6 sự co giãn của hệ vân giao thoa khe young

6 13 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sự co giãn hệ vân giao thoa khe Young Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa với ánh sáng, người ta đặt quan sát cách hai khe khoảng D khoảng vân 1mm; tịnh tiến xa hai khe thêm khoảng ΔD khoảng vân 2i; tịnh tiến quan sát lại gần hai khe thêm khoảng ΔD khoảng vân i Khi tịnh tiến xa hai khe thêm khoảng 3ΔD khoảng vân là: A 2mm B 3mm C 1,5mm D 4mm Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng Nếu giảm khoảng cách hai khe lần giảm khoảng cách từ hai khe tới 1,5 lần khoảng vân thay đổi lượng 0,5 mm Khoảng vân giao thoa lúc đầu là: A mm B 0,75 mm C 1,5 mm D 0,25 mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng khơng khí, hai khe cách mm chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 μm, quan sát cách khe m Sau đặt tồn thí nghiệm vào nước chiết suất 4/3, khoảng vân quan sát ? A 0,3 mm B 0,3 m C 0,4 mm D 0,4 m Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Young, hai khe hẹp cách a Màn quan sát cách hai khe hẹp D = 2,5 m Một điểm M quan sát, lúc đầu vị trí vân sáng bậc đơn sắc λ Muốn M trở thành vân tối thứ phải di chuyên xa hay đến gần hai khe hẹp đọan bao nhiêu? A dời lại gần hai khe 0,5 m B dời xa hai khe 0,5 m C dời lại gần hai khe m D dời xa hai khe m Câu Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc bước sóng 0,6 μm chiếu vào chắn chứa hai khe hẹp S1, S2 song song cách mm cách nguồn sáng Đặt ảnh song song cách chắn chứa hai khe m Nếu đổ vào khoảng hai khe chất lỏng suốt chiết suất n, người ta thấy khoảng cách hai vân sáng liên tiếp 0,9 mm Chiết suất chất lỏng : A 1,62 B 1,43 C 1,52 D 1,33 Câu Trong thí nghiệm giao thao ánh sáng khe Y-âng, ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Khoảng cách hai khe a = 1,5 mm Nếu tịnh tiến hứng vân xa thêm 0,5 m khoảng vân tăng thêm 0,2 mm Bước sóng λ dùng thí nghiệm bằng: A 0,55 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 0,65 μm C 0,8 μm D 0,6 μm Câu Trong thí nghiệm Iâng giao thoa với ánh sáng, người ta đặt quan sát cách hai khe khoảng D khoảng vân mm; tịnh tiến xa hai khe thêm khoảng ΔD khoảng vân 2i; tịnh tiến quan sát lại gần hai khe khoảng ΔD khoảng vân i Khi tịnh tiến xa hai khe thêm khoảng 6ΔD khoảng vân A 1,5 mm B mm C mm D mm Câu Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng, khoảng cách hai khe a, khoảng cách từ hai khe đến D Biết nguồn phát ánh sáng bước sóng λ = 0,6 μm khoảng vân đo i = 0,6 mm Khi dịch chuyển xa hai khe thêm 2/3 m khoảng vân i’ = 0,8 mm Bề rộng hai khe : A 1,5 mm B mm C mm D mm Câu Giao thoa khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc bước sóng λ Hai khe sáng S1, S2 cách mm Các vân giao thoa quan sát song song cách hai khe khoảng D Nếu ta dịch chuyển xa thêm 0,4 m theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng S1; S2 khoảng vân tăng thêm 0,15 mm Bước sóng λ : A 0,40 μm B 0,60 μm C 0,50 μm D 0,75 μm Câu 10 Người ta làm thí nghiệm giao thoa với ánh sáng bước sóng λ = 0,6 μm, biết khoảng cách hai khe a = 0,3 mm không đổi, khoảng cách từ hai khe đến D = 1,8 m đánh dấu vị trí vân sáng Sau người ta tịnh tiến đoạn l cho vị trí vân trung tâm khơng đổi vị trí vân sáng bậc ban đầu vân tối thứ Màn dịch chuyển đoạn A l = 5,4 mm theo phương song với hai khe B l = 60 cm theo hướng xa hai khe C l = 60 cm theo hướng lại gần hai khe; D l = 45 cm theo hướng lại gần hai khe; Câu 11 Trong thí nghiệm Young, nguồn S phát xạ đơn sắc λ, quan sát cách mặt phẳng hai khe khoảng không đổi D, khoảng cách hai khe S1S2 = a thay đổi (nhưng S1 S2 cách S) Xét điểm M màn, lúc đầu vân sáng bậc 4, giảm tăng khoảng cách S1S2 lượng ∆a vân sáng bậc k bậc 3k Nếu tăng khoảng cách S1S2 thêm 2.∆a M là: A vân tối thứ B vân sáng bậc C vân sáng bậc D vân sáng bậc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bước sóng ánh sáng λ, khoảng cách từ hai khe đến D Biết khoảng cách hai khe a + 2Δa khoảng vân mm, khoảng cách hai khe a - 3Δa khoảng vân mm Khi khoảng cách hai khe a khoảng vân A 10/3 mm B 16/5 mm C 18/5 mm D 7/2 mm Câu 13 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc sử dụng bước sóng λ, với hai khe sáng S1, S2 cách a (mm) Các vân giao thoa quan sát ảnh M song song với hai khe cách hai khe khoảng D Nếu ta dời M lại gần thêm 50 cm theo phương vng góc với mặt phẳng chứa hai khe sáng khoảng vân thay đổi lượng 250 lần bước sóng Tính a? A 20 mm B mm C mm D mm Câu 14 Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, hai khe chiếu ánh sáng đơn sắc bước sóng λ1 = 0,4 μm khoảng vân i1 Nếu dịch quan sát xa cách hai khe đoạn gấp đôi ban đầu chiếu vào hai khe xạ bước sóng λ khoảng vân i2 = 3i1 Bước sóng λ2 bằng: A 0,6 μm B 0,64 μm C 0,56 μm D 0,72 μm Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Khoảng cách hai khe sáng a, khoảng cách từ hai khe tới D, ánh sáng dùng làm thí nghiệm ánh sáng đơn sắc ta thu vân giao thoa với khoảng vân 0,3 mm Nếu dịch xa hai khe sáng đoạn d khoảng vân 0,5 mm Nếu dịch chuyển xa hai khe sáng đoạn 1,5d khoảng vân giao thoa thu A 0,8 mm B 0,65 mm C 0,7 mm D 0,6 mm ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Ta có: Khi tịnh tiến xa hai khe thêm khoảng Câu 2: C Ta có: ta Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 3: A Khoảng vân quan sát là: Câu 4: B Lúc đầu điểm M nằm vân sáng bậc Muốn M thành vân tối thứ Vậy phải dời xa khe hẹp đoạn 0,5m Câu 5: D Khoảng vân ánh sáng: Câu 6: D Câu 7: C Ta : +ban đầu khoảng vân +Khi tịnh tiến xa thêm khoảng +Khi tịnh tiến lại gần hai khe khoảng MẶt khác +Khi tịnh tiến xa thêm khoảng khoảng vân lúc Câu 8: C khoảng vân lúc khoảng vân lúc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: D ta Câu 10: C Vậy dịch lại hướng gần khe đoạn l=60cm Câu 11: D Bài làm thiếu đề :cuối tăng khoảng cách hai khe thêm bao nhiêu,giả sử thêm đoạn Ban đầu Khi giảm khoảng cách hai khe lượng Tăng khoảng cách hai khe lượng M vân sáng bậc 3k ta M vân sáng bậc k,ta Từ (2)(3) ta Khi tăng khoảng cách hai khe lượng khoảng vân lúc Từ (1)(4) ta M lúc vân sáng bậc Câu 12: A Khỏang vân ánh sáng: Câu 13: B +Khoảng vân lúc đầu +Khi dời lại gần thêm 50 cm =0,5 m Khoảng vân lúc Ta Câu 14: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: D ... mm Bề rộng hai khe : A 1,5 mm B mm C mm D mm Câu Giao thoa khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Hai khe sáng S1, S2 cách mm Các vân giao thoa quan sát song song cách hai khe khoảng D Nếu... nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng Khoảng cách hai khe sáng a, khoảng cách từ hai khe tới D, ánh sáng dùng làm thí nghiệm ánh sáng đơn sắc ta thu vân giao thoa với khoảng vân 0,3 mm Nếu dịch xa hai khe. .. thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, ánh sáng đơn sắc sử dụng có bước sóng λ, với hai khe sáng S1, S2 cách a (mm) Các vân giao thoa quan sát ảnh M song song với hai khe cách hai khe khoảng D
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 sự co giãn của hệ vân giao thoa khe young , 6 sự co giãn của hệ vân giao thoa khe young

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay