6 – viết phương trình dao động điều hòa

9 21 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Viết phương trình dao động điều hòa Câu Một vật dao động điều hồ với chu kì 0,2 s Khi vật cách vị trí cân 2√2 cm có vận tốc 20π√2 cm/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm phương trình dao động vật là: A x = 0,4cos(10πt - π/2) cm B x = 4√2cos(0,1πt - π/2) cm C x = -4cos(10πt + π/2) cm D x = 4cos(10πt + π/2) cm Câu Một lắc lò xo gồm lò xo có k = 100 N/m vật nặng m = kg dao động điều hoà với chiều dài cực đại cực tiểu lò xo 40 cm, 28 cm Biên độ chu kì dao động có giá trị sau đây? A 6√2 cm, T = 2π/5 s B cm, T = 2π/5 s C 6/√2 cm, T = 2π/5 s D cm, T = π/5 s Câu Một vật có khối lượng m = 250 g gắn vào lò xo có độ cứng k = 25 N/m Từ vị trí cân ta truyền cho vật vận tốc vo = 40 cm/s dọc theo trục lò xo Chọn t = vật qua vị trí cân theo chiều âm Phương trình dao động vật có dạng sau đây? A x = 4cos(10t - π/2) cm B x = 8cos(10t - π/2) cm C x = 8cos(10t + π/2) cm D x = 4cos(10t + π/2) cm Câu Một điểm dao động điều hoà vạch đoạn thẳng AB có độ dài 10 cm, thời gian lần hết đoạn thẳng từ đầu đến đầu 0,5 s Chọn gốc thời gian lúc chất điểm A, chiều dương từ A đến B Phương trình dao động chất điểm là: A x = 2,5cos(2πt) cm B x = 5cos(2πt) cm C x = 5cos(πt - π) cm D x = 5cos(2πt - π) cm Câu Vật dao động điều hồ có vận tốc cực đại 1,256 m/s gia tốc cực đại 80 m/s2 Lấy π = 3,14 π2 = 10 Chu kì biên độ dao động vật là: A T = 0,1 s; A = cm B T = s; A = cm C T = 0,01 s; A = cm D T = s; A = cm Câu Một vật dao động điều hoà với biên độ A = cm chu kỳ T = s, chọn gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(2πt π/2) cm B x = 4cos(πt π/2) cm C x = 4cos(2πt + π/2) cm D x = 4cos(πt + π/2) cm Câu Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 0,5π (s), qua vị trí cân vật có vận tốc 0,2 (m/s), lấy gốc thời gian qua vị trí cân lần ngược chiều dương trục tọa độ Ox Phương trình dao động: A x = 5cos(4t + 0,5π) (cm) B x = 4cos(5t + π) (cm) C x = 5cos4t (cm) D x = 15cos(4t + π) (cm) Câu Một vật dao động điều hoà với tần số góc 10√5 rad/s Tại thời điểm t = vật có li độ 2cm có vận tốc v = -20√15 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(10√5t + 2π/3) Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B x = 4cos(10√5t + 2π/3) C x = 4cos(10√5t + π/3) D x = 2cos(10√5t - π/3) Câu Một vật dao động điều hồ theo phương trình x = 2cos(4πt - π/6) cm Toạ độ vận tốc vật thời điểm t = 0,5 s là: A √3 cm 4π√3 cm/s B √3 cm 4π cm/s C √3 cm -4π cm/s D cm 4π cm/s Câu 10 Một lắc lò xo treo thẳng đứng dao động điều hoà với chu kỳ T = s Chọn trục toạ độ thẳng đứng hướng xuống, gốc toạ độ vị trí cân Sau vật bắt đầu dao động 2,5 s qua vị trí có li độ x = -5√2 cm theo chiều âm với tốc độ 10π√2 cm/s Vậy phương trình dao động vật là: A x = 10cos(2πt + 3π/4) (cm) B x = 10cos(2πt + π/2) (cm) C x = 10cos(2πt - π/4) (cm) D x = 10cos(2πt + π/4) (cm) Câu 11 Một vật dao động điều hòa với biểu thức ly độ x = 4cos(0,5πt π/3), đó, x tính cm, t tính giây Vào thời điểm sau vật qua vị trí x = 2√3 cm theo chiều âm trục tọa độ: A 4/3 (s) B (s) C (s) D 1/3 (s) Câu 12 Một lắc lò xo đặt nằm ngang gồm vật m=1 kg lò xo có độ cứng k=100 N/m Từ vị trí cân truyền cho vật vận tốc 100 cm/s Chọn gốc toạ độ vị trí cân bằng, gốc thời gian lúc vật cách vị trí cân cm chuyển động vị trí biên theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 5cos(10t + π/6) cm B x = 10cos(10t - π/3) cm C x = 5cos(10t - π/6) cm D x = 10cos(10t + π/3) cm Câu 13 Một Con lắc lò xo gồm cầu nhỏ lò xo có độ cứng k = 80 N/m Con lắc thực 100 dao động hết 31,4 s Chọn gốc thời gian lúc cầu có li độ cm chuyển động theo chiều dương trục tọa độ với vận tốc có độ lớn 40√3 cm/s phương trình dao động cầu là: A x = 4cos(20t - π/3) cm B x = 6cos(20t + π/6) cm C x = 4cos(20t + π/6) cm D x = 6cos(20t - π/3) cm Câu 14 Một vật dao động điều hoà, khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân 0,5 s; quãng đường vật s 32 cm Gốc thời gian chọn lúc vật qua li độ x = 2√3 cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(2πt - π/3) cm B x = 4cos(2πt - π/6) cm C x = 8cos(πt + π/3) cm D x = 8cos(πt + π/6) cm Câu 15 Một lắc lò xo dao động với biên độ (cm) Lúc t = 0, lắc qua vị trí có li độ x = 3√2 (cm) theo chiều dương với gia tốc có độ lớn √2/3 (cm/s2) Phương trình dao động lắc là: A x = 6cos9t(cm) B x = 6cos(t/3 π/4) cm C x = 6cos(t/3 + π/4) cm D x = 6cos(3t + π/3) cm Câu 16 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt) cm Nếu thời điểm vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ là: A - cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 B cm C -3 cm D Câu 17 Phương trình dao động vật dao động điều hòa có dạng x = 8cos(2πt + π/2) cm Nhận xét sau dao động điều hòa sai? A Sau 0,5 giây kể từ thời điểm ban vật lại trở vị trí cân B Lúc t = 0, chất điểm qua vị trí cân theo chiều dương C Trong 0,25 (s) đầu tiên, chất điểm đoạn đường cm D Tốc độ vật sau 3/4s kể từ lúc bắt đầu khảo sát, tốc độ vật khơng Câu 18 Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ) Chọn câu phát biểu sai: A Pha ban đầu φ phụ thuộc vào gốc thời gian B Biên độ A không phụ thuộc vào gốc thời gian C Tần số góc ω phụ thuộc vào đặc tính hệ D Biên độ A phụ thuộc vào cách kích thích dao động Câu 19 Một lò xo có độ cứng k = 10 (N/m) mang vật nặng có khối lượng m = (kg) Kéo vật m khỏi vị trí cân đoạn x0 bng nhẹ, qua vị trí cân vật có vận tốc 15,7 (cm/s) Chọn gốc thời gian lúc vật có tọa độ x0/2 theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 5cos(πt π/3) cm B x = 5cos(πt π/6) cm C x = 5cos(πt + 7π/6) cm D x = 5cos(πt + 5π/6) cm Câu 20 Phương trình vận tốc vật : v = Aωcosωt Phát biểu sau đúng? A Gốc thời gian lúc vật có li độ x = -A B Gốc thời gian lúc vật có li độ x = A C Gốc thời gian lúc vật qua VTCB theo chiều dương D Cả A B Câu 21 Một lắc lò xo dao động điều hoà với chu kỳ T = s Biết thời điểm t = s lắc có li độ x = √2/2 (cm) vận tốc v = π√2/5 (cm/s) Phương trình dao động lắc lò xo có dạng ? A x = √2cos(2πt/5 π/2) cm B x = √2cos(2πt/5 + π/2) cm C x = cos(2πt/5 π/4) cm D x = cos(2πt/5 + π/4) cm Câu 22 Một lắc lò xo gồm nặng khối lượng kg lò xo có độ cứng 1600 N/m Khi nặng vị trí cân bằng, người ta truyền cho vận tốc ban đầu m/s theo chiều dương trục tọa độ Phương trình dao động nặng là: A x = 5cos(40t - π/2) m B x = 0,5cos(40t + π/2) m C x = 5cos(40t - π/2) cm D x = 0,5cos(40t) cm Câu 23 Một vật có khối lượng m = kg dao động điều hồ với chu kì T = s Vật qua VTCB với vận tốc v0 = 10π cm/s Khi t = 0, vật qua vị trí có li độ x = cm ngược chiều dương quĩ đạo Lấy π2 = 10 Phương trình dao động vật là: A x = 10cos(πt + 5π/6) cm B x = 10cos(πt + π/3) cm C x = 10cos(πt - π/3) cm D x = 10cos(πt - 5π/6) cm Câu 24 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = 5cos(2πt) cm Nếu thời điểm vật có li độ x = cm chuyển động theo chiều dương sau 0,25 s vật có li độ A -4 cm B cm C -3 cm Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 D Câu 25 Một vật dao động điều hoà với biên độ A = cm, tần số f = Hz Tại thời điểm ban đầu vật có li độ xo = -1 cm chuyển động xa vị trí cân Phương trình dao động vật có dạng: A x = 2cos(10πt - 2π/3) cm B x = 2cos(10πt + 2π/3) cm C x = 2cos(10πt + π/6) cm D x = 2cos(10πt - π/6) cm Câu 26 Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox có phương trình x = 8cos(πt + π/4) (x tính cm, t tính s) thì: A lúc t = chất điểm chuyển động theo chiều âm trục Ox B chất điểm chuyển động đoạn thẳng dài cm C chu kì dao động s D vận tốc chất điểm vị trí cân cm/s Câu 27 Một vật dao động điều hoà quỹ đạo dài cm Khi vật qua vị trí cân vận tốc có độ lớn 0,4π m/s Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí 2√3 cm theo chiều dương Phương trình dao động vật là: A x = 4cos(10πt π/6) cm B x = 4cos(20πt + π/6) cm C x = 2cos(10πt + π/6) cm D x = 2cos(20πt π/6) cm Câu 28 Một lắc lò xo dao động điều hồ trục ngang với biên độ A với tần số góc ω Chọn gốc toạ độ vị trí cân gốc thời gian lúc vật qua vị trí li độ x = √2A/2 theo chiều (-) phương trình dao động vật là: A x = Acos(ωt + π/3) B x = Acos(ωt + π/4) C x = Acos(ωt + 3π/4) D x = Acos(ωt + 2π/3) Câu 29 Một vật dao động điều hồ với phương trình x = 8cos(4πt + π/4) cm Biết thời điểm t vật chuyển động theo chiều dương qua li độ x = cm Sau thời điểm 1/24 s, li độ chiều chuyển động vật là: A x = 4√3 cm chuyển động theo chiều dương B x = chuyển động theo chiều âm C x = chuyển động theo chiều dương D x = 4√3 cm chuyển động theo chiều âm Câu 30 Một vật dao động điều hòa dọc theo trục Ox, chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân vật Biết khoảng thời gian hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân s Lấy π2 = 10 Tại thời điểm ban đầu t = vật có gia tốc a0 = - 0,1 m/s2 vận tốc v0 = -π√3 cm/s Phương trình dao động vật là: A x = 2cos(πt 5π/6) cm B x = 2cos(πt + π/6) cm C x = 2cos(πt + π/3) cm D x = 4cos(πt 2π/3) cm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Áp dụng công thức độc lập: Dùng đường tròn lượng giác ta xác định pha ban đầu: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: D Chu kì: Biên độ dao động: Câu 3: D Tần số góc dao động lắc: Vận tốc vị trí cân vận tốc cực đại nên ta có v=Aw =40 nên A=4 cm Gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân theo chiều âm nên ta có phương trình dao động vật là: Câu 4: D Vật dao động đoạn thẳng dài 10 cm nên ta có A=5 cm Thời gian từ đầu tới đầu T/2 nên ta có T=1 s Chọn gốc thời gian vật đầu A với chiều dương từ A tới B nên ta có phương trình: Câu 5: A Ta có: Câu 6: B Tần số góc Tại thời điểm t=0 ta có: (1) (2) Từ (1) (2) =>Phương trình dao động vật: Câu 7: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Tần số góc Biên độ dao động vật: Tại thời điểm t = ta có: Câu 8: C Sử dụng cơng thức độc lập ta tính biên độ dao động vật: Tại thời điểm t = ta có Câu 9: B Thay t = 0,5 vào Câu 10: C Tần số góc Biên độ dao động Tại thời điểm t = 2,5s = 2T + T/2 vật vị trí có ly độ chiều âm nên ta suy thời điểm t=0 vật vị trí có ly độ động theo chiều dương t=0 ta có: Câu 11: B chuyển động theo chuyển Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Thời điểm ban đầu vật vị trí Vị trí theo chiều âm trục tọa độ: ứng với góc =>góc quay vật đến vị trí theo chiều âm trục tọa độ lần đầu ứng với thời gian Thời điểm vật qua vị trí cần tìm với Câu 12: B Tần số góc Biên độ dao động vật: Tại thời điểm t = ta có: Câu 13: A Chu kỳ dao động lắc: Tần số góc: Biên độ dao động vât: Tại t=0 ta có: Câu 14: B Khoảng thời gian hai lần liên tiếp qua VTCB Quãng được 2T 32 cm Pha ban đầu em hay thao tác với đường tròn lượng giác biết khơng Câu 15: B Pha ban đầu : Câu 16: B Tại thời điểm x = 3cm chuyển động theo chiều dương =>Pha vật Vậy sau Câu 17: B vật có li độ dương (do vị trí pha lệch 90 độ) Ta có : từ ta có thời điểm ban đầu vật qua vị trí cân theo chiều âm chiều dương Câu 18: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 pha ban đầu phụ thuộc vào:gốc thời gian,gốc tọa độ,chiều dương quỹ đạo Câu 19: A Gốc thời gian lúc x = A/2 di chuyển theo chiều dương Câu 20: C Khi Vậy vật qua vị trí cân theo chiều dương Câu 21: A Gốc thời gian lúc x = A/2 di chuyển theo chiều dương Câu 22: C Thời điểm ban đầu vật VTCB, truyền vận tốc theo chiều dương =>pha ban đầu Câu 23: B Dùng đường tròn lượng giác xác định pha ban đầu: Câu 24: B Sau 0,25s T/4 vật có độ lớn li độ Vì ban đầu vật có x = cm chuyển động theo chiều dương (vector quay góc phần tư thứ 4) Câu 25: B Dùng đường tròn lượng giác để xác định pha ban đầu Câu 26: A A Đúng B Sai, đoạn thẳng dài 16 cm C Sai, chu kì 2s D Vận tốc vị trí cân Câu 27: A Biên độ dao động vật A = cm Tại thời điểm t=0 ta có Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 28: B Câu 29: A Ta có Tại thời điểm t vật qua li độ x=4 theo chiều dương Dùng đường tròn lượng giác,Đên thời điểm dương Câu 30: C Ta có khoảng thời gian hai lần vật qua vị trí cân • →Pt +t=0, Như ta có t=0 →Pt vật li độ theo chiều ... http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B cm C -3 cm D Câu 17 Phương trình dao động vật dao động điều hòa có dạng x = 8cos(2πt + π/2) cm Nhận xét sau dao động điều hòa sai? A Sau 0,5 giây... π2 = 10 Phương trình dao động vật là: A x = 10cos(πt + 5π/6) cm B x = 10cos(πt + π/3) cm C x = 10cos(πt - π/3) cm D x = 10cos(πt - 5π/6) cm Câu 24 Một vật dao động điều hòa theo phương trình x... theo chiều (-) phương trình dao động vật là: A x = Acos(ωt + π/3) B x = Acos(ωt + π/4) C x = Acos(ωt + 3π/4) D x = Acos(ωt + 2π/3) Câu 29 Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 8cos(4πt
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 – viết phương trình dao động điều hòa , 6 – viết phương trình dao động điều hòa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay