17 mạch RLC có w thay đổi đề 2

13 24 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 Câu 1: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cosωt có U0 khơng đổi w thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Thay đổi ω cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω1 cường độ dòng điện hiệu dụng mạch ω = ω2 Hệ thức : A 1  2  LC B 12  LC C 1  2  LC D 12  LC Câu 2: Mạch RLC nối tiếp có R = 100 Ω, L = / π (H) Điện áp xoay chiều đặt vào đoạn mạch có biểu thức u = Uocos2 πft, f thay đổi Khi f = 50Hz i chậm pha π /3 so với u Để i pha với u f có giá trị A 100Hz B 50 Hz C 25 Hz D 40 Hz Câu 3: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt có U0 khơng đổi w thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi điện áp hiệu dụng hai đầu L đạt giá trị lớn (hữu hạn) giá trị tần số ω A   2LC  R 2C B   C   2LC  R 2C LC D   LC Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt có U0 không đổi w thay đổi vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Khi điện áp hiệu dụng hai đầu C đạt giá trị lớn (hữu hạn) giá trị tần số ω A   LC B   LC C   2LC  R 2C D   L  R 2C L2C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (có ω thay đổi đoạn [50π, 100π] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 100 , L = 1/π (H); C = 104  (F) Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện C có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 200 V; 100V B 100 V; 100V C 200V; 100V D 200V; 100 V Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều u = 220 cos ωt ( có ω thay đổi ) vào hai đầu đoạn mạch có R,L,C nối tiếp Cho biết L = 4/π (H) Khi ω1 = 25π ω2 = 400π cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch Điện dung tụ điện C A 104 (F)  104 B (F) 2 104 C (F) 3 104 D (F) 4 Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cosωt (có ω thay đổi đoạn [100 π; 200 π] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 300 Ω , L =  (H); C = 104  (F) Điện áp hiệu dụng hai đầu L có giá trị lớn nhỏ tương ứng 400 100 A V; V 13 B 100V; 50V 100 C 50V; V D Không tồn Câu 8: Đặt điện áp xoay chiều u = 100 cos ωt (có ω thay đổi đoạn [50 π; 100 π] ) vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc nối tiếp Cho biết R = 300 Ω , L = đầu tụ điện C có giá trị lớn nhỏ tương ứng A 80 V; 50 V B 80 100 V; V 3  (H); C = 104  (F) Điện áp hiệu dụng hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Không tồn D 80V; 50V Câu 9: Cho mạch điện RLC Điện áp xoay chiều hai đầu đoạn mạch có dạng u = U0 cosωt Cho R = 150 Ω Với ω thay đổi Khi ω1 = 200π (rad/ s) ω2 =50π (rad/s) dòng điện qua mạch có cường độ qua mạch có giá trị hiệu dụng Tần số góc ω để cường độ hiệu dụng đạt cực đại A 100π (rad/s) B 175π (rad/s) C 150π (rad/s) D 250π (rad/s) Câu 10: Đặt điện áp xoay chiều u = U cos100 πt (U không đổi, t tính s) vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm điện trở R, cuộn cảm có độ tự cảm H tụ điện có điện dung C thay đổi 5 Điều chỉnh điện dung tụ điện để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Giá trị cực đại U Điện trở R A 20 Ω B 10 Ω C 10 Ω D 20 Ω Câu 11: Mạch RLC nối tiếp: L = 1/π (H), C = 400/π (μF) Đặt vào hai đầu mạch hđt u = 120 cos2πft (V) có tần số f thay đổi Thay đổi f để mạch có cộng hưởng Giá trị f bằng: A 200Hz B 100Hz C 50Hz D 25Hz Câu 12: Mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, với R = 10 Ω, cảm kháng ZL = 10 Ω, dung kháng ZC = Ω ứng với tần số f Khi f thay đổi đến f’ mạch có tượng cộng hưởng điện Hỏi tỷ lệ sau đúng? A f/ = f’ B f = 0,5f’ C f = 4f’ D f = f’ Câu 13: Mach RLC tần số f = 20 Hz f = 80 Hz cơng suất mạch nhau, tìm f để cơng suất mạch đạt cực đại? A 50 Hz B 55 Hz C 40Hz D 54,77Hz Câu 14: Cho đoạn mạch RLC với L/C = R2 đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = U cos ωt (với U không đổi, ω thay đổi được) Khi ω = ω1 ω = ω2 = ω1 mạch có hệ số công suất, giá trị hệ số công suất Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 73 B 13 C 21 D 67 Câu 15: Đặt điện áp xoay chiều u = U0cos ωt (U0 không đổi ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn càm có độ tự cảm L tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp, với CR2 < 2L Khi ω = ω1 ω = ω2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị Khi ω = ω0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại Hệ thức liên hệ ω1, ω2 ω0 A 0  (1  2 ) B 02  (12  22 ) A C 0  12 D  1 (  2) 1 2  Câu 16: Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện có tần số f1 cảm kháng 36 Ω dung kháng 144 Ω Nếu mạng điện có tần số f2 = 120Hz cường độ dòng điện pha với điện áp hai đầu đoạn mạch Giá trị tần số f1 A 50(Hz) B 60(Hz) C 85(Hz) D 100(Hz) Câu 17: Cho mạch RLC mắc nối tiếp R = 50 Ω; cuộn dây cảm L = 318mH; tụ có C = 31,8 μF Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = U cos ωt Biết ω > 100 π (rad/s), tần số ω để công suất đoạn mạch nửa công suất cực đại A 125 π (rad/s) B 128 π (rad/s) C 178 π (rad/s) D 200 π (rad/s) Câu 18: Cho mạch RLC nối tiếp Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có tần số thay đổi Khi tần số dòng điện xoay chiều f1 = 25Hz f2 = 100Hz cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá trị Cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại tần số dòng điện xoay chiều A f0 = 100Hz B f0 = 75Hz C f0 = 150Hz D f0 = 50Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: Cho mạch RLC mắc nối tiếp: R = 50 Ω; cuộn dây cảm L = 0,8H; tụ có C = 10 μF; điện áp hai đầu mạch u = U cos ωt(ω thay đổi được) Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây lớn tần số góc ω A 254,4(rad/s) B 314(rad/s) C 356,3(rad/s) D 400(rad/s) Câu 20: Cho mạch điện RLC mắc nối tiếp, có R = 100 Ω, L = 1/π H, C = 100/π μF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = 100 cos(ωt), có tần số f biến đổi Điều chỉnh tần số để điện áp cuộn cảm cực đại, điện áp cực đại cuộn cảm có giá trị A 100V B 100 V C 100 V D 200V Câu 21: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp gồm R = 50Ω, cuộn dây cảm có độ tự cảm L = π /10 (H) tụ điện có điện dung C = 100/π (μF) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = U cosωt, tần số dòng điện thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại tần số dòng điện xoay chiều A 58,3Hz B 85Hz C 50Hz D 53,8Hz Câu 22: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở R = 80 Ω, cuộn dây có r = 20 Ω, độ tự cảm L = 318mH tụ điện có điện dung C = 15,9 μF Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = U cos ωt, tần số dòng điện thay đổi Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại tần số dòng điện xoay chiều A 50Hz B 60Hz C 61,2Hz D 26,1Hz Câu 23: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp có R = 210 Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đoạn mạch có dang u = U cos ωt, tần số góc biến đổi Khi ω = ω1 = 40 π (rad/s) ω = ω2= 250 π (rad/s) cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch điện có giá trị Để cường độ dòng điện mạch đạt giá trị lớn tần số góc ω A 120 π (rad/s) B 200 π (rad/s) C 100 π (rad/s) D 110 π (rad/s) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 24: Đặt vào hai đầu tụ điện điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U không đổi tần số f1 = 50Hz cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ 1A Để cường độ dòng điện hiệu dụng 4A tần số dòng điện f2 A 400Hz B 200Hz C 100Hz D 50Hz Câu 25: Một đoạn mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, gồm điện trở R = 100Ω, cuộn cảm có độ tự cảm L = 1/π (H) tụ điện có điện dung C = 100/π ( ) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều ổn định có biểu thức u = 100 cosωt, tần số dòng điện thay đổi Để điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại tần số góc dòng điện A 100π (rad/s) B 100 π (rad/s) C 200 π (rad/s) D 100 π / (rad/s) Câu 26: Cho mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức u = U cosωt, tần số dòng điện thay đổi Khi tần số dòng điện f0 = 50Hz cơng suất tiêu thụ mạch lớn nhất, tần số dòng điện f1 f2 mạch tiêu thụ công suất P Biết f1 + f2 = 145Hz (f1 < f2), tần số f1, f2 A 45Hz; 100Hz B 25Hz; 120Hz C 50Hz; 95Hz D 20Hz; 125Hz 103 (F) mắc nối tiếp với điện trở R = 100 Ω , 12 3 mắc đoạn mạch vào mạng điện xoay chiều có tần số f Để điện áp hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện góc π/3 tần số dòng điện Câu 27: Một đoạn mạch gồm tụ điện có điện dung C = A 50 Hz B 25Hz C 50Hz D 60Hz Câu 28: Cho mạch RLC mắc nối tiếp, biết R = 200Ω, L = 1/π H, C = 100/π (μF) Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có biểu thức:u = 100 cos ωt, có tần số thay đổi Khi tần số góc ω = ω = 200 π (rad/s) cơng suất mạch 32W Để công suất 32W ω = ω2 A 100 π (rad/s) B 300 π (rad/s) C 50 π (rad/s) D 150 π (rad/s) Câu 29: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cho mạch điện xoay chiều hình vẽ Điện áp đặt vào A, B có tần số thay đổi giá trị hiệu dụng không đổi U = 70V Khi f = f1 đo UAM = 100V, UMB = 35V, I = 0,5A Khi f = f2 = 200Hz dòng điện mạch đạt cực đại Tần số f1 A 321Hz B 200Hz C 100Hz D 231Hz Câu 30: Một bóng đèn Neon sáng đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp 155V Đặt vào hai đầu bóng đèn điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U = 220V Thấy chu kì dòng điện thời gian đèn sáng 1/75(s) Tần số dòng điện xoay chiều A 60Hz B 50Hz C 100Hz D 75Hz ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Khi ω thay đổi I1 = I2 => Z1 = Z2 => Zʟ1 – Zc1 = Zc2- Zʟ1 =>Lω1 - - L.ω2 => ω1.ω2 = LC Câu 2: C  = √3 = => Zc1 = 100√3 Ω f = f1 = 50 Hz, tanφ = tan => Zʟ1 – Zc1 = R√3 104 => C = (F) 3 Khi f = f2, để i pha với u Zʟ2 = Zc2 => f2 = = 25√2 Hz 2 LC Câu 3: B Uʟ = I.Zʟ = = = = Để Uʟ Max y phải Min =>đặt = t Khi ta khảo sát hàm biến t  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => y Max   2LC  R 2C Câu 4: D Uc = = = = Để Uc Max y phải Min => đặt ω² = t ta khảo sát hàm biến t => y Max   L  R 2C L2C Câu 5: A UC = = = Đặt ω ² = t => y= L².t² + (R²- 2L/C).t + 1/C² ( 50² Π2 ≤ t ≤ 1002 π2 ) = 5000 π2 200 => ω = 50√2 π (rad/s) => UC Max = (V) Và y Max t = 1002 π => ω = 100 π (rad/s) => UC Min = 100 V Ta có y Min = t = Câu 6: D ω thay đổi cường độ dòng điện hiệu dụng qua mạch => I1 = I2 => Z1= Z2 => Zʟ1 – Zc1 = Zc2 - Zʟ => => ω1 ω2 = 104 => C= F 4 LC Câu 7: D Uʟ= I.Zʟ= = Để Uʟ Max y phải Min Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>đặt 2 với = t => y = =>y Max t = => ω = 200π ( rad/s) => Uʟ Min = (V) Và y t = , theo đề ta thấy 2L/C < R² => t < ( mâu thuẫn ) Vậy không tồn y => không tồn Uʟ Max Câu 8: C Uc = = Đặt ω² = t => y= L².t² + (R²- 2L/C).t + 1/C² ( 50².π2 ≤ t ≤ 1002 π2) Ta có y Max t = 1002 π2 => ω = 100π rad/s) => Uc Min = V Và y Min = t = , ta thấy 2L/C < R² => Không tồn y Min => Không tồn Uc Max Câu 9: A Khi ω thay đổi dòng điện qua mạch có cường độ qua mạch có giá trị hiệu dụng => Để cường độ hiệu dụng đạt cực đại ω = √ω1 ω2 = 100 π (rad/s) Câu 10: B Zʟ = 20 Ω Khi C thay đổi để điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt giá trị cực đại Zc = Và Uc Max = = U√3 => Zʟ= R√2 => R = 10√2 Ω Câu 11: D Mạch có cộng hưởng Zʟ= Zc => f = 2 LC = 25 Hz Câu 12: A f = f : Zʟ = L.ω = 10, Zc = 1/(C ω) = => ω = Khi f = f’ : mạch cộng hưởng => ω’ = LC => f’ = f/√2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: C f thay đổi cơng suất mạch => để công suất mạch cực đại f = √f1.f2 = 40 Hz Câu 14: A xảy cộng hưởng Khi đó: đặt Zʟ= Zc = x Vì L/C = R2 = Zʟ.Zc = x2 => R = x Khi ω = ω1 = ωo Z’ʟ= 3x, Z’c = x/3 => Cos φ = R/√(R²+ (Z’ʟ- Z’c)2) = 3/√73 Câu 15: B Khi ω = ω1 ω = ω2 điện áp hiệu dụng hai tụ điện có giá trị =>U1c = U2c => => = Mặt khác w = w0 điện áp hiệu dụng hai tụ điện đạt cực đại L  R 2C L2C => 02  (12  22 ) =>   Câu 16: B LC Khi f = f2 = 120 Hz => ω2 = 240π ( rad/s) = ( mạch có cộng hưởng ) LC => f1 = = 60 Hz 4 LC f = f1 : Zʟ= 36 Ω, zc = 144 Ω => ω1 = Câu 17: B p’ = P/2 => Z²’ = 2Z² => R²+ ( Z’ʟ – Z’c)² = 2(R²+ ( Zʟ- Zc )²) => Z’ʟ - Z’c = R ( P max Zʟ= Zc ) => = R => LC ω² - RC ω -1 = => ω = 128π ( rad/s) Câu 18: D Khi f thay đổi cường độ dòng điện hiệu dụng mạch có giá tri => cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại fo= √(f1.f2) = 50 Hz Câu 19: C Uʟ= I.Zʟ= Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = = Để Uʟ Max y phải Min => đặt = t Khi ta khảo sát hàm biến t  => y Max   = 356,3 ( rad/s ) 2LC  R 2C Câu 20: B Uʟ = I.Zʟ= = Để Uʟ Max y phải Min =>đặt = t Khi ta khảo sát hàm biến t  =>y Max Uʟ Max = = 100√2 V Câu 21: D Uʟ = I.Zʟ = = = Để Uʟ Max y phải Min =>đặt = t Khi ta khảo sát hàm biến t  =>y Max   => 2LC  R 2C = 53,8 Hz Câu 22: C Uc = = = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>đặt ω² = t ta khảo sát hàm biến t => y Max => = 61,2 Hz Câu 23: C ω thay đổi dòng điện qua mạch có cường độ qua mạch có giá trị hiệu dụng => Để cường độ hiệu dụng đạt cực đại ω = √ ω ω = 100 π (rad/s) Câu 24: B f = f1 : I1c = =1 f = f2 : I2c= 4I1c => =4 => f2= 4f1 = 200 Hz Câu 25: D Uc = Để Uc Max y phải Min =>đặt ω² = t ta khảo sát hàm biến t => y Max (rad/s) Câu 26: D f thay đổi làm công suất tiêu thụ mạch => fo = √(f1.f2) = 50 ( fo tần số có cộng hưởng điện ) => f1+ f2 = 145 Hz => f1= 20 Hz, f2 = 125 Hz Câu 27: D tanφ = tan = => Zc = R√3 => => ω = 120π ( rad/s) => f = 60 Hz = R√3 Câu 28: C cộng hưởng => ω = 1/√(LC) = 100 π ( rad/s) Ta thấy ω = ω1, ω2 cơng suất mạch giống => ω = √( ω1 ω2) => ω2 = 50 π (rad/s) Câu 29: A ta có Zc = Uᴍʙ/I = 70Ω , Zʀʟ= UAM/I = 200 Ω , Lại có :Zʀʟ = R² +Zʟ² = 200² (1) Z = R² + (Zʟ -70)² = 140² (2) Z = U/I = 140 Ω Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Từ (1) rút R² = 200² -Zʟ² vào (2) ta Zʟ = 1265/7 Ω Vì Zʟ > Zc nên mạch có tính cảm kháng => f1 > f2 Khi f1 = f2 = 321 (Hz) Câu 30: B ta thấy đèn sáng |u| ≥ 155 V = U˳/2 Khi chu kỳ thời gian đèn sáng = 1/75 => T = 1/50 => f = 50 Hz ... Zc 2- Zʟ1 =>Lω1 - - L. 2 => ω1. 2 = LC Câu 2: C  = √3 = => Zc1 = 100√3 Ω f = f1 = 50 Hz, tanφ = tan => Zʟ1 – Zc1 = R√3 104 => C = (F) 3 Khi f = f2, để i pha với u Z 2 = Zc2 => f2 = = 25 2 Hz...   L  R 2C L2C Câu 5: A UC = = = Đặt ω ² = t => y= L².t² + (R - 2L/C).t + 1/C² ( 50² 2 ≤ t ≤ 10 02 2 ) = 5000 2 200 => ω = 50 2 π (rad/s) => UC Max = (V) Và y Max t = 10 02 π => ω = 100... có tần số thay đổi Khi tần số góc ω = ω = 20 0 π (rad/s) cơng suất mạch 3 2W Để cơng suất 3 2W ω = 2 A 100 π (rad/s) B 300 π (rad/s) C 50 π (rad/s) D 150 π (rad/s) Câu 29 : Tải file Word website http://dethithpt.com
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 mạch RLC có w thay đổi đề 2 , 17 mạch RLC có w thay đổi đề 2

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay