12 – quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ

2 17 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 12 Quang phổ Vạch quang phổ hấp thụ Câu Trong quang phổ hấp thụ khối khí hay hơi: A Vị trí vạch tối trùng với vị trí vạch màu quang phổ liên tục khối khí hay B Vị trí vạch tối trùng với vị trí vạch màu quang phổ phát xạ khối khí hay C Vị trí vạch tối trùng với vị trí vạch tối quang phổ phát xạ khối khí hay D Cả B C Câu Điều kiện để thu quang phổ hấp thụ khối khí hay hơi? A chiếu sáng nguồn sáng trắng, nhiệt độ nguồn lớn nhiệt độ khối khí B áp suất thấp nung nóng C chiếu sáng ánh sáng đơn sắc D chiếu nguồn phát quang phổ vạch, nhiệt độ nguồn nhỏ nhiệt độ khối khí Câu Sự đảo vạch quang phổ giải thích dựa vào : A Tiên đề xạ hấp thụ lượng nguyên tử B định luật quang điện C thuyết lượng tử Plăng D Tiên đề trạng thái dừng Câu Điều kiện phát sinh quang phổ vạch hấp thụ là: A Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục B Nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục phải lớn nhiệt độ đám khí hay hấp thụ C Nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục phải thấp nhiệt độ đám khí hay hấp thụ D Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ lớn nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ vạch Câu Phát biểu sau sai quang phổ? A Khi chiếu ánh sáng trắng qua đám khí (hay hơi) áp suất thấp ta thu quang phổ vạch hấp thụ khí (hay hơi) B Vị trí vạch sáng quang phổ vạch nguyên tố thay vạch tối quang phổ hấp thụ ngun tố C Quang phổ vạch quang phổ hấp thụ ứng dụng phép phân tích quang phổ D Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố Câu Sự đảo sắc quang phổ tượng kể sau: A Thay đổi màu sắc vạch sáng quang phổ B Dịch chuyển vị trí vạch quang phổ C Chuyển đổi vạch sáng quang phổ vạch thành vạch tối quang phổ hấp thụ D Chuyển đổi từ quang phổ liên tục thành quang phổ vạch Câu Hiện tượng đảo sắc xảy khi: A Chiếu chùm sáng trắng qua lăng kính B Giảm nhiệt độ nguồn phát quang phổ vạch C Tăng nhiệt độ nguồn phát quang phổ vạch D Trong thí nghiệm tạo quang phổ hấp thụ, ta tắt nguồn phát quang phổ liên tục vạch đen quang phổ hấp thụ đổi thành vạch màu Câu Quang phổ vạch thu chất phát sáng thể: A Khí hay nóng sáng áp suất thấp B Khí hay nóng sáng áp suất cao C Rắn D Lỏng Câu Chọn câu trả lời Quang phổ vạch phát xạ phát : A Các đám khí hay áp suất thấp bị kích thích phát B Chỉ vật thể khí áp suất áp suất khí phát C Các vật thể lỏng nhiệt độ thấp bị kích thích phát D Các vật rắn nhiệt độ cao phát sáng Câu 10 Chọn câu sai nói tính chất ứng dụng loại quang phổ: Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 A Dựa vào quang phổ vạch quang phổ hấp thụ ta biết thành phần nguyên tố hóa học nguồn phát B Dựa vào quang phổ liên tục ta biết thành phần hóa học nguồn phát C Dựa vào quang phổ liên tục ta biết nhiệt độ nguồn sáng D Mỗi nguyên tố hoá học đặc trưng quang phổ vạch quang phổ hấp thụ ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Điều kiện để thu quang phổ hấp thụ khối khí hay chiếu sáng nguồn sáng trắng, nhiệt độ nguồn lớn nhiệt độ khối khí Câu 3: A Câu 4: B Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ nhỏ nhiêt độ nguồn phát quang phổ liên tục Câu 5: A A sai Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn Câu 6: C Hiện tượng đảo sắc: Là tượng vân tối đột ngột chuyển thành vân sáng tắt nguồn sáng Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ đám khí hay hơi, tắt nguồn sáng trắng quang phổ liên tục biến vạch đen quang phổ vạch hấp thụ trở thành vạch màu quang phổ vạch phát xạ đám khí hay Câu 7: D Hiện tượng đảo sắc: Là tượng vân tối đột ngột chuyển thành vân sáng tắt nguồn sáng Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ đám khí hay hơi, tắt nguồn sáng trắng quang phổ liên tục biến vạch đen quang phổ vạch hấp thụ trở thành vạch màu quang phổ vạch phát xạ đám khí hay Câu 8: A Các chất khí áp suất thấp nung đến nhiệt độ cao kích thích điện đến phát sáng phát quang phổ vạch Câu 9: A Quang phổ vạch phát xạ hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ tối Nguồn phát: Các chất khí áp suất thấp nung đến nhiệt độ cao kích thích điện đến phát sáng phát quang phổ vạch phát xạ Đặc điểm: Quang phổ vạch phát xạ nguyên tố khác khác số lượng vạch, vị trí vạch (cũng đồng nghĩa với khác màu sắc vạch) độ sáng tỉ đối vạch Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng cho nguyên tố Ứng dụng: Dùng để xác định thành phần nguyên tố cấu tạo nên vật Câu 10: B B sai Quang phổ liên tục ta xác định nhiệt độ nguồn phát không xác định thành phần hóa học nguồn phát ... tượng đảo sắc vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ đám khí hay hơi, tắt nguồn sáng trắng quang phổ liên tục biến vạch đen quang phổ vạch hấp thụ trở thành vạch màu quang phổ vạch phát xạ... tượng đảo sắc vạch quang phổ: Khi có quang phổ vạch hấp thụ đám khí hay hơi, tắt nguồn sáng trắng quang phổ liên tục biến vạch đen quang phổ vạch hấp thụ trở thành vạch màu quang phổ vạch phát xạ... kiện để có quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ nhỏ nhiêt độ nguồn phát quang phổ liên tục Câu 5: A A sai Điều kiện để có quang phổ vạch hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 – quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ , 12 – quang phổ vạch và quang phổ hấp thụ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay