12 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 2

5 44 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Phản ứng Phân hạch phản ứng Nhiệt hạch - Đề Câu Cho phản ứng hạt nhân: p + 73Li → 2α + 17,3 MeV Khi tạo thành g Hêli lượng tỏa từ phản ứng bao nhiêu? Cho NA = 6,023.1023 mol-1 A 13,02.1023 MeV B 26,04.1023 MeV C 8,68.1023 MeV D 34,72.1023 MeV Câu Người ta dùng proton có động Kp = 5,45 MeV bắn phá hạt nhân 94Be đứng yên Phản ứng tạo thành hạt α hạt nhân X Hạt α bay theo phương vng góc với phương tới proton có động Kα= MeV Động hạt x có giá trị: A KX = 7,355 MeV B KX =3,755 MeV C KX = 5,375 MeV D KX = 3,575 MeV Câu Hạt nhân mẹ A có khối lượng mA đứng yên, phân rã thành hạt nhân B hạt α có khối lượng mB mα So sánh tỉ số động tỉ số khối lượng hạt sau phản ứng, chọn kết luận A KB/Kα = mB/mα B KB/Kα = (mB/mα)2 C KB/Kα = mα/mB D KB/Kα = (mα/mB)2 Câu Phát biểu sau sai? Phản ứng nhiệt hạch A dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B tính theo khối lượng nhiên liệu toả nhiều lượng phản ứng phân hạch C kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng D nguồn gốc lượng mặt trời Câu Cho hạt α có động Eα= MeV bắn phá hạt nhân nhôm (2713Al) đứng yên Sau phản ứng, hai hạt sinh X nơtrơn Hạt nơtrơn sinh có phương chuyển động vng góc với phương chuyển động hạt α mα= 4,0015 u , mAl = 26,974 u , mx = 29,970 u ; mn = 1,0087 u Động hạt nhân X nơtrơn nhận giá trị giá trị sau? A EX = 0,5490 MeV En = 0,4718 MeV B EX = 1,5409 MeV En = 0,5518 MeV C EX = 0,5490 eV En = 0,4718 eV D Một giá trị khác Câu Hạt α có động Kα = 3,1 MeV đập vào hạt nhân nhôm đứng yên gây phản ứng α + 2713Al → 3015P + n, khối lượng hạt nhân mα = 4,0015 u, mAl = 26,97435 u, mP = 29,97005 u, mn = 1,008670 u, 1u = 931,5 MeV/c2 Giả sử hai hạt sinh có vận tốc Động hạt n là: A Kn = 8,8716 MeV B Kn = 8,9367 MeV C Kn = 9,2367 MeV D Kn = 0,01388 MeV Câu Sự phân hạch phản ứng nhiệt hạch giống điểm sau đây? A Tổng khối lượng hạt sau phản ứng lớn tổng khối lượng hạt trước phản ứng B Đều phản ứng hạt nhân toả lượng lượng kiểm soát C Tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng D Để phản ứng xảy phải cần nhiệt độ cao Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu Một nhà máy điện hạt nhân có cơng suất phát điện 182.107 (W), dùng lượng phân hạch hạt nhân U235 với hiệu suất 30% Trung bình hạt U235 phân hạch toả lượng 200 (MeV) Hỏi 365 ngày hoạt động nhà máy tiêu thụ khối lượng U235 nguyên chất Số NA = 6,022.1023 A 2333 kg B 2461 kg C 2362 kg D 2263 kg Câu Trong phản ứng phân hạch, phần lượng chiếm tỉ lệ lớn lượng tỏa phản ứng phân hạch động A phôtôn B electron C mảnh hat nhân D nơtron Câu 10 Trong phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt tham gia A tăng hay giảm tuỳ theo phản ứng B giảm C tăng D bảo toàn Câu 11 Khi nói phản ứng nhiệt hạch, phát biểu sau sai? A Là phản ứng toả lượng B Là trình kết hợp hai hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nặng C Sự nổ bom khinh khí phản ứng nhiệt hạch khơng kiểm sốt D Sự nổ bom khinh khí phản ứng nhiệt hạch kiểm sốt Câu 12 Trong phân hạch hạt nhân 23592U, gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân hạch dây chuyền xảy lượng tỏa tăng nhanh B Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền tự trì gây nên bùng nổ C Nếu k > phản ứng phân hạch dây chuyền khơng xảy D Nếu k = phản ứng phân hạch dây chuyền không xảy Câu 13 Hạt triti (T) hạt đơtriti (D) tham gia phản ứng kết hợp tạo thành hạt nhân X notron toả lượng 18,06 MeV Cho biết lượng liên kết riêng T, X 2,7 MeV/nuclon 7,1 MeV/nuclon lượng liên kết riêng hạt D là: A 4,12 MeV B 2,14 MeV C 1,12 MeV D 4, 21 MeV Câu 14 Cho phản ứng hạt nhân 31H + 21H → α + n + 17,6 MeV, biết số Avôgađrô NA = 6,02.1023 Năng lượng toả tổng hợp g khí hêli bao nhiêu? A ∆E = 423,808.103 J B ∆E = 503,272.103 J C ∆E = 423,808.109 J D ∆E = 503,272.109 J Câu 15 Cho phản ứng tổng hợp hạt nhân: 21D + 21D → AZX + n Biết độ hụt khối hạt nhân D ΔmD = 0,0024 u hạt nhân X ΔmX = 0,0083 u Phản ứng thu hay tỏa lượng ? Cho u = 931 MeV/c2 A Tỏa lượng 4,24 MeV B Tỏa lượng 3,26 MeV C Thu lượng 4,24 MeV D Thu lượng 5,49 MeV Câu 16 So với phân hạch hạt nhân phóng xạ hạt nhân có điểm khác Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A toả lượng B phản ứng hạt nhân C tạo hạt nhân bền D xảy cách tự phát Câu 17 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → 10n + α Biết độ hụt khối hạt nhân Triti ∆m1= 0,0087 (u), Đơtơri ∆m2 = 0,0024 (u), hạt α ∆m3 = 0,0305 (u) Cho (u) = 931 MeV/c2 Năng lượng tỏa từ phản ứng là: A 18,06 (MeV) B 38,72 (MeV) C 16,08 (MeV) D 20,6 (MeV) Câu 18 Cho phản ứng phân hạch Urani 235: n + 23592U → 14456Ba + 8936Kr + 310n + 200 MeV Biết u = 931 MeV/c2 Độ hụt khối phản ứng bằng: A 0,2248 u B 0,2148 u C 0,2848 u D 0,3148 u B - Trả lời C ID: 68416 Level: (0) Lời giải & Bình luận Câu 19 Phản ứnh nhiệt hạch 21D + 21D →32He + 10n + 3,25 (MeV) Biết độ hụt khối 21D ∆mD= 0,0024 u u = 931,5 (MeV/c2) Năng lượng liên kết hạt 32He là: A 5,22 (MeV) B 7.72 (MeV) C 8,52 (MeV) D 9,24 (MeV) Câu 20 Cho phản ứng hạt nhân: 31T + 21D → 42He + X Lấy độ hụt khối hạt nhân T, hạt nhân D, hạt nhân He 0,009106 u; 0,002491 u; 0,030382 u u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng tỏa phản ứng xấp xỉ bằng: A 15,017 MeV B 200,025 MeV C 17,498 MeV D 21,076 MeV Câu 21 Chọn phương án sai ? Trong lò phản ứng hạt nhân nhà máy điện nguyên tử dùng urani, công dụng phận sau : A Những nhiên liệu hạt nhân làm hợp kim chứa urani làm giàu B Chất làm chậm (nước nặng D2O) có tác dụng làm nơtron nhanh thành nơtron chậm C Các điều chỉnh hấp thụ nơtrơn gây phân hạch D Khi lò hoạt động điều chỉnh tự động giữ độ cao cho hệ số nhân nơtron s = Câu 22 Năng lượng tỏa 10 g nhiên liệu phản ứng 21H + 21H → 42He + 17,6 MeV E1 10 g nhiên liệu phản ứng: 10n + 23592U → 13954Xe + 9538Sr + 210n + 210 MeV E2 Ta có: A E2 > E1 B E1 = 12E2 C E1 = 4E2 D E1 = E2 Câu 23 Một nhà máy điện ngun tử có cơng suất P = 6.105 kW, hiệu suấy 20% Nhiên liệu U làm giàu (25% U235) Muốn cho nhà máy hoạt động liên tục năm cần phải cung cấp cho khối lượng hạt nhân bao nhiêu, biết lượng trung bình tỏa phân hạch 200 MeV: A 4,630 B 4533 kg C 4633 kg Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 4,53 Câu 24 Cho phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri : D + D → n + X Biết độ hụt khối hạt nhân D X ∆mD = 0,0024 u ∆mX = 0,0083 u Phản ứng tỏa hay thu lượng? A Tỏa 3,26 MeV lượng B Thu 3,49 MeV lượng C Tỏa 3,49 MeV lượng D Thu 3,26 MeV lượng Câu 25 Khi nói phản ứng nhiệt hạch, phát biểu sau sai? A Rất dễ xảy hạt tham gia phản ứng nhẹ B Là nguồn gốc lượng Mặt trời C Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu toả nhiều lượng phản ứng phân hạch D Là kết hợp hai hạt nhân nhẹ tạo thành hạt nhân nặng Câu 26 Uranium phân hạch theo phản ứng: n + 23592U → 14058Ce + 9341Nb + xn + ye- Biết lượng liên kết riêng hạt nhân 23592U 7,7 MeV; 14058Ce 8,43 MeV; 9341Nb 8,7 MeV; NA = 6,022.1023 hạt/mol Khi kg Uranium phân hạch toả hay thu lượng? A Toả lượng 4,61.1026 MeV B Toả lượng 4,61.1023 MeV C Toả lượng 241,6.1023 MeV D Thu lượng 4,61.1026 MeV Câu 27 Tính lượng tỏa có 235 g U235 bị phân hạch theo phản ứng: 10n + 23592U → 310n + 9436Kr + 139 56Ba Biết mU = 235,04 u; mKr = 93,93 u; mBa = 138,91 u; mn = 1,0063 u: A 1,7.1010 kJ B 0,9.1011 kJ C 1,1.1010 kJ D 1,8.1011 kJ Câu 28 Năng lương tỏa trình phân hạch hạt nhân kg 23592U 1026 MeV Phải đốt lượng than đá đểnhiệt lượng suất toả nhiệt than 2.107 J/kg A 8.105 kg B 28 kg C 28.107 kg D 28.106 kg Câu 29 Chọn phát biểu nói phản ứng nhiệt hạch? A Xảy có hấp thụ nơtrôn chậm hạt nhân nhẹ B Nhiệt độ cao phản ứng nhiệt hạch để phá vỡ hạt nhân biến đổi thành hạt nhân khác C Điều kiện để xảy phản ứng phải xảy nhiệt độ cao D Nếu tính theo khối lượng nhiên liệu lượng nhiều phản ứng phân hạch Câu 30 Cứ hạt nhân U235 phân hạch toả lượng 210 MeV số nơtrơn giải phóng kích hoạt U235 khác k = Sau lần phân hạch liên tiếp kể từ lần lượng toả : A 3150 MeV B 840 MeV C 3360 MeV D 6300 MeV ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Câu 2: D Câu 3: C Câu 4: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 5: A Câu 6: D Năng lượng phản ứng: (1) Hai hạt sinh có vận tốc Từ (1) (2) suy (2) Câu 7: C Hai phản ứng phản ứng tỏa lượng nên tổng độ hụt khối hạt sau phản ứng lớn tổng độ hụt khối hạt trước phản ứng Câu 8: A Câu 9: C Câu 10: A Câu 11: D Câu 12: B Câu 13: C Câu 14: C Câu 15: B Câu 16: D Câu 17: A Câu 18: B Câu 19: B Câu 20: C Câu 21: C Câu 22: C Câu 23: C Câu 24: A phản ứng tỏa lượng Câu 25: A Câu 26: A Câu 27: A Câu 28: A Câu 29: D Câu 30: A Nang lượng tỏa sau phân hạch Khi phân hạch kích thích ban đầu sau phân hach dây chuyền số phân hạch xảy + + + = 15 Năng lượng toả sau lần phân hạch liên tiếp ... nhiên liệu phản ứng 21 H + 21 H → 42He + 17,6 MeV E1 10 g nhiên liệu phản ứng: 10n + 23 592U → 13954Xe + 9538Sr + 21 0n + 21 0 MeV E2 Ta có: A E2 > E1 B E1 = 12E2 C E1 = 4E2 D E1 = E2 Câu 23 Một nhà... phản ứng nhiệt hạch khơng kiểm sốt D Sự nổ bom khinh khí phản ứng nhiệt hạch kiểm soát Câu 12 Trong phân hạch hạt nhân 23 592U, gọi k hệ số nhân nơtron Phát biểu sau đúng? A Nếu k < phản ứng phân. .. lượng U235 nguyên chất Số NA = 6, 022 .1 023 A 23 33 kg B 24 61 kg C 23 62 kg D 22 63 kg Câu Trong phản ứng phân hạch, phần lượng chiếm tỉ lệ lớn lượng tỏa phản ứng phân hạch động A phôtôn B electron C
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 2 , 12 phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay