3 189 câu lý THUYẾT DÒNG điện XOAY CHIỀU

33 13 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Trong đoạn mạch điện xoay chiều RLC , phát biểu sau sai? A Nếu đoạn mạch điện xoay chiều RLC song song ln dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà phương tần số để tìm mối liên hệ cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua phần tử B Nếu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp ln dùng phương pháp tổng hợp dao động điều hoà phương tần số để tìm mối liên hệ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng phần tử C Công suất tiêu thụ đoạn mạch tổng công suất tiêu thụ điện trở D Công suất tiêu thụ đoạn mạch tăng ta mắc thêm vào mạch tụ điện hay cuộn dây cảm Đáp án : D A.Sai,vì đoạn mạch điện xoay chiều RLC song song ln dung phương pháp tổng hợp dao động điều hòa phương tần số đề tìm mối lien hệ cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua đoạn mạch cường độ dòng điện hiệu dụng chạy qua phần tử =>Là phát biểu B.Sai,vì nêu đoạn mạch điện xoay chiều RLC nối tiếp ln dung phương pháp tổng hợp dao động điều hòa phương tần số để tìm mối lien hệ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch hiệu điện hiệu dụng phần tử =>là phát biểu C.Sai,vì công suất tiêu thụ đoạn mạch tổng công suất tiêu thụ điện trở =>Là phát biểu D.Đúng ,vì t mắc them vào mạch tụ điện hay dây cảm cơng suất tiêu thụ đoạn mạch tăng hoạc giảm,tùy thuộc vào C L mắc vào =>Là phát biểu sai Câu 2: Trong đoạn mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu sau ? A Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không nhỏ điện áp hiệu dụng điện trở R B Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ điện áp hiệu dụng phần tử C Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn điện áp hiệu dụng phần tử D Cường độ dòng điện chạy mạch lệch pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Đáp án : A A.Đúng ,vì U2= U R2 +(UL-UC)2 => U≥UR B.Sai ,vì U2= U R2 +(UL-UC)2 => U≥UR C.Sai ,vì U2= U R2 +(UL-UC)2 => D.Sai ,vì Nếu ZL =ZC => Cường độ dòng điện chạy mạch pha với hiệu điện hai đầu đoạn mạch Câu 3: Phát biểu sai nói ứng dụng ưu điểm dòng điện xoay chiều? A Có thể tạo từ trường quay từ dòng điện xoay chiều pha dòng điện xoay chiều ba pha B Giống dòng điện khơng đổi, dòng điện xoay chiều dùng để chiếu sáng C Trong công nghệ mạ điện, đúc điện, người ta thường sử dụng dòng điện xoay chiều D Người ta dễ dàng thay đổi điện áp dòng điện xoay chiều nhờ máy biến áp Đáp án : C A.Phát biểu ,vì ứng dụng quan trọng để chế tạo động không đồng pha động khơng đồng ba pha B.Phát biểu ,vì đa phần dùng dòng xoay chiều để thắp sáng C.Phát biểu sai ,vì cơng nghệ mạ điện,đúc điện ,người ta thường sử dụng dòng điện chiều D.Phát biểu ,vì ưu điểm dòng điện xoay chiều ,nhờ tính chất nên dòng điện xoay chiều có khả truyền tải xa Câu 4: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện có dung kháng ZC mắc nối tiếp Gọi U điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch; i Io, I giá trị tức thời, giá trị cực đại giá trị hiệu dụng cường độ dòng điện đoạn mạch; uC, uR tương ứng điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 áp tức thời hai đầu tụ điện, hai đầu điện trở,  góc lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch:  = ui Hệ thức sau sai? u u U0 A ( C )  ( R ) = Io2 B I = ZC R 2( R  ZC2 ) C sin  = Description : Description :   ZC R Z 2 C D uR2 + I2ZC2 = u2 Đáp án : D Vì Ur ⊥uc nên u2 Description : Description : image320.gifV i = uR2  uC2  uR2 i ZC2 Câu 5: Cơng suất tức thời dòng điện xoay chiều: A Luôn biến thiên với tần số hai lần tần số dòng điện B Có giá trị trung bình biến thiên theo thời gian C Không thay đổi theo thời gian, tính cơng thức P = Iucos  D Luôn biến thiên pha, tần số với dòng điện Đáp án : A Nhận xét đáp án A.Đúng,vì cơng suất tức thời dòng điện xoay chiều biến thiên với tần số lần tần số dòng điện B.Sai giá trị trung bình cơng suất tức thời số C.Sai ,vì thay đổi theo thời gian ,tính cơng thức P=u.icos  D.Sai biến thiên với tần số ằng lần tần số dòng điện Câu 6: Trong máy phát điện xoay chiều pha, lõi thép kĩ thuật điện sử dụng để quấn cuộn dây phần cảm phần ứng nhằm mục đích: A Tăng cường từ thông chúng B Làm cho từ thơng qua cuộn dây biến thiên điều hòa C Tránh dòng tỏa nhiệt có dòng Phu-cơ xuất D Làm cho cuộn dây phần cảm tạo từ trường quay Đáp án : A Nhận xét đáp án : A Đúng, mục đích sử dụng lõi thép kỹ thuật điện tăng cường từ thông cho phần cảm phần ứng B Sai,vì lõi thép kỹ thuật điện khơng có chức làm cho từ thông qua cuộn dây khác biến thiên điều hòa C.Sai ,vì để giảm hao phí dòng Phụ- có người ta ghép thép kỹ thuật điện lại với ,chứ tránh tỏa nhiệt dòng D.Sai ,vì lõi thép kỹ thuật điện khong phải nguyên nhân gây từ trường quay Câu 7: Đặt điện áp xoay chiều có dạng u = U cos ωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm tụ điện C mắc nối tiếp R thay đổi ω2 ≠ Khi hệ số công suất LC mạch R tăng thì: A Cơng suất đoạn mạch tăng B Công suất đoạn mạch tăng C Tổng trở mạch giảm D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở tăng Đáp án : D Nhận xét đáp án: Vì ω2 ≠1/LC nên khơng có tượng cộng hưởng điện mạch U2 R , , Z=√2.R  Hệ số công suất mạch :cos   => R =| Z L  ZC | => PMAX = 2R R2   Z  Z  L U Vậy tang R UR= C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A.Sai lúc cơng suất tồn mạch giảm B.Sai hệ số cơng suất mạch tăng C.Sai tổng trở cuẩ mạch tăng D.Đúng điện áp hiệu dụng hai đầu đện trở R tăng Câu 8: Mạch điện AB gồm R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều uAB =   2C R U cos ωt Mạch có L thay đổi L thay đổi từ L = L1 = đến L = L2 = thì:  2C C A Cường độ dòng điện tăng B Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm tăng C Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ tăng D Tổng điện trở mạch giảm Đáp án : B Nhận xét đáp án Khi L=L1 = mạch có tượng công hưởng => IMAX ,PMAX,ZMIN  2C   2C R R  ZC2 Khi L=L2= ZL = =>Lúc UL.MAX  2C ZC Vậy thay đổi L1 -> L2 A.Sai,vì cường độ dòng điênk ln giảm B.Đúng ,vì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm ln tăng C.Sai điện áo hiệu dụng hai đầu tụ giảm D.Sại ,vì tổng trở mạch ln tăng Câu 9: Chọn phát biểu đúng: A Roto động không đồng bap quay với tốc độ từ trường quay B Tốc độ góc động không đồng không phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường vào mơ-men cản C Chỉ có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay D Vecto cảm ứng từ từ trường quay long stao động không đồng ba pha thay đổi hướng lẫn trị số Đáp án : B Nhận xét đáp án: A.Sai,vì roto động khơng đồng ba pha với tốc độ nhỏ tốc độ quay từ trường B.Đúng ,vì tốc độ góc động khơng đồng khong phụ thuộc vào tốc độ quay từ trường moomen cản C.Sai,vì khơng có dòng điện xoay chiều ba pha tạo từ trường quay ,mà có dòng điện xoay chiều pha/ D.Sai,vì vetoc cảm ứng từ từ trường quay lòng sstato động khơng đồng ba pha thay đổi hướng trị só không đổi Câu 10: Chọn phát biểu đúng? A Cường độ hiệu dụng dòng điện xoay chiều có giá trị nửa giá trị cực đại B Khơng thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện C Dòng điện điện áp hai đầu mạch điện xoay chiều lệch pha D Cường độ dòng điện hiệu dụng dòng điện xoay chiều có giá trị giá trị trung bình cường độ dòng điện chu kỳ Đáp án : B B đúng, mạ điện cần dòng điện chiều (chiều không đổi) Câu 11: Một mạch điện xoay chiều gồm biến trở R, cuộn dây không cảm tụ C mắc nối tiếp Biết mạch có tính dung kháng Điều chỉnh R để công suất tiêu thụ R lớn nhất, A cường độ dòng điện sớm pha điện áp góc    / B cường độ dòng điện trễ pha điện áp góc   C cường độ dòng điện pha với điện áp D cường độ dòng điện ngược pha với điện áp  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : A R = /ZL - ZC/ nên dòng điện lệch pha  / so với điện áp Câu 12: Vì khác biệt mà tên gọi động điện ba pha gắn liền với cụm từ " không đồng bộ" ? A Rôto quay chậm từ trường cuộn dây stato gây B Khi hoạt động, rơto quay stato đứng n C Dòng điện sinh rơto chống lại biến thiên dòng điện chạy stato D Stato có ba cuộn dây rơto chỉcó lòng sóc Đáp án : A Câu 13: Đặc điểm sau khơng phải tính ưu việt dòng điện xoay chiều so với dòng điện chiều? A Có khả thay đổi điện áp hiệu dụng dễ dàng B Có thể chạy động điện có cơng suất lớn C Có thể tạo từ trường quay cách đơn giản D Có thể gây tượng điện phân Đáp án : D Câu 14: Trong đoạn mạch R, L, C nối tiếp, đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi Khi mạch xảy tượng cộng hưởng kết luận sau không đúng: A Công suất cực đại B Hệ số công suất cực đại C Z = R D u L = uC Đáp án : D Câu 15: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R0 mắc nối tiếp với linh kiện chưa biết ba linh kiện sau ( Điện trở, cuộn dây, tụ điện ) Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng khơng đổi tần số thay đổi vào hai đầu đoạn mạch Khi tăng dần tần số dòng điện cường độ dòng điện hiệu dụng tăng Linh kiện chưa biết là: A Tụ điện B Điện trở C Cuộn cảm D Cuộn dây có điện trở Đáp án : A Câu 16: Mạch điện xoay chiều chứa hai ba linh kiện ( điện trở, cuộn dây, tụ điện) Biết cường độ  dòng điện sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Hai loại linh kiện là: A Tụ điện cuộn cảm B Điện trở cuộn dây không cảm C Cuộn cảm điện trở D Tụ điện điện trởthuần Đáp án : D Câu 17: Để tạo từ trường quay động không đồng ba pha, người ta thường dùng cách sau đây: A Cho nam châm quay quanh trục B Cho dòng điện xoay chiều qua cuộn dây C Cho dòng điện xoay chiều ba pha qua ba cuộn dây D Cho vòng dây quay quanh nam châm Đáp án : C Câu 18: Khi động không đồng hoạt động, lực cản lên rơto lớn đáp án sau sai? A Tốc độ quay rôto nhỏ B Công suất tỏa nhiệt động lớn C Dòng điện cảm ứng rơto nhỏ D Lực từ stato tác dụng lên rôto lớn Đáp án : C Câu 19: Đặt điện áp U0 = U cos2πft (trong U0 khơng đổi; f thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch RLC mắc nối tiếp Lúc đầu đoạn mạch có cộng hưởng điện Giảm tần số f điện áp hai đầu đoạn mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A trễ pha so với cường độ dòng điện B pha so với cường độ dòng điện C sớm pha so với cường độ dòng điện D ngược pha so với cường độ dòng điện Đáp án : A Câu 20: Phát biểu sau đúng? A Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệvới tốc độ quay rơto B Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo có tần số số vòng quay giây rơto C Chỉ có dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay D Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo Đáp án : A Câu 21: Phát biểu sau nói dòng điện xoay chiều máy phát điện xoay chiều tạo ? A Suất điện động hiệu dụng máy phát điện xoay chiều tỉ lệvới tốc độ quay rơto B Chỉcó dòng điện xoay chiều pha tạo từ trường quay C Dòng điện xoay chiều ln ln có tần số tần số quay rơto D Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo Đáp án : A Câu 22: Đặt vào đầu đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng tần số ổn định Nếu tăng dần điện dung C tụ cường độ dòng điện hiệu dụng mạch lúc đầu tăng sau giảm Như ban đầu mạch phải có: A ZL = R B ZL < ZC C ZL = ZC D ZL > ZC Đáp án : B tăng C thi ZC giam I tăng tới Imax giảm Imax ZL=ZC Nen ZC ban dau > ZL để ZC giam = ZL Câu 23: Chọn câu đúng: A Trong cách mắc hình sao, tải tiêu thụ có chất cường độ dòng điện qua dây trung hòa khơng B Trong cách mắc hình sao, tải tiêu thụ giống cường độ dòng điện qua dây trung hòa khơng C Trong cách mắc hình sao, hiệu điện hai điểm đầu điểm cuối cuộn dây gọi hiệu điện dây D Hiệu điện điểm đầu điểm cuối cuộn dây hai cách mắc hình tam giác giống Đáp án : B Trong cách mắc hình sao, tải tiêu thụ giống cường độ dòng điện qua dây trung hòa khơng Câu 24: Trong trình truyền tải điện xa, biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải áp dụng rộng rãi A giảm chiều dài dây dẫn truyền tải B chọn dây có điện trở suất nhỏ C tăng điện áp đầu đường dây truyền tải D tăng tiết diện dây dẫn Đáp án : C Có biện pháp nhằm nâng cao hiệu suất truyền tải là: giảm R tăng điện áp đầu đường dây truyền tải Tuy nhiên giảm R phải tăng tiết diện S dây dẫn Phương án không khả thi tốn kinh tế Câu 25: Đặt điện áp u = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời mạch; u1, u2 u3 điện áp tức thời hai đầu điện trở, hai đầu cuộn cảm hai đầu tụ điện Hệ thức u A i = u2/ωL B i  C i = u3ωC D i = u1/R R  (Z L  ZC )2 Đáp án : D Các giá trị tức thời chia cho chúng pha Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều u=Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp, Uo, ω, R C khơng đổi; cuộn dây cảm có L thay đổi Điều chỉnh L để cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu mạch Khi đó, phát biểu sau sai? A Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt giá trị cực đại B Mạch tiêu thụ công suất lớn Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện đạt giá trị cực đại D Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở đạt giá trị cực đại Đáp án : A Điều chỉnh L để cường độ dòng điện mạch pha với điện áp hai đầu mạch xảy cộng hưởng Khi Pmax, Imax, điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện điện trở cực đại Câu 27: Đặt điện áp xoay chiều u = Uocosωt (V) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Khi đó, phát biểu sau A Cường độ dòng điện qua điện trở, qua cuộn cảm qua tụ điện pha với B Cường độ dòng điện qua điện trở sớm pha góc π/2 so với cường độ dòng điện qua tụ điện C Cường độ dòng điện qua cuộn cảm sớm pha góc π/2 so với cường độ dòng điện qua điện trở D Cường độ dòng điện qua tụ điện ngược pha so với cường độ dòng điện qua cuộn cảm Đáp án : A Cường độ dòng điện qua điện trở, qua cuộn cảm qua tụ điện pha với nhau, điện áp khác pha Câu 28: Cho khung dây dẫn phẳng diện tích S quay với tốc độ góc ω quanh trục vng góc với đường sức từ từ trường có cảm ứng từ B Trong khung dây xuất A dòng điện khơng đổi B suất điện động biến thiên điều hòa C suất điện động có độ lớn khơng đổi D suất điện động tự cảm Đáp án : B Khi khung dây xuất suất điện động biến thiên điều hòa Câu 29: Phát biểu sau khơng đúng? A Đối với dòng điện xoay chiều, điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng dây dẫn chu kì khơng B Dòng điện có cường độ biến đổi tuần hồn theo thời gian gọi dòng điện xoay chiều C Điện áp biến đổi điều hòa theo thời gian gọi điện áp xoay chiêu D Suất điện động biến đổi điều hòa theo thời gian gọi suất điện động xoay chiều Đáp án : B Dòng điện xoay chiều dòng điệnchiều cường độ biến thiên theo thời gian Điều ngược lại chưa Câu 30: Phát biểu sau không nói đoạn mạch có cuộn dây cảm ? A Dòng điện xoay chiều chạy qua cuộn dây cảm không gây toả nhiệt cuộn cảm B Đối với dòng điện xoay chiều, cuộn dây cảm cản trở dòng điện cản trở tăng theo tần số dòng điện  C Điện áp hai đầu cuộn dây cảm nhanh pha so với dòng điện xoay chiều chạy qua D Đối với dòng điện khơng đổi cuộn cảm có tác dụng điện trở Đáp án : D cuộn cảm cho dòng điện chiều qua khơng cản trở dòng chiều Câu 31: Phát biểu sau động không đồng ba pha sai? A Nguyên tắc hoạt động động dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay B Véctơ cảm ứng từ từ trường quay động thay đổi hướng trị số C Rơto động quay với tốc độ góc nhỏ tốc độ góc từ trường quay D Hai phận động rơto stato Đáp án : B Véctơ cảm ứng từ tổng hợp từ trường quay động thay đổi hướng trị số khơng đổi = 1,5Bo Câu 32: Phát biểu sau đúng? A Chỉ có dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay B Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo C Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln có tần số số vòng quay giây rôto D Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỉ lệ với tốc độ quay roto Đáp án : D E = ωNBS Câu 33: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch không đổi Hiện tượng cộng hưởng điện xảy A thay đổi điện trở R để để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại B thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng tụ đạt cực đại C thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt cực đại D thay đổi điện dung C để công suất tiêu thụ đoạn mạch đạt cực đại Đáp án : D Nhận xét đáp án: A R thay đổi để P(max) R = |ZL – ZC| B Với , đặt Do hệ số Vậy UC đạt cực đại tần số góc C Điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm Với là: , đặt Do hệ số hàm U số y đạt giá trị nhỏ khi: Description : Description : Z Khi giá trị nhỏ hàm số y Vậy là: D C thay đổi để P(max) ZL = ZC=> có cộng hưởng Câu 34: Đặt hiệu điện xoay chiều u = 160 cos100  t (V) vào hai đầu đoạn mạch xoay chiều thấy biểu thức dòng điện i = sin(100  t)A Mạch có linh kiện ghép nối tiếp với nhau? A C nối tiếp L B R nối tiếp L C R nối tiếp Ro D R nối tiếp C  Đáp án : A Đổi i  2sin(100 t )  2cos(100 t  ) V Độ lệch pha u i u  i   Câu 35: Trong mạch điện xoay chiều R, L, C mắc nối tiếp, phát biểu sau đúng? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng phần tử B Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng điện trở R C Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch nhỏ hiệu điện hiệu dụng cuộn cảm L D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lớn hiệu điện hiệu dụng phần tử Đáp án : B Điện áp hai đầu đoạn mạch U  U R2  (U L  UC )2 Câu 36: Một động khơng đồng ba pha hoạt động bình thường điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây 220V Trong trường hợp có mạng điện xoay chiều ba pha máy phát ba pha tạo ra, suất điện động hiệu dụng pha 127V, để động hoạt động bình thường ta phải mắc theo cách sau ? A Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình B Ba cuộn dây máy phát theo hình tam giác, ba cuộn dây động theo hình tam giác C Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình D Ba cuộn dây máy phát theo hình sao, ba cuộn dây động theo hình tam giác Đáp án : D  Câu 37: Điện áp hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp sớm pha so với cường độ dòng điện Phát biểu sau đoạn mạch này? A Tần số dòng điện đoạn mạch nhỏ giá trị tần số xảy cộng hưởng B Tổng trở đoạn mạch hai lần điện trở mạch C Hiệu số cảm kháng dung kháng điện trở đoạn mạch  D Điện áp hai đầu điện trở sớm pha so với điện áp hai tụ điện   so với i nên tan = ( ZL – ZC)/R = => R = ( ZL – ZC) 4 Câu 38: Người ta truyền xa công suất điện 200 kW với điện áp truyền tải kV Số đồng hồ đo điện trạm phát nơi tiêu thụ ngày chênh lệch 480 kWh (cho hao phí điện điện trở đường dây) Điện trở đường dây truyền tải Đáp án : C u sớm pha A 2,4Ω Đáp án : D Ta có: B 12Ω C 4,8Ω D 2Ω R.P Hao phí dường dây tải điên: P  U cos 2 480.103 R.(200.103 )  => R = 2Ω 24 (2.103 ) Câu 39: Nhận xét sau máy biến áp không đúng? A Máy biến áp làm giảm điện áp dòng điện xoay chiều B Máy biến áp làm tăng điện áp dòng điện xoay chiều C Máy biến áp làm thay đổi tần số dòng điện xoay chiều D Máy biến áp có tác dụng biến đổi cường độ dòng điện hiệu dụng Đáp án : C Máy biến áp thay đổi hiệu điện xoay chiều, tăng hạ thế, đầu cho hiệu điện tương ứng với nhu cầu sử dụng nên ảnh hưởng tới I khơng thay đổi f => Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 40: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch điện hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số f với LC = Khi thay đổi 4 f R A hệ số công suất mạch thay đổi B hiệu điện hai đầu biến trở không đổi C độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện thay đổi D cơng suất tiêu thụ mạch không đổi Đáp án : B Khi LC = => mạch có cộng hưởng hay ZC = ZL => 4 f P (max) = U2 /R I (max) = U/R UR = U tan  = 0, cos  = Câu 41: Trong mạch điện xoay chiều, mức độ cản trở dòng điện xoay chiều tụ điện mạch phụ thuộc A điện dung C điện áp hiệu dụng hai tụ B điện dung C pha ban đầu dòng điện C điện dung C cường độ dòng điện hiệu dụng qua tụ D điện dung C tần số góc dòng điện Đáp án : D Tụ điện cho điện áp xoay chiều qua điện áp xoay chiều có tần số > dung kháng tụ < vơ cùng, tụ dẫn điện điện trở (nhưng tụ không tiêu thụ công xuất điện trở ) tần số điện xoay chiều cao điện dung tụ lớn dung kháng nhỏ điện áp qua tụ dễ dàng Câu 42: Đặt hiệu điện u = U0sinωt (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh Biết điện trở mạch khơng đổi Khi có tượng cộng hưởng điện đoạn mạch, phát biểu sau sai? A cường độ dòng diện hiệu dụng dòng điện mạch đạt giá trị lớn B Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R C Cảm kháng dung kháng đoạn mạch D Hiệu điện hiệu dụng hai đầu điện trở R nhỏ hiệu điện hiệu dụng hai đầu đoạn mạch Đáp án : D Khi có cộng hưởng: I(max) u,i pha mà i hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R pha nên u pha với hiệu điện tức thời hai đầu điện trở R ZL = ZC nên UR =U Câu 43: Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường khơng đổi tốc độ quay rơto A lớn tốc độ quay từ trường B nhỏ tốc độ quay từ trường C tốc độ quay từ trường D lớn tốc độ quay từ trường, tùy thuộc tải sử dụng Đáp án : B Khi động không đồng ba pha hoạt động ổn định với tốc độ quay từ trường khơng đổi tốc độ quay rôto nhỏ tốc độ quay từ trường Vì lí mà người ta gọi động không đồng Câu 44: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện  so với điện áp hai đầu đoạn mạch B tần số dòng điện đoạn mạch khác tần số điện áp hai đầu đoạn mạch A cường độ dòng điện đoạn mạch trễ pha Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  so với điện áp hai đầu đoạn mạch D dòng điện xoay chiều tồn đoạn mạch Đáp án : C Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch có tụ điện theo tính chất mạch điện  cường độ dòng điện mạch sớm pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch Câu 45: Phát biểu sau sai nói mạch điện xoay chiều có tụ điện? A Hệ số cơng suất đoạn mạch không B Công suất tiêu thụ đoạn mạch khác khơng C Tần số góc dòng điện lớn dung kháng đoạn mạch nhỏ  D Điện áp hai tụ điện trễ pha so với cường độ dòng điện qua đoạn mạch Đáp án : B Công suất tiêu thụ đoạn mạch điện xoay chiều có tụ điện khơng Vì phát biểu B sai Câu 46: Khi nói đoạn mạch điện xoay chiều có cuộn cảm thuần, phát biểu sau ? A Hệ số công suất đoạn mạch  B Điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha so với cường độ dòng điện qua C Cường độ dòng điện hiệu dụng qua cuộn cảm tỉ lệ thuận với tần số dòng điện qua D Cảm kháng cuộn cảm tỉ lệ thuận với chu kỳ dòng điện qua Đáp án : B Khi nói đoạn mạch có cuộn cảm thuần, phát biểu sau : C cường độ dòng điện đoạn mạch sớm pha Điện áp hai đầu cuộn cảm sớm pha so với cường độ dòng điện qua Câu 47: Dòng điện xoay chiều ba pha hệ thống ba dòng điện xoay chiều, gây ba suất điện động xoay chiều có biên độ, tần số lệch pha đôi  3 2  A B C D 3 Câu 48: Cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp máy biến áp lí tưởng có số vòng dây N1 N2 Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng U1 vào hai đầu cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở U2 Hệ thức U N U N U N  N2 U N  N2 A = B = C = D = U N2 U2 N1 U2 N2 U2 N1 Đáp án : A Theo công thức máy biến áp, hệ thức điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn sơ cấp U N thứ cấp để hở = U N2 Câu 49: Một máy phát điện xoay chiều pha với rôto nam châm có p cặp cực (p cực nam p cực bắc) Khi rơto quay với tốc độ n vòng/giây từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số: 60n 60 p np A f = B f = np C f = D f = p n 60 Đáp án : B Khi rơto quay với tốc độ n vòng/giây từ thơng qua cuộn dây stato biến thiên tuần hoàn với tần số: f = np, p số cặp cực cơng thức f = np/60 áp dụng tốc độ tính vòng/phút Câu 50: Với dòng điện xoay chiều, cường độ dòng điện cực đại I0 liên hệ với cường độ dòng điện hiệu dụng I theo công thức: I I A I0 = B I0 = 2I C I0 = √2I D I0 = 2 Đáp án : C I0 = √2I Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 106: Giả sử công suất cung cấp cho động không đồng bô ba pha khơng đổi Khi rơ to quay với tốc độ góc ω1 ω2 ( với ω1 < ω2) dòng điện cảm ứng khung dây rôto I1 I2, ta có mối quan hệ: A I1 = I2 ≠0 B I1 = I2= C I1 > I2 D I1< I2 Đáp án : C Ta có mối quan hệ: I1 > I2 Câu 107: Đặt hiệu u = U√2 cos ωt (với U ω không đổi) vào hai đầu đoạn mạch R,L,C mắc nối tiếp, dòng điện chạy mạch có A Giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian quy luật hàm số sin cosin B Cường độ hiệu dụng thay đổi theo thời gian C Giá trị tức thời thay đổi chiều khơng đổi theo thời gian, D Chiều thay đổi giá trị tức thời không đổi theo thời gian Đáp án : A Dòng điện chạy mạch có giá trị tức thời phụ thuộc vào thời gian quy luật hàm số sin cosin Câu 108: Một máy biến có số vòng dây cuộn sơ cấp lớn số vòng dây cuộn thứ cấp mạch từ khép kín, mát lượng khơng đáng kể Biến có tác dụng: A Tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện B Giảm cường độ dòng điện, tăng hiệu C Tăng cường độ dòng điện, tăng hiệu điện D Giảm cường độ dòng điện, giảm hiệu điện Đáp án : A Biến có tác dụng tăng cường độ dòng điện, giảm hiệu điện Câu 109: Trong đoạn mạch xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch   so với cường độ dòng điện B Trễ pha so với cường độ dòng điện   C Trễ pha so với cường độ dòng điện D Sớm pha so với cường độ dòng điện A Sớm pha Đáp án : C Trong đoạn mạch xoay chiều có tụ điện hiệu điện hai đầu đoạn mạch trễ pha  so với cường độ dòng điện Câu 110: Cho đoạn mạch xoay chiều gồm cuộn dây cảm L, tụ điện C biến trở R mắc nối tiếp Khi đặt vào hai đầu mạch hiệu điện xoay chiều ổn định có tần số f thấy LC = 2 Khi thay đổi R 4 f thì: A Cơng suất tiêu thụ mạch không đổi B Độ lệch pha u i thay đổi C Hiệu điện hai đầu biến trở không đổi D Hệ số công suất mạch thay đổi Đáp án : C Theo ra: LC = => có cộng hưởng=> u,i pha, cosφ = 4 f => B, D sai P = U2/R nên công suất thay đổi thi R thay đổi => A sai U = UR nên C Câu 111: Đặt điện áp xoay chiều có trị hiệu dụng U khơng đổi tần số f thay đổi vào hai đầu mạch RLC nối tiếp thấy cường độ dòng điện nhanh pha điện áp hai đầu mạch Nếu giảm dần tần số dòng điện xoay chiều A hệ số công suất mạch giảm B tổng trở mạch giảm đến cực tiểu tăng lại C công suất tiêu thụ mạch tăng D dung kháng mạch giảm Đáp án : A Do cường độ dòng điện nhanh pha điện áp hai đầu mạch nên ta có: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 LC Nếu giảm tần số dòng điện hệ số cơng suất mạch giảm Câu 112: Khi máy phát điện xoay chiều pha động không đồng pha hoạt động tượng cảm ứng điện từ xảy (các) phận nào? A Ở cuộn dây stato máy phát điện pha rôto động không đồng pha B Ở cuộn dây stato máy phát điện pha cuộn dây stato động không đồng pha C Ở cuộn dây stato động không đồng pha D Ở cuộn dây stato máy phát điện pha Đáp án : A Khi cho từ thông gửi qua mạch kín thay đổi mạch xuất dòng điện Dòng điện gọi dòng điện cảm ứng Hiện tượng gọi tượng cảm ứng điện từ.Đối chiếu định nghĩa trên, ta có:Ở máy phát pha cuộn dây phần ứng, tức phần sinh điện nên phải có tượng cảm ứng điện từ.Ở động ngầm hiểu rơto(lồng sóc)cũng phần ứng ( thực tế động KHƠNG có phần cảm phần ứng) Câu 113: Đặt điện áp u = U0cos (ωt) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R tụ điện C mắc nối tiếp Biết điện áp hai đầu điện trở điện áp hai tụ điện có giá trị hiệu dụng Phát biểu sau sai ? ZC > ZL ⇔ ω <  so với điện áp hai đầu đoạn mạch  B Điện áp hai đầu cực tụ điện trễ pha so với điện áp hai đầu đoạn mạch A Cường độ dòng điện qua mạch sớm pha C Điện áp hai đầu điện trở sớm pha D Cường độ dòng điện qua mạch trễ pha  so với điện áp hai đầu đoạn mạch  so với điện áp hai đầu đoạn mạch Đáp án : D Câu 114: Máy hàn điện nấu chảy kim loại hoạt động theo nguyên tắc biến áp, số vòng dây tiết diện dây cuộn sơ cấp máy biến áp N1, S1, cuộn thứ cấp N2, S2 So sánh sau đúng? A N1 > N2, S1 < S2 B N1 > N2, S1 > S2 C N1 < N2, S1 < S2 D N1 < N2, S1 > S2 Đáp án : A Máy hàn điện dao động theo nguyên tắc máy biến áp, cuộn sơ cấp gồm nhiều vòng dây tiết diện nhỏ, cuộn thứ cấp gồm nhiều vòng dây tiết diện lớn Câu 115: Một mạch điện xoay chiều gồm phần tử X nối tiếp phần tử Y Biết X Y phần tử R, C, cuộn dây Đặt hiệu điện hai đầu đoạn mạch u = U cosωt (V) hiệu điện hiệu dụng UX = U , UY = 2U u không chậm pha cường độ dòng điện i Hai phần tử X Y tương ứng phải A Điện trở tụ điện B Tụ điện cuộn dây không cảm C Điện trở cuộn dây không cảm D Cuộn dây cảm tụ điện Đáp án : B Do UX > U, UY > U => x,y R Uy > UX mà u sớm pha I => x C y L Câu 116: Trong mạch điện có tụ điện C Đặt hiệu điện xoay chiều hai tụ điện C có dòng điện xoay chiều mạch Điều giải thích có electron qua điện môi hai tụ Hãy chọn câu A Hiện tượng đúng, giải thích sai B Hiện tượng đúng, giải thích C Hiện tượng sai, giải thích D Hiện tượng sai, giải thích sai Đáp án : A Trong mạch điện có tụ điện C Đặt hiệu điện xoay chiều hai tụ điện C có dòng điện xoay chiều mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Điều giải thích có electron qua điện môi hai tụ => Sai Câu 117: Chọn phát biểu sai: Trong trình truyền tải điện xa, cơng suất hao phí A Tỉ lệ với thời gian truyền điện B Tỉ lệ với chiều dài đường dây điện C Tỉ lệ nghịch với bình phương điện áp hai đầu dây trạm điện D Tỉ lệ với bình phương cơng suất truyền Đáp án : A Công suất hao phí: ΔP = P2.R/ U2 Câu 118: Đoạn mạch gồm cuộn dây có điện trở R, độ tự cảm L tụ điện C mắc nối tiếp vào  điện áp u = U√2cos(ωt – ) Cường độ dòng điện qua mạch i = I√2cos(ωt + φi) Như φi khơng thể có giá trị sau đây?     A φi = B φi = C φi = D φi = 6   2  Đáp án : B≤ φ = φu - φi ≤  ≤φ≤ 2 3 Câu 119: Đoạn mạch xoay chiều gồm tụ điện C điện trở R Điện áp hai đầu mạch u = U0cosωt, V Khi tần số mạch tăng lên lần thì: A dung kháng mạch tăng lên lần B công suất mạch tiêu thụ tăng lên lần C điện áp hai đầu mạch trể pha so với cường độ dòng điện mạch D hệ số công suất mạch tăng lên Đáp án : D A Sai ZC = 1/ωC = 1/(2πfC) nên f tăng lần ZC giảm lần B Sai P= U2R/(R2 + ZC2) mà ZC giảm lần nên P tăng lần C Sai điện áp hai đầu mạch ln trễ pha so với cường độ dòng điện mạch ( mạch có R C) D Đúng cosϕ = R/Z , ZC giảm nên Z giảm => hệ số công suất tăng Câu 120: Chọn câu sai Dòng điện xoay chiều ba pha: A đối xứng cho hiệu suất cao so với dòng điện pha B tải điện, cách mắc hình hay tam giác, ta tiết kiệm dây dẫn C có cơng suất gấp ba lần cơng suất mạch ba pha riêng lẻ D tạo từ trường quay để sử dụng động không đồng ba pha Đáp án : C công suất dòng điện xoay chiều ba pha khác ba lần cơng suất mạch ba pha riêng lẻ Câu 121: Xét mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, điện áp hai đầu R nhanh pha  so với điện áp hai đầu tụ: A mạch có cảm kháng lớn dung kháng B mạch có R C C mạch có cộng hưởng điện D trường hợp Đáp án : D Vecto uC vecto uR ln vng góc với Câu 122: Mạng điện xoay chiều khu dân cư Việt Nam có điện áp hiệu dụng 220V, tần số 50Hz Phát biểu sau với mạng điện này? A Điện áp dây hiệu dụng 220 B Biên độ điện áp dây 220 C Điện áp pha hiệu dụng 220 D Biên độ điện áp pha 220 Đáp án : B Vì mạng điện Việt Nam mạch điện pha mắc theo hình nên: A Sai điện áp hieuj dụng 200 B Đúng điện áp dây hiệu dụng là: Ud = U3 = V Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 =>Biên độ điện áp dây 200 V C Sai điện áp pha hiệu dụng 200 V D Sai biên độ điện áp pha 200 V Câu 123: Khi hàn điện, ta cần sử sụng máy biến áp có đường kính dây cuộn thứ cấp với đường kính dây cuộn sơ cấp? A Bằng B Lớn C Nhỏ D Lớn hay nhỏ Đáp án : B Máy hàn điện hoạt động theo nguyên tắc máy giảm điện áp, cuộn sơ cấp gồm nhiều vòng dây tiết diện nhỏ, cuộn thứ cấp gồm vòng dây tiết diện lớn Câu 124: Đoạn mạch AB gồm tụ điệnđiện dung C nối tiếp với cuộn cảm có độ tự cảm L Đặt vào  hai đầu A,B điện áp xoay chiều u= U0cos(ωt+ ) Biết mạch có tính cảm kháng, biểu thức dòng điện qua mạch U0 U0   A i = cos(ωt+ ) B i = cos(ωt ) 2 1 2 2  L  2  C C  L2 U0 U0   C i = cos(ωt ) D i = cos(ωt+ ) 6 2 L   C C  L2 Đáp án : C Mạch có tính cảm kháng => tổng trở mạch : Z= LωC  => i trễ pha so với u U0  Biểu thức cường độ dòng điện: i = cos(ωt ) L  C Câu 125: Phát biểu sau sai Cơng suất hao phí đường dây tải điện phụ thuộc A Hệ số công suất thiết bị tiêu thụ điện B Chiều dài đường dây tải điện C Điện áp hai dầu dây trạm phát điện D Thời gian dòng điện chạy qua dây tải R.P Đáp án : D Cơng suất hao phí đường dây tải điện: ∆P 2 U cos  l R: điện trở dây dẫn: R= ρ s P: công suất nơi truyền tải cosφ : hệ số công suất thiết bị tiêu thụ điện U: điện áp nơi truyền tải => Cơng suất hao phí đường dây tải điện khơng phụ thuộc thời gian dòng điện chạy qua dây tải Câu 126: Trong máy phát điện xoay chiều pha: Gọi p số cặp cực nam châm phần cảm, n số vòng quay rơto giây Tần số f dòng điện xoay chiều máy phát np 60 p A B C np D 60 np 60 n Đáp án : C Tần số f dòng điện xoay chiều máy phát f=np Câu 127: Máy phát điện xoay chiều pha ba pha A Hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ việc sử dụng từ trường quay Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B Có stato ba cuộn dây đặt lệch 1200 vành tròn C Có phần cảm tạo từ trường nam châm điện nam châm vĩnh cửu D Có rơto phải phần cảm, stato phải phần ứng Đáp án : C Máy phát điện xoay chiều pha ba pha có phần cảm tạo từ trường nam châm vĩnh cửu Câu 128: Trong động không đồng ba pha, từ trường cuộn dây đạt giá trị cực đại B0 hướng vào cuộn dây từ trường hai cuộn dây lại A Bằng B Bằng hướng vào hai cuộn dây C Không thể D Bằng hướng hai cuộn dây Đáp án : D Trong động không đồng ba pha, từ trường cuộn dây đạt giá trị cực đại B0 hướng vào cuộn dây từ trường hai cuộn dây hướng hai cuộn dây Câu 129: Đoạn mạch điện gồm điện trở R mắc nối tiếp với hộp X Đặt khóa K vào hai đầu hộp X Điện áp hai đầu mạch u = U√2 cosωt Khi K mở đóng dòng điện qua mạch có giá trị hiệu dụng I Điện trợ dây nối nhỏ, hộp X A Gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn dây không cảm B Chỉ chứa cuộn dây C Gồm tụ điện mắc nối tiếp cuộn cảm D Chỉ chứa tụ điện Đáp án : C+ Khi K đóng, đoạn mạch có điện trở R → Tổng trở R + Khi K mở, đoạn mạch gồm R mắc nối tiếp với hộp X Ta thấy I không đổi → Tổng trở không đổi R Vậy hộp X gồm tụ điện mắc nối tiếp với cuộn cảm Câu 130: Điều sau sai nói động khơng đồng ba pha A Động hoạt động dựa tượng cảm ứng điện từ B Tốc độ quay khung dây nhỏ tốc độ góc từ trường quay C Động không đồng ba pha biến đổi điện thành D Chu kì quay khung dây ln nhỏ chu kì quay từ trường quay Đáp án : D A Đúng nguyên tắc hoạt động động không đồng pha dựa tượng cảm ứng điện từ từu trường quay B Đúng tốc độ quay khung dây ln nhỏ tốc độ góc từ trường quay C Đúng động khơng đồng ba pha biến đổi điện thành D Sai tốc độ quay khung dây ln nhỏ tốc độ góc từ trường quay, khơng thể hẳng định chu kì quay khung dây ln nhỏ chu kì quay từ trường quay Câu 131: Một đoạn mạch điện xoay chiều gồm tụ điện cuộn cảm mắc nối tiếp Độ lệch pha điện áp hai đầu tụ điện điện áp hai đầu đoạn mạch bằng:     B - C π D 2 6 Đáp án : C Nếu ZL > ZC vecto U phương ngược chiều với vecto UC nên độ lệch pha π Nếu ZL = ZC vecto U phương chiều với vecto UC nên độ lệch pha Câu 132: Một máy tăng áp có cuộn thứ cấp mắc với điện trở thuần, cuộn sơ cấp mắc với nguồn điện xoay chiều Tần số dòng điện cuộn thứ cấp A nhỏ lớn tần số cuộn sơ cấp B tần số dòng điện cuộn sơ cấp C ln nhỏ tần số dòng điện cuộn sơ cấp D ln lớn tần số dòng điện cuộn sơ cấp Đáp án : B Điện trở không ảnh hưởng tới tần số dòng điện cuộn thứ cấp Câu 133: Xét mạch điện xoay chiều RLC, hiệu điện hai đầu mạch lệch pha so với cường độ dòng điện qua mạch góc π/4 Kết sau ? A ZC= 2ZL B |ZL-ZC| = R C ZL= ZC D ZL= 2ZC A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Kết |ZL-ZC| = R Câu 134: Đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp có tính dung kháng Khi tăng tần số dòng điện hệ số cơng suất mạch A Không đổi B Bằng C Giảm D Tăng R Đáp án : D Hệ số công suất cos  R  ( Z L  ZC )2 Ban đầu có tính dung kháng, nghĩa ZC = 1/(ω.c) > ZL = ω.c Khi tăng tần số dòng điện ZC giảm ZL tăng nên |ZL - ZC| giảm, cosφ tăng Câu 135: Một mạch điện xoay chiều RLC mắc nối tiếp Gọi UR, UL, UC điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở R, hai đầu cộn cảm L hai đầu tụ điện C Biết UR = UL = UC/2 Độ lệch pha điện áp hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện có đặc điểm A u nhanh pha i góc π/3 B u chậm pha i góc π/3 C u nhanh pha i góc π/4 D u chậm pha i góc π/4 Đáp án : D Độ lệch pha u i: UC  UC U L  UC  tan    1     rad UC UR Vậy u chậm pha i góc π/4 Câu 136: Khi đoạn mạch có cuộn cảm với độ tự cảm L điện trở R, ta coi mạch gồm: A Cuộn cảm L mắc song song với điện trở R B Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở R C Cuộn cảm L bỏ qua điện trở R D Điện trở R bỏ qua cuộn cảm L Đáp án : B Câu 137: Cho đoạn điện mạch mắc theo sơ đồ hình 9.5, cơng st tiêu thụ trung bình A Điện trở R PR  U AB / R Hình 9.5 B Tụ điện PC  2 f C.U AC C Ống dây điện trở r Pr  U AB / r D Toàn đoạn mạch Pr  U AC / ( R  r ) Đáp án : A Theo định nghĩa cơng suất trung bình ta có: PAB  U AB I cos Vì U AB pha với i nên  cos  Vậy: PAB  U AB I  U AB U AB / R Câu 138: Hệ số hiệu dụng (hiệu suất) máy biến diễn tả công thức A H  I1U / I 2U1 B H  I 2U1 / I1U C H  I1U1 / I 2U D H  I 2U / I1U1 Đáp án : D Câu 139: Gọi R điện trở dây dẫn U hiệu điện hai đầu Để giảm điện hao phí đường dây, thực tế người ta phải A Giảm điện trở R dây B Tăng điện trở dây C Giảm hiệu điện D Tăng hiệu điện Đáp án : D Câu 140: Công suất mạch điện xoay chiều đoạn mạch tính cơng thức sau A P=U.I B C D Đáp án : C Câu 141: Nếu dòng điện xoay chiều có tần số f=50Hz giây đổi chiều A 50 lần B 100 lần C 150 lần D 220 lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Câu 142: Cho dòng điện xoay chiều qua mạch điện gồm có R, L, C mắc nối tiếp Hiệu điện tức thời hai đầu đoạn mạch A pha với dòng điện B nhanh pha so với dòng điện C chậm pha so với dòng điện D A, B, C Đáp án : D Câu 143: Một đoạn mạch RLC có dung kháng nhỏ cảm kháng Để có tượng cộng hưởng xảy ra, ta cần A Tăng tần số u B Giảm điện trở R C Tăng độ tự cảm L D Giảm điện dung C Đáp án : D Ta có: ZC < ZL => Để xảy cộng hưởng => Giảm điện dung C Câu 144: Gọi B0 cảm ứng từ cực đại tỏng cuộn dây động không đồng pha, cảm ứng từ tổng hợp từ trường quay tâm stato có trị số bằng: A B=3B0 B=1,5B0 C B=B0 D B=30,5B0 Đáp án : B Cường độ dòng điện cuộn dây lệch pha 2π/3 nên cảm ứng từ chúng tạo lệch pha 2π/3 Chọn thời điểm gốc ta có: B1 = B0 sin ωt ; B2 = I0 sin (ωt + 2π/3) ; I3 = I0 sin (ωt - 2π/3) B B Khi ωt = π/2 B1 = B0 ; B2  B3  2 Khi B1 hướng xa cuộn dây B2 B3 hướng phía cuộn dây , vecto tổng hợp B có độ lớn là: B=1,5B0 Câu 145: Trong đoạn mạch xoay chiều R, L, C dòng điện hiệu điện pha A đoạn mạch có điện trở B đoạn mạch sảy tượng cộng hưởng điện C đoạn mạch có điện trở có xảy cộng hưởng D đoạn mạch dung kháng lớn cảm kháng Đáp án : C Câu 146: So với hiệu điện thế, dòng điện xoay chiều chạy qua mạch gồm cuộn cảm dao động điều hòa A sớm pha góc π/2 B trễ pha góc π/2 C sớm pha góc -π/2 D trễ pha góc -π/2 Đáp án : B  Nếu u  U L0 sin(t  ) i  I sint  Nếu u  U L0 sint  i  I sin(t  ) Câu 147: Chọn giản đồ véctơ Fre-nel biểu thị hiệu điện đoạn mạch chứa ống dây có điện trở r, số giản đồ a, b, c, d hình 9.2 A Giản đồ b B Giản đồ c C Giản đồ a D Giản đồ d Đáp án : C Câu 148: Máy dao điện máy A Tạo dòng điệnchiều cường độ dòng điện biến thiên tuần hồn B Có p cặp cực từ quay với tần số góc  = 314 rad/s dòng điện tạo máy có tần số f = 50p (Hz) C Phải có phần cảm stato với cuộn day giống có phần ứng rôto gồm hay nhiều cặp cực từ quay lòng stato Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Trong nhà máy nhiệt điện tạo dao động điện từ điều hòa cưỡng cách chuyển hóa trực tiếp nội chất đốt thành điện Đáp án : B Với   2 f  314  f  50 Hz Máy có cặp cực từ quay với tần số f dòng điện có tần số: f = 50Hz Máy có p cặp cực từ quay với tần số f dòng điện có tần số: f = 50.p Hz Câu 149: Cuộn dây sơ cấp (I) máy biến chuông nối với nguồn điện 4,5V cuộn thứ cấp (II) với vơn kế đo hiệu điện dòng chiều Khi đóng mạch điện (I) kim vơn kế A Sẽ hiệu điện không đổi, tương ứng với tỉ số truyền qua máy biến B Chỉ lệch vị trí O thời điểm đóng mở mạch (I) C Chỉ lệch khỏi vị trí O thời điểm đóng mạch (I) D hồn tồn khơng dịch chuyển, máy biến hoạt động dòng điện mạch (I) dòng điện xoay chiều Đáp án : B Câu 150: Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức: i= I0sinωt biểu thức hiệu điện hai đầu đoạn mạch có dạng u= U0sin(ωt-π/2) Ta suy đoạn mạch A Chỉ có tụ điện B Chỉ có cuộn dây cảm C Có tụ điện cuộn dây cảm kháng D A,C Đáp án : D Đoạn mạch có tụ điện có tụ điện cuộn dây cảm kháng Câu 151: Máy phát điện xoay chiều pha A có nguyên tắc cấu tạo dựa vào tượng cảm ứng điện từ từ trường quay B Có rơto phần ứng, stato phần cảm C có phần cảm cuộn dây, phần ứng nam châm D biến đổi điện thành Đáp án : B Câu 152: Nguyên tắc hoạt động động không đồng ba pha dựa A Hiện tượng tự cảm B Hiện tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay C Hiện tượng tự cảm sử dụng từ trường quay D Hiện tượng cảm ứng điện từ Đáp án : B Nguyên tắc hoạt động động không đồng ba pha dựa tượng cảm ứng điện từ sử dụng từ trường quay Câu 153: Với máy biến áp, bỏ qua điện trở dây quấn ta ln có: I U U N U N I N A  B  C  D  I2 U U N2 U1 N I1 N1 Đáp án : A Với máy biến áp, bỏ qua điện trở dây quấn ta ln có: = Câu 154: Công suất tỏa nhiệt mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào A Điện trở mạch B Cảm kháng mạch C Dung khang mạch D Tổng trở mạch Đáp án : A Công suất tỏa nhiệt mạch điện xoay chiều phụ thuộc vào điện trở mạch Câu 155: Cho đoạn mạch điện xoay chiều gồm R,L,C mắc nối tiếp Biết cảm kháng lớn dung kháng Điện áp hai đầu đoạn mạch có giá trị hiệu dụng tần số không đổi, Nếu cho điện dung C tăng cơng suất tiêu thụ đoạn mạch A Tăng đến giá trị cực đại giảm B Không thay đổi C Luôn tăng D Luôn giảm R Đáp án : D Hệ số công suất mạch : cos φ =   R2    L  C   Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 1 nên tăng tần số dòng điện ωL tăng C C => Hệ số công suất mạch giảm U2 Công suất tiêu thụ mạch P = cos2 φ giảm R Câu 156: Dòng điện xoay chiều hình sin có chu kì T, cường độ cực đại I0= 4A Vào thời điểm t, cường độ tức thời có giá trị i=0 tăng Cường độ tức thời i = 2A sau thời gian ngắn T T T T A B C D 12 Đáp án : C Tại t=0 ; i=0 tăng I T Sau khoảng thời gian ngắn i = = 2A 12 Câu 157: Cho mạch điện xoay chiều không phân nhánh gồm: điện trở R, cuộn dây cảm có độ tự cảm L, tụ điệnđiện dung C khơng đổi, mắc nối tiếp Đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiềuđiện áp có biểu thức u = U0sin (ωt+φ) mạch có tượng cộng hưởng Khi tăng dần tần số A Hệ số cơng suất đoạn mạch giảm B Cường độ hiệu dụng dòng điện tăng C Điện áp hiệu dụng tỵ không đổi D Điện áp hiệu dụng tụ điện tăng Do ωL > Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : A Do cộng hưởng, hệ số công suất mạch cực đại nên tăng tần số dòng điện ( mạch khơng cộng hưởng nữa) hệ số cơng suất mạch giảm Câu 158: Trong máy phát điện: A Phần cảm phận đứng yên phần ứng phận chuyển động B Phần cảm phận chuyển động phần ứng phận đứng yên C Cả hai phần cảm phần ứng đứng yên, góp chuyển động D Tùy thuộc vào cấu tạo máy, phần cảm phần ứng phận đứng yên phận chuyển động Đáp án : D Câu 159: Mạch R, L, C mắc nối tiếp có hệ số cơng suất khi: L  1 1 A R = 0; D Lω ≠ 0;  B Lω = 0;  C R ≠ 0; Lω =  C C C C Đáp án : C Câu 160: Tìm câu trả lời ĐÚNG câu đây: A Máy phát điện pha có phần: phần cảm gồm cuộn dây giống (hay cặp cuộn dây) đặt lệch 1200 lõi sắt (stato) phần ứng gồm hay nhiều cặp cực từ quay tròn (roto) B Dòng điện pha hệ dòng điện xoay chiều tạo máy đao điện pha riêng biệt C Khi chưa nối với mạch điện tiêu thụ điện suất điện động tạo máy phát điện pha giống hệt mặt D Khi mạch tiêu thụ điện giống hệt dòng điện tạo máy phát điện pha dòng điện xoay chiều có dạng: i1 = I0cosωt; i2 = I0cos(ωt + 1200) i3 = I0cos(ωt – 1200) Đáp án : A Mô tả nguyên tắc tạo máy phát điện pha Câu 161: Hai đầu mạch điện RLC nối tiếp mắc vào điện áp xoay chiều ổn định Dòng điện qua mạch lệch pha 600 so với điện áp Nếu ta tăng điện trở R lên hai lần giữ thông số khơng đổi A Hệ số cơng suất mạch giảm B Công suất tiêu thụ mạch giảm C Hệ số công suất mạch không đổi D Công suất tiêu thụ mạch tăng Đáp án : D Ban đầu dòng điện qua mạch lệch pha 600 so với điện áp => | ZL-ZC | = √3R ↔ Z = 2R U2 U2 => Công suất tiêu thụ mạch P = RI2 = R = (1) Z 4R Khi tăng điện trở lên lần tổng trở mạch Z’ = (2 R)2  ( Z L  ZC )2 = R √7 U2 2U = (2) Z2 7R Từ (1) (2) => P’ > P => Công suất tiêu thụ mạch tăng Câu 162: Dòng điện xoay chiều có đặc điểm: A Dòng điện xoay chiều pha máy phát điện xoay chiều pha tạo B Suất điện động máy phát điện xoay chiều tỷ lệ với tốc độ quay roto C Dòng điện máy phát điện xoay chiều tạo ln có tần số số vòng quay giây roto D Chỉ có dòng xoay chiều ba pha tạo từ trường quay Đáp án : B Câu 163: Gọi R điện trở dây dẫn U hiệu điện dây dẫn Để giảm điện hao phí đường dây, thực tế tốt người ta phải: A Giảm điện trở R dây B Giảm hiệu điện C Tăng điện trở dây D Tăng hiệu điện Đáp án : D Câu 164: Kết luận KHƠNG ĐÚNG A Dòng qua dụng cụ chỉnh lưu ln dòng có cường độ thay đổi B Nếu dùng hai diot mắc với tải tiêu thụ, ta không thu dòng chỉnh lưu hai nửa chu kì => Công suất tiêu thụ mạch P’ = R’I’2 = 2R Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Một dòng điện xoay chiều chạt qua điện trở Nếu mắc nối tiếp với điện trở diot lí tưởng cơng suất tiêu thụ điện trở giảm hai lần D Một dòng điện xoay chiều chạy qua điện trở Nếu mắc nối tiếp với điện trở điot tưởng cường độ hiệu dụng dòng điện qua điện trở giảm hai lần Đáp án : D Câu 165: Máy biến thế: A Dùng để tăng hiệu điện xoay chiều B Dùng giảm hiệu điện xoay chiều C Dùng công việc tải điện D Cả A, B, C Đáp án : D Câu 166: Dòng điện xoay chiều hình sin dòng điện: A Do nguồn hiệu điện biến thiên tạo B i(t) = I0sin(ωt + φ) C Có chiều cường đọ biến thiên tuần hồn D Do chỉnh lưu chu kì dòng điện xoay chiều tạo Đáp án : B Câu 167: Một tụ điện có: A Điện trở vơ lớn với dòng điện khơng đổi B Cho dòng xoay chiều qua C Có dung kháng với dòng xoay chiều D A, B, C Đáp án : D Câu 168: Trong máy biến A mắc hai cuộn dây vào mạng điện xoay chiều B số vòng dây cuộn sơ cấp thứ cấp C lõi thép khối liền D từ trường hai lõi thép cuộn sơ cấp cuộn thứ cấp khơng kín Đáp án : A Câu 169: Trong máy phát điện A phần cảm phần tạo dòng điện B phần cảm phần tạo từ trường C phản ứng gọi góp D phản ứng phần tạo từ trường Đáp án : B Câu 170: So với dòng điện, hiệu điện hai đầu đoạn mạch gồm tụ điện, dao động điều hòa A Sớm pha góc C sớm pha góc -   B trễ pha góc  D trễ pha góc -    Đáp án : B Nếu I = I sin t uc  U C0 sin  t   2  Nếu uc  U C0 sint i = I Như u trễ pha so với i Câu 171: Trong đoạn mạch xoay chiều tần số f, có hiệu điện hiệu dụng U chứa ống dây với độ từ cảm L có điện trở r = A Hiệu điện hiệu dụng hai đầu ống dây U = 2π.f.L.I B Cường độ hiệu dụng I tăng cho thêm lõi sắt vào ống dây C Cường độ dòng điện i vuông pha so với u D Cường độ hiệu dụng I = U.L/2πf Đáp án : A I = U/ Z L (với Z L =  L  2 f L Vậy U = I Z L =  f.L.I Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 172: Một đoạn mạch mắc nối tiếp hình 3.3, cuộn dây cảm Nếu mắc ampe kế có điện trở nhỏ vào M N ampe kế I=0,3A Biết dòng mạch có tần số F=200Ω Độ tự cảm L cuộn dây A L  (H ) 3 B L  (H ) 2 Đáp án : D Vì tan( / 3)  3R  L  C L  (H ) 2 D L   (H )  Câu 173: Đặt điện áp u  U 0cos(t ) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuôn cảm thuồn có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C mắc nối tiếp Gọi i cường độ dòng điện tức thời đoạn mạch; u3 điện áp tức thời đầu điện trở, đầu cuộn cảm đầu tụ điện Hệ thức u u A i  B i  R R  ( L ) C u C i  u3C D i  L Đáp án : A Câu 174: Đặt điện áp u  U 0cost vào hai đầu cuộn cảm có độ tự cảm L cường độ dòng điện qua cuộn cảm U U   A i  cos(t  ) B i  cos(t  ) L L U0 U0   C i  D i  cos(t  ) cos(t  ) 2 L L Đáp án : B Câu 175: Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp Biết Ulo = UCo So với dòng điện, hiệu điện hai đầu đoạn mạch sẽ: A Cùng pha B Sớm pha C Trễ pha D Vuông pha Đáp án : D  Hiệu điện trễ pha so với dòng điện ULo = UCo  ULo < UCo  ZL < ZC  ωL = C Câu 176: Trong đoạn mạch có R,L C mắc nối tiếp, điểm có hiệu điện hiệu dụng U, ωL = thì: C U A Cường độ hiệu dụng I < B Cường độ dòng điện i pha với u R C Cơng suất tiêu thụ trung bình P > U2 D Tổng trở đoạn mạch Z > R R R mà Z = R nên cosφ =  φ = Z Độ lệch pha nên i pha với u Câu 177: Trong cách mắc dòng điện xoay chiều pha đối xứng theo hình tam giác, phát biểu sau không Đáp án : B Vì cosφ = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Công suất pha lần công suất pha B Công suất tiêu thụ pha C Điện áp hai đầu pha điện áp hai dây pha D Dòng điện pha dòng điện dây pha Đáp án : D A Sai cơng suất pha lần công suất pha, kết luận B Sai cơng suất tiêu thụ pha nhau, kết luận C Sai điện áp hai đầu pha điện áp hai dây pha, kết luận D Đúng U d  3U p Câu 178: Một cuộn dây cảm, có độ tự cảm L=2/πH, mắc nối tiếp với tụ điện có dạng u=100sin(100πt+π/6) (V) Biểu thức hiệu điện đầu tụ điện A u=50sin(100πt - 5π/6) B u=50sin(100πt + 5π/6) C u=50sin(100πt - π/3) D u=50sin(100πt + π/3)  Đáp án : A Ta có: UC0  I ZC  50V Vì uc trễ pha góc so với dòng điện  r 5  nên: uc  50sin (100 t  )    50sin(100 t  )V 2  Câu 179: Đối với máy phát điện xoay chiều công suất lớn, người ta cấu tạo chúng cho: A Bộ phận đứng yên (stato) phần ứng phận chuyển động (rôto) phần cảm B Stato phần cảm rôto phần ứng C Stato nam châm vĩnh cửu lớn D Rôto nam châm điện Đáp án : A Câu 180: Đặt điện áp hai u=U0cosωt vào hai đầu đoạn mạch cường độ dòng điện mạch có dạng i=I0sinωt Đoạn mạch có A Tụ điện B Cuộn cảm C Điện trở D Cuộn dây không cảm   Đáp án : B+ i=I0sinωt =I0cos(ωt) => u nhanh pha I góc =>Đoạn mạch có cuộn cảm 2 Câu 181: Động không đồng ba pha máy phát điện xoay chiều ba pha có A Stato phần cảm B Rơto nam châm điện C Stato giống D Rôto phần ứng Đáp án : C + Động không đồng ba pha máy phát điện xoay chiều ba pha có stato ba cuộn dây giống nhau, đặt lệch góc 1200 vành tròn Câu 182: Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở cuộn cảm mắc nối tiếp Khi tần số dòng điện tăng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở A Luôn giảm B Không đổi C Luôn tăng D Tăng giảm U Đáp án : A+Điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở:UR=IR= R R  ( L)2 =>Khi tần số dòng điện tăng điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở giảm Câu 183: Cho mạch điện xoay chiều AB theo thứ tự gồm cuộn dây cảm , tụ điện điện trở nối tiếp Gọi N điểm nối tụ điện điện trở Biết điện áp hai đầu mạch sớm pha góc φ > so với điện áp hai đầu A N.Mạch AB A Có tính cảm kháng B Có cộng hưởng  C Có uAN chậm pha so với I góc - φ D Có tính dung kháng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D +Điện áp hai đầu đoạn mạch sớm pha góc φ> so với điện áp hai đầu A N =>uAN chậm pha so với i +Lại có: uAB= uAN+uNB, mà uNB=uR pha i =>uAB chậm pha so với I hay mạch có tính dung kháng Câu 184: Khi mắc tụ điện vào mạng điện xoay chiều, tụ có khả năng: A Cho dòng điện xoay chiều qua cách dễ dàng B Cản trở dòng điện xoay chiều C Ngăn cản hồn tồn dòng điện xoay chiều D Cho dòng điện xoay chiều qua, đồng thời có tác dụng cản trỏ dòng điện xoay chiều Đáp án : D Câu 185: Cho đoạn mạch AB gồm biến trở nối tiếp với hộp kín X.Hộp X chứa cuộn cảm L tụ C.UAB =200V; f=50Hz Khi biến trở có giá trị cho cơng suất đoạn mạch AB cực đại cường độ dòng điện có giá trị hiệu dụng I=√2A sớm pha uAB Hộp X chứa A Cuộn cảm L=0,318 H B Tụ điệnđiện dung C=63,6 μF C Tụ điệnđiện dung C=31,8 μF D Cuộn cảm L=0,159 H Đáp án : C +Do dòng điện qua mạch sớm pha điện áp hai đầu đoạn mạch nên hộp X chứa tụ điện +Để cơng suất mạch đạt cực đại giá trị biến trở R = ZC U +Tổng trở mạch Z= =100√2Ω.=> R  ZC2 =100√2 √2ZC= 100√2 ZC= 100Ω I +Điện dung tụ C = =31,8 μF C Đáp án C Câu 186: Đoạn mạch có cuộn cảm L A i trễ pha  /2 so với u B U = 1/LI  C Khi tần số dòng điện lớn dòng điện bị cản trở D Trong cuộn dây có điện trở ZL gọi cảm kháng Đáp án : A Câu 187: Cho đoạn mạch nối thứ tự gồm điện trở R, tụ điệnđiện dung C cuộn dây có độ tự cảm L, điện trở r Biết L = CR2 = Cr2 Đặt vào đoạn mạch điện áp xoay chiều u= U cosωt (V) điện áp hiệu dụng đoạn mạch RC gấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây Hệ số công suất đoạn mạch A 0,866 B 0,657 C 0,785 D 0,5 2 Đáp án : A Từ L = CR = Cr 2  R  r  Z L Z C (1) 2 Z RC=3Z Lr =  > R2+ZC2 =3( ZL2+R2) (2)  U RC  3U Lr Từ (1) (2) => ZL=R/ ; ZC= R => Z= 4R/ => = 0,866 Câu 188: Trong mạch diện xoay chiều RLC, phần tử R, L, C nhận lượng cung cấp từ nguồn điện xoay chiều Năng lượng từ phần tử khơng hồn trả trở nguồn điện A Điện trở B Tụ điện cuộn cảm C Tụ điện D Cuộn cảm Đáp án : A Trong phần tử R, L, C mạch điện xoay chiều RLC có R tiêu hao lượng tỏa nhiệt Nên lượng điện trở khơng hồn trả trở nguồn điện cosφ = (R+r)/Z = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 189: Một đoạn mạch gồm bong đèn mắc nối tiếp với cuộn dây cảm Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch ta thấy đèn sáng bình thường Khi mắc nối tiếp mạch với hộp X, ta thấy đèn sáng mức bình thường, hộp X chứa A Cuộn dây cảm B Tụ điện C Điện trở D Cuộn dây U Đáp án : B Cường độ dòng điện qua đèn : I = Z Khi mắc them hộp X đèn sáng mức bình thường cường độ dòng điện qua đèn tăng => Tổng trở mạch giảm => Hộp X chứa tụ điện ... dòng điện xoay chiều có giá trị nửa giá trị cực đại B Khơng thể dùng dòng điện xoay chiều để mạ điện C Dòng điện điện áp hai đầu mạch điện xoay chiều lệch pha D Cường độ dòng điện hiệu dụng dòng. .. phát điện chiều D tạo từ dòng điện xoay chiều phương pháp chỉnh lưu máy phát điện chiều Đáp án : D Dòng điện chiều tạo từ dòng điện xoay chiều phương pháp chỉnh lưu máy phát điện chiều Câu 55:... Câu 74: Máy biến áp thiết bị A biến đổi tần số dòng điện xoay chiều B có khả biến đổi điện áp dòng điện xoay chiều C biến đổi dòng điện xoay chiều thành dòng điện chiều D làm tăng cơng suất dòng
- Xem thêm -

Xem thêm: 3 189 câu lý THUYẾT DÒNG điện XOAY CHIỀU , 3 189 câu lý THUYẾT DÒNG điện XOAY CHIỀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay