17 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 5

7 16 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:20

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 - Ơn tập Dao động sóng điện từ - Đề Câu Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 0,1H Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i = Iocos2000πt Lấy π2 = 10 Tụ mạch có điện dung C bằng: A 0,25µF B 0,25pF C 4µF D 4pF Câu Mạch dao động: tụ C có hiệu điện cực đại 4,8(V); điện dung C = 30(nF); độ tự cảm L = 25(mH) Cường độ hiệu dụng mạch là: A 3,72 mA B 4,28 mA C 5,20 mA D 6,34 mA Câu Phát biểu sau không đúng? A Một từ trường biến thiên theo thời gian sinh điện trường xoáy điểm lân cận B Một điện trường biến thiên theo thời gian sinh từ trường điểm lân cận C Điện trường từ trường khơng đổi theo thời gian có đường sức đường cong khép kín D Đường sức điện trường xoáy đường cong kín bao quanh đường sức từ từ trường biến thiên Câu Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm tụ điện C = 880 pF cuộn cảm L = 20 μH Bước sóng điện từ mà mạch thu là: A λ = 100m B λ = 150m C λ = 250m D λ = 500m Câu Một mạch dao động gồm tụ điện C = 0,5μF cuộn dây L = 5mH, điện trở cuộn dây R = 0,1Ω Để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại tụ 5V ta phải cung cấp cho mạch công suất bao nhiêu? A P = 0,125μW B P = 0,125mW C P = 0,125W D P = 125W Câu Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có L = 50mH tụ điện C Biết giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch Io = 0,1A Tại thời điểm lượng điện trường mạch 1,6.10-4J cường độ dòng điện tức thời bằng: A 0,1A B 0,04A C 0,06A D không tính khơng biết điện dung C Câu Trong mạch dao động LC, dòng điện qua cuộn cảm biến thiên điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ biến thiên điều hòa với tần số bằng: A f B 3f/2 C f/2 D 2f Câu Mạch dao động lý tưởng LC gồm tụ điệnđiện dung 25 (nF) cuộn dây có độ tự cảm L Dòng điện mạch thiên theo biến phương trình: i = 0,02sin8000t (A) Xác định lượng dao động điện từ mạch A 25 J B 125 μJ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 250 μJ D 12,5 J Câu Trong mạch dao động LC, dòng điện qua cuộn dây biến thiên điều hòa với tần số f Năng lượng điện trường tụ điện biến thiên điều hòa với tần số bằng: A f B 2f/3 C 3f/2 D 2f Câu 10 Mạch dao động để bắt tín hiệu máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm có hệ số tự cảm L = 2μF tụ điện Để máy thu bắt sóng vơ tuyến có bước sóng λ = 16m tụ điện phải có điện dung bao nhiêu? A 36pF B 320pF C 17,5pF D 160pF Câu 11 Khi mắc tụ C1 với cuộn cảm L tần số dao động mạch f1 = kHz; mắc tụđiện dung C2 với cuộn L tần số dao động mạch f2 = kHz Khi mắc song song C1 C2 với cuộn L tần số dao động mạch là: A kHz B 14 kHz C 10 kHz D 4,8 kHz Câu 12 Một mạch dao động gồm tụ điện C = 20nF cuộn cảm L = 8μH điện trở không đáng kể Điện áp cực đại hai đầu tụ điện U0 = 1,5V Cường độ dòng hiệu dụng chạy mạch: A 48mA B 65mA C 53mA D 72mA Câu 13 Trong mạch dao động điện từ LC,khi mắc tụ C1 tần số dao động riêng f 1=20MHz.Còn mắc tụ C2 tần số dao động riêng f =15MHz.Tần số dao động mắc tụ song song là: A 22MHz B 16,6MHz C 12MHz D 10MHz Câu 14 Mạch chọn sóng máy thu vô tuyến điện gồm cuộn cảm L = 5μH tụ xoay có điện dung biến đổi từ 10pF đến 250pF Tìm dải sóng mà mạch thu A 10,5m - 92,5m B 15,6m - 41,2m C 11,0m – 75,0m D 13,3m - 66,6m Câu 15 Một mạch dao động lý tưởng LC thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 4.10-6 C cường độ dòng điện cực đại mạch 10 mA Tần số dao động mạch A 3,14.104 Hz B 398 Hz C 4.104 Hz D 314 Hz Câu 16 Mạch vào máy thu khung dao động gồm cuộn dây tụ điện biến đổi Điện dung tụ điện thay đổi từ C1 đến 81C1 Khung dao động cộng hưởng với bước sóng 20 m ứng với giá trị C1 Dải bước sóng mà máy thu A 20 m đến 1,62 km B 20 m đến 162 m C 20 m đến 180 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 20 m đến 18 km Câu 17 Khi cho dòng điện xoay chiều chạy dây dẫn thẳng kim loại, xung quanh dây dẫn có A điện trường B từ trường C trường hấp dẫn D điện từ trường Câu 18 Một mạch dao động LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm L=1/π H tụ điệnđiện dung C.tần số dao động riêng mạch 1MHz.Giá trị C : A C =1/4π pF B C=1/4π F C C=1/4π mF D c=1/4π μ F Câu 19 Trong mạch dao động LC có dao động điện từ với tần số 1MHz, thời điểm t = 0, lượng từ trường mạch có giá trị cực đại Thời gian ngắn kể từ thời điểm ban đầu để lượng từ trường nửa giá trị cực đại là: A 0,5.10-6s B 10-6s C 2.10-6s D 0,125.10-6s Câu 20 Trong mạch thu sóng vơ tuyến người ta điều chỉnh điện dung tụ C = 1/4000π (F) độ tự cảm cuộn dây L = 1,6/π (H) Khi sóng thu có tần số ? Lấy π2 = 10 A 100Hz B 25Hz C 50Hz D 200Hz Câu 21 Một tụ điệnđiện dung C = 8nF nạp điện tới điện áp 6V mắc với cuộn cảm có L = 2mH Cường độ dòng điện lượng điện trường gấp 15 lần lượng từ trường là: A mA B 1,2 mA C 1,2 A D mA Câu 22 Mạch dao động LC gồm tụ C = µF cuộn cảm Biết giá trị cực đại điện áp hai đầu tụ điện Uo = 14 V Tại thời điểm điện áp hai tụ u = V lượng từ trường mạch A 588 µJ B 396 µJ C 39,6 µJ D 58,8 µJ Câu 23 Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng dao động với điện tích cực đại cực tụ điện q0 Cứ sau khoảng thời gian 10-6 s lượng từ trường lại có độ lớn (q0)2/2C Tần số mạch dao động A 2,5.105Hz B 106Hz C 4,5.105Hz D 10-6Hz Câu 24 Mạch chọn sóng máy thu gồm có cuộn dây tụ điệnđiện dung biến đổi phạm vi (20pF - 180pF) Khi đặt điện dung giá trị 20pF bắt sóng có bước sóng 30m Vậy cho điện dung giá trị 180pF bắt sóng có bước sóng A 90m B 10m C 270m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 150m Câu 25 Khung dao động LC có C = 10 µF, L = 100 mH Tại thời điểm uC = V cường độ dòng điện i = 30 mA Cường độ dòng điện cực đại khung A 20 mA B 30 mA C 40 mA D 50 mA Câu 26 Mạch dao động LC lí tưởng tụđiện dung C = 5.10-6(F) Khi có dao động điện từ tự mạch hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 = 12 V Tại thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện u = 8V lượng từ trường : A 1,8.10-4J B 2.10-4J C 2,6.10-4J D 4,5.10-4J Câu 27 Sóng điện từ sau dùng việc truyền thông tin nước? A Sóng ngắn B Sóng cực ngắn C Sóng trung D Sóng dài Câu 28 Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung 5μF Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A π.10-6s B 2,5 π.10-6s C 10 π.10-6s D 10-6s Câu 29 Khi nói dao động điện từ mạch dao động LC lí tưởng, phát biểu sau sai? A Cường độ dòng điện qua cuộn cảm hiệu điện hai tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số B Năng lượng điện từ mạch gồm lượng từ trường lượng điện trường C Điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch biến thiên điều hòa theo thời gian lệch pha π/2 D Năng lượng từ trường lượng điện trường mạch tăng giảm Câu 30 Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH, có điện trở R = Ω tụ điệnđiện dung 5μF Trong mạch có dao động điện từ tự Để mạch dao động với hiệu điện cực đại hai đầu tụ 5V phải cung cấp cho mạch công suất bao nhiêu? A 40 W B 62,5 W C 80 W D 25W ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A +) Ta có: Câu 2: A +) Ta có: Cường độ dòng điện hiệu dụng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: C Điện trường từ trường biến thiên theo thời gian có đường sức đường cong khép kín Câu 4: C Câu 5: B Câu 6: C Ta có lượng mạch: Câu 7: D Năng lượng điện trường biến thiên với tần số gấp đơi tần số dòng điện mạch Câu 8: B +) Ta có: +) Năng lượng mạch: Từ thay số ta có Câu 9: D Ta có lượng điện trường: tần số u 2f hàm bậc hai u nên dao động với tần số gấp đơi Câu 10: A +) Ta có bước sóng: Câu 11: D Ta có: Từ ta có: Câu 12: C +) Ta có: Mặt khác: Câu 13: C Khi mắc hai tụ song song: Câu 14: D +) Ta có: bước sóng Mặt khác: Như ta có dải sóng có bước sóng [13,3 m- 66,6 m] Câu 15: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có : Câu 16: C +) Ta có bước sóng : Từ ta có tỉ lệ: Vậy dải sóng khoảng từ 20m đến 180 m Câu 17: D Khi cho dòng điện xoay chiều chạy dây dẫn thẳng kim loại, xung quanh dây dẫn có điện từ trường Câu 18: A +) Ta có: Câu 19: D +) Vị trí mà lượng từ trường nửa lượng cực đại Câu 20: B +) Ta có Câu 21: D +) Ta có: Câu 22: B +) Ta có lượng mạch: Câu 23: A +) Ta có lượng cực đại mạch: Như khoảng thời gian hai lần liên tiếp lượng từ trường Từ ta có: Câu 24: A +) Ta có bước sóng: Từ ta có: Câu 25: D Ta có: T/4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 26: B Ta có lượng mạch: Câu 27: D Sóng dài không bị nước hấp thụ nên dùng để truyền thông tin nước Câu 28: A +) Khoảng thời gian hai ần liên tiếp điện tích tụ điện có độ lớn cực đại là: Câu 29: D Ta có lượng cực đại mạch không đổi tổng lượng từ trường cộng với lượng điện trường nên ta có khơng thể tồn lúc mà lượng điện trường tăng giảm Câu 30: B ... Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH, có điện trở R = Ω tụ điện có điện dung 5 F Trong mạch có dao động điện từ tự Để mạch dao động với hiệu điện cực đại hai đầu tụ 5V phải... điện dung C = 5. 1 0-6 (F) Khi có dao động điện từ tự mạch hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 = 12 V Tại thời điểm mà hiệu điện hai tụ điện u = 8V lượng từ trường : A 1,8.1 0-4 J B 2.1 0-4 J C 2,6.1 0-4 J... điện có điện dung 5 F Trong mạch có dao động điện từ tự Khoảng thời gian hai lần liên tiếp mà điện tích tụ điện có độ lớn cực đại A π.1 0-6 s B 2 ,5 π.1 0-6 s C 10 π.1 0-6 s D 1 0-6 s Câu 29 Khi nói dao
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 5 , 17 ôn tập dao động và sóng điện từ đề 5

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay