2 142 câu lý THUYẾT SÓNG cơ và SÓNG âm

19 29 0
  • Loading ...
1/19 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: h h i g A g g i h B S g i h h C S g g g g D g g Đ :D Câu 2: T o g ậ A  ộ ặ í h i B Độ C Độ o o ộ ộ hi g i g h h h h g g ? g g g g , ậ i: h ý ủ â h h ộ ặ í h i h ý ủ â ặ í h i h ý ủ â h h h ộ h ộ o o ặ í h ậ ý ầ ố o ặ í h ậ ý ầ ố ặ í h ậ ý ứ i ộ g gâ g ộâ ầ D Nh â hữ g â ầ ố h T â hữ g â h g ầ ố h Đ : B Độ o ộ ặ í h i h ý ủ â hỉ h h ộ o ặ í h ậ ý ầ ốâ Câu 3: Ph i o â g? Hiệ g gi o ho g ả hi ự gặ h ủ A hai sóng h ừh i g o ộ g ù g h , ù g i ộ B h i g h ừh i g o ộ g ù g h g, ù g ầ ố ộ ệ h h h g C h i o ộ g ù g hi , ù g h D h i g h ộ g g hi h Đ : B Hiệ g gi o ho g ả hi ự gặ h ủ h i g h , ừh i g o ộ g ù g h g, ù g ầ ố ộ ệ h h h g ổi Câu 4:  o ộ hi ầ h A ghe g o hi ứ g ộâ g B ộ o h h ộ oh h g í h h hộ ộ g h g C ghe g ầ hi i ộâ g h ầ ốâ g D â h h ộ o g h o ộ g ủ â Đ : D Độ o h h ộ ầ ố ủ â  h h ộ o g h o ộ g ủ â Câu 5: Hai âm c â h h o h g A h h ầ ố i ộ ủ h â B h h h o ộ gâ C h h ầ ố D h h h ỳ ủ gâ Đ :B h h ộ o h o ộ gâ Câu 6: S g c A hỉ o g h B g h g o ộ g ủ hầ ậ h o g i g h g heo h ứ g C h g o g h „ D T o g h , g, hí Đ :D g o g h , g hí ( i g ậ h ) i không Câu 7: h h i i gâ : A S g â o g h g hí g h B Thi o â o g h hộ ộ g h g C Độ o ủ â ặ g i h í ủ â g i i ầ ốâ D Đồ h â o Ghi h g g i Đ : D Đồ h â o Ghi h g g h h g h ốâ ổi g g hẳ g g hâ h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Đ D Câu 8: Khi i ự ủ g ậ ả ố h, h i A Tầ ố ủ g h ầ ố ủ g i B Tầ ố ủ g h h ầ ố ủ g i C S g ù g h i g iở i D S g g h i g iở i Đ : D TẦ ố ủ g ằ g ầ ố ủ g i V ậ ả ố h g g h i g iở i ò ậ ả ự o h g ù g h i g iở i Câu 9: Đặ i o â g i h â ? A Tầ ố h ổi heo hời gi B Đồ h o ộ g â h h i C i ộ o ộ gâ h g ổi heo hời gi D Đồ h o ộ g â hữ g g ầ ho ầ ố Đ : D Nh â h o ộ gâ hữ g g Câu 10: Khi i gâ , h i o â i? A S g â o g i g B Sóng âm khơng khí sóng ngang C Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ D S g â o g h g hí g Đ :BS gâ o g h g hí Câu 11: S g o g A , g hâ h g B C , g hí D Đ :CS g ả h g Câu 12: Ở ặ h i g g h = A o (ω ) T o g i gặ h i ộ ự i ẽ hiệ g i ủ A ộ ố ẻ ầ sóng B ộ ố ẻ ầ g C ộ ố g ầ g D ộ ố g ầ g Đ : D Do g ù g h i Câu 13: Khi i gâ , h i , g h ầ ho o â g? hả ầ ố ố ộ h hí o g h g hí h h g hâ h gâ o g g i hí, g ặ h g hỉ o g i g , g hí o ộ g heo h g gg i ặ , ù g h g ủ h i g, hữ g i hầ o ộ g i g ừh i g ằ g i o ự â i h d1 – d2 = λ, sai? A S g â o g i g , g hí B S g â o g h g hí g C Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ o g h g hí h D Sóng âm khơng khí sóng ngang Đ :DS gâ o g h g hí g Câu 14: Khi gâ i g h g hí o i A ầ ố ủ g h g h ổi B h ủ g C g ủ giả D g ủ h g h Đ án : A Khi g i g g i g h g ũ g h g ổi ò g h ổi, g h giả ò ù g Câu 15: Đối i g â , hiệ ứ g Đố -ple hiệ g h g ố ố g D ộ gâ g o g h ổi h ầ ố h ộ hi h g ổi h ủ i g ối i Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A gi o ho ủ h i g ù g ầ ố ộ ệ h h h g ổi heo hời gi B g g ả o g ộ ố gh h hi g i gặ g C ầ ố g ủ h h ầ ố g h g hi ự h ộ g g ối giữ g sóng máy thu D ộ g h g ả o gg hộ ộ g h g ủ ộ h Đ : C Hiệ ứ g Đố - e hiệ g ầ ố g h h ố g g hi ự h ộ g g ối giữ g g h Câu 16: T i ộ i , i g o ằ g g g gâ q ộ iệ í h ặ i i , gg i h g g o g ộ hời gi A g ộ â B ộ o ủ â C ộ o ủ â D ứ g ộâ Đ :AĐ i g ậ í o ằ g g g gâ q ộ iệ í h ặ i i , gg i h g g o g ộ hời gi g ộâ Câu 17: Khi i g , h i o â i? A g hoả g h giữ h i i gầ h h ù g ộ h g g o ộ g ih i i g h h B S g o g hầ ủ i g o ộ g heo h g ù g i h g gg i g C S g o g hầ ủ i g o ộ g heo h g gg i h g gg i sóng ngang D T i ộ i ủ i g g q , i ộ ủ g i ộ o ộ g ủ hầ i g Đ : A Theo h ghĩ : g hoả g h giữ h i i gầ h h ù g ộ h g g o ộ g ih i i ù g h h Vậ A ho g h i hậ é h g Câu 18: T i i A ộ g â h â h h ầ ố h, i i ộ g q ứ g N g â h ộ g hẳ g ừA h g ời ghe â h h i ầ ố A h ầ ốâ o g h B ằ g ầ ố â o g h C g g hi hoả g h g ời q g â g giả D h h ầ ốâ o g h Đ : A Theo hiệ ứ g Đ - e , g â h ộ g hẳ g ừA h g ời v nghe â h h i ầ ố f‟ = f > f Vậ ậ A g v  vs Câu 19: Mộ â ầ ố h ầ o g h , , h g hí i ố ộ gứ g 1, v2, v3 Nhậ h o â g? A v2 > v1 > v3 B v1 > v2 > v3 C v3 > v2 > v1 D v1 > v3 > v2 Đ : B Vậ ố ủ â ầ ố h o g h h ồi h g h h o g h hí, h ậ ố â ẽ h o g h h h o g h g hí nên ta v > v2 > v3 Câu 20: T i ộ í o g i g â , ộ gâ g ộâ I i g ộâ h ẩ I0 Mứ g ộâ L ủ gâ i í í h ằ g g I0 I A L(dB) = 10lg B L(dB) = 10lg I0 I I I C L(dB) = lg D L(dB) = lg I0 I Đ :A Câu 21: Khi i i â , h i o â i? A Si â h o g h B Si â ầ ố h 20 Hz Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C Si â h o g hâ h g D Si â h hi gặ ậ ả Đ án : C Si â ộ o i g h hỉ h o g ộ i g ậ h h g h o g hâ h g Ph i i â h o g hâ h g i Câu 22: ho h : h g hí 00, h g hí 250C, S gâ h h h o g A h g hí 25 C B C h g hí 00 D Đ :DS gâ h h h o g h ồi h g ối ù g h hí Vậ o g h h o g â h h h Câu 23: S g ộ i â ộ ầ ố h, ộ ầ ự o M ố g g â h hi i i â hải ằ g A ộ ố hẵ ầ ộ hầ g B ộ ố ẻ ầ g C ộ ố g ầ g D ộ ố ẻ ầ ộ hầ g Đ :DS g ộ i â ộ ầ ố h, ộ ầ ự o M ố g g â h hi i ủ i â hải ằ g L = (2 + 2 d  1) u  5sin(6 t  ghĩ ằ g )$Suyra$  2m,   6  f  3Hz$Suyra$v   f  2.3  6m / s ộ ố ẻ ầ ộ hầ g Câu 24: S g â h g o g A chân không B h C h g D h hí Đ : A S g â hỉ o g ộ g ậ h hí, , g, h g o g hâ h g V h h ậ A Câu 25: T ặ h i g h o ộ g i hò ù g h heo h g hẳ g ứ g oi i ộ g h g ổi hi g T ặ , o g ù g gi o ho , hầ i M o ộ g i i ộ ự i hi hiệ g i ủ h i g ừh i g iM ằ g A ộ ố g ầ g B ộ ố g ầ g C ộ ố ẻ ầ g D ộ ố ẻ ầ ộ hầ g Đ :AT ặ h i g h o ộ g i hò ù g h heo h g hẳ g ứ g oi i ộ g h g ổi hi g T ặ , o g ù g gi o ho , hầ i M o ộ g i i ộ ự i hi hiệ g i ủ h i g ừh i g iM ằ g ộ ố g ầ sóng Câu 26: Khi n i o ộ g ầ ủ ộ ậ, h i o â g? A i ộ o ộ g ủ ậ giả ầ heo hời gi B g ủ ậ h g ổi hời gi C Độ g g ủ ậ i hi heo h ậ h ủ hời gi D Lự ả ủ i g g ậ g h h o ộ g ầ g h h Đ : A Mộ ậ o ộ g ầ h i ộ o ộ g ủ ậ giả ầ heo hời gi Vậ A g Câu 27: Mộ gâ h 80 S gâ A â ghe B siêu âm C tr o g hâ h g D h â Đ : D f = 1/T = 1/(80.10-3 )= 12,5 Hz < 16 Hz S g H â Câu 28: Khi i g , h i o â i? A Q h g q h g g B S g h g chân không C S g o ộ g o g ộ i g D S g q h hầ ậ h o g ộ i g Đ :DS g q h o ộ g o g ộ i g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 29: T o g hiệ g gi o ho g ặ , hoả g h giữ h i ự i i i ằ g ối h i g g ằ g o hi ? A ằ g h i ầ g B ằ g ộ g C ằ g ộ ầ g D ằ g ộ hầ g Đ : C T o g hiệ g gi o ho g ặ , hoả g h giữ h i ự i i i ằ g ối h i g g ằ g ộ ầ g Câu 30: T o g hiệ g gi o ho g, ố g ự i : A ố ẻ B ố hẵ C h g h h D ù heo hoả g h2 g g A, h g Đ : D T o g hiệ g gi o ho g, ố g ự i : ù heo hoả g h2 g g h g Câu 31: H i o ộ g h g h = A1 i (ω + φ1) ; x2 = A2 i (ω + φ2) g oh i o i o g ù g ộ i g h o hiệ g gi o ho o g g h o A φ1 = φ2 B φ1 = φ2 A1 = A2 C φ1 - φ2 = 2π A1 = A2 D φ1 - φ2 = const Đ :DH i o ộ g h o hiệ g gi o ho o g g h : φ1 - φ2 = const Câu 32: S g hỉ o g A h hí B h g C h D ả o i i g Đ :DS g o g i g , g, hí Câu 33: Ph i o â g? A  g ộ h i ả gi â “ o” B  ầ ố h i ả gi â “ o” C  “ o” h “ h ” h h ộ o ứ g ộâ ầ ốâ D  g ộ h h i ả gi â “ é” Đ : C Ph i g :  “ o” h “ h ” h h ộ o ứ g ộâ ầ ốâ Câu 34: Vậ ố g o g ộ i g A h h ộ o ả h ủ i g ầ ố g B h h ộ o ả h ủ i g i ộ g C hỉ h h ộ o ả h i g D g heo g ộ g Đ : C Vậ ố g o g ộ i g hỉ h h ộ o ả h i g Câu 35: S g A h g o g i o i B o g h , h g h hí C q i h , ả hâ h g D hỉ o g h Đ :BS g o g h , h g h hí Câu 36: Xé ặ í h ậ ý â ủ g â : (I) Tầ ố (II) i ộ (III) g ộ (IV) ố (V) g  ủ â ặ í h i h ý h h ộ : A (I) B (II) C (V) D (I),(II) Đ :D ủ â ặ í h i h ý h h ộ : ầ ố (I) i ộ (II) Câu 37: Ở ặ h i g g o ộ g heo h g gg i ặ , ù g h h = A o ω T o g i gặ h ủ h i g, hữ g i hầ o ộ g i ộ ự i ẽ hiệ g i ủ g ừh i g ằ g A ộ ố ẻ ầ g B ộ ố g ầ g C ộ ố g ầ g D ộ ố ẻ ầ g Đ : C Nhữ g hầ o ộ g i ộ ự i h hiệ h 2 ( x1  d )  k 2  x1  x2  k  ằ g k 2 Nên  A, ộ g : Vậ g i Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 => Đ án C Câu 38: Mộ i â ố ộ g v A nl Đ :DT â hi â nv B l il g g g, h i ầ ố h T â g Khoả g hời gi giữ h i ầ i i i â l l C D 2nv nv  v g g Thời gi giữ ầ l  n  n 2f g g ỗi hẳ g â T l   2 f nv => Đ D Câu 39: Khi i gâ , h i o â i? A Sóng âm khơng khí sóng ngang B S g â o g i g , g hí C S g â o g h g hí g D Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ o g h g hí h h ố ộ Đ :A S gâ o g h g hí g hỉ o g h i g g g => Đ A Câu 40: Xé ặ í h ậ ý â ủ gâ : (I) Tầ ố (II) i ộ (III) g ộ (IV) Vậ ố g (V) g í h i h ý h h ộ A (I) B (II) C (III) D (I) , (II) Đ : A Độ o ủ âm ặ í h i h ý h h ộ ầ ố Câu 41: T i ộ í o g i g â , hi g ộ â g g 10 ầ ầ h ứ g ộâ A g h 10 B giả i 10 C g h 10 D giả i 10 I Đ : C L2  L1  10 log  10 log10  10dB I1 Câu 42: g hoả g h giữ h i i A gầ h h o ộ g ih i i ù g h B ù g ộ h g g o ộ g ih i i ù g h C ù g ộ h g g o ộ g ih i i g h D gầ h h ù g ộ h g g o ộ g ih i i ù Đ : D heo h ghĩ : g hoả g h giw h i i gầ h h g g o ộ g ih i i ù g h Câu 43: Đi iệ h i g hi gặ h , gi o ho i h h i g g o ộ g A ù g h ầ ù g i ộ B ù g ầ ố, ù g h g hiệ ố h h g ổi heo hời gi C ù g ầ ố, ù g h g D ù g i ộ hiệ ố h h g ổi heo hời gi Đ : B Đi iệ ẻ h i g hi gặ h ,gi o ho i h h i g o ộ g h ghĩ h g hải ù g ầ ố, ù g h g hiệ hời gi A S g ặ ặ g B Vậ ố g h h ộ o ả h ủ i g g C Q h g q h h ủ o ộ g D H i i ằ h g g h h ộ hoả g  / h o ộ Đ : A Câu SAI : S g ặ ặ g g g Câu 45: T ộ i â hồi g g g Khoả g h ộ i g ỗi hẳ g i g, i gâ Độ o g o ủ âm ặ gi g ộ âm g h h ù g hải h g hải ố h h g g ộ ộ hai h ừh i g ổi heo pha g ằ g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ộ A Đ g B h i g h giữ g : C Khoả g ộ hầ  C => Đ C Câu 46:  ộ ặ í h i h ý ủ â h A i ộ ầ ố B Tầ ố C i ộ g D g Đ : ộ ặ í h i h ý ủ â ầ ố Câu 47: S g A L ổi B h g ổi C ổi hi ộ ậ ả ố h D ổi hi ộ ậ ả i ộ g Đ : C S g ổi hi Câu 48: Mộ g o g ộ i g ộ hoả g ằ g g o ộ g Đ :AH i i Câu 49: Mộ g h g h gh g ộâ ộ h h h ự o g ộ ầ ố h h h h ự o ộ ậ ả H i i ố h ặ í h ủ â h ù g ộ C ệ h h r Tỉ ố ằ g r1 B i A C D g ặ í h ủ â  D ệ h h h h ộ hoả g ằ g g h ù g h i O h gâ g h g ổi o g ộ h â H i i A, h g â ầ r2 B g A pha ầ g D h  g i ộ g, h i i g â g ộâ ẳ g iAg r  I r Đ : A A    2 I B  r1  r1 Câu 50: Ph i o â g hi i A g hoả g h giữ h i i gầ h ih i i ù g h B S g o g h g g g C S g o g h g D g hoả g h giữ h i i ù pha Đ : A Ph i g: g hoả g g o ộ g ih i i ù g h Câu 51: T ộ i â g g i A Đ  B λ : C Khoả g C h giữ Câu 52: Mộ g â i Khoả g h giữ i gầ h Tầ ố ủ â v v A B 4d 2d Đ :B g i gâ h  g ? h 2v d ộ h g g o ộ g g g ộ h g g h giữ h i i g  ẳ gh g ù gh g C ù g gầ λ Khoả g h o ộ g ih i i h ù g h giữ h i ộ g i D 2λ o o g h g hí i ố ộ gâ o ộ g g D v d h â h h g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 53: Xét i N g ộâ A L + 20 (dB) Mở o g i g hồi gâ q Mứ g ộâ iM L( ) i i M g 100 ầ h ứ g ộâ i i ằ g B L + 100 (dB) C 100L (dB) D 20L (dB) I Đ : A L2  L  10 log  20dB I1 Câu 54: Khi i ự ủ g ậ ả ố h, h i o â g? A S g g h i g iở i B Tầ ố ủ g h ầ ố ủ g i C Tầ ố ủ g h h ầ ố ủ g i D S g ù g h i g iở i Đ : A Tầ ố ủ g i g ằ g h V g g h g i i i ( h ự o h h h i ủ sóng) Câu 55: Khi i ự g o g ộ i g, h i o â g? A H i hầ ủ i g h h ộ g h o ộ g g h B Nhữ g hầ ủ i g ù g ộ h g g h h ộ ố g ầ g h o ộ g ù g h C Nhữ g hầ ủ i g h h ộ ố g ầ g h o ộ g ù g h D H i hầ ủ i g h h ộ hầ g h o ộ g ệ h h h 90° 2 k  Đ :B hầ h h ố g ầ g k     k 2 nên pha Câu 56: Mộ gh h i g o g ộ i g ù g ộ h g g h h ộ ố g ầ   A ệ h h h B pha C ệ h h h D g 2 2 k  Đ : B    k 2  hầ g h h h i gởh i i o ộ g ằ  Suy pha Câu 57: Mộ gh h i heo hi g ủ O i h g h o ộ g ủ g g ( ặ i O) uO = o 100π ( ) Ở i M ( heo h gO ) h O ộ hầ g, hầ i g o ộ g i h g h A uM = o (100π – 0,5π) ( ) B uM = o (100π + π) ( ) C uM = o (100π + 0,5π) ( ) D uM = o 100π ( )   2    cos 100 t    cm Đ : A uM  cos 100 t       2     Câu 58: Khi g ặ gặ ộ he h í h h h h g h A S g gặ he i B Só g i hẳ g q he C S g q he giố g h â h g i D S g gặ he ẽ g i Đ : C Khi g ặ gặ ộ he h í h h h h g h g q he giố g h â h g i Câu 59: T o g q h g, hi gặ ậ ả h g T i i h g i g ẽ A Luôn pha B Kh g ù g o i C L g h D ù g ầ ố Đ :DT i i h g i g ẽ ù g ầ ố Câu 60: H i â â h h o: A h g h h ầ ố B h g ộ o ộ o h h C h o ộ g â h h D h g g ộ h h Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ :CH iâ â h h o h o ộ g â khác Câu 61: Khi h i ĩ ù gh ộ â ù g ộ ộ o, ẫ â iệ gi g h do: A Tầ ố â h h B g ộ â h h C N g gâ h h D  h h Đ :D gi hâ iệ hữ g o i h , gi g h khác Câu 62:  : A Mằ ủ â B Mộ í h h ủ â gi hậ i g â C Mộ í h h ậ ý ủ â D Tí h h i h ý ậ ý ủ â Đ : B ÂM ộ ặ g i h ý ủ â A, , D i Câu 63: Độ o ủ â h h ặ g ằ g: A g ộ â B i ộ o ộ gâ C Mứ g ộâ D Á â h h Đ : C Độ o ủ â h h ặ g ằ g: Mứ g ộâ ầ ố ủ â Câu 64: T i ộ i , i g o ằ g g g g gâ q ộ i i , gg i h g g o g ộ hời gi : A g ộ â B ộ o ủ â C ộ o ủ â D ứ g ộâ Đ : A I = P/S g ộâ Câu 65: Khi â h h h g hí o h: A g h ổi h g ầ ố h g ổi B g ầ ố h ổi C g ầ ố h g ổi D g h g ổi h g ầ ố h ổi Đ : A Khi i g g i g h h g h ổi ò h g ổi Câu 66: K ậ o â h g g hi i í h h ủ ự g o g A S g o g i g , g hí B S g i g heo ậ h ủ i g C Q h g q h g g D gâ ầ ố h h h g i i ậ ố h h o g ộ i Đ :BS g i h g g heo ậ h ủ i g g hầ o ộ g i hỗ ũ g h g g ho hầ Câu 67: Ph i o â h g g? A D o ộ g â ầ ố o g i 16Hz 20 Hz B S g â , g i â gh â g C S g â g D S g i â gâ h i g ời h g ghe Đ án : D S g i â , gh â g i g ời h g h ghe Câu 68: h â i A S g â hỉ o g i g hí g B S g â ầ ố h h 16Hz g i gh â C S g â g h ù g ả h ậ í D Vậ ố â h h ộ o hiệ ộ Đ :A Câu 69: Đi iệ h h h h h g g i â h i ầ ố h hi k (2k  1) A = λ B l = C = (2 + 1)λ D l = 2 Đ :BH i ầ ố h h n  ủ g g ời iệ ầ í h ặ ố i g? g ủ i là: i g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 70: h â i T o g hiệ g g g: A H i i o ộ g h ù g h hoặ g B H i i o ộ g ù g ầ ố C Sự o ộ g â i ậ ố h h D S g g gh i g ủ gi o ho g Đ : C S g g hiệ g gi o ho ủ g i H i i o ộ g ù g ầ ố H i i h ộ g h h g h N A, ,D g Câu 71: T o g hiệ g g g hoả g h giữ h i là: A λ Đ B : D hoả g  C λ h giữ h i g g, hoặ h g g g, hoặ D hoả g hoả g k h giữ h i Câu 72: T o g hiệ g g g: A i ộ o ộ g i ỗi i h ổi heo hời gi B h o ộ g ủ i o ộ g h h C Vậ ố o ộ g ủ i i h h D Ph o ộ g ủ i i h h Đ :B h o ộ g ủ i o ộ g o g g g h Câu 73: h â g: T o g hiệ g g g A i i â o ộ g ù g h B i g o ộ g ù g i ộ ù g h C i g o ộ g i ù g i ộ h h D ự o o g h g h g g g Đ :C i g o ộ g i i ộ ự i Câu 74: h â i ự g A T i i g i g h ù g h B T i i g i g h g h C h oi i ộ g i g i i i D S g i g i â hồi g hi h Đ :CN ầ ự o: g g i ù g h N ầ ố h: g g i g h i ộ g h g ổi Câu 75: h g T o ối h i g g, ù g h : A Số i ự i â ố hẵ B i ự i â ằ g ố i ự i C i ự i â o ộ g ù g h i h D Số i ự i â ố hẵ Đ :AT o ối g ù g h h ố ự i = ố ự i +1 V ố ự i hẵ , ối ứ g q g i Câu 76: h g T o ối h i g g, g h : A â ự i giữ h i g ằ g ố i ự i o ối h i g B i ự i â ằ g ố i ự i C i ự i â o ộ g ù g h i D Số i ự i â ố hẵ Đ :DV ih i g g h h o ối g ố ự i q g i V ố ự i é ố ự i Câu 77: H i i A, ặ o ộ g ù g ầ ố 15Hz, ù g i g ặ 22,5 / , A = T ặ q o g : h giữ h i g k h hẵ , ố ự i ộ hi ẻ, ối ứ g ù g h , ậ ố g ồi h h h e o Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 13 g ồi B 11 g ồi C 10 g ồi D 12 g ồi Đ :B Câu 78: h g T o ối h i g g, ù g h : A â ự i giữ h i g ằ g ố i ự i o ối h i g B i ự i o ộ g ù g h i g C i ự i o ộ g ù g h i h D Số i ự i h h ằ g ố â ự i Đ : D Do i ự i h í h ả2 g o ộ g ố i ự i h hoặ ằ g ố â ự i Câu 79: T o g hiệ g gi o ho g ặ ,h i g g ù g h , ù g i ộ i ặ , ằ â ự i ầ i , g h g ự ủ o ối h i g hí S1 h ã i iệ : A d2 - d1 = λ B d2 - d1 = λ C d1 - d2 = ( +1)λ D d2 - d1 =  2 (d1  d ) Đ : B   2   d  d1   (do d  d1 )  Câu 80: T o g hiệ g gi o ho i ặ , ằ g A 2a B Đ :AH i g ù g h ộ ằ g2 Câu 81: T o g hiệ g gi o ho i ặ , ằ â ự h ã i iệ : A d2 - d1 = λ Đ g ặ ,h i g g ù g h , ù g i ộ g ự ủ h i g o ộ g i i ộ ằ g: C a D √2 i ằ g ự h i g o ộ g ự i g i ầ B d2 - d1 = λ án : C   2  2 (d  d1 )  ặ ,h i g g ù g h , ù g i ộ i , g h g ự ủ o ối h i g C d2 - d1 = -λ D d2 - d1 =  g g , ù g i i ộ ằ g: ộ ủ g ẽ g o ộ g i i i ẽ i i g h ộ ự i D d2 + d1 = λ C d2 - d1 = n án : B  hí S2  d  d1   d  d1 Câu 82: T o g hiệ g gi o ho g ặ ,h i g ặ , ằ g g ự ủ h i g o ộ g i A 2a B Kh g o ộ g C a D Kh g hải Đ : B Khi h i g g h h i ằ g ự h ẽ h g o ộ g Câu 83: T o g hiệ g gi o ho , h i g g g h Mộ hiệ hoả g h i h i g h ã i iệ : A d2 - d1 = ( + 1)λ B d2 - d1 = (n + )λ Đ i 1  (d  d1 )     n2  d  d1   n    2     Câu 84: T o g hiệ g gi o ho i ặ , ằ â ự h ã i iệ : A d2 - d1 = λ B d2 - d1 = λ g i ầ ặ ,h i g g g h , ù g i ộ i , g h g ự ủ o ối h i g C d2 - d1 = -λ  D d2 - d1 =  hí S2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đ : D   2 (d1  d )     2  d1  d   g ù g h Mộ i h ã i iệ : B d2 – d1 = (n + )λ Câu 85: T o g hiệ g gi o ho , h i g hiệ hoả g h i h i g A d2 – d1 = ( + 1)λ  C d2 – d1 = n ẽ o ộ g i i D d2 + d1 = λ 2 (d  d1 ) 1     n2  d  d1   n    2   Câu 86: T o g hiệ g gi o ho g ặ ,h i g g ù g h , ù g i i ặ , ằ â ự i 2, í h g ự ủ o ối h i g h ã i iệ : Đ : B Độ ệ h h A d2 – d1 = λ Đ B d2 – d1 = 1,5λ 2 (d  d1 ) : B    C d2 – d1 = -λ  i D d2 – d1 =  ộ hí S1  1  1   2  d  d    2 Câu 87: h â g T o g hiệ g gi o ho h i g h h: A = π B ∆φ = λ C d2 – d1 = λ 2 (d  d1 ) Đ :C  n2  d  d1  n Câu 88: T i h i h g i h g o h g gâ ộ g i i ộ ộ ự i ù g h , hữ g i o ộ g i i ộ D ∆φ = (2 + 1)π A o g ộ i g g h i g g h , o ộ g ù g g h ầ oω o (ω + π) i ậ ố i ộ g o ỗi A= B= g ổi o g q h g T o g hoả g giữ A gi o ho g oh i Phầ ậ h hoả g h h i g h ã i iệ – d2 = 3λ ẽ o ằ g: a A B C a D 2a Đ :AH i g g h , hiệ g i ằ g g ầ g h o ộ g i i ộ ự i ằ g0 Câu 89: T i h i i A, ặ ằ g g h i g g h , ù g i ộ, g h , o ộ g heo h g hẳ g ứ g oi i ộ g ặ h g ổi o g q h g Phầ h ộ g i ủ o A : A o ộ g i i ộ h h i ộ o ộ g ủ ỗi g B o ộ g i ộg i i ộ ủ g C o ộ g i i ộ ằ g i ộ o ộ g ủ ỗi g D h g o ộ g Đ :DH i g g h h g i ủ g ẽ o ộ g i i ộ ự i ằ g0 Câu 90: T ặ ằ g g h i g h S1 S2 o ộ g heo h g hẳ g ứ g, ù g h , i ù g i ộ h g h ổi o g q h g Khi ự gi o ho h i g ặ h o ộ g i g i ủ o S 1S2 i ộ: A ằ g ổ g i ộh i g B ự i a C ằ g D ằ g Đ :AH i g ù g h h g i ủ o ộ g i i ộ ự i ằ g2 Câu 91: T i h i i A o g ộ i g g h i g g h , o ộ g ù g h g i h g h ầ = o ω = o (ω + π) i ậ ố i ộ g o ỗi A B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 g g o h g ổi o g q h g T o g hoả g giữ A gi o ho g oh i gâ Phầ ậ h i g i ủ o A o ộ g i i ộ ằ g? a A B C a D 2a Đ : A HAi g g h g i ủ h g o ộ g i i ộ ự i ằ g0 Câu 92: i ộ g gi o ho i ộ i o g i g h h ộ o: A i ộ ủ g g B Độ ệ h h ủ g C Khoả g h i h i g D ả ố Đ :D i ộ g gi o ho h h ộ o ộ ệ h h g , i ộ g hoả g h i g Câu 93: H i g h : A ù g i ộ ầ ố B ù g ầ ố ù g h C ù g ầ ố, ù g h g o ộ g, hiệ ố h h g ổi heo hời gi D ù g i ộ, ù g ầ ố, hiệ ố h h g ổi heo hời gi Đ :CH i g h h i g ù g ầ ố, ù g h g o ộ g, hiệ ố h h g ổi heo hời gi Câu 94: Khi i g h , h i o â i? A S g h h g o ộ g gg i h g g g g g B S g h ự o ộ g h o g i g ậ h C S g h o g ả i g , g , hí hâ h g D Sóng âm t o g h g hí g Đ :CS g h o g ả i g , g , hí hâ h g â i g h h g o g hâ h g Câu 95: Kh g ự g g o g: A S g h gang B S g h C S g g D S g iệ Đ : C Kh g ự g g o g g g  Câu 96: T ặ hồ ộ g, o ổi ối, ộ g g o ộ g i h g h = o (8π - ) ( ) Mộ i h o ổi ặ Ng ời hi g ặ hồ ằ g hữ g h g ặ ứ 0,25 ộ ầ Khi g ời q ẽ h i h o A D o ộ g i i ộ2 h g i gầ g B D o ộ g i ộ í h i i ộ2 C Đứ g ên D D o ộ g i i ộ2 h g i ầ g 2 Đ : CT  = 0,25 = h hi g => Mỗi ầ è g h ậ ù g1 g h i =>  Ng ời q ẽ ả gi ậ ứ g Câu 97: h â i: Khi truy h g hí o h? A ầ ố h ỳ ủ gâ g h g h g ổi B g ủ g â giả ò g ủ h g g C g g ủ gâ g h g giả D gâ h g i ặ hâ h giữ h g hí Đ :B v= + i gâ :ở i g h ố ộ h ứ g ẽ + i h g h ậ ố o g éh ứ g ẽ giả Câu 98: h h i g hi i ặ g i h ý ủ â A Độ o ủ â hỉ h h ộ o ứ g ộâ B Độ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â g ộâ C Độ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â i ộâ g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D  h h ộ o ặ g ậ í ủ â h i ộ, ầ ố h h hầ o ủ â Đ :D A S i ộ o ủ â h g hỉ h h ộ o ứ g ộâ S i ộ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â h g h h ộ g ộâ C S i ộ o ủ â h h ộ o ầ ố ủ â h g h h ộ i ộâ D Đ g â h h ộ o ặ g ậ í ủ â h i ộ, ầ ố h h hầ o ủ â Câu 99: Đi o â g hi i hiệ g gi o ho g A Q ỹ í h i o ộ g i i ộ ự i hoặ ự i g o g B Gi o ho ự ổ gh ủ h ih hi g h o g hông gian C Khi ả hiệ g gi o ho , hỉ i o ộ g i i ộ ự i D Khi ả hiệ g o ho , hỉ i o ộ g i i ộ ự i Đ :B A S i q ỹ í h i o ộ g i i ộ ự i hoặ ự i h g gi o ho g hẳ g Đ g gi o ho ự ổ gh ủ h ih hi g h o g h g gi S i hi ả hiệ g gi o ho , i o ộ g i i ộ ự i i o ộ g i i ộ ự i D Sai hi ả hiệ g gi o ho , i o ộ g i i ộ ự i i o ộ g i i ộ ự i Câu 100: Độ o ủ â A J/ B G i i g ộâ C hí h ứ g ộâ D Li q ả gi ự h ủ â Đ :D g ộ g h ghe g o g i Câu 101: Đ hi ậ ộ h g ậ g ộ â , g ời h i iệ A Độ o ủ â B Mứ g ộ â C  D Đặ g i h í Đ : B Đ hi ậ ộ h g ậ g ộ â , g ời h i iệ ứ g ộâ Câu 102: H i g h g g ộ A, ằ â o g M N h i i o g hiệ hoả g h ỗi i i A, ằ g ộ ố ẻ g ầ g M ằ o hẳ g A ;N ằ go i g hẳ g A h â g: A hầ ởM N ứ g B hầ ởM N o ộ g C Phầ ởM ứ g ,ởN o ộ g D Phầ ởN ứ g ,ởM o ộ g Đ :A ằ go i h A h gq g q g hiệ hoả h ih i g ằ g ố ẻ ứ g, ih i i h g o ộ g Câu 103: H i h ù g h h i â ù g ộ o, hâ iệ â ủ g h h , A Độ o ủ â oh i h h h h B Độ ệ h h ủ h i â oh i h h h ổi heo hời gi C D g h o ộ g ủ â oh i h h h h D Tầ ố ủ g h h h h Đ :CH i h ù g h h i â ù g ộ o, hâ iệ â ủ g h h , o g h o ộ g ủ â oh i h h h h Câu 104: g ộ â h h h ởi A Á i i ủ i g gâ q B h h g i ộ o ộ g ủ hầ i g i i gâ q C N g g ủ gâ o g ộ hời gi q ộ iệ í h ặ gg i h g g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D g o hầ ủ hầ o g ộ h í h i i gâ q Đ :C g ộâ I i ộ i i g o ằ g g g g â ải q ộ iệ í h ặ i i , gg i h g g o g ộ hời gi Câu 105: Mộ gâ h g hí o h: A ầ ố h g h ổi, ò g h ổi B ầ ố g h g h ổi C ầ ố h ổi, ò g h g h ổi D ầ ố g h ổi Đ : A Khi h g hí o h ầ ố h g ổi ( i i o i g), g h ổi λ‟ = λ/ , hi ủ Câu 106: S g â h g h o g i g A Khí B L g C R D Chân không Đ :DS gâ h g h o g i g hâ hông Câu 107: Ph i o â g? A  g ộ h i ả gi â “ o” B  ầ ố h i ả gi â “ o” C  “ o” h “ h ” h h ộ o g ộâ ầ ốâ D  g ộ h h i ả gi â “ é” Đ : C Độ o ủ â h h ộ h h ộ o g ộâ ầ ốâ Câu 108: h h i i q h g A i ộ g i ộ o ộ g ủ ộ hầ i g i g q B g q ã g g g o g ộ h C Tố ộ g ố ộ o ộ g ủ ộ hầ i g i g q D h g h o ộ g ủ ộ hầ i g i g q Đ :C A Đ g: i ộ g i ộ o ộ g ủ ộ hầ i g i g q Đ g: g q ã g g g o g ộ h S i ố ộ g ố ộ o ộ g ủ ộ hầ i g i g q ho toàn khác D Đ g: h g h o ộ g ủ ộ hầ i g i g q Câu 109: Khi i gâ , h i o â i? A S g â o g h g hí g B Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ o g h g hí h h ố ộ gâ o g C Sóng âm khơng khí sóng ngang D S g â o g i g , g hí Đ :CS gâ ả h g o g h g hí h g g Câu 110: g í h g heo ậ ố g h Th ầ ốf : v T v A   B   C   D  = v.f T v f v Đ : A    vT f Câu 111: Mộ g â h ộ â ầ ố f, ho g â h ộ g i ố ộ ộ g ò í h R o g ặ hẳ g ằ g g M h ặ i â g ò , h ặ h h ộ hoả g 2R ù g o g ặ hẳ g q ĩ o ủ g â K ộ o â g A M h h â ầ ố f >f o g â h ộ g B M h h â ầ ố i hi ầ ho q h gi f C M h h â ầ ố f f Đ :B Câu 112: H i g h S1 S2 ối i ù g ộ g h â â h h i ù g ộ h ù g g ộ h ặ h h h 12 Mộ g ời ứ g i N i S1N=3 S2N=3,375 Tố Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ộ gâ o g h g hí =330 / Đ g PQ g ự ủ S1S2 g i h ởN g ời h g ghe â ừh i o A   0, 75m B   1m C   0, 4m D   0,5m Đ :A Câu 113: H i g o ộ g g i g h , hi h g o ộ g A ù g i ộ ù g ầ ố B ù g ầ ố g h C ù g i ộ h g h ầ ố D ù g ầ ố ù g h Đ :DH i g o ộ g g i h hi ù g ầ ố ù g h Câu 114: T ặ ho g h g h i g h A h g h o ộ g A= o ω (cm); uB = o (ω + π) ( ) oi i ộ o ộ g ủ g h g ổi hi i T i i M ặ h g hiệ g i ủ h i g ừA M ằ g ố g ầ g, ẽ i ộ o ộ g ằ g A B cm C cm D cm Đ : B Khi hự hiệ gi o ho ih i g g h h hữ g i hiệ g i h i g ằ g ố g ầ g ẽ i ộ o ộ g ự i => A = |A1 – A2| = cm Câu 115: S g g h h h h ởi A Sự gi o ho ủ h i g h B Sự ổ g h o g h g gi ủ h ih hi g h C Sự gi o ho ủ ộ g i g ủ ù g heo ộ h g D Sự gi o ho ủ ộ g i g ủ ù g h h g Đ :C Câu 116: Câu h i o â SAI? A Q h gâ q h o ộ g B g  hỉ h h ộ g o ộ g h g h h ộ i g g C Q h g q h h o ộ g D Sự gâ ũ g q h g h Đ :B Câu 117: Khi i o ộ gõ hẹ , ghe i g hâ g i : A Kh g B Phả g C Nhiễ g D Giao thoa sóng Đ : B Ti g g i o gâ i Câu 118: Mộ gâ h g hí o , gâ ởh i i g: A ù g ậ ố B ù g ầ ố C ù g i ộ D ù g g Đ :B Câu 119: Mộ ậ h ộ g o g hẳ g, ầ ời i i gầ i A T i t2 hời i hiệ gầ i A h i hời i i A h Vậ ố ủ ậ t1 ậ A T i hời i ậ ố h t1 t2 B T i hời i ậ ố h C ậ ố h i ả t1 t D T i ả h i hời i ậ ố ằ g h g t1 t Đ :D Câu 120: S g ( h ) g g o g i g A Khí B Chân khơng C L g D R Đ :DS g( h ) g g o g i g Câu 121: ả gi ộ o ủ â A Tỉ ệ i ầ ố ủ â B i ổi h og i hậ hâ ủ g ộâ C Tỉ ệ i g gâ D Tỉ ệ i g ộ â Đ : B ả gi ộ o ủ â i ổi h og i hậ hâ ủ g ộâ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 122: Đ h i g h gi o ho i h h: A H i g ù g i ộ, ù g ầ ố B H i g ù g ầ ố, ù g h hoặ hiệ ố h h g ổi C H i g ù g h g D H i g ù g g, ù g i ộ Đ :B Câu 123: ặ í h i h í ủ â : A  , ộ o B Độ o C  ổ g, â ầ D T ả g Đ :D Câu 124: S g â ặ í h: A T o g ả i g ả o g hâ h g B T o g h g hí h h h o g h C T o g hâ h g h h h D T ả i Đ :D Câu 125: Tr i â hồi hi g g h: A T ả i ủ â g o ộ g B Ng h g g o ộ g C T â hữ g i o ộ g i i ộ ự i e ẽ i hữ g i ứ g D T â hỉ ò g , ò g i g i Đ : C Khi g g h â hữ g i o ộ g i i ộ ự i e ẽ i hữ g i ứ g Câu 126: Ph i o â g hi i gâ ? A Độ o ủ â g i i g ộâ B Tầ ố â ả o â h ỉ ệ gh h i hi i ủ â C S g â o g h g hí h g o ộ g gg i h g g D V ậ ộ h g hí h â o g h g hí ễ g h v  v Đ : B Ta có: l = k =k => f = k 2f 2l v Tầ ố â ả => = => f = 2l => Tầ ố â ả o â h ỉ ệ gh h i hi i ủ â Câu 127: Khi â h h h g hí o hì A ầ ố h ổi h g g h h g B ả h i i g h g ổi C ả h i i g h ổi D g h ổi h g ầ ố h h g Đ :D Câu 128: Đi iệ h i g hi gặ h , gi o ho i h h i g hỉ h ừh i g o ộ g A g ầ ố, g h g B ù g i ộ hiệ ố h h g ổi heo hời gi C g ầ ố, ù g h g hiệ ố h h g ổi heo hời gi D ù g h ầ ù g i ộ Đ :CH i g o ộ g o g gi o ho ầ ù g h g, ù g ầ ố hiệ ố h h g ổi heo hời gi Câu 129: Khi g i o g ộ i g, g g ủ g ẽ giả i h h h ối i: A S g â g ặ B Sóng âm C Só g â hẳ g D S g ặ Đ :B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 130: Mộ i â A i 100 g g g, ầ ố h, ầ A g i ộ h h ủ â ho o ộ g i hò i ầ ố 40Hz T â A ộ g gổ h, A oi g Tố ộ g â 20 / K ả A â A g B g C g D g Đ :A Câu 131: Hiệ ứ g Do e i hiệ g A Giao thoa sóng âm B Th ổi ộ ủ g hi h ộ i g g ộ g h C Th ổi ầ ố ủ g â h h D Nhiễ ủ gâ ậ h h Đ : C Hiệ ứ g Do e i hiệ g h ổi ầ ố ủ g â h h F Câu 132: i ậ ố g ộ i â = e i Fe ứ g â µ hối g ủ  ỗi A Dâ i â Hã i h i ầ ậ SAI o g iệ g g g â : ố h h i g g Khi gả hỉ h â ả ầ ố v v 2v Fe f h ã hệ : f      l l  B Vặ ho â g h , ầ ốf ẽ g â h g o C T g ậ ộ hối gµ ằ g h ố h g q h â ằ g â g hở â h â ầ h D Khi hí ộ â , ộ i hiệ g ủ â (giữ hỗ gự ặ hù g ) giả ho ầ ố ả f g h â oh Đ :A Câu 133: Dâ i L = 1,05 í h hí h ằ g ầ ố f = 100 Hz, h h g g g i ằ g h i ầ â g ố h, ậ ố g ộ i â : A v = 30 m/s B v = 25 cm/s C v = 36 m/s D v = 15 m/s v 2L Đ :A g:    0,3 m = f Vậ ố g: = f  = 0,3 x 100 = 30 m/s Câu 134: T o g hí ghiệ Iâ g gi o ho h g, h i he hi ằ g h g gλ N i i M q â ối ( í h g g â ) h hiệ g i ủ h g h i he S1, S2 M ộ ằ g A λ B λ C 1,5 λ D 2,5 λ Đ :D Câu 135: Mộ gâ h g hí o h A Tầ ố h g h ổi, g h ổi B Tầ ố g h g h ổi C Tầ ố h ổi, ò g h g h ổi D Tầ ố g h ổi Đ :A A Đ g hi i g hi g i g hi ố( h ) h ầ h g h ổi, ò g( ậ ố ) h ổi , ,D S i ầ ố g h g ổi, g h ổi Câu 136: Khi ả hiệ g gi o ho g ih i g h ù g h S1 S2, hữ g i ằ g g ự ẽ: A D o ộ g i i ộ é h B D o ộ g i i ộ gi g h C D o ộ g i iệ ộ h D Đứ g , h g o ộ g Đ :C Câu 137: Khi g g ộ i â h g Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A i g ù g h h B Tầ ố o ộ g ủ i gầ i g h h ầ ố ủ i gầ ộ C Tố ộ ự i ủ i gầ i g h ố ộ ự i ủ i gầ D i h h hoả g h ằ g 0,75 ầ g ù g h h Đ : C Khi g g ộ i â h ố ộ ự i ủ i gầ i i ủ i gầ ộ Câu 138: Mộ i â hi i g g g, h i ầ ố h T â g g, ố ộ g â Khoả g hời gi giữ h i ầ i i i v nv l l A B C D nl 2nv l nv  v nv Đ : D+Ta có: l= n  n  f  2f 2l 2l h o ộ g ủ i â : T=  f nv +Thời gi giữ h i ầ i i i â ỗi hẳ g: T l t   nv Câu 139: Mộ ố g ộ ầ ho ộ â ả ầ ố ằ gf S â ả h ẽ h h o? A Vẫ h B T g g h i ầ C T g g ố ầ D Giả ố gh i ầ Đ :B Câu 140: T hệ g g â , hoả g h giữ h i i i ằ g: A ộ g B ộ g C ộ hầ g D h i ầ g  Đ : B Khoả g h giữ i i ,2 g i i Câu 141: Ph g h g o g i g g O i M 5sin(6  t -  ) Vậ ố g o g i g h : A v = m/s B v = m/s C v = m/s D v = m/s Đ :B Câu 142: Mộ g q ộ i g ậ h K ậ o â A Vậ ố o ộ g ủ hầ i g ằ g ố ộ sóng B T o g h g hí, hầ hí o ộ g heo h g g C T ặ , hầ o ộ g heo h g gg i ặ D hầ i g o ộ g hi g q Đ : A Vậ ố o ộ g ủ hầ i g h g ằ g ố ộ ộ g h ố g g i â ỗi hẳ g hi ầ h g i? g g i, ầ ( ) ộ ự = ố ủ ... i? A S g â o g i g B Sóng âm khơng khí sóng ngang C Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ D S g â o g h g hí g Đ :BS gâ o g h g hí Câu 11: S g o g A , g hâ h g B C , g hí D Đ :CS g ả h g Câu 12: Ở ặ h i g g h... q Câu 109: Khi i gâ , h i o â i? A S g â o g h g hí g B Ở ù g ộ hiệ ộ, ố ộ gâ o g h g hí h h ố ộ gâ o g C Sóng âm khơng khí sóng ngang D S g â o g i g , g hí Đ :CS gâ ả h g o g h g hí h g g Câu. ..  v g g Thời gi giữ ầ l  n  n 2f g g ỗi hẳ g â T l   2 f nv => Đ D Câu 39: Khi i gâ , h i o â i? A Sóng âm khơng khí sóng ngang B S g â o g i g , g hí C S g â o g h g hí g D Ở ù g ộ hiệ ộ,
- Xem thêm -

Xem thêm: 2 142 câu lý THUYẾT SÓNG cơ và SÓNG âm , 2 142 câu lý THUYẾT SÓNG cơ và SÓNG âm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay