12 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 2

8 27 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Truyền thơng tin sóng điện từ - Đề Câu Một mạch dao động tần số biến đổi khoảng từ 10 MHz đến 160 MHz cách thay đổi khoảng cách hai tụ phẳng Với dải tần số khoảng cách tụ thay đổi A 160 lần B 16 lần C 256 lần D lần Câu Ba mạch dao động điện từ lí tưởng gồm tụ điện giống hệt nhau, cuộn cảm có hệ số tự cảm L1, L2 L1 nối tiếp L2 Tần số mạch dao động thứ thứ hai MHz 0,75 MHz, tốc độ ánh sáng truyền chân không c = 3.108 m/s Bước sóng mà mạch thứ ba bắt là: A 400 m B 500 m C 300 m D 700 m Câu Khi mắc tụ C1 vào mạch dao động thu sóng điện từ có bước sóng λ1 = 100 m, thay tụ C1 tụ C2 mạch thu sóng λ2 = 75 m Khi mắc hai tụ nối tiếp với mắc vào mạch bắt sóng có bước sóng là: A 40 m B 80 m C 60 m D 120 m Câu Mạch dao động máy thu vơ tuyến có điện dung C = 2/π nF Mạch thu sóng có tần số khoảng từ kHz đến MHz Độ từ cảm cuộn cảm dùng mạch có giá trị khoảng: A từ 1,25/π (H) đến 12,5/π (H) B từ 1,25/π (H) đến 125/π (H) C từ 125/π (mH) đến 125/π (H) D từ 5/π (mH) đến 500/π (H) Câu Mạch chọn sóng radio gồm L = (μH) tụ điệnđiện dung C biến thiên Người ta muốn bắt sóng điện từ có bước sóng từ 18π (m) đến 240π (m) điện dung C phải nằm giới hạn: A 9.10-10 F ≤ C ≤ 16.10-8 F B 9.10-10 F ≤ C ≤ 8.10-8 F C 4,5.10-12 F ≤ C ≤ 8.10-10 F D 4,5.10-10 F ≤ C ≤ 8.10-8 F Câu Mạch dao động dùng để chọn sóng máy thu vơ tuyến điện gồm tụ điệnđiện dung C0 cuộn cảm có độ tự cảm L Máy thu sóng điện từ có bước sóng 20 m Để thu sóng điện từ có bước sóng 60 m, phải mắc song song với tụ điện C0 mạch dao động tụ điệnđiện dung: A C = 2C0 B C = C0 C C = 8C0 D C = 4C0 Câu Mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung thay đổi Để mạch cộng hưởng với tần số từ MHz đến MHz điện dung tụ phải thay đổi khoảng: A μF ≤ C ≤ 2,8 μF B 0,16 pF ≤ C ≤ 0,28 pF C 1,6 pF ≤ C ≤ 2,8 pF D 0,2 μF ≤ C ≤ 0,28 μF Câu Mạch dao động máy thu vô tuyến gồm cuộn cảm L = μH tụ xoay có điện dụng biến thiên từ C1 = 10 pF đến C2 = 250 pF Dải sóng điện từ mà máy thu có bước sóng là: A 15,5 m - 41,5 m Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 13,3 m - 66,6 m C 13,3 m - 92,5 m D 11 m - 75 m Câu Mạch dao động để chọn sóng máy thu gồm cuộn dây có hệ số tự cảm L = 2,9 μH tụđiện dung C = 490 pF Để mạch dao động nói bắt sóng có bước sóng 50 m, ta cần ghép thêm tụ C’ sau: A Ghép C’ = 242 pF song song với C B Ghép C’ = 242 pF nối tiếp với C C Ghép C’ = 480 pF song song với C D Ghép C’ = 480 pF nối tiếp với C Câu 10 Một máy phát sóng điện từ gồm cuộn cảm L, tụ điệnđiện dung C, phát sóng điện từ có bước có bước sóng λ = 50 m, thay tụ điện C tụ điện C’ λ' = 100 m Nếu ghép nối tiếp C C’ bước sóng phát là: A 44,72 m B 89,44 m C 59,9 m D 111,8 m Câu 11 Mạch dao động lối vào máy thu gồm cuộn cảm có độ tự cảm μH tụ điệnđiện dung biến thiên Để thu sóng có bước sóng 31 m phải điều chỉnh điện dung tụ điện bằng: A 67 pF B 54 pF C 45 pF D 76 pF Câu 12 Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao đơng điên từ tự Để bước sóng mạch dao động thu giảm lần phải thay tụ điện C tụ điện C’ có giá trị A C’ = 3C B C’ = C/3 C C’ = 9C D C’ = C/9 Câu 13 Mạch dao động LC máy phát sóng vơ tuyến có điện dung C độ tự cảm L không đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100 m Để phát sóng điện từ có bước sóng 300 m người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điệnđiện dung C1 mắc nào? A Mắc song song C1 = 8C B Mắc song song C1 = 9C C Mắc nối tiếp C1 = 8C D Mắc nối tiếp C1 = 9C Câu 14 Trong sơ đồ khối máy phát vơ tuyến điện, phận khơng có máy phát : A mạch biến điệu B mạch tách sóng C mạch khuếch đại D mạch phát dao động cao tần Câu 15 Trong loại sóng vơ tuyến thì: A sóng ngắn bị tầng điện li hấp thụ mạnh B sóng trung truyền tốt vào ban ngày C sóng dài truyền tốt nước D sóng cực ngắn phản xạ tốt tầng điện li Câu 16 Mạch dao động lối vào máy thu gồm tụ điệnđiện dung biến thiên khoảng từ 15 pF đến 860 pF cuộn cảm có độ tự cảm biến thiên Máy bắt sóng điện từ có bước sóng từ 10 m đến 1000 m Cho c = 3.108 m/s Giới hạn biến thiên độ tự cảm cuộn dây là: A 28,7.10-3 H đến 5.10-3 H Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 1,85.10-6 H đến 0,33.10-3 H C 1,85.10-3 H đến 0,33 H D 5.10-6 H đến 28,7.10-3 H Câu 17 Mạch vào máy thu rađiô mạch dao động tự gồm cuộn cảm có độ tự cảm khơng đổi tụ điệnđiện dung thay đổi Điện dung tụ thay đổi từ giá trị C1 đến 81C1 Mạch cộng hưởng với bước sóng 30 m tương ứng với giá trị điện dung 9C1 Dải sóng mà máy thu có bước sóng từ A 10 m đến 90 m B 15 m đến 90 m C 10 m đến 270 m D 15 m đến 270 m Câu 18 Một tụ xoay có điện dung biến thiên liên tục tỉ lệ thuận với góc quay từ giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 370 pF tương ứng góc quay tụ tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L = μH để tạo thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng có bước sóng λ = 18,84 m phải xoay tụ góc kể từ tụđiện dung nhỏ nhất? A α = 900 B α = 200 C α = 1200 D α = 300 Câu 19 Trong thơng tin vũ trụ người ta thường dùng sóng: A Sóng ngắn bị tầng điện li phản xạ B Vơ tuyến cực ngắn có lượng lớn C Vơ tuyến cực dài lượng sóng lớn D Sóng trung bị tầng điện li phản xạ Câu 20 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn dây có độ tự cảm L tụ điện gồm tụ điện cố định C0 mắc song song với tụ C Tụ C có điện dung thay đổi từ 10 nF đến 170 nF Nhờ mạch thu sóng có bước sóng từ λ đến 3λ Xác định C0 ? A 45 nF B 25 nF C 30 nF D 10 nF Câu 21 Trong mạch chọn sóng vơ tuyến, chọn sóng xãy tượng: A Giao thoa B Phản xạ sóng C Cộng hưởng D Tổng hợp sóng Câu 22 Chọn phát biểu sai nói sóng vơ tuyến? A Sóng dài thường dùng thơng tin nước B Sóng ngắn dùng thơng tin vũ trụ truyền xa C Sóng trung truyền xa mặt đất vào ban đêm D Sóng cực ngắn phải cần trạm trung chuyển mặt đất hay vệ tinh để truyền xa mặt đất Câu 23 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến điện có L = 1,76 mH C = 10 pF Để máy thu sóng có bước sóng 50 m, người ta ghép thêm tụ CX vào mạch Phải ghép giá trị CX bao nhiêu? A Ghép nối tiếp, CX = 0,417 pF B Ghép song song, CX = 0,417 pF C Ghép nối tiếp, CX = 1,452 pF D Ghép nối tiếp, CX = 0.256 pF Câu 24 Mạch chọn sóng lối vào máy thu gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = μH tụ điệnđiện dung biến thiên Cho c = 3.108 m/s Biết máy thu thu sóng điện từ có bước sóng từ 18π (m) đến 240π (m) Điện dung C tụ điện biến thiên khoảng: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A từ nF đến 120 nF B 0,45 nF đến 13,33 nF C 13,33 nF đến 80 nF D 0,45 nF đến 80 nF Câu 25 Cho mạch điện thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm L = µH tụ điện C1 > C2 Bước sóng mà vơ tuyến thu tụ mắc nối tiếp song song λ1 = 1,2√6π m λ2 = 6π m Điện dung tụ là: A C1 = 20 pF C2 = 10 pF B C1 = 40 pF C2 = 20 pF C C1 = 30 pF C2 = 20 pF D C1 = 30 pF C2 = 10 pF Câu 26 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm cuộn cảm L = 1/108π2 mH tụ xoay có điện dung biến thiên theo góc xoay: C = α + 30 pF Góc xoay α thay đổi từ đến 1800 Mạch thu sóng điện từ có bước sóng 15 m góc xoay α bằng: A 82,50 B 36,50 C 37,50 D 35,50 Câu 27 Mạch chọn sóng máy thu vơ tuyến gồm tụ xoay C cuộn cảm L Tụ xoay có điện dung C tỉ lệ theo hàm số bậc góc xoay φ Ban đầu chưa xoay tụ mạch thu sóng có tần số f0 Khi xoay tụ góc φ1 mạch thu sóng có tần số f1 = 0,5f0 Khi xoay tụ góc φ2 mạch thu sóng có tần số f2 = f0/3 Tỉ số hai góc xoay là: A φ2/φ1 = 3/8 B φ2/φ1 = 1/3 C φ2/φ1 = D φ2/φ1 = 8/3 Câu 28 Mạch chọn sóng máy thu gồm tụ xoay có điện dung biến đổi: 47 pF ≤ C ≤ 270 pF cuộn tự cảm L Muốn máy thu sóng điện từ có bước sóng λ với 13 m ≤ λ ≤ 556 m L phải nằm giới hạn hẹp ? Cho c = 3.108 m/s Lấy π2 = 10 A 0,999 μH ≤ L ≤ 318 μH B 0,174 H ≤ L ≤ 1827 H C 0,999 μH ≤ L ≤ 1827 H D 0,174 H ≤ L ≤ 318 H Câu 29 Mạch LC máy thu vô tuyến điện gồm tụ C cuộn cảm L thu sóng điện từ có bước sóng Nếu thay tụ C tụ C’ thu sóng điện từ có bước sóng lớn lần Hỏi bước sóng sóng điện từ thu lớn lần so với ban đầu mắc tụ C’ song song với C? A lần B lần C 0,8 lần D 0,8 lần Câu 30 Một tụ điện xoay có điện dung tỉ lệ thuận với góc quay tụ Tụ có giá trị điện dung C biến đổi giá trị C1 = 10 pF đến C2 = 490 pF ứng với góc quay tụ α tăng dần từ 00 đến 1800 Tụ điện mắc với cuộn dây có hệ số tự cảm L = μH để làm thành mạch dao động lối vào máy thu vô tuyến điện Để bắt sóng 19,2 m phải quay tụ góc α tính từ vị trí điện dung C bé A 51,90 B 19,10 C 15,70 D 17,50 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: C +) Ta có: +) Mặt khác với tụ điện phẳng ta có: đổi 256 lần Câu 2: B Câu 3: C Khoảng cách tụ thay +) Ta có: +) Ghép nối tiếp ta có: Như ta có: Câu 4: C Câu 5: D +) Bước sóng: Như vậy: Câu 6: C +) Bước sóng: ghép song song với tụ điện C0 tụđiện dung 8C0 Câu 7: C +) Bước sóng: Như vậy: Câu 8: B +) Ta có: Câu 9: D +) Ta có: Đến ta tính giá trị Cb so sánh với C Cb nhỏ nên cần ghép nối tiếp C với tụ Cx thỏa mãn: Câu 10: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +) Ta có: +) Ghép nối tiếp ta có: Như ta có: Câu 11: B Ta có: Câu 12: D +) Ta có: Câu 13: A +) Bước sóng: ghép song song với tụ điện C tụđiện dung 8C Câu 14: B Trong sơ độ khối máy phát khơng có mạch tách sóng Câu 15: C Sóng dài khơng bị nước hấp thụ nên sóng dài truyền tốt nước Câu 16: B +) Bước sóng: Như vậy: Câu 17: A +) Ta có: Ta có: Vậy dải sóng biến thiên từ 10m đến 90 m Câu 18: B Câu 19: B Sóng cực ngắn có lượng lớn, dùng thơng tin vũ trụ Câu 20: D Ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: C Trong mạch chọn sóng chọn sóng xảy cộng hưởng sóng âm tần sóng cao tần Câu 22: B Sóng truyền khơng thơng tin vũ trụ sóng cực ngắn khơng phải sóng ngắn Câu 23: A +) Ta có: Đến ta tính giá trị Cb so sánh với C Cb nhỏ nên cần ghép nối tiếp C với tụ Cx thỏa mãn: Câu 24: D +) Bước sóng: Như vậy: Câu 25: C Câu 26: C Ta có Thay số ta Câu 27: D Vì điện dung C tỉ lệ theo hàm bậc với góc xoay Giả sử Ta có Câu 28: A Câu 29: B +) Ta có: +) Ghép song song Cb=C1+C2 =5C1 Xét tỉ lệ: Câu 30: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 +) Góc xoay: +) Đến thay số vào ta có góc xoay là: ... máy phát sóng vơ tuyến có điện dung C độ tự cảm L khơng đổi, phát sóng điện từ có bước sóng 100 m Để phát sóng điện từ có bước sóng 300 m người ta phải mắc thêm vào mạch tụ điện có điện dung... nF Câu 25 Cho mạch điện thu sóng vơ tuyến gồm cuộn cảm L = µH tụ điện C1 > C2 Bước sóng mà vơ tuyến thu tụ mắc nối tiếp song song λ1 = 1 ,2 6π m 2 = 6π m Điện dung tụ là: A C1 = 20 pF C2 = 10... thành mạch chọn sóng máy thu Để thu sóng có bước sóng λ = 18,84 m phải xoay tụ góc kể từ tụ có điện dung nhỏ nhất? A α = 900 B α = 20 0 C α = 120 0 D α = 300 Câu 19 Trong thông tin vũ trụ người
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 2 , 12 truyền thông tin bằng sóng điện từ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay