4 hiện tượng quan điện trong điện trường và từ trường

13 15 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Hiện tượng quan điện Điện trường Từ trường Câu 1: Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 546 nm vào bề mặt ca tốt tế bào quang điện Giả sử electron tách chắn dể lấy chùm hẹp hướng vào từ trường có B = 10-4T, cho vec tơ B vng góc với vân tốc hạt Biết quỹ đạo hạt có bán kính cực đại R = 23,32 mm Tìm độ lớn vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện A 1,25.105m/s B 2,36.105m/s C 3,5.105m/s D 4,1.105m/s Câu 2: Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 7,31.105 (m/s) hướng vào từ trường có cảm ứng từ 9,1.10-5 (T) theo hướng vng góc với từ trường Xác định bán kính quỹ đạo electron từ trường A cm B 4,5 cm C 5,7 cm D cm Câu 3: Khi chiếu xạ có bước sóng 250 nm vào bề mặt catốt tế bào quang điện có cơng 3.10-19J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện hướng vào từ trường cảm ứng từ 10-4 T vng góc với ph ương vận tốc ban đầu electron Xác định bán kính cực đại quỹ đạo electron từ tr ờng A cm B cm C cm D 10 cm Câu 4: Chiếu xạ có bước sóng 0,533 (  m) lên kim loại có cơng 3.10-19J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho chúng bay vào từ trường theo theo hướng vng góc với phương đường cảm ứng từ Biết bán kính cực đại quỹ đạo electron 22,75 mm Tìm độ lớn cảm ứng từ B từ trường Bỏ qua tương tác electron A 10-3 (T) B 2.10-4 (T) C 2.10-3 (T) D 10-4 (T) Câu 5: Khi chiếu xạ vào bề mặt catốt tế bào quang điện Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc cực đại hướng vào từ trường cảm ứng từ 10-4T vng góc với phơng vận tốc ban đầu electron Tính chu kì electron từ trường A 3,57.10-7 s B 2s C 0,26s D 0,36s Câu 6: Khi chiếu xạ có bước sóng 0,56 (  m) vào bề mặt catốt tế bào quang điện có cơng 1,9 (eV) Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện hướng vào từ trường Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 cảm ứng từ B = 6,1.10-4(T) vng góc với phương vận tốc ban đầu electron Xác định bán kính cực đại quỹ đạo electron từ trường A 6cm B 5cm C 3,12cm D 10cm Câu 7: Khi chiếu xạ có bớc sóng 400(nm) vào bề mặt catốt tế bào quang điện có cơng (eV) Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc lớn cho bay từ A đến B điện tr ờng mà hiệu điện UAB = -5(V) Tính vận tốc electron điểm B A 1,245.106(m/s) B 1,236.106 (m/s) C 1,465.106 (m/s) D 2,125.106 (m/s) Câu 8: Khi chiếu xạ có bước sóng 400 (nm) vào bề mặt catốt tế bào quang điện có cơng 1,8 (eV) Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc lớn cho bay từ A đến B điện trường mà hiệu điện UAB = -20 (V) Tính vận tốc electron điểm B A 1,245.106 (m/s) B 1,236.106 (m/s) C 2,67.106 (m/s) D 2,737.106 (m/s) Câu 9: Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 106 (m/s) cho bay dọc theo đường sức điện trường có cường độ 9,1 (V/m) cho hướng vận tốc ngợc hướng với điện trường Tính quãng đường sau thời gian 1000ns A 1,6 (m) B 1,8 (m) C 2m D 2,5m Câu 10: Chiếu chùm xạ điện từ có bước sóng 0,4μm vào A (cơng electron 1,4 eV) tụ điện phẳng Hiệu điện hãm nhỏ hai tụ phải để electron A bay khoảng chân khơng hai tụ dừng B A U AB = -1,7 (V) B U AB = 1,7 (V) C U AB = -2,7 (V) D U AB = 2,7 (V) Câu 11: Chiếu xạ đơn sắc thích hợp vào catốt tế bào quang điện Tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 106 (m/s) cho vào điện trường tụ điện phẳng điểm O cách hai tụ phương song song với hai tụ Biết hiệu điện hai tụ 0,455 (V), khoảng cách hai tụ 2cm, chiều dài tụ 5cm Tính thời gian electron chuyển động tụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 100 (ns) B 50 (ns) C 25 (ns) D 20 (ns) Câu 12: Hai kim loại phẳng có độ dài 30 cm đặt nằm ngang, song song cách khoảng 16cm Giữa hai tụ có hiệu điện 4,55(V) Hướng chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 106(m/s) theo phơng ngang vào hai điểm O cách hai Tính thời gian electron chuyển động tụ A 100 (ns) B 50 (ns) C 25 (ns) D 300 (ns) Câu 13: Hai kim loại phẳng có độ dài 30 cm đặt nằm ngang, song song cách khoảng 16cm Giữa hai tụ có hiệu điện 4,55(V) Hướng chùm hẹp electron quang điện có vận tốc 106(m/s) theo phương ngang vào hai điểm O cách hai Xác định độ lớn vận tốc electron vừa khỏi hai A 1,2.106 (m/s) B 1,6.106 (m/s) C 1,8.106 (m/s) D 2,5.106 (m/s) Câu 14: Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện có vận tốc cực đại 106(m/s) hướng vào không gian hai tụ điện phẳng điểm O theo phương hợp với véctơ cường độ điện trường góc 750 (xem hình) Biết khoảng cách hai tụ d = 10 (cm), hiệu điện hai tụ 2,2 (V), electron bay khỏi tụ điện theo phương song song với hai Xác định chiều dài tụ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 6,4 cm B 6,5 cm C 5,4 cm D 4,4 cm Câu 15: Hai cực A, B tụ điện phẳng làm kim loại Khoảng cách hai 4cm Chiếu vào tâm O A xạ đơn sắc có bớc sóng (xem hình) vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện 0,76.106 (m/s) Đặt hai A B hiệu điện U AB = 4,55 (V) Các electron quang điện tới cách B đoạn gần bao nhiêu? A 6,4 cm B 2,5 cm C 5,4 cm D 2,6 cm Câu 16: Chiếu xạ thích hợp vào tâm catốt tế bào quang điện vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện 7.105 m/s Đặt hiệu điện anốt catốt UAK = 1(V) Coi anốt catốt phẳng song song cách khoảng d = 1(cm) Tìm bán kính lớn miền anốt có electron quang điện đập vào Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 6,4 cm B 2,5 cm C 2,4 cm D 2,3 cm Câu 17: Khi rọi vào catốt phẳng tế bào quang điện xạ điện từ có bớc sóng 0,33 (m) làm dòng quang điện triệt tiêu cách nối anốt catốt tế bào quang điện với hiệu điện U AK = -0,3125 (V) Anốt tế bào có dạng phẳng song song với catốt, đặt đối diện cách catốt khoảng 1cm Hỏi rọi chùm xạ hẹp vào tâm catốt đặt hiệu điện U AK = 4,55 (V), bán kính lớn vùng bề mặt anốt mà electron tới đập vào bao nhiêu? A 6,4 mm B 2,3 mm C 2,4 mm D 5,2 mm Câu 18: Một điện cực phẳng kim loại có giới hạn quang điện λ0 = 0,332μm, rọi xạ λ = 0,083μm Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện v0max Giả sử rời khỏi kim loại, electron gặp điện trường cản Electron rời xa kim loại khoảng ℓ=1,5cm Hãy mô tả điện trường cản nói trên? A Chiều đường sức điện trường hướng vào gần kim loại, có độ ℓớn E=15V/cm B Chiều đường sức điện trường hướng xa kim loại, có độ ℓớn E=750V/cm C Chiều đường sức điện trường hướng vào gần kim loại, có độ ℓớn E=750V/m D Chiều đường sức điện trường hướng xa kim loại, có độ ℓớn E=7,5V/cm Câu 19: Chiếu xạ có bước sóng λ = 0,48 μm lên kim loại có cơng A = 2,4.10-19J dùng chắn tách chùm hẹp êlectron quang điện hướng chúng bay theo chiều véc tơ cường độ điện trường có E = 1000V/m Quãng đường tối đa mà êlectron chuyển động theo chiều véc tơ cường độ điện trường xấp xỉ A 0,83cm B 0,37cm C 1,3 cm D 0,11cm Câu 20: Trong thí nghiệm quang điện, để làm triệt tiêu dòng quang điện cần dùng hiệu điện hãm có giá trị nhỏ 3,2 V Người ta tách chùm hẹp electrôn quang điện cho vào từ trường đều, theo phương vng góc với đường cảm ứng từ Biết từ trường có cảm ứng từ B=3.10-5 (T) Bán kính quỹ đạo lớn electron : A 2cm B 20 cm C 10 cm D 1,5 cm Câu 21: Chiếu xạ điện từ có bước sóng 0,546 μm lên mặt kim loại dùng catốt tế bào quang điện, thu dòng bão hòa có cường độ I0 = mA Công suất xạ điện từ 1,515 W Giả sử electron tách chắn để lấy chùm hẹp hướng vào từ trường có cảm ứng từ B = 10-4 T, cho B vng góc với phương ban đầu vận tốc electron Biết quỹ đạo electron có bán kính cực đại R = 23,32 mm vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 1,25.105m/s B 2,36.105 m/s C 3,5.105 m/s D 4,1.105 m/s Câu 22: Chiếu xạ đơn sắc bước sóng λ = 0,533 μm vào kim loại có cơng electron A = 3.10–19 J Dùng chắn tách chùm hẹp electron quang điện cho chúng bay vào miền từ trường có cảm ứng từ B Hướng chuyển động electron quang điện vng góc với B Biết bán kính cực đại quỹ đạo electron R = 22,75 mm Tìm độ lớn cảm ứng từ B từ trường A B = 2.10-4 T B B = 10-4 T C B = 1,2.10-4 T D B = 0,92.10-4 T Câu 23: Catốt tế bào quang điện phủ lớp xêsi (Cs) có cơng electron A = 1,9 (eV) Catốt chiếu sáng chùm sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,56 (μm).Dùng chắn tách tia hẹp electron quang điện hướng vào từ trường có độ lớn cảm ứng từ B = 6,1.10-5 (T) B vng góc với vận tốc ban đầu electron Xác định bán kính cực đại cuả quỹ đạo electron từ trường A 3,11cm B 3,11m C 3,11dm D 3,11mm Câu 24: Chiếu ánh sáng có bước sóng λ = 0,5 (μm) lên catốt tế bào quang điện Biết cơng kim loại A = 1,89 (eV) Dùng chắn tách tia hẹp electron quang điện hướng vào từ trường có cảm ứng từ B vng góc với vận tốc ban đầu electron Bán kính cực đại cuả quỹ đạo electron từ trường (cm) Tính cảm ứng từ B từ trường A 1,199.10-4T B 1,299.10–4 T C 1,199.10-3T D 1,299.10-3T Câu 25: Một điện cực phẳng nhôm rọi xạ tử ngoại có bước sóng λ = 83 (nm) Electron quang điện rời xa bề mặt điện cực đoạn tối đa điện trường cản lại chuyển động e có độ lớn E = 7,5 (V/cm)? Cho giới hạn quang điện nhôm 332 (nm) A 2,5cm B cm C 1,5 cm D cm Câu 26: Một điện cực phẳng nhôm rọi xạ có bước sóng λ Bên ngồi điện cực có điện trường cản E = 10 V/cm quang electron rời xa bề mặt điện cực đoạn tối đa cm Tìm giá trị bước sóng λ biết giới hạn quang điện nhôm 332 nm A 0,05 μm B 0,5 μm C 0,38 μm D 0,038 μm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 27: Xác định bước sóng ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại cho electron quang điện có vận tốc lớn vào vùng khơng gian có điện trường từ trường có véc tơ cảm ứng từ B véc tơ cường độ điện trường E vuông góc với thấy electron khơng bị lệch hướng Cho E = 106 V/m B = 0,2 T, cơng A = eV véc tơ vận tốc electron vng góc với B A 0,030 μm B 0,0168 μm C 0,0172 μm D 0,020 μm Câu 28: Kim loại làm catôt tế bào quang điện có cơng 1,8 eV Chiếu vào catơt ánh sáng có bước sóng 600 (nm) Tách từ chùm electron bắn electron có vận tốc lớn cho bay từ A đến B điện trường mà hiệu điện UAB = –20 (V) Tìm vận tốc electron điểm B A 2,67.106 m/s B 2,67.105m/s C 2,67.106km/h D 2,67.105km/h ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: D độ lớn vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: |e|voB = mvo2/R => vo = |e|B.R /m = |1,6 10-19|10-4.23,32.10-3/(9,1.10-31)=4,1.105 m/s Câu 2: B bán kính quỹ đạo electron từ trường là: |e|voB = mvo2/R => R = m vo2 / ( |e|B )= 7,31.105.9,1.10-31)/ (1,6 10-19.9,1.10-5)=0,045m=4,5cm Câu 3: A Câu 4: D Câu 5: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 6: C Câu 7: C Câu 8: D Câu 9: B Hạt chuyển động nhanh dần với gia tốc: a =F/m = |e|E/m = | 1,6 10-19|.9,1 / (9,1.10-31) = 1,6.1012 m/s => quãng đường sau thời gian 1000ns là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 S = vot + at2/2 = 106.1000.10-9 + (1,6.1012 (1000.10-9)2)/2 = 1,8m Câu 10: A Câu 11: B Phương trình chuyển động củ electron điện trường là: x = vot ; y = at2/2 => Phương trình quỹ đạo là: y = ax2 / 2vo2 Hat khỏi tụ điện điểm D nên ta có: x = vot = ; y = at2/2 =>t = l/vo = 0,05/ 106 = 50 ns Câu 12: D Phương trình chuyển động electron điện trường là: x = vot ; y = at2/2 => Phương trình quỹ đạo là: y = ax2 / 2vo2 Hat khỏi tụ điện điểm D nên ta có: x = vot ; y = at2/2 =>t = l/vo = 0,3/ 106 = 300 ns Câu 13: C Câu 14: B Câu 15: D Ta có: a = F/m = |e|U/md = 2.1013 m/s2 => hmax = vo2/2a = (0,76.106)2 / (2.2.1013)=1,4.10-2 m =>Các electron quang điện tới cách B đoạn gần là: s = d - hmax = 2,6cm Câu 16: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: D Câu 18: C Vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện mvomax2 = hc//λ - hc//λ0 = (6,625.10-34 3.108) / (0,083.10-6) - (6,625.10-34 3.108) / (0,332.10-6) = 1,7959.10-18 J => - mvomax2 /2 = eU = eEl => E = -748,3 V/m Câu 19: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: B Câu 21: D độ lớn vận tốc ban đầu cực đại electron quang điện là: |e|voB = mvo2/R => vo = |e|B.R /m = |1,6 10-19|10-4.23,32.10-3/(9,1.10-31)=4,1.105 m/s Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 25: C Câu 26: A Câu 27: B Câu 28: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ... cm Câu 17: Khi rọi vào catốt phẳng tế bào quang điện xạ điện từ có bớc sóng 0,33 (m) làm dòng quang điện triệt tiêu cách nối anốt catốt tế bào quang điện với hiệu điện U AK = -0 ,3125 (V) Anốt tế... electron từ trường (cm) Tính cảm ứng từ B từ trường A 1,199.1 0-4 T B 1,299.10–4 T C 1,199.1 0-3 T D 1,299.1 0-3 T Câu 25: Một điện cực phẳng nhôm rọi xạ tử ngoại có bước sóng λ = 83 (nm) Electron quang điện. .. ánh sáng đơn sắc chiếu vào bề mặt kim loại cho electron quang điện có vận tốc lớn vào vùng khơng gian có điện trường từ trường có véc tơ cảm ứng từ B véc tơ cường độ điện trường E vng góc với thấy
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 hiện tượng quan điện trong điện trường và từ trường , 4 hiện tượng quan điện trong điện trường và từ trường

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay