6 năng lượng trong dao động điện từ đề 1

10 10 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Năng lượng dao động điện từ - Đề Câu 1: Một mạch dao động gồm tụ điện có C = μF cuộn dây có L = mH Cuộn dây có điện trở r =0,2 Ω Để dao động điện từ mạch trì với hiệu điện cực đại hai tụ 12 V cần cung cấp cho mạch công suất là: A 20,6 mW B 5,7 mW C 32,4 mW D 14,4 mW Câu 2: Điện tích chứa tụ mạch dao động lúc nạp điện q = 10 -5 C Sau tụ phóng điện qua cuộn dây dao động điện từ xảy mạch tắt dần tỏa nhiệt Biết C = 5μF Nhiệt lượng tỏa mạch tắt hẳn là: A 2.10-5 J B 10-5 J C 5.10-5 J D 3.10-5 J Câu 3: Mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 20μH, điện trở R = Ω tụđiện dung C= 2nF Cần cung cấp cho mạch công suất để trì dao động điện từ mạch biết hiệu điện cực đại hai đầu tụ 5V A P = 0,05 W B P = 5mW C P = 0,5 W D P = 2,5 mW Câu 4: Dao động điện từ mạch LC tắt nhanh A tụ điệnđiện dung lớn B mạch có điện trở lớn C mạch có tần số riêng lớn D cuộn dây có độ tự cảm lớn Câu 5: Mạch dao động lí tưởng gồm tụ điệnđiện dung C = 1μF cuộn dây có độ tự cảm L = 1mH Khoảng thời gian thời điểm cường độ dòng điện mạch có trị số lớn thời điểm hiệu điện hai tụ có trị số lớn là? A ∆t = (1/2).10-4 s B ∆t = 10-4s C ∆t = (3/2).10-4s D ∆t = 2.10-4 s Câu 6: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,8μH tụ điệnđiện dung C Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện U0 = 5V cường độ cực đại dòng điện mạch 0,8 A, tần số dao động mạch: A f = 0,25 MHz B f = 1,24 KHz C f= 0,25 KHz D 1,24 MHz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Điện tích cực đại tụ mạch LC có tần số riêng f=10 Hz q0 =6.10-9 C Khi điện tích tụ q=3.10-9 C dòng điện mạch có độ lớn: A π.10-4 A B 6π.10-4 A C 6√2π.10-4 D 6√3π.10-4 A Câu 8: Mạch dao động LC, có I0 = 15 mA Tại thời điểm i = 7,5√2 mA q= 1,5√2 C Tính điện tích cực đại mạch? A Q0 = 60 nC B Q0 = 2,5 μC C Q0 = 3μC D Q0 = 7,7 μC Câu 9: Mạch dao động LC dao động điều hoà, lượng tổng cộng chuyển từ điện tụ điện thành lượng từ trường cuộn cảm 1,20μs Chu kỳ dao động mạch là: A 3,6 μs B 2,4 μs C 4,8 μs D 0,6 μs Câu 10: Mạch dao động tự gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 3,2H tụ điệnđiện dung C = mF Biết cường độ dòng điện mạch 0,1A hiệu điện hai đầu tụ 3V Hiệu điện cực đại hai tụ A 3,5V B 5V C 5√2 V D 5√3 V Câu 11: Mạch dao động có L = 10 mH có C = 100 pH Lúc mạch dao động hiệu điện cực đại hai tụ 50 V Biết mạch không bị mát lượng Cường độ dòng điện cực đại A mA B 10 mA C 2mA D 20 mA Câu 12: Cho mạch LC lí tưởng, lượng điện trưởng tụ lượng từ cuộn dây tỉ số điện tích tụ điện thời điểm giá trị cực đại là: q  A Q0 B q  Q0 C q  Q0 D q  Q0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 13: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm tụ điệnđiện dung C = μF Mạch dao động với hiệu điện cực đại hai tụ 5mV Năng lượng điện từ mạch là: A 5.10 -11 J B 25.10-11 J C 6,5.10-12 mJ D 10-9 mJ Câu 14: Một mạch LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 3mH Và tụ điệnđiện dung C Biết cường độ cực đại dòng điện mạch 4A Năng lượng điện từ mạch là; A 12mJ B 24mJ C 48mJ D 6mJ Câu 15: Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = μH tụ điệnđiện dung C = 8μF Biết hiệu điện hai tụ có giá trị 2V cường độ dòng điện mạch có giá trị 3A Năng lượng điện từ mạch là: A 31.10-6 J B 15,5.10-6 J C 4,5.10-6 J D 38,5.10-6 J Câu 16: Một mạch dao động LC, cuộn dây có độ tự cảm L= 2mH tụ điệnđiện dung C = 0,8μF Cường độ dòng điện cực đại cuộn cảm I0 = 0,5A Ở thời điểm dòng điện qua cuộn cảm có cường độ i = 0,3A hiệu điện thé hai tụ là: A 20 V B 40 V C 60 V D 80 V Câu 17: Một mạch dao động điện từ LC lý tưởng với L = 0,2H C = 20μF Tại thời điểm dòng điện mạch i = 40 mA hiệu điện hai tụ điện uC = 3V Cường độ dòng điện cực đại khung A 25 mA B 42 mA C 50 mA D 64 mA Câu 18: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = 0,2 H tụ điệnđiện dung C = 100μF, biết cường độ dòng điện cực đại mạch I0 = 0, 012A Khi điện tích tụ q = 1,22.10-5 C cường độ dòng điện qua cuộn dây A 4,8 mA B 8,2 mA C 11,7 mA D 13,6 mA Câu 19: Một mạch LC gồm cuộn dây cảm L tụ điện C Mạch dao động điện từ với cường độ cực đại dòng điện mạch I0 = 15 mA Tại thời điểm mà cường độ dòng điện mạch i = 7,5√2 mA điện tích tụ điện q = 1,5√2.10-6 C Tần số dao động mạch là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1250/π Hz B 2500/π Hz C 3200/π Hz D 5000/π Hz Câu 20: Cho mạch dao động điện từ gồm tụ C = 5μF cuộn dây cảm L = 5mH Sau kích thích cho mạch dao động, thấy hiệu điện cực đại tụ đạt giá trị V Hỏi lúc hiệu điện tức thời tụ điện 4V cường độ dòng điện i qua cuộn dây nhận giá trị bao nhiêu? A i = 3√2.10-3 A B i = 2√2.10-2 A C i= 0,15 A D i = √2.10-3 A Câu 21: Tại thời điểm cường độ dòng điện qua cuộn dây mạch dao động có độ lớn 0,1A hiệu điện thé hai tụ điện mạch 3V Biết điện dung tụ 10μF tần số dao động riêng mạch 1KHz Điện tích cực đại tụ điện là: A 3,4.10-5 C B 5,3.10-5 C C 6,2.10-5 C D 6,8.10-5 C Câu 22: Mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm L = mH tụ điệnđiện dung C = 1,5μH Biết hiệu điện cực đại hai tụ điện 3V Hỏi giá trị hiệu điện hai tụ điện 2V giá trị cường độ dòng điện mạch bao nhiêu? A i = 25 mA B i = 25√2 mA C 50 mA D 50√3 mA Câu 23: Mạch dao động LC lí tưởng dao động với chu kì riêng T = ms Hiệu điện cực đại hai tụ U0 = 2V, cường độ dòng điện cực đại qua cuộn dây I0 = 5mA Điện dung tụ điện là: A 5/π μF B 0,8/π μF C 1,5/π D 4/π Câu 24: Mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm L = 50mH tụ điện C = 2mF dao động điện từ Biết thời điểm mà điện tích tụ q = 60μC dòng điện mach có cường độ i = mA Năng lượng điện trường tụ điện thời điểm mà giá trị hiệu điện hai đầu tụ phần ba hiệu điện cực đại hai đầu tụ là: A Wđ = 2,5.10-8 J B Wđ = 2,94.10-8 J C Wđ = 3,75.10-8 J D Wđ = 1,25.10-7 J Câu 25: Mạch dao động có độ tự cảm 50 mH Năng lượng mạch dao động 2.100-4 J Cường độ cực đại dòng điện là: A 0,09 A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B 2A C 0,05A D 0,8A Câu 26: Mạch dao động có độ tự cảm L = 0,05 H Hiệu điện tức thời hai tụ điện u = 6cos(2000t) (V) Năng lượng từ trường mạch lúc hiệu điện u = V là: A 10-5 J B 5.10-5 J C 3.10-5 J D 4.10-8 J Câu 27: Một mạch dao động gồm tụ có C = 20 μF cuộn dây có L = 50 mH Cho lượng mạch bảo toàn Cường độ cực đại mạch I0 = 10 mA hiệu điện cực đại hai tụ là: A V B 1,5 V C 1V D 0,5 V Câu 28: Tính độ lớn cường độ dòng điện qua cuộn dây lượng tụ điện lần lượng từ trường cuộn dây Biết cường độ cực đại qua cuộn dây 36mA A 18mA B 12mA C 9mA D 3mA Câu 29: Tụ điện mạch dao độngđiện dung C = µF, ban đầu điện tích đến hiệu điện 100V, sau cho mạch thực dao động điện từ tắt dần Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt bao nhiêu? A ∆W = 10 mJ B ∆W = 10 kJ C ∆W = mJ D ∆W = k J ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D Khi mạch có điện trở R cơng suất cần cung cấp cơng suất hao phí tỏa nhiệt R: Câu 2: B Năng lượng mạch là: Nhiệt lượng tỏa mạch tắt hẳn là: Q = W = 10-5J Câu 3: D Khi mạch có điện trở R cơng suất cần cung cấp cơng suất hao phí tỏa nhiệt R: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 = 2,5mW Câu 4: B Dao động điện từ mạch LC tắt nhanh điện trở lớn nhiệt lượng tỏa chu kì nhiều Câu 5: A Khoảng thời gian thời điểm cường độ dòng điện mạch có trị số lớn thời điểm hiệu điện hai tụ có trị số lớn ∆t=T/4=(1/2).10-4s Câu 6: D Ta có: Wc = WL => => Câu 7: D ω= 2πf = 2π.105 rad/s Ta có: Io = ω.Qo = 12 π.10-4A Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: -4 => i = 6√3π.10 A Câu 8: C Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => Q0 = 3μC =1 Câu 9: C Năng lượng tổng cộng chuyển từ điện tụ điện thành lượng từ trường cuộn cảm 1,2μs tức lượng chuyển từ Wđmax => Wtmax => t = T/4 => T = 4,8 μs Câu 10: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: A Ta có: Wc = WL => Câu 12: A lượng điện trưởng tụ lượng từ cuộn dây tức là: Wđ = Wt => W = 2Wđ Q02/2C= 2q2/2C => Câu 13: A Năng lượng điện từ mạch là: Câu 14: B Năng lượng điện từ mạch : Câu 15: D Câu 16: A Ta có: Wc = WL Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => u = 20V Câu 17: C Ta có: Wc = WL => Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 50mA Câu 18: C Qo = Io/ω = 5,37.10-5C Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,0117A = 11,7mA Câu 19: B Qo = Io/ω = 5,37.10-5C Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,0117A = 11,7mA Câu 20: C Ta có: Wc = WL => =0,2A Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,15A Câu 21: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: C Ta có: Wc = WL => Do i u vng pha với nên thời điểm ta có: => Io = 0,05A = 50mA Câu 23: A Câu 24: D Io = ωQo = 100Qo Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: -6 => Qo = 30√5.10 C thời điểm mà giá trị hiệu điện hai đầu tụ phần ba hiệu điện cực đại hai đầu tụ thời điểm điện tích tụ 1/3 điện tích cực đại Do u q pha => Năng lượng điện trường tụ điện thời điểm là: Wđ = Q02/(9.2C) = 1,25.10-7 J Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: A => Câu 26: B Năng lượng từ trường mạch lúc hiệu điện u = V Wt = W - Wđ = Câu 27: D Ta có: Wc = WL => Câu 28: A lượng tụ điện lần lượng từ trường cuộn dây tức là: Wđ = 3Wt => W = 4Wt => Câu 29: C Năng lượng mạch là: Năng lượng mát mạch từ bắt đầu thực dao động đến dao động điện từ tắt : ∆W = W = 5mJ ... 13 : Một mạch dao động LC gồm cuộn dây cảm tụ điện có điện dung C = μF Mạch dao động với hiệu điện cực đại hai tụ 5mV Năng lượng điện từ mạch là: A 5 .10 -1 1 J B 25 .1 0 -1 1 J C 6,5 .1 0 -1 2 mJ D 1 0-9 ... dao động có độ lớn 0,1A hiệu điện thé hai tụ điện mạch 3V Biết điện dung tụ 10 μF tần số dao động riêng mạch 1KHz Điện tích cực đại tụ điện là: A 3,4 .1 0-5 C B 5,3 .1 0-5 C C 6,2 .1 0-5 C D 6,8 .1 0-5 ... 7: Điện tích cực đại tụ mạch LC có tần số riêng f =10 Hz q0 =6 .1 0-9 C Khi điện tích tụ q=3 .1 0-9 C dòng điện mạch có độ lớn: A π .1 0-4 A B 6π .1 0-4 A C 6√2π .1 0-4 D 6√3π .1 0-4 A Câu 8: Mạch dao động
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 năng lượng trong dao động điện từ đề 1 , 6 năng lượng trong dao động điện từ đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay