17 hạt nhân nguyên tử đề 5

8 15 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 17 - Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu Chọn phát biểu sai nói phản ứng hạt nhân nhân tạo? A Một phương pháp gây phản ứng hạt nhân nhân tạo dùng hạt nhân nhẹ bắn phá hạt nhân khác B Các hạt nhân tạo thành sau phản ứng đồng vị hạt nhân trước phản ứng C Các định luật bảo tồn số khối, bảo tồn điện tích ln nghiệm D Là phản ứng hạt nhân người tạo Câu Đơn vị khối lượng ngun tử, kí hiệu u, có giá trị A 1/12 khối lượng đồng vị 126C B 12 lần khối lượng nguyên tử 126C C 1/12 khối lượng mol 126C D 12 lần khối lượng mol 126C Câu Cho phản ứng hạt nhân: n + 23592U → 144Zba + A36Kr + 3n + 200 MeV Phản ứng phản ứng A phân hạch B thu lượng C nhiệt hạch D Cả kết luận sai Câu Một nguyên tố phóng xạ có chu kì phân rã 2,5 năm Tỉ lệ nguyên tố lại sau 10 năm là: A 1/2 B 1/8 C 1/4 D 1/16 Câu Chu kì bán rã 146C 5590 năm Một mẫu gỗ cổ có độ phóng xạ 197 phân rã/phút Một mẫu gỗ khác loại khối lượng hạ xuống có độ phóng xạ 1350 phân rã/phút Tuổi mẫu gỗ cổ là: A 15525 năm B 1552,5 năm C 1,5525.105 năm D 1,5525.106 năm Câu Cho phản ứng hạt nhân sau: 21H + 21H → 32He + n + 3,25 MeV Biết độ hụt khối 21H ∆mD = 0,0024 u u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân 32He là: A 7,7188 MeV B 77,188 MeV C 771,88 MeV D 7,7188 eV Câu Tìm phát biểu sai qui tắc chuyển dịch? A Trong phóng xạ β-, hạt nhân tiến ô bảng tuần hồn B Trong phóng xạ γ, hạt nhân khơng biến đổi C Trong phóng xạ α, hạt nhân tiến hai bảng tuần hồn D Trong phóng xạ β+, hạt nhân lùi bảng tuần hồn Câu Một lượng chất phóng xạ 22286Rn có khối lượng ban đầu (mg) Sau 15,2 ngày đêm khối lượng giảm 93,75% Chu kì bán rã Rn nhận giá trị nào? A T = 15,2 ngày đêm B T = 3,8 ngày đêm C T = 7,6 ngày đêm D T = 138 ngày đêm Câu Iot phóng xạ 13153I dùng y tế có chu kì bán rã T = ngày Lúc đầu có m0 = 200 g chất Hỏi sau t = 24 ngày lại bao nhiêu: A 25 g B 50 g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 20 g D 30 g Câu 10 Hạt nhân α bắn vào hạt nhân 94Be đứng yên gây phản ứng 94Be + 42He → n + 126C Phản ứng tỏa hay thu lượng (tính MeV)? Cho mBe = 9,0122 u; mα = 4,0015 u; mC =12,0000 u; mn = 1,0087 u; u = 932 MeV/c2 A Thu 4,66 MeV B Tỏa 4,66 MeV C Thu 2,33 MeV D Tỏa 2,33 MeV Câu 11 Chu kỳ bán rã chất phóng xạ A thay đổi theo nhiệt độ B phụ thuộc hợp chất chất phóng xạ tồn C khác khác D phụ thuộc khối lượng chất phóng xạ Câu 12 Một chất phóng xạ sau 16 ngày đêm giảm 75% khối lượng ban đầu có Tính chu kỳ bán rã: A ngày B 32 ngày C 16 ngày D Giá trị khác Câu 13 Một chất phóng xạ có chu kì T = ngày Nếu lúc đầu có 800 g, chất lại 100 g sau thời gian t là: A 19 ngày B 20 ngày C 21 ngày D 12 ngày Câu 14 Câu nói vị trí hạt nhân HTTH so với hạt nhân mẹ phóng xạ β- ? A Tiến ô B Tiến hai ô C Lùi ô D Lùi hai ô Câu 15 Cho phân rã U238: 23892U → 20682Pb + xα + yβ- Hãy cho biết x, y nghiệm phương trình sau đây: A X2 - 14X + 48 = B X2 + 14X - 48 = C X2 - 9X + = D X2 + 9X - = Câu 16 Một mẫu 2411Na t = có khối lượng 48 g Sau thời gian t = 30 giờ, mẫu 2411Na lại 12 g Biết 24 24 24 11Na chất phóng xạ β tạo thành hạt nhân 12Mg Chu kì bán rã 11Na là: A 15 giây B 15 ngày C 15 phút D 15h Câu 17 Natri 2411Na chất phóng xạ β- tạo thành Mg Sau thời gian 105 giờ, độ phóng xạ giảm 128 lần Chu kì bán rã : A T=15 h B T=3,75 h C T=30 h D T=7,5 h Câu 18 Các nguyên tử đồng vị hạt nhân ln có Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A số prôtôn B số nuclôn C khối lượng D số nơtrôn Câu 19 Chất phóng xạ 210Po có chu kỳ bán rã 138 ngày Khối lượng Pơlơni tương ứng có độ phóng xạ Ci là: A 0,111 mg B 0,333 mg C 0,111 g D 0,222 mg Câu 20 Cho phản ứng hạt nhân sau: 199F + p → 168O + X Hạt nhân X hạt sau đây: A α B βC β+ D n Câu 21 Độ phóng xạ chất sau thời gian ∆t giảm 256 lần Chu kì bán rã chất phóng xạ là: A T = 265.∆t B T = 265/∆t C T = 8.∆t D T = ∆t/8 Câu 22 Iốt 13153I có chu kỳ bán rã ngày đêm, ban đầu có 100 g , khối lượng chất Iot 13153I lại sau 18 ngày đêm là: A 12,5 g B 50 g C 25 g D 6.25 g Câu 23 Chất phóng xạ pơlơni có chu kỳ bán rã 138 ngày đêm Để độ phóng xạ của pôlôni giảm 100 lần cần thời gian: A 916 ngày B 69 ngày C 917 ngày D 918 ngày Câu 24 Urani phân rã theo chuỗi phóng xạ:    U   Th   Pa  Z X Trong đó: A Z = 58; A = 234 B Z = 92; A = 234 C Z = 90; A = 236 D Z = 90; A = 238 Câu 25 Biết vận tốc ánh sáng chân không c Hệ thức Anh-xtanh lượng nghỉ E khối lượng m tương ứng là: A E = mc2 B E = mc C E = m2c2 D E = (1/2)mc2 Câu 26 Hạt nhân 6027Co có khối lượng 55,940 u Biết khối lượng prôton 1,0073 u khối lượng nơtron 1,0087 u Độ hụt khối hạt nhân 6027Co là: A 3,154 u 238 92 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 3,637 u C 4,536 u D 4,544 u Câu 27 Hạt nhân 6027Co có khối lượng 55,940 u Biết khối lượng prôton 1,0073 u khối lượng nơtron 1,0087 u Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 6027Co là: A 70,5 MeV B 70,4 MeV C 48,9 MeV D 54,4 MeV Câu 28 Cho phản ứng: 12Mg25 + X -> 11Na23 + α X hạt hạt sau? A Hạt Triti B Hạt Đơtri C Hạt prôtôn D Hạt nơtrôn Câu 29 Hạt nhân 2411Na phân rã β- biến thành hạt nhân AZX với chu kì bán rã 15 Lúc đầu mẫu Natri nguyên chất Tại thời điểm khảo sát thấy tỉ số khối lượng X khối lượng natri có mẫu 0,75 Hãy tìm tuổi mẫu natri A 1,212 B 2,112 C 12,12 D 21,12 Câu 30 Dùng máy đếm xung để đo chu kì bán rã chất phóng xạ β- Ban đầu máy đếm X xung phút Sau ba máy đếm X.10-2 xung phút Chu kì bán rã chất là: A h B h C 0,3 h D 0,5 h Câu 31 Phát biểu sau sai? A Phản ứng hạt nhân tương tác hạt nhân dẫn đến biến đổi chúng thành hạt khác B Sự phóng xạ tượng hạt nhân tự biến đổi thành hạt nhân khác kèm theo xạ C Tia phóng xạ gồm tia α, β-, β+, γ D Tia γ mang điện tích dương có khả đâm xuyên mạnh tia X Câu 32 Phản ứng hạt nhân toả lượng A thực có kiểm sốt B tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng C q trình phóng xạ D tổng khối lượng hạt trước phản ứng lớn tổng khối lượng hạt sau phản ứng Câu 33 Tìm phát biểu sai lực hạt nhân? A Lực hạt nhân có trị số lớn lực đẩy culông prôtôn B Lực hạt nhân lực hút khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân lực đẩy khoảng cách chúng lớn C Lực hạt nhân lực hút D Lực hạt nhân khơng có tác dụng nuclơn cách cỡ kích thước ngun tử Câu 34 Hạt α có động Kα = 3,1 MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng α + 2713Al → 3015P + n, khối lượng hạt nhân mα = 4,0015 u, mAl = 26,97435 u, mP = 29,97005 u, mn = 1,008670 u, u = 931,5 Mev/c2 Giả sử hai hạt sinh có vận tốc Động hạt n là: A Kn = 8,8716 MeV B Kn = 8,9367 MeV C Kn = 9,2367 MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D Kn = 0,01388 MeV Câu 35 Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt khối hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác Câu 36 Năng lượng tỏa trình phân chia hạt nhân kg nguyên tử 23592U 5,13.1026 MeV Cần phải đốt lượng than đá để có nhiệt lượng Biết suất tỏa nhiệt than 2,93.107 J/kg: A 28 kg B 28.105 kg C 28.107 kg D 28.106 kg Câu 37 Một chất phóng xạ có chu kỳ bán rã 360 Khi lấy sử dụng khối lượng 1/32 khối lượng lúc nhận Thời gian từ lúc nhận đến lúc sử dụng: A 100 ngày B 75 ngày C 80 ngày D 50 ngày Câu 38 Các tương tác tự phân rã hạt sơ cấp tuân theo định luật bảo tồn A khối lượng, điện tích, động lượng, momen động lượng B điện tích, khối lượng, lượng nghỉ, động lượng C điện tích, khối lượng, lượng nghỉ, momen động lượng D điện tích, động lượng, momen động lượng, lượng toàn phần (bao gồm lượng nghỉ) Câu 39 g chất phóng xạ Poloni Po210 năm tạo 179,2 cm3 khí Heli điều kiện chuẩn Chu kì bán rã Poloni bao nhiêu? Biết hạt Po210 phân rã cho hạt α năm có 365 ngày: A 13,8 ngày B 1,38 ngày C 138 ngày D 318 ngày Câu 40 Khi phân tích mẫu gỗ, người ta xác định rằng: 87,5% số nguyên tử đồng vị phóng xạ 146C có mẫu gỗ bị phân rã thành nguyên tử 147N Biết chu kỳ bán rã 14C 5570 năm Tuổi mẫu gỗ bằng: A 5570 năm B 44560 năm C 1140 năm D 16710 năm Câu 41 Cho phản ứng hạt nhân: p + 7Li3 -> X + 4He2 Mỗi phản ứng tỏa lượng Q=17,3 MeV Cho số Avôgađrô Na = 6,023.1023 mol-1 Năng lượng tỏa gam Hêli tạo thành có giá trị A 13,02.1023 MeV B 26,04.1023 MeV C 13,02.1026 MeV D 26,04.1026 MeV Câu 42 Phát biểu lượng liên kết hạt nhân sai ? A Muốn phá vỡ hạt nhân có khối lượng m thành nuclơn riêng biệt có tổng khối lượng mo cần lượng (mo – m).c2 B Hạt nhân có lượng liên kết riêng nhỏ bền C Hạt nhân có lượng liên kết lớn bền vững D Năng lượng liên kết tính cho nuclơn gọi lượng liên kết riêng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 43 Trong hạt nhân Liti, Xênon, Urani, hạt nuclơn từ hạt nhân khó bị bứt ? A Liti B Xênon C Liti Urani D Urani Câu 44 Gọi Δt khoảng thời gian để chất phóng xạ giảm khối lượng e lần, biết Δt = 1000 h chu kì phóng xạ T là: A 369 B 963 C 396 D 693 Câu 45 Trong bảng hệ thống tuần hoàn, phóng xạ β- hạt nhân A lùi B lùi ô C tiến ô D tiến Câu 46 Một prơtơn có động Wp=1,5 Mev bắn vào hạt nhân 73Li đứng yên sinh hạt X có chất giống khơng kèm theo xạ gama Tính động hạt X? Cho mLi=7,0144 u; mp=1,0073 u; mx=4,0015 u; uc2=931 Mev A 9,5 MeV B 9,6 MeV C 9,7 MeV D 4,5 MeV Câu 47 Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt tương tác nhỏ tổng khối lượng hạt sản phẩm D Tổng lượng liên kết hạt sản phẩm lớn tổng lượng liên kết hạt tương tác Câu 48 Cho phản ứng: 11H + 31H → 42He + n + 17,6 MeV Hỏi lượng tỏa tổng hợp g Heli bao nhiêu? Cho NA = 6,02.1023/mol A 25,488.1023 MeV B 26,488.1023 MeV C 254,88.1023 MeV D 26,488.1024 MeV Câu 49 2411Na chất phóng xạ β+ sau thời gian 15 h độ phóng xạ giảm lần, sau 30 h độ phóng xạ giảm % so với độ phóng xạ ban đầu A 12,5% B 33,3% C 66,67% D 87,5% ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: A Câu 4: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Áp dụng định luật phóng xạ Sau 10 năm tức sau chu kì , số ngun tử lại 1/16 số nguyên tố ban đầu Câu 5: A Câu 6: A Câu 7: C Câu 8: B Câu 9: A Câu 10: B Câu 11: C Câu 12: A Câu 13: C Câu 14: A Câu 15: A Câu 16: D Câu 17: A Câu 18: A Câu 19: D Câu 20: A Câu 21: D Câu 22: C Câu 23: C Câu 24: B Câu 25: A Câu 26: D Câu 27: A Câu 28: B Câu 29: C Câu 30: D Câu 31: D Câu 32: D Câu 33: B Câu 34: D Câu 35: C Trong phản ứng hạt nhân tỏa lượng, hạt nhân sinh bền hạt nhân tương tác → A Năng lượng tỏa phản ứng hạt nhân là: Mà Từ ta dễ dang thầy đáp án B, D đúng, đáp án C sai Câu 36: Câu 37: Câu 38: Câu 39: Câu 40: Câu 41: Câu 42: Câu 43: Câu 44: B B D C D B C B D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 45: Câu 46: Câu 47: Câu 48: Câu 49: C A C B D ... riêng hạt nhân 6027Co là: A 70 ,5 MeV B 70,4 MeV C 48,9 MeV D 54 ,4 MeV Câu 28 Cho phản ứng: 12Mg 25 + X -> 11Na23 + α X hạt hạt sau? A Hạt Triti B Hạt Đơtri C Hạt prôtôn D Hạt nơtrôn Câu 29 Hạt nhân. .. hạt nhân? A Lực hạt nhân có trị số lớn lực đẩy culông prôtôn B Lực hạt nhân lực hút khoảng cách hai nuclôn nhỏ kích thước hạt nhân lực đẩy khoảng cách chúng lớn C Lực hạt nhân lực hút D Lực hạt. .. Câu 35 Khi nói phản ứng hạt nhân tỏa lượng, điều sau sai? A Các hạt nhân sản phẩm bền hạt nhân tương tác B Tổng độ hụt khối hạt tương tác nhỏ tổng độ hụt khối hạt sản phẩm C Tổng khối lượng hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 17 hạt nhân nguyên tử đề 5 , 17 hạt nhân nguyên tử đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay