPo/NPb = 1/15 Câu 18: A Tại thời điểm t1: số hạt nhân lại N = N0/5 => 2t1/T = Tại thời điểm t2: số hạt nhân lại N = N0/20 => 2(t1+ 100)/T = 20 => 5.2100/T = 20 => T = 100/2 = 50s Câu 19: A Sau ngày, tỉ số hạt nhân ban đầu hạt nhân lại là: N0/N = 2t/T = 8/2 = => T = t/2 = ngày ... Ln (2) . 42. 1 0-3 .6, 02. 1 023 / 140.86400 .21 0 = 6,9.10 12 Bq Câu 8: C Sau 28 0 ngày đêm phóng xạ, khối lượng chì mẫu : m = N’.A/NA = m0.NA.( – 1/2t/T).APb/APo.NA = m0.( – 1/2t/T) APb/APo = 42. 1 0-3 .( 1-. .. thì: N2/N1 = 1 0-1 0 => N1 = 1010N2 (1) Sau 10h = 4T, số hạt 56 25 Mn lại: N2’ = N2/16 (2) Từ (1) (2) 55 => tỉ số nguyên tử 56 25 Mn nguyên tử 25 Mn thời điểm sau 10h N2’/N1 = 6 ,25 .1 0-1 2 56 25 Câu... 55 25 Mn = 1 0-1 0 Sau 10 tiếp tỉ số ngun tử hai loại hạt là: A 1 ,25 .1 0-1 1 B 3, 125 .1 0-1 2 C 6 ,25 .1 0-1 2 D 2, 5.1 0-1 1 Câu 16: Giả sử ban đầu có mẫu phóng xạ X nguyên chất, có chu kỳ bán rã T biến thành
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2 , 6 hiện tượng phân rã phóng xạ và định luật phóng xạ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay