4 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 2

13 9 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Mối quan hệ q - u - i dao động điện từ - Đề Câu 1: Một mạch dao động LC có ω =107rad/s, điện tích cực đại tụ q0 = 4.10-12C Khi điện tích tụ q = 2.10-12C dòng điện mạch có giá trị: A 10-5 A B 10-5 A C 2.10-5 A D 2 10-5 A Câu 2: Một tụ điệnđiện dung C = 8nF nạp điện tới điện áp 6V mắc với cuộn cảm có L = 2mH Cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm A 0,12 A B 1,2 mA C 1,2 A D 12 mA Câu 3: Một mạch dao động gồm cuộn dây cảm tụ điện hiệu điện cực đại hai tụ điện U0C liên hệ với cường độ dòng điện cực đại I0 biểu thức: A U 0C   B U 0C  I C U 0C  L C L C L I0 C L I C Câu 4: Một mạch dao động LC lí tưởng, gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự Gọi U0, I0 hiệu điện cực đại hai đầu tụ điện cường độ dòng điện cực đại mạch I A U  LC D U 0C  B UI L C C UI C L D UI LC Câu 5: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung 0,125μF cuộn cảm có độ tự cảm 50μH Điện trở mạch không đáng kể Điện áp cực đại hai tụ 3V Cường độ dòng điện cực đại mạch Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 7,5 mA B 15mA C 7,5 A D 0,15A Câu 6: Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích cực đại tụ điện Qo cường độ dòng điện cực đại mạch Io chu kì dao động điện từ mạch A T = 2πqoIo I B T = 2π o qo C T = 2πLC q D T = 2π o Io Câu 7: Một mạch dao động điện tử có L = 5mH; C = 31,8μF, hiệu điện cực đại tụ 8V Cường độ dòng điện mạch hiệu điện tụ 4V có giá trị: A 5,5mA B 0,25mA C 0,55A D 0,25A Câu 8: Mạch dao động gồm tụ điện có C = 125nF cuộn cảm có L = 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Điện áp cực đại hai tụ điện U0 = 1,2V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 6.10-2A B A C mA D 6mA Câu 9: Một mạch dao động gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động tự không tắt Giá trị cực đại điện áp hai tụ điện U0 Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch A IU LC B IU L C C IU C L D I  U0 LC Câu 10: Mạch dao động gồm tụ điệnđiện dung 4500pF cuộn dây cảm có độ tự cảm 5μH Điện áp cực đại hai đầu tụ điện 2V Cường độ dòng điện cực đại chạy mạch A 0,03A B 0,06A C 6.10-4A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 3.10-4A Câu 11: Mạch dao động có cuộn cảm có độ tự cảm L = 0,1H, tụ điệnđiện dung C = 10μF Khi uC = 4V i = 30mA Tìm biên độ I0 cường độ dòng điện A I0 = 500mA B I0 = 50mA C I0 = 40mA D I0 = 20mA Câu 12: Mạch dao động có cuộn cảm L = 0,1H, tụ điệnđiện dung C = 10μF Trong mạch có dao động điện từ Khi điện áp hai tụ 8V cường độ dòng điện mạch 60mA Cường độ dòng điện cực đại mạch dao động A I0 = 500mA B I0 = 40mA C I0 = 20mA D I0 = 0,1A Câu 13: Cho mạch dao động điện từ tự LC Độ lệch pha hiệu điện hai đầu tụ điện tích tụ là: A B π/3 C π/4 D - π/2 Câu 14: Mạch dao động có L = 0,5 H, cường độ tức thời mạch i = 8cos2000t (mA) Biểu thức hiệu điện hai cực tụ điện là:  A u = 8cos(2000t ) (V) B u = 8000cos(200t) (V)  C u = 8000cos(2000t - ) (V) D u = 20cos(2000t + ) (V) Câu 15: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn dây cảm có độ tự cảm 0,1H Cường độ dòng điện qua mạch có biểu thức i=I0cos2000  t Lấy  =10 Tụ mạch có điện dung C A 0,25 μF B 0,25 pF C μF D pF Câu 16: Mạch dao động gồm tụ C = 10-5F cuộn dây cảm L = 0,2H Dao động điện từ khung dao động điều hoà trì, thời điểm hiệu điện hai tụ u=1V cường độ dòng điện khung i = 0,01A Cường độ dòng điện cực đại khung nhận giá trị: A 2,45.10-2 (A) B 1,22.10-2 (A) C 2,34.10-2 (A) D 2.10-2 (A) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: Một mạch dao động LC, thực dao động điện từ tự Giá trị cực đại hiệu điện hai tụ Umax Giá trị cực đại cường độ dòng điện mạch U A I max  max LC B I max  U max C L C I max  U max L C D I max  U max LC Câu 18: Một mạch dao động LC, tụ điện có C = 10 μF, cuộn dây cảm có L = 0,1H Khi hiệu điện hai đầu tụ 4V cường độ dòng điện qua cuộn dây 0,02A Hiệu điện cực đại hai tụ là: A 4V B V C V D V Câu 19: Một mạch điện dao động điện từ có L = 5mH; C = 125 nF, hiệu điện cực đại tụ 5V Cường độ dòng điện mạch hiệu điện tụ 4V có giá trị A 0,6 mA B 15 mA C 0,55 A D 0,15 A Câu 20: Một mạch dao động gồm cuộn dây có độ tự cảm L = 25 μH, điện trở Ω tụđiện dung 3000pF Biết hiệu điện cực đại tụ 5V, để trì dao động phải cung cấp cho mạch công suất : A 2mW B 4mW C 3mW D 1,5mW Câu 21: Một mạch dao động điện từ gồm tụ điệnđiện dung 0,125 μF cuộn cảm có độ tự cảm 50 μH Điện trở mạch không đáng kể Hiệu điện cực đại hai tụ điện V Cường độ dòng điện cực đại mạch A 7,5 A B 7,5 mA C 15 mA D 0,15 A Câu 22: Mạch dao động LC có điện trở khơng gồm cuộn dây cảm (cảm thuần) có độ tự cảm mH tụ điệnđiện dung nF Trong mạch có dao động điện từ tự (riêng), hiệu điện cực đại hai Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cực tụ điện V Khi hiệu điện hai tụ điện V cường độ dòng điện cuộn cảm A mA B mA C mA D 12 mA Câu 23: Trong mạch dao động LC khơng có điện trở thuần, có dao động điện từ tự (dao động riêng) Hiệu điện cực đại hai tụ cường độ dòng điện cực đại qua mạch U0 I0 Tại thời I điểm cường độ dòng điện mạch có giá trị độ lớn hiệu điện hai tụ điển A U U0 C U B U0 Câu 24: Một mạch dao động điện từ LC lí tưởng thực dao động điện từ tự Điện tích cực đại tụ 2.10-6C, cường độ dòng điện cực đại mạch 0,1 πA Chu kì dao động điện từ tự mạch D A 106 s 103 s C.4.10-7 s D 4.10-5 s Câu 25: Mạch dao động lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm L tụ điệnđiện dung C thực dao động điện từ tự Gọi U0 điện áp cực đại hai tụ; u i điện áp hai tụ cường độ dòng điện mạch thời điểm t Hệ thức B A i  LC (U 02u ) B i  C (U  u ) L C i  LC (U 02u ) L (U  u ) C Câu 26: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm cuộn cảm có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung C Trong mạch có dao động điện từ tự với cường độ dòng điện i = 0,12cos2000t (i tính A, t tính D i  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 s) Ở thời điểm mà cường độ dòng điện mạch nửa cường độ hiệu dụng hiệu điện hai tụ có độ lớn A 12 V B 14 V C V D 14 V Câu 27: Mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây có độ tự cảm 50 mH tụ điệnđiện dung μF Nếu mạch có điện trở 10-2 Ω, để trì dao động mạch với hiệu điện cực đại hai tụ điện 12 V phải cung cấp cho mạch cơng suất trung bình A 72 mW B 72 μW C 36 μW D 36 mW Câu 28: Hai mạch dao động điện từ lý tưởng có dao động điện từ tự Điện tích tụ điện mạch dao động thứ thứ hai q1 q2 với 4q12  q22  1,3.1017 , q tính C Ở thời điểm t, điện tích tụ điện cường độ dòng điện mạch dao động thứ 10-9C 6mA, cường độ dòng điện mạch dao động thứ hai có độ lớn : A 10mA B 6mA C 24mA D 8mA Câu 29: Một mạch dao động LC lý tưởng thực dao động điện từ tự Biết điện tích cực đại tụ điện q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 Tại thời điểm cường độ dòng điện mạch 0,5I0 điện tích tụ điện có độ lớn: A q0 2 q0 q C B q0 Câu 30: Trong mạch dao động điện từ, điện tích cực đại tụ Q0 cường độ dòng điện cực đại mạch I0 chu kỳ dao động mạch LC A T = 2π (Q0/I0) B T =2πQ02 I02 C T = 2π(I0/Q0) D T = 2πQ0I0 D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: B Ta có : Io = w.Qo = 4.10A Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: => i= Câu 2: D Ta có: Wc = => Io = Câu 3: B = 0,012A = 12mA Ta có: Wc = => Io = => Uoc = Io Câu 4: B Ta có: Wc = => Io = Câu 5: D Ta có: Wc = => Io = = 0,15A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: D Ta có: Io = w.Qo = Qo => Câu 7: C Ta có: Wc = => Io = = 0,638A Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => i = 0,55A Câu 8: A Ta có: Wc = => Io = = = 0,06A =6.10-2A Câu 9: C Ta có: Wc = => Io = = Câu 10: B Ta có: Wc = => Io = = =0,06A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 11: B Ta có: Wc = => Io = = =0,01Uo Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 50mA Câu 12: D Ta có: Wc = => Io = = =0,01Uo Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 0,1A Câu 13: A Độ lệch pha hiệu điện hai đầu tụ điện tích tụ Câu 14: C Ta có w = Ta có: Wc = => C = = => Io = => Uo = 8000V Do điện tụ điệnchậm pha cường độ dòng điện góc => Biểu thức hiệu điện hai cực tụ điện là:  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 u = 8000cos(2000t -  ) (V) Câu 15: A Ta có w = Câu 16: B Ta có: Wc = => Io = => C = = 2,5 = Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 1,22.10-2 (A) Câu 17: B Ta có: Wc = Câu 18: D Ta có: Wc = => Io = = =0,01Uo Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Uo = Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 19: B Ta có: Wc = => Io = = =0,025A Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 0,015A = 15mA Câu 20: D Khi mạch có điện trở R công suất cần cung cấp công suất hao phí tỏa nhiệt R: Pcc = = Câu 21: D Ta có: Wc = => Io = = =0,15A Câu 22: C Ta có: Wc = => Io = = Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: => Io = 6mA Câu 23: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Tại thời điểm i = Io/2 = => Wc = 3W/4 Câu 24: D Ta có: Io = w.Qo = Qo => T = Câu 25: B Ta có: W = Wc + => Câu 26: D Ta có w = Ta có: Wc = => Io = => C = = => Uo = 12V Do i u vuông pha với nên thời điểm ta có: =>U= Câu 27: B Khi mạch có điện trở R cơng suất cần cung cấp cơng suất hao phí tỏa nhiệt R: Câu 28: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 (1) Đạo hàm vế ta được: 8(q1)' q1+ 2(q2)'q2 = 8q1 + 2q2 Giải (1) (2) Câu 29: B Do i q vuông pha với nên thời điểm ta có: Câu 30: A Ta có: Io = w.Qo = Qo => T = = (2) ... mạch U0 I0 T i th i I i m cường độ dòng i n mạch có giá trị độ lớn hi u i n hai tụ i n A U U0 C U B U0 C u 24 : Một mạch dao động i n từ LC lí tưởng thực dao động i n từ tự i n tích cực đ i. .. i n dung C thực dao động i n từ tự G i U0 i n áp cực đ i hai tụ; u i i n áp hai tụ cường độ dòng i n mạch th i i m t Hệ thức B A i  LC (U 02  u ) B i  C (U  u ) L C i  LC (U 02  u. .. dao động i u hồ trì, th i i m hi u i n hai tụ u= 1V cường độ dòng i n khung i = 0,01A Cường độ dòng i n cực đ i khung nhận giá trị: A 2, 45.1 0 -2 (A) B 1 ,22 .1 0 -2 (A) C 2, 34.1 0 -2 (A) D 2. 1 0 -2
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 2 , 4 mối quan hệ q u i trong dao động điện từ đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay