6 quang phổ hydro đề 1

7 34 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Quang phổ Hydro - Đề Câu 1: Vạch quang phổ có bước sóng 0,6563µm vạch thuộc dãy: A Laiman B Banme C Pasen D Banme Pasen Câu 2: Vạch quang phổ có bước sóng 0,8563µm vạch thuộc dãy: A Laiman B Banme C Pasen D Banme Pasen Câu 3: Phát biểu sau sai mẫu nguyên tử Bo? A Trạng thái nguyên tử trạng thái có mức lượng cao B Nguyên tử hấp thụ phơtơn có lượng hiệu hai mức lượng nguyên tử C Trạng thái dừng có mức lượng thấp bền vững D Trong trạng thái dừng ngun tử khơng xạ không hấp thụ Câu 4: Nhận xét so sánh mẫu nguyên tử Rutherford Niels Bohr? A Rutherford khơng giải thích tính bền vững nguyên tử tạo thành quang phổ vạch B Niels Bohr cho nguyên tử bền vững ln đồng thời xạ hấp thụ lượng cách liên tục C Theo Niels Bohr trạng thái dừng nguyên tử không xạ lượng hấp thụ lượng D Các tiên đề Niels Bohr áp dụng giải thích quang phổ vạch tất nguyên tố hóa học Câu 5: Mẫu nguyên tử Bo khác mẫu nguyên tử Rơ-dơ-pho điểm đây? A Hình dạng quỹ đạo electron B Lực tương tác electron hạt nhân nguyên tử C Trạng thái có lượng ổn định D Mơ hình nguyên tử có hạt nhân Câu 6: Gọi En mức lượng nguyên từ hidro trạng thái lượng ứng với quỹ đạo n (n > 1) Khi electron chuyển quỹ đạo bên phát số xạ là: A n! B (n – 1)! C n(n – 1) D 0,5.n(n - 1) Câu 7: Gọi r0 bán kính quỹ đạo dừng thứ nguyên tử hiđro Khi bị kích thích ngun tử hiđro khơng thể có quỹ đạo: A 2r0 B 4r0 C 16r0 D 9r0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 8: Trong nguyên tử Hiđrô xét mức lượng từ P trở xuống đến K có khả kích thích để bán kính quỹ đạo electron tăng lên lần? A B C D Câu 9: Trong nguyên tử Hiđrô e chuyển từ mức lượng từ P mức lượng thấp phát tối đa xạ? A B 720 C 36 D 15 Câu 10: Trong nguyên tử Hiđrô xét mức lượng từ P trở xuống đến K có khả kích thích để bán kính quỹ đạo electron tăng lên lần? A B C D Câu 11: Một nguyên tử hidro trạng thái kích thích ứng với quỹ đạo dừng có bán kính 16r0 Xác định số xạ mà nguyên tử phát chuyển trạng thái bản? A B C D Câu 12: Một đám nguyên tử hydro trạng thái bản, bị kích thích xạ chúng phát tối đa vạch quang phổ Khi bị kích thích electron nguyên tử hydro chuyển sang quỹ đạo A M B N C O D L Câu 13: Lực tương tác Cu-lông êlectron hạt nhân nguyên tử hiđrô nguyên tử quỹ đạo dừng L F Khi nguyên tử chuyển lên quỹ đạo N lực tương tác êlectron hạt nhân A F/16 B F/4 C F/144 D F/2 Câu 14: Hai vạch dãy Laiman quang phổ hiđrơ có tần số f 21 f31 Từ hai tần số người ta tính tần số f32 dãy Banme là: A f32 = f21 + f31 B f32 = f21 - f31 C f32 = f31 – f21 D f32 = (f21 + f31)/2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Vạch dãy Laiman quang phổ hiđrơ có tần số f 21.Vạch đầu tin dãy Banme f32 Từ hai tần số người ta tính tần số thứ dãy dãy Laiman f31 là: A f31 = f21 + f32 B f31 = f21 - f32 C f31 = f32 – f21 D f31 = (f21 + f32)/2 Câu 16: Hai vạch dãy Laiman quang phổ hiđrơ có bước sóng λ 21 λ31 Từ hai bước sóng người ta tính bước sóng λ 32 dãy Banme là: A λ32 = (λ31 + λ21)/2 B λ32 = (λ21 - λ31)/2 C λ32 = √ (λ21.λ31) D λ32 = (λ21.λ31)/((λ21 - λ31) Câu 17: Vạch dãy Laiman quang phổ hiđrơ có bước sóng λ21.Vạch dãy Banme λ32 Từ hai bước sóng người ta tính bước sóng λ 31 dãy Laiman là: A λ31 = λ21.λ32/(λ21 - λ32) B λ31 = (λ21 - λ32)/2 C λ31 = √(λ21.λ32) D λ31 = λ21.λ32/(λ21 + λ32) Câu 18: Năng lượng Ion hóa ngun tử hiđrơ trạng thái có giá trị W = 13,6 (eV) Bức xạ có bước sóng ngắn mà ngun tử hiđrơ phát A 91,3 (nm) B 9,13 (nm) C 0,1026 (µm) D 0,1216 (µm) Câu 19: Trong quang phổ hidro, bước sóng dài dãy Laiman 0,1216µm, bước sóng ngắn dãy Banme 0,3650 µm Bước sóng ngắn xạ mà hiđrơ phát ra: A 0,4866 µm B 0,2434 µm C 0,6563 µm D 0,0912 µm Câu 20: Khi chuyển từ quỹ đạo M vê quỹ đạo L, nguyên tử hidrơ phát phơtơn có bước sóng 0,6563µm Khi chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo L, nguyên tử hidro phát phơtơn có bước sóng 0,4861 µm Khi chuyển từ quỹ đạo N quỹ đạo M, nguyên tử hidro phát phơtơn có bước sóng A 1,1424µm B 1,8744µm C 0,1702µm D 0,2793µm Câu 21: Electron ngun tử Hiđrơ chuyển từ quĩ đạo có lượng E M = - 1,5eV xuống quỹ đạo có lượng EL = -3,4eV Tìm bước sóng vạch quang phổ phát ra? Đó vạch dãy quang phổ Hiđrô A Vạch thứ dãy Banme, λ = 0,654 µm B Vạch thứ hai dãy Banme,λ = 0,654µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Vạch thứ dãy Banme,λ = 0,643µm D Vạch thứ ba dãy Banme,λ = 0,458µm Câu 22: Mức lượng En nguyên tử hiđrô xác định E n = - E0/n2 (trong n số nguyên dương, E0là lượng ứng với trạng thái bản) Khi e nhảy từ quỹ đạo thứ ba quỹ đạo thứ hai nguyên tử hiđrơ phát xạ có bước sóng λ0 Nếu êlectron nhảy từ quỹ đạo thứ hai quỹ đạo thứ bước sóng xạ phát là: A λo/15 B 5.λo/7 C λo D 5.λo/27 Câu 23: Năng lượng electron nguyên tử hidro xác định theo biểu thức E n= -13,6/n² (eV); n = 1, 2, Nguyên tử hidro hấp thụ phơtơn có lượng 16eV làm bật electron khỏi nguyên tử từ trạng thái Tính vận tốc electron bật A 0,60.106m/s B 0,92.107m/s C 0,52.106m/s D 0,92.106m/s Câu 24: Khi êlectron quỹ đạo dừng thứ n lượng nguyên tử hiđrô xác định công thức En = -A/n2 (J) (với n = 1, 2, 3, ) Khi êlectron nguyên tử hiđrô chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = ngun tử phát phơtơn có bước sóng λ1 Khi êlectron chuyển từ quỹ đạo dừng n = quỹ đạo dừng n = nguyên tử phát phơtơn có bước sóng λ2 Mối liên hệ hai bước sóng λ λ2 là: A λ2 = 4λ1 B 27λ2 = 128λ1 C 189λ2 = 800λ1 D λ2 = 5λ1 Câu 25: Các mức lượng nguyên tử Hidro tính gần theo cơng thức: E n = -13,6/n2 (eV) Có khối khí hidro trạng thái điều kiện áp suất thấp chiếu tới chùm photon có mức lượng khác Hỏi photon có lượng sau photon khơng bị khối khí hấp thụ? A 10,2eV B 12,75eV C 12,09eV D 11,12eV Câu 26: Kích thích cho nguyên tử H chuyển từ trạng thái lên trạng thái kích thích cho bán kính quỹ đạo tăng lần Trong quang phổ phát xạ nguyên tử hiđrơ sau đó, tỉ số bước sóng dài bước sóng ngắn là: A 32/5 B 32/37 C 36/5 D 9/8 Câu 27: Trong nguyên tử hiđrô mức lượng mô tả theo công thức Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 E = -A/n2, A số dương Khi nguyên tử trạng thái bị kích thích điện trường mạnh làm cho nguyên tử phát tối đa 15 xạ Hỏi xạ mà nguyên tử hiđrơ phát trường hợp tỉ số bước sóng xạ dài ngắn bao nhiêu? A 79,5 B 900/11 C 1,29 D Câu 28: Năng lượng nguyên tử hiđrô cho biểu thức E n =eV (n = 1, 2, ) Chiếu vào đám khí hiđrơ trạng thái xạ điện từ có tần số f, sau đám khí phát xạ có bước sóng khác Tần số f là: A 1,92.10-34 Hz B 3,08.109 MHz C 3,08.10-15 Hz D 1,92.1028 MHz Câu 29: Có đám nguyên tử nguyên tố mà nguyên tử có ba mức lượng EM, EN,EO Chiếu vào đám nguyên tử chùm sáng đơn sắc mà phôtôn chùm có lượng ε=EO - EM Ta thu vạch quang phổ: A Một vạch B Hai vạch C Ba vạch D Bốn vạch ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: C Câu 3: A Câu 4: A Câu 5: C Câu 6: D Câu 7: A Vì rn = n2.ro => Khi bị kích thích ngun tử hiđro khơng thể có quỹ đạo: 2r0 Câu 8: C có khả kích thích :Từ mức lượng K lên L , L lên N , M lên P Câu 9: D Ta có : Số xạ phát n.(n - 1)/2 = 6.5/2 = 15 ( P ứng với n = 6) Câu 10: A có khả :từ mức lượng K lên M từ L lên P Câu 11: A Vì r = 16r0 = n².ro => n = => số xạ mà nguyên tử phát n.(n - 1)/2 = Câu 12: A Ta có:Số xạ phát n.(n - 1)/2 = => n = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Khi bị kích thích electron nguyên tử hydro chuyển sang quỹ đạo: M Câu 13: A Ta có :Lực tương tác Cu-lông êlectron hạt nhân nguyên tử hiđrô nguyên tử quỹ đạo dừng L : F = k.q1.q2/(16ro2) (1) Khi nguyên tử chuyển lên quỹ đạo N lực tương tác êlectron hạt nhân là: F' = k.q1.q2/(162.ro2) (2) từ (1 ) (2) => F' = F/16 Câu 14: C Ta có : E3 - E1 = h.f31 E2 - E1 = h.f21 => E3 - E2 = h.f32 = h.f31 - h.f21 => f32 = f31 – f21 Câu 15: A Ta có : E2 - E1 = h.f21 E3 - E2 = h.f32 => E3 - E1 = h.f32+ h.f21 = h.f31 => f31 = f21 + f32 Câu 16: D ta có E2 - E1 = hc/λ21 E3 - E1 = h.c/λ31 mà E3 - E2 = hc/λ32 => λ32 = (λ21.λ31)/((λ21 - λ31) Câu 17: D Ta có : E2 - E1 = h.c/λ21 E3 - E2 = h.c/λ32 mà E3 - E1 = h.c/λ31 => λ31 = λ21.λ32/(λ21 + λ32) Câu 18: A Ta có: W = 13,6.1,6.10-19 = h.c/λ => λ = 6,625.10-34.3.108/(13,6 1,6.10-19) = 91,3 (nm) Câu 19: D Bước sóng ngắn xạ mà hiđrơ phát ra: λ = (0,1216.0,3650)/(0,1216 + 0,3650) = 0,0912 µm Câu 20: B +) E3 - E2 = h.c/(0,6563.10-6) +) E4 - E2 = h.c/(0,4861.10-6) => E4 - E3 = h.c/(0,4861.10-6) - h.c/(0,6563.10-6) = hc/λ => λ = (0,6563.0,4861)/(0,6563 - 0,4861) = 1,8744µm Câu 21: A Ta có : EM - EL = 1,9.1,6.10-19 = h.c/λ => λ = 6,625.10-34.3.108/(1,9.1,6.10-19) = 0,654 µm => Đó :Vạch thứ dãy Banme, λ = 0,654 µm Câu 22: D Ta có : E3 - E2 = 17/9 = h.c/λo E2 - E1 = 51/5 = h.c/λ => λ = 5.λo/27 Câu 23: D Ta có: Wđ = (16 – 13,6).1,6.10-19 = 0,5.9,1.10-31.v2 => v = 0,92.106m/s Câu 24: C Ta có: E3 - E1 = h.c/λ1 = 544/45 (eV) (1) E5 - E2 = h.c/λ2 = 357/125 (eV) (2) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Lấy (1) chia (2) ta λ2/λ1 = 800/189 Câu 25: D Vì E = 13,6 - 13,6/n2 => photon có lượng photon khơng bị khối khí hấp thụ mang lượng 11,12 eV Câu 26: A Ta có: E3 - E1 = hc/λmin = 544/45 (eV) E3 - E2 = h.c/λmax = 17/9 (eV) => λmax/λmin = 32/5 Câu 27: A Do nguyên tử phát tối đa 15 xạ => n.(n – 1)/2 = 15 => n = Ta có: E6 – E1 = h.c/λmin = 119/9 Và E6 – E5 = h.c/λmax = 187/1125 =>λmax/λmin = 875/11 = 79,5 Câu 28: B Vì đám khí phát xạ có bước sóng khác =>n.(n – 1)/2 = => n = Mà E4 – E1 = h.f = 12,75 (eV) =>f = (12,75.1,6.10-19)/(6,625.10-34) = 3,08.1015 Hz = 3,08.109 MHz Câu 29: C Dựa vào sơ đồ mức lượng, có vạch quang phổ phát e chuyển từ ε=EO - EM ... h.c/(0,6563 .1 0-6 ) +) E4 - E2 = h.c/(0,48 61. 1 0-6 ) => E4 - E3 = h.c/(0,48 61. 1 0-6 ) - h.c/(0,6563 .1 0-6 ) = hc/λ => λ = (0,6563.0,48 61) /(0,6563 - 0,48 61) = 1, 8744µm Câu 21: A Ta có : EM - EL = 1, 9 .1, 6 .1 0 -1 9... h.c/λ 31 mà E3 - E2 = hc/λ32 => λ32 = (λ 21. λ 31) /((λ 21 - λ 31) Câu 17 : D Ta có : E2 - E1 = h.c/λ 21 E3 - E2 = h.c/λ32 mà E3 - E1 = h.c/λ 31 => λ 31 = λ 21. λ32/(λ 21 + λ32) Câu 18 : A Ta có: W = 13 ,6 .1, 6 .1 0 -1 9... - E2 = h.f32 = h.f 31 - h.f 21 => f32 = f 31 – f 21 Câu 15 : A Ta có : E2 - E1 = h.f 21 E3 - E2 = h.f32 => E3 - E1 = h.f32+ h.f 21 = h.f 31 => f 31 = f 21 + f32 Câu 16 : D ta có E2 - E1 = hc/λ 21 E3 - E1
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 quang phổ hydro đề 1 , 6 quang phổ hydro đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay