4 sự tắt dần, năng lượng sóng, và cường độ sóng

3 13 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Sự tắt dần, Năng lượng sóng, Cường độ sóng Câu Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất khơng đổi mơi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A, B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp lần cường độ âm B Tỉ số r2/r1 A B 1/3 C 1/9 D Câu Một nguồn điểm O phát sóng âm có cơng suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng không hấp thụ âm Hai điểm A B cách nguồn âm r1 r2 Biết cường độ âm A gấp 16 lần cường độ âm B Tỉ số r1/r2 A 1/4 B C 1/16 D 16 Câu Cho nguồn dao động nhỏ không gian đồng đẳng hướng phát sóng âm có dạng mặt cầu đồng tâm (sóng cầu) lan xa dần Cho biên độ nguồn phát dao động A0 = mm Bỏ qua ma sát trình truyền sóng Biên độ dao động phần từ mơi trường điểm cách nguồn khoảng r = m có độ lớn A 0,8 mm B 0,89 mm C 0,23 mm D mm Câu Trên mặt nước có nguồn điểm dao động theo phương thẳng đứng tạo thành hệ sóng nước có dạng vòng tròn đồng tâm lan xa dần Cho biên độ nguồn phát dao động A0 = cm Tại điểm mặt nước cách nguồn khoảng r = m, biên độ dao động sóng A 0,28 cm B cm C cm D 0,69 cm Câu Khi sóng truyền từ nguồn điểm không gian đồng đẳng hướng, lượng dao động phần tử mơi trường phương truyền sóng A giảm tỷ lệ với khoảng cách tới nguồn B giảm tỉ lệ với bình phương qng đường truyền sóng C tăng tỷ lệ với khoảng cách tới nguồn D tăng tỉ lệ với bình phương qng đường truyền sóng Câu Một nguồn điểm S phát sóng điện từ đẳng hướng không gian chân không với công suất P = 60 W Cho điểm M không gian với SM = 5.1010 m, điểm N trung điểm đoạn SM Biết vận tốc sóng điện từ chân không c = 3.108 m/s Xác định lượng sóng điện từ khơng gian giới hạn hai mặt cầu tâm S qua M N A KJ B KJ C KJ D KJ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một nguồn điểm S phát sóng âm đẳng hướng không gian với công suất 10 W Cho điểm M không gian cách S khoảng 100 cm, điểm N trung điểm đoạn SM Biết vận tốc sóng âm khơng khí 340 m/s mơi trường khơng hấp thụ âm Năng lượng sóng âm vùng khơng gian giới hạn hai mặt sóng qua M N A J B mJ C 14,7 mJ D 14,7 J Câu Trên mặt nước có nguồn điểm đặt O dao động theo phương thẳng đứng tạo thành hệ sóng nước có dạng vòng tròn đồng tâm lan xa dần Cho hai điểm M, N cách m, nằm phương truyền sóng, phía so với O Biết biên độ sóng M gấp lần biên độ sóng N Giả sử mơi trường hồn tồn khơng hấp thụ lượng sóng sóng lan truyền mặt nước Khoảng cách từ M tới O A m B m C 0,5 m D 3,5 m Câu Một nguồn điểm O phát sóng âm với công suất không đổi môi trường truyền âm đẳng hướng hồn tồn khơng hấp thụ âm Hai điểm N, M theo thứ tự cách nguồn O m m Biết cường độ âm N 20 mW/m² Cường độ âm điểm M A 19,6 mW/m² B 32,8 mW/m² C 11,25 mW/m² D 12,2 mW/m² Câu 10 Cho nguồn dao động nhỏ đặt điểm O không gian đồng đẳng hướng phát sóng âm có dạng mặt cầu đồng tâm lan xa dần Cho hai điểm P, Q nằm phương truyền sóng, phía so với O Biết biên độ sóng P gấp lần biên độ sóng Q Mơi trường hồn tồn khơng hấp thụ lượng sóng Khoảng cách từ Q tới O m Khoảng cách từ P tới Q A m B m C m D m ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Câu 2: A Câu 3: C Câu 4: D Câu 5: B Câu 6: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 đen ta t=( SM/2)/V => E= P/ đen ta t có P=60w tính A Câu 7: C - lời giải video Câu 8: B - lời giải video Câu 9: C- lời giải video Câu 10: C Biên độ sóng P Q: → PQ = OQ - OP = -1 = m ... hai điểm M, N cách m, nằm phương truyền sóng, phía so với O Biết biên độ sóng M gấp lần biên độ sóng N Giả sử mơi trường hồn tồn khơng hấp thụ lượng sóng sóng lan truyền mặt nước Khoảng cách từ... dao động nhỏ đặt điểm O không gian đồng đẳng hướng phát sóng âm có dạng mặt cầu đồng tâm lan xa dần Cho hai điểm P, Q nằm phương truyền sóng, phía so với O Biết biên độ sóng P gấp lần biên độ sóng. .. E= P/ đen ta t có P=60w tính A Câu 7: C - lời giải video Câu 8: B - lời giải video Câu 9: C- lời giải video Câu 10: C Biên độ sóng P Q: → PQ = OQ - OP = -1 = m
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 sự tắt dần, năng lượng sóng, và cường độ sóng , 4 sự tắt dần, năng lượng sóng, và cường độ sóng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay