1 310 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG cơ học

48 15 0
  • Loading ...
1/48 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 1: Trong dao động điều hòa lắc lò xo, lực phục hồi tác dụng lên vật A Tỉ lệ nghịch với khoảng cách từ vật đến vị trí cân hướng xa vị trí cân B Tỉ lệ với độ biến dạng lò xo C giá trị khơng đổi D Tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân bằng.t Đáp án : D Chọn đáp án D Lực phục hồi lắc lò xo :FPH= -kx Nhận xét đáp án : A.Sai ,vì lực phục hồi độ lớn tỉ lệ thuận với khoảngcacshh từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân B.Sai ,vì lực phục hồi tỉ lệ với độ biến dạng lò xo,khi lò xo nằm ngang Lúc FPH= -kx = -K∆ l C.Sai ,vì lực phục hồi giá trị thay đổi q trình vật dao động D.Đúng ,vì tỉ lệ với khoảng cách từ vật đến vị trí cân ln hướng vị trí cân Câu 2: Một vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm A vectơ vận tốc ngược chiều với vectơ gia tốc B độ lớn vận tốc gia tốc tăng C vận tốc gia tốc giá trị âm D độ lớn vận tốc độ lớn gia tốc giảm Đáp án : A A.Đúng ,vì vật dao động điều hòa chuyển động từ vị trí cân đến vị trí biên âm vecto vận tốc ngược chiều với vecto gia tộc B.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm độ lớn gia tốc tăng C.Sai ,vì vận tốc giá trị âm ,còn gia tốc giá trị dương D.Sai ,vì độ lớn vận tốc giảm độ lơn gia tốc tăng Câu 3: Một lắc lò xo thực dao động: (I) dao động trì; (II) dao động điều hòa; (III) dao động cưỡng bức; (IV) dao động cộng hưởng Chọn phát biểu sai? A (I), (II), (IV) chu kì chu kì dao động riêng B (I), (III), (IV) biên độ khơng thay đổi theo thời gian C (II) (I) lực cản môi trường D (III) (IV) tần số ngoại lực cưỡng tần số dao động riêng Đáp án : C Chọn đáp án C A.Phát biểu đúng,vì (I) ,(II),(IV)có chu kỳ chu ky dao động riêng B.Phát biểu ,(I) ,(III),(IV) biên độ khơng thay đổi theo thời gian C.Phát biểu sai ,vì lực cản mơi trường dao động điều hòa trở thành dao dộng tắt dần D.Phát biểu ,vì tần số ngoại lực cững tần số dao động riêng dao động cưỡng tượng cơng hưởng Câu 4: Trong q trình dao động điều hòa lắc đơn, nhận định sau sai? A Khi nặng điểm giới hạn, lực căng dây treo độ lớn nhỏ trọng lượng vật B Khi góc hợp phương dây treo phương thẳng đứng giảm, tốc độ lắc tăng C Chu kì dao động bé lắc khơng phụ thuộc vào biên độ dao động D Độ lớn lực căng dây treo lắc nhỏ trọng lượng vật Đáp án : D Chọn đáp án D Nhận xét đáp án A.Kết luận đúng,Vì điểm giới hạn : Tmin=mgcosα0 Vì 0 0 dao động tổng hợp khơng phải dao động điều hòa B.Sai,vì x=sinωt - cos2ωt tổng hợp dao động điều hòa khơng tần số =>dao động tổng hợp khơng phải dao động điều hòa C.sai ,vì x=3sinωt +2cos2ωt +5 laftoongr hợp giao động điều hòa không tần số =>dao động tổng hợp dao động điều hòa D.đúng,vì X=3sin2ω t = 3( - cos2 t )/2 hàm biến thiền điều hòa theo thời gian Câu 6: Khi xảy tượng cộng hưởng vật tiếp tục dao động: A Với tần số lớn tần số dao động riêng B Với tần số tần số dao động riêng C Với tần số lớn nhất, biên độ lớn D Với tần số lớn nhất, biên độ lớn Đáp án : B Chọn đáp án B Nhận xét đáp án: A.Sai ,vì cộng hưởng thực chất dao động cưỡng nên tần số dao động tần số ngoại lực mà tần số ngoại lức lại tần số rieng nên tần số dao động tần số riêng B.Đúng,vì tần số dao động tần số dao động riêng C.Sai,vì dao động với biện độ lơn ,nhưng tần số lơn D.Sai cộng hưởng cơ,biên độ dao động đạt giái trị lớn nhât Câu 7: Phát biểu sau sai? Khi vật dao động điều hòa thì: A Động biến thiên vuông pha B Li độ biến thiên vuông pha so với vận tốc C Li độ vào gia tốc ngược pha D Gia tốc vận tốc vuông pha Đáp án : A Nhận xét đáp án 1 Phát biểu sai động wd = m.v2 = m.A2ω 2sin2(ω t+  ) 2 Wt = k.x2 = k.A2 cos2(ω t +  ).nên biến thiền vuông pha B.Phát biểu vì.x =Acos(ω t+  ) v = Aω cos(ω t+  +  ) Nếu li độ biến thiên vuông pha so với tốc độ C.Phát biểu ,vì x =Acos(ω t+  ) a= Aω 2cos(ω t+  +  ) Nếu li độ gia tốc ngươc pha  D.Phát biểu v = Aω cos(ω t+  + ) a= Aω 2cos(ω t+  +  ) nên gia tốc vân tốc vuông pha Câu 8: Đưa lắc đơn lên vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn xung quanh Trái Đất ( khơng khí khơng đáng kể ) kích thích lực ban đầu cho dao động sẽ: A Dao động tự B Dao động tắt dần C Không tự D Dao động cưỡng Đáp án : C Nhận xét dáp án A.Sai khơng thể dao dộng tự B.Sai khơng co lực cản mơi trường nên dao động không tiêu hoa lượng => khơng tắt C.Đúng ,vì dao động lắc phụ thuộc vào lục kich thích ban đầu giới hạn dao động lắc D.Sai ,vì khơng cấp ngoại lưc cưỡng tuần hồn nên dao động động cưỡng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: Trong dao động điều hòa lắc đơn, A lực căng dây lớn vật qua vị trí biên B lực căng dây khơng phụ thuộc vào khối lượng vật nặng C lực căng dây lớn vật qua vị trí cân D lực căng dây khơng phụ thuộc vào vị trí vật Đáp án : C Câu 10: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian D vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian Đáp án : D Câu D sai không biến thiên Câu 11: Kết luận sau không ? Một lắc đơn dao động xung quanh điểm treo cố định, chuyển động qua vị trí cân A tốc độ cực đại B lực căng dây lớn C gia tốc không D li độ Đáp án : C gia tốc tiếp tuyến 0, gia tốc hướng tâm khác 0, hai thành phần nên e ý Câu 12: Dao động người xuýt đu ngày hội đầu xuân, dao động A bổ sung lượng đu sinh B điều hồ C bổ sung lượng người sinh D cưỡng Đáp án : C Câu 13: Chọn phương án Pha ban đầu dao động điều hoà phụ thuộc vào A tần số dao động B chiều dương trục toạ độ C gốc thời gian trục toạ độ D biên độ dao động Đáp án : C Câu 14: Dao động sau dao động tuần hoàn ? A Dao động lắc đồng hồ khơng khí B Dao động thân máy phát điện máy nổ không tải C Dao động đung đưa cành hoa gió D Dao động lắc đơn chân không Đáp án : C Câu 15: Dao đơng điều hòa đổi chiều A lực tác dụng độ lớn cực tiểu B lực tác dụng C lực tác dụng độ lớn cực đại D lực tác dụng đổi chiều Đáp án : C Câu 16: Chọn phát biểu sai: A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào độ chênh lệch tần số cưỡng tần số riêng hệ dao động B Dao động vật chất lỏng tắt dần nhanh chất lỏng nhớt C Dao động trì tần số tần số dao động riêng hệ D Hiên tượng cộng hưởng thểxẩy hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực cưỡng tuần hoàn Đáp án : B Câu 17: Nếu gọi v, a ω vận tốc, gia tốc tần số góc lắc lò xo Biểu thức liên hệ biên độ A với đại lượng đúng: A Description : Description : Description : Description : A  C A  v  a2 2 D A  v2 2  a2 2 v2 2  a2 2 A  v2  a2 B A  v2 2  a2 4 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Câu 18: Trong chuyển động sau đây, chuyển động khơng phải dao động tuần hồn? A Chuyển động lắc lò xo khơng ma sát B Chuyển động rung dây đàn C Chuyển động tròn chất điểm D Chuyển động lắc đồng hồ Đáp án : C dao động tuần hồn dao động quoanh VTCB, dao động tròn chất điểm không thỏa mản điều kiện Câu 19: Một lắc đơn dao động điều hòa với động cực đại W Gọi m, s, ω, v khối lượng, tần số góc, li độ cong, vận tốc vật Ta cơng thức liên hệ A W  m( 2v  s ) / B W  2( s  v ) / m C W  2( 2v  s ) / m D W  m( s  v ) / Đáp án : D W = Wt + Wđ = 1/2 mW^2 số ^2 mà Số = S^2 + (V/W)^2 => D Câu 20: Một lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Nhận xét sau sai? A Lực tác dụng lò xo vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí lò xo khơng biến dạng B Hợp lực tác dụng vào vật bị triệt tiêu vật qua vị trí cân C Lực tác dụng lò xo vào giá đỡ ln hợp lực tác dụng vào vật dao động D Khi lực lò xo tác dụng vào giá đỡ độ lớn cực đại hợp lực tác dụng lên vật dao động độ lớn cực đại Đáp án : C Câu 21: Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ vng pha với Khi vật vận tốc cực đại A hai dao động li độ biên độ B hai dao động thành phần li độ đối C hai dao động thành phần li độ D hai dao động vận tốc cực đại Đáp án : B Đáp án B dao động tổng hợp nằm VTCB x = A cos  = nên Description : Description : \dpi120 Acos( / 4)  A / 2 =  /   /   / li độ vật là: x1 = Acos (3 / 4)   A / li độ vật là: x2 = Acos( / 4)  A / hai vật li độ đối Câu 22: Trong dao động điều hòa lắc lò xo thẳng đứng phát biểu sau đúng? A Lực kéo hợp lực đàn hồi trọng lực B Lực đàn hồi chiều với chiều chuyển động vật vị trí cân C Với giá trị biên độ, lực đàn hồi ngược chiều với trọng lực D Lực đàn hồi đổi chiều tác dụng vận tốc không Đáp án : A Câu 23: Trong dao động điều hòa, đồ thị gia tốc phụ thuộc vào tọa độ A đường sin B đường parabol.C đường elip D đoạn thẳng Đáp án : D Câu 24: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian B Vận tốc vật biến thiên điều hòa theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian D Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian Đáp án : C bảo toàn không biến thiên >> C sai Câu 25: Lực kéo tác dụng lên chất điểm dao động điều hòa Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A độ lớn tỉ lệvới bình phương biên độ B độ lớn khơng đổi hướng thay đổi C độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ ln hướng vị trí cân D độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ hướng theo chuyển động vật Đáp án : C Câu 26: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng B Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng C Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng D Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng Đáp án : A B Sai dao động lắc đồng hồ dao động trì C Sai Dao động cưỡng tần số tần số lực cưỡng D sai biên độ dao động cưỡng tỉ lệ thuận với biên độ ngoại lực cưỡng (SGK) Câu 27: Một lắc đơn chiều dài l, dao động điều hòa nơi gia tốc trọng trường g với biên độ góc αo Lúc vật qua vị trí li độ góc α , vận tơc v thỏa mãn A v2 = gl(αo2 - α2) B gl2v2= (αo2 - α2) C v2=gl2(αo2 - α2) D v2= l.(αo2 - α2) Đáp án : A Ta có: v2 = 2gl(cosα – cosα0) = 2gl {1-2sin2(α/2) – [ – 2sin2(αo/2)]} = gl(αo2 - α2) Câu 28: Chu kỳ dao động điều hồ lắc lò xo phụ thuộc vào A khối lượng vật độ cứng lò xo B khối lượng vật, độ cứng lò xo gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm C khối lượng vật chiều dài lắc D chiều dài lắc gia tốc trọng trường nơi làm thí nghiệm Đáp án : A Câu 29: Một lắc lò xo gồm lò xo nh độ cứng k vật nặng khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A tần số f dao động lắc lò xo A mπ2f2A2/2 B mπA2/2f C 2mπ2f2A2 D 4mπ2A2/f2 2 2 2 2 Đáp án : C W = ½ kA = ½ ω m.A = ½ (2πf) m.A = 2mπ f A Câu 30: Phát biểu sau sai ? Đối với dao động tắt dần A biên độ dao động giảm dần theo thời gian B ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh C tần số giảm dần theo thời gian D giảm dần theo thời gian Đáp án : C Trong dao động tắt dần, A giảm dần khiến W giảm dần theo, đồng thời ma sát lực cản lớn dao động tắt dần nhanh Câu 31: Một vật dao động điều hồ với biên độ A vật A tỉ lệ với biên độ dao động B hai lần động vật li độ x = A/2 C 4/3 lần động vật li độ x = A/ D 4/3 lần vật li độ x = A 3/2 Đáp án : D Nhận xét đáp án: A Sai tỉ lệ với bình phương biên độ B.Sai Khi x = ±A/2 => Wt = W/4 => Wđ = 3W/4 hay W = 4Wđ/3 C Sai Khi x = A/ => Wt = W/2 => Wđ = W/2 hay W = 2W D Đúng Khi x = A 3/2 => Wt = 3W/4 Câu 32: Sự cộng hưởng dao động xảy A tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B dao động điều kiện ma sát nhỏ C ngoại lực tác dụng biến thiên tuần hoàn D hệ dao động chịu tác dụng ngoại lực đủ lớn Đáp án : A Sự cộng hưởng dao động xảy tần số dao động cưỡng tần số dao động riêng hệ Câu 33: Khi nói dao động điều hòa lắc lò xo nằm ngang, phát biểu sau sai ? A Vectơ gia tốc vectơ vận tốc chiều âm vật từ biên dương vị trí cân B Lực đàn hồi vectơ gia tốc chiều âm vật chuyển động theo chiều âm C Lực đàn hồi li độ biến thiên diều hòa tần số ngược pha D Vectơ gia tốc vectơ vận tốc chiều dương vật từ biên âm vị trí cân Đáp án : B Còn phụ thuộc vào việc quy ước Câu 34: Tại nơi Trái Đất, tần số lắc đơn dao động với biên độ nhỏ thay đổi A thay đổi chiều dài lắc B thay đổi biên độ góc C thay đổi khối lượng lắc D thay đổi khối lượng biên độ góc lắc Đáp án : A Tần số phụ thuộc chiều dài gia tốc trọng trường nên tần số lắc đơn dao động với biên độ nhỏ thay đổi thay đổi chiều dài lắc Câu 35: Biên độ dao động cưỡng hệ không phụ vào A biên độ dao động hệ trước chịu tác dụng lực cưỡng B hệ số ma sát vật môi trường, C biên độ ngoại lực điều hòa D độ chênh lệch tần số lực cưỡng với tần số dao động riêng hệ Đáp án : A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào hiệu số |f - fo| Hiệu số nhỏ biên độ dao động lớn Khi hiệu số tức f = fo biên độ dao động cưỡng lớn nhất, ta gọi tượng tượng cộng hưởng Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên đô Fo ngoại lực cưỡng vào lực ma sát (hoặc lực cản) môi trường Biên độ hệ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực cưỡng Câu 36: Trong dao động điều hòa, đồ thị gia tốc phụ thuộc vào tọa độ A đường elip B đường sin C đoạn thẳng D đường parabol Đáp án : C Do a = -ω2x hàm bậc với ẩn x nên đồ thị phụ thuộc đoạn thẳng Câu 37: Phát biểu sau nói dao động lắc đơn trường hợp bỏ qua lực cản môi trường? A Khi vật nặng qua vị trí cân hợp lực tác dụng lên vật không B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân chậm dần C Dao động lắc dao động điều hòa D Khi vật nặng vị trí biên, lắc Đáp án : D Nhận xét đáp án: A Khi vật nặng qua vị trí cân T > P B Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần C Chỉ biên độ góc nhỏ dao động lắc dao động điều hòa D Đúng Câu 38: Một lắc lò xo treo trần thang máy chuyển động lên Nếu thang máy đột ngột chuyển động chậm dần kết luận biên độ lắc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Biên độ lắc không đổi B Nếu vật biên biên độ tăng C Nếu vật vị trí cân biên độ tăng D Nếu vật biên biên độ giảm Đáp án : C Câu 39: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A pha ban đầu ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật C biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật D lực cản môi trường tác dụng lên vật Đáp án : A Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào hiệu số |f - fo| Hiệu số nhỏ biên độ dao động lớn Khi hiệu số tức f = fo biên độ dao động cưỡng lớn nhất, ta gọi tượng tượng cộng hưởng Biên độ hệ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên đô Fo ngoại lực cưỡng vào lực ma sát (hoặc lực cản) môi trường Biên độ hệ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực cưỡng Câu 40: Con lắc đơn dao động điều hòa với chu kỳ T Khi đưa lắc lên cao với điều kiện nhiệt độ khơng đổi chu kỳ dao động A giảm xuống B không thay đổi C tăng lên D không xác định tăng hay giảm Đáp án : C Khi đưa lên cao g giảm => T tăng Câu 41: Hình chiếu chất điểm chuyển động tròn lên đường kính đường tròn dao động điều hòa Phát biểu sau sai? A Lực kéo dao động điều hòa độ lớn lực hướng tâm chuyển động tròn B Tần số góc dao động điều hòa tốc độ góc chuyển động tròn C Tốc độ cực đại dao động điều hòa tốc độ dài chuyển động tròn D Biên độ dao động điều hòa bán kính chuyển động tròn Đáp án : A Ta có: v2 Lực hướng tâm: Fht  m.aht  m  m r r Lực kéo về: Fkv = k|x| lực hoàn toàn khác độ lớn  Description : Description : Câu 42: Trong dao động điều hoà vật tập hợp ba đại lượng sau không thay đổi theo thời gian? A Lực kéo về; vận tốc; lượng toàn phần B Biên độ; tần số; lượng toàn phần C Động năng; tần số; lực kéo D Biên độ; tần số; gia tốc Đáp án : B A, f không đổi theo thời gian (W) bảo toàn Câu 43: Một vật dao động xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao động A với tần số nhỏ tần số riêng Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B với tần số tần số riêng C khơng chịu tác dụng ngoại lực D với tần số lớn tần số riêng Đáp án : B Khi cộng hưởng xảy tần số dao động tần số riêng hệ Câu 44: Đối với dao động điều hòa nhận định sau sai? A Li độ không vận tốc không B Li độ không gia tốc không C Vận tốc không cực đại D Vận tốc không lực hồi phục lớn Đáp án : A Khi li độ max vận tốc ngược lại Câu 45: Một lắc lò xo độ cứng 50 N/m, đầu gắn cố định, đầu treo cầu nhỏ khối lượng kg cho vật dao động không ma sát theo phương thẳng đứng trùng với trục lò xo Lúc dầu dùng ván phẳng đỡ cầu để lò khơng biến dạng Sau cho ván chuyển động đứng xuống nhanh dần dều với gia tốc m/s2 Bỏ qua ma sát Lấy g = 10m/s2 Khi cầu rời ván dao động điều hòa Biên độ dao động A 8,2 cm B 8,7 cm C 1,2 cm D 1,5 cm Đáp án : B Xét hệ quy chiếu gắn với ván, trình dao động rời ván, cầu chịu tác dụng ba lực: Fđh,Fqt,PVật rời ván khi: Fđh + Fqt > P ⇔ Kx +ma > mg⇔ x > 0,18Biên độ dao động vật rời ván: A = [(v2/ω2) + (Δl – x)2] (v = (2ax) vận tốc cầu vận tốc ván)Được A=8,7 cm Câu 46: Khi nói lượng vật dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Thế động vật biến thiên tần số tần số li độ B Cứ chu kì dao động vật, bốn thời điểm động C Động vật đạt cực đại vật vị trí biên D Thế vật đạt cực đại vật vị trí cân Đáp án : B A sai Thế động vật biến thiên với số tần số gấp đôi tần số li độ B Đúng động x = A/ C Sai biên v = 0, động = D Sai cần x = 0, Câu 47: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định ( mốc vị trí cân bằng) A vật cực đại vật vị trí biên B vật vị trí cân bằng, vật C vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu D động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại Đáp án : A Tại VTCB nên max biến, động biên, max VTCB v max Câu 48: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Lực kéo tác dụng lên vật biến thiên điều hòa theo thời gian B Động vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian C vật biến thiên tuần hoàn theo thời gian D Vận tốc vật biên thiên điều hòa theo thời gian Đáp án : C vật số, không thay đổi theo thới gian Câu 49: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Vecto gia tốc chất điểm A độ lớn cực tiểu qua vị trí cân ln chiều với vecto gia tốc B độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ, chiều ln hướng vị trí cân Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C độ lớn cực đại vị trí biên, chiều hướng biên D độ lớn không đổi, chiều ln hướng vị trí cân Đáp án : B Câu 50: Dao động tắt dần A biên độ giảm dần theo thời gian B ln lợi C biên độ khơng đổi theo thời gian D ln hại Đáp án : A Chọn A Nói dao động tắt dần A : biên độ giảm dần theo thời gian Các nhận xét B, C, D sai Câu 51: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định Phát biểu sau đúng? A Quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng B Lực kéo tác dụng vào vật không đổi C Quỹ đạo chuyển động vật đường hình sin D Li độ vật tỉ lệ với thời gian lao động Đáp án : A Một vật nhỏ dao động điều hòa theo trục cố định quỹ đạo chuyển động vật đoạn thẳng, lực kéo tác dụng vào vật tỷ lệ với li độ x, li độ vật phụ thuộc vào thời gian theo định luật dạng sin(hoặc cosin) Vì A kết luận B, C, D sai Câu 52: Nói chất điểm dao động điều hòa, phát biểu đúng? A Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc không gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, chất điểm vận tốc khơng gia tốc khơng C Ở vịt trí biên, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc không Đáp án : D Phát biểu : Ở vị trí cân bằng, chất điểm độ lớn vận tốc cực đại gia tốc khơng Câu 53: Một lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nh độ cứng k Con lắc tần số dao động riêng k k m A f = 2π B f = 2π C f = D f = m m 2 k 2 Đáp án : D Con lắc lò xo gồm vật nhỏ khối lượng m gắn với lò xo nh độ cứng k k m 1 Suy tần số dao động riêng f = Chu kì T = 2π = m k 2 T Câu 54: Con lắc lò xo gồm vật nhỏ gắn với lò xo nh dao động điều hòa theo phương ngang Lực kéo vào tác dụng vào vật A chiều với chiều chuyển động vật B hướng vị trí cân C chiều với chiều biến dạng lò xo D hướng vị trí biên Đáp án : B Trong lắc lò xo lực kéo tác dụng vào vật ln hướng vị trí cân Câu 55: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau sai? A Tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ lực cưỡng C Biên độ dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng gần tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng lớn tần số lực cưỡng Đáp án : D Trong dao động cưỡng ổn định tần số dao động cưỡng tần số lực cưỡng Vì kết luận D sai Câu 56: Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật gia tốc Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A ω2x B ωx2 C –ωx2 D – ω2x Đáp án : D Một vật nhỏ dao động điều hòa trục Ox với tần số góc ω Ở li độ x, vật gia tốc a = – ω2x Câu 57: Gia tốc chất điểm dao động điều hòa biến thiên A tần số ngược pha với li độ B khác tần số ngược pha với li độ C khác tần số pha với li độ D tần số pha với li độ Đáp án : A Gia tốc chất điểm dao động điều hòa a = - ω2x, gia tốc biến thiên tần số ngược pha với li độ x Câu 58: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Trong đại lượng sau chất điểm : biên độ, vận tốc, gia tốc, động đại lượng khơng đổi theo thời gian A vận tốc B gia tốc C động D biên độ Đáp án : D Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox đại lượng khơng thay đổi theo thời gian biên độ dao động Câu 59: Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân A động chất điểm giảm B độ lớn vận tốc chất điểm giảm C độ lớn li độ chất điểm tăng D độ lớn gia tốc chất điểm giảm Đáp án : D Một chất điểm dao động điều hòa trục Ox Khi từ vị trí biên vị trí cân li độ x giảm tốc độ v tăng Mà độ lớn gia tốc chất điểm a = ω2x x giảm độ lớn gia tốc chất điểm giảm Câu 60: Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động giá trị lớn A A12  A22 B A1 + A2 C 2A1 D 2A2 Đáp án : B Cho hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A1 A2 Biên độ dao động tổng hợp hai dao động giá trị lớn chúng pha giá trị lớn A = A1 + A2 Câu 61: Khi nói dao động điều hồ chất điểm, phát biểu sau sai? A Khi động chất điểm giảm tăng B Biên độ dao động chất điểm khơng đổi q trình dao động C Độ lớn vận tốc chất điểm tỉ lệ thuận với độ lớn li độ D chất điểm bảo tồn Đáp án : C Chỉ độ lớn vận tốc cực đại tỉ lệ thuận với biên độ vật Câu 62: Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Đáp án : D Dao động lắc đồng hồ dao động trì Câu 63: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực cản môi trường)? A Khi vật nặng qua vị trí cân bằng, trọng lực tác dụng lên cân với lực căng dây B Khi vật nặng vị trí biên, lắc C Với dao động nhỏ dao động lắc dao động điều hòa D Chuyển động lắc từ vị trí biên vị trí cân nhanh dần Đáp án : A công thức lực căng dây T = mg (3cos  2cos ) VTCB ta thấy T = mg (3  2cos )  mg  P Câu 64: Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng? Điều kiện sau điều kiện cộng hưởng? Chu kỳ lực cưỡng phải lớn chu kỳ riêng hệ Lực cưỡng phải lớn giá trị F0 Tần số lực cưỡng tần số riêng hệ dao động Tần số lực cưỡng lớn nhiều tần số hệ dao động Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có: v  a2 2  A2ω2sin2(ωt+ϕ)+ A2 cos (t   )  A2 Câu 223: Một vật dao động điều hòa trục Ox theo phương trình x  Acos vật quãng đường ∆s = 4A độ lớn nhỏ bằng: 4A 2A 3A A B C T T T D 2 t Tốc độ trung bình T 6A T 4A T Câu 224: Một lắc lò xo giá treo cố định, dao động điều hòa phương thẳng đứng độ lớn lực tác dụng hệ dao động lên giá treo bằng: A Độ lớn hợp lực lực đàn hồi lò xo trọng lượng vật treo B Độ lớn trọng lực tác dụng lên vật treo C Độ lớn lực đàn hồi lò xo D Trung bình cộng trọng lượng vật treo lực đàn hồi lò xo Đáp án : C Một lắc lò xo giá treo cố định, dao động điều hòa phương thẳng đứng tốc độ lớn lực tác dụng hệ dao động lên giá treo độ lớn lực đàn hồi lò xo Câu 225: Khi nói dao động điều hòa vật phát biểu đúng? A Lực kéo li độ pha B Chu kì khoảng thời gian hai lần liên tiếp li độ gia tốc vật lặp lại cũ C Động vận tốc vật dao động tần số D Thời gian ngắn hai lần vật qua vị trí cân nửa chu kì Đáp án : D Thời gian ngắn hai lần vật qua vị trí cân nửa chu kì Câu 226: Cho dao động điều hòa phương tần số: x1=4cos(30t) (cm), x2=-4sin(30t) Đáp án : A+ Tốc độ trung bình = tốc tốc độ trung bình =  (cm), x3  2cos(30t  )(cm) Dao động tổng hợp x= x1+ x2+ x3 dạng A x  8cos (30t )(cm) B x  2cos(30t )(cm)   C x  2cos(30t  )(cm) D x  4cos(30t  )(cm) 2 Đáp án : A Sử dụng giản đồ Frexnen Câu 227: Một lắc lò xo gồm lò xo độ cứng 20N/m viên bi khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa Tại thời điểm t, vận tốc, gia tốc viên bi 20 cm/s m/s2 Biên độ dao động viên bi là: A cm B 16 cm C 10 cm D cm Đáp án : A Ta có: k Tần số góc   = 10 rad/s m a Li độ thời điểm t a   x => x    (cm)   20  Biên độ dao động: A  x   (2 3)     (cm)   10  Câu 228: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng: A Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động B Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực cưỡng tuần hoàn C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào lực cản môi trường D Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng tuần hoàn v 2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : D Nhận xét đáp án: A Sai tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng B Sai biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực cưỡng C Sai biên độ dao động cưỡng phụ thuộc lực cản mơi trường D.Đúng tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng tuần hồn Câu 229: (I) điều kiện kích thích ban đầu để lắc dao động , (II)chiều dài dây treo, (III)biên độ dao động, (IV)khối lượng vật nặng, (V) gia tốc trọng trường Chu kì dao động nhỏ lắc đơn phụ thuộc vào A (II) (IV) B (III) (IV) C (II) (V) D (I) Đáp án : C l Chu kì dao động lắc đơn: T  2 nên chu kì dao động lắc phụ thuộc chiều dài dây g treo gia tốc trọng trường Câu 230: Đối với dao động cơ, tượng cộng hưởng xảy tần số lực cưỡng A nhỏ so với tần số riêng hệ B chu kì riêng hệ C tần số riêng hệ D lớn so với tần số riêng hệ Đáp án : C Hiện tượng cộng hưởng xảy tần số ngoại lực cưỡng tần số riêng hệ Câu 231: Khi nói vật dao động điều hòa, phát biểu sau sai? A Vật chuyển động nhanh dần đề từ vị trí biên vị trí cân B Vecto gia tốc vật ln hướng vị trí cân C Vận tốc vật đạt giá trị cực đại qua vị trí cân D vật vị trí biên Đáp án : A Nhận xét đáp án: A Đúng vật từ biên cân bằng, vận tốc vật giảm nên vật chuyển động chậm dần B Sai vecto gia tốc vật ln hướng vị trí cân C Sai vận tốc vật daatdzj giá trị cực đại qua vị trí cân D Sai vị trí biên vận tốc vật nên động => Câu 232: Tần số hệ dao động tự A Chỉ phụ thuộc đặc tính hệ dao động khơng phụ thuộc vào yếu tố bên B Phụ thuộc vào cách kích thích dao động đặc tính hệ dao động C Phụ thuộc vào điều kiện ban đầu biên độ dao động D Chỉ phụ thuộc cách kích thích dao động khơng phụ thuộc đặc tính hệ dao động Đáp án : A A Đúng tần số hệ dao động tự phụ thuộc đặc tính hệ dao động khơng phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi B Sai khơng phụ thuộc cách kích thích dao động C Sai khơng phụ thuộc điều kiện ban đầu biên độ dao động D Sai khơng phụ thuộc đặc tính hệ dao động Câu 233: Phát biểu sau nói lắc đơn A Bỏ qua lực cản điều kiện cần chưa đủ để lắc đơn dao động điều hòa B Khi qua vị trí cân gia tốc vật bị triệt tiêu C Khi qua vị trí cân bằng, lực căng dây treo độ lớn trọng lượng vật D Chu kì dao động lắc phụ thuộc khối lượng vật Đáp án : A Nhận xét đáp án A Đúng ngồi bỏ lực cẩn để lắc đơn dao động điều hòa, biên độ góc lắc đơn α0 < 100 => chọn A B Sai qua vị trí cân gia tốc vật khơng bị triệt tiêu mà độ lớn C Sai lực căng dây treo vị trí cân Tmax = 3mg- 2mgcosα0 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vì 00 < α0 < 900 => Tmax> mg l  chu kì khơng phụ thuộc khối lượng vật nặng g Câu 234: Nhận định sau sai nói dao động học tắt dần? A Trong dao động tắt dần, giảm dần theo thời gian B Lực ma sát lớn dao động tắt dần nhanh C Dao động tắt dần dao động biên độ giảm dần theo thời gian D Dao động tắt dần động giảm dần nằng biến thiên điều hòa Đáp án : D Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa Dao động tắt dần động giảm dần biến thiên điều hòa Đáp án : A Một vật dao động tắt dần chậm lực cản mơi trường vận tốc cực đại biên độ dao động giảm Câu 236: Dao dộng tắt dần A Ln hại B biên độ khơng đổi theo thời gian C biên độ giảm dần theo thời gian D Ln lợi Đáp án : C Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 237: Điều sau không với dao động học A Dao động tự chu kì phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ B Sự tự dao động chu kì dao động chu kì dao động lực cưỡng tuần hồn C Sự tự dao động chu kì dao động chu kì dao động riêng lắc D Trong dao động cưỡng tượng cộng hưởng Đáp án : B Sự tự dao động chu kì dao động chu kì dao động lực cưỡng tuần hoàn Câu 238: Chọn đáp án sai nói dao động cưỡng A Tần số góc dao động cưỡng tần số góc ngoại lực B Là dao động trì C Biên độ dao động cưỡng khơng tỉ lệ với biên độ ngoại lực D Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số góc ngoại lực Đáp án : C Biên độ dao động cưỡng không tỉ lệ với biên độ ngoại lực Câu 239: Một vật dao động học, xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao động A Với tần số lớn tần số riêng B Với tần số tần số riêng C Khơng chịu tác dụng ngoại lực D Với tần số nhỏ tần số riêng Đáp án : B Một vật dao động học, xảy tượng cộng hưởng, vật tiếp tục dao động với tần số tần số riêng Câu 240: Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động A Cưỡng B Điều hòa C Tắt dần D Riêng Đáp án : A Hiện tượng cộng hưởng xảy với dao động cưỡng Câu 241: Khi nói dao động cưỡng bức, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc đồng hồ dao động cưỡng B Biên độ dao động cưỡng biên độ lực cưỡng C Khi xảy cộng hưởng dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng D Dao động cưỡng tần số nhỏ tần số lực cưỡng Đáp án : C Khi xảy cộng hưởng dao động cưỡng biên độ khơng đổi tần số tần số lực cưỡng Câu 242: Phát biểu sau không A Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng hệ dao động B Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào biên độ ngoại lực C Tần số dao động trì tần số riêng hệ dao động D Tần số dao động cưỡng tần số riêng hệ dao động Đáp án : D Tần số dao động cưỡng tần số ngoại lực cưỡng D Sai chu kì dao động lắc đơn T  2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 243: Dao động cưỡng dao động: A tần số thay đổi theo thời gian B biên độ phụ thuộc biên độ lực cưỡng C lượng tỉ lệ với biên độ ngoại lực cưỡng D chu kì chu kì ngoại lực cững Đáp án : D Dao động cưỡng dao động: chu kì chu kì ngoại lực cưỡng Câu 244: Chọn phát biểu đúng? A Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số dao động riêng B Trong đời sống kỹ thuật, dao động tắt dần ln ln hại C Trong đời sống kỹ thuật, dao động tắt dần ln ln lợi D Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số ngoại lực biên độ dao động phụ thuộc vào quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng lắc Đáp án : D Trong dao động cưỡng tần số dao động tần số ngoại lực biên độ dao động phụ thuộc vào quan hệ tần số ngoại lực tần số riêng lắc Câu 245: Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào A Tần số ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật B Hệ số lực cản môi trường tác dụng lên vật C Pha ban đầu ngoại lực tác dụng lên vật D Biên độ ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Đáp án : C Biên độ dao động cưỡng không phụ thuộc vào pha ban đầu ngoại lực tác dụng lên vật Câu 246: Trong dao động học, nói vật dao động cưỡng (giai đoạn ổn định), phát biểu sau đúng? A Biên độ dao động cưỡng biên độ ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật B Chu kì dao động cưỡng ln chu kì dao động riêng vật C Biên độ dao động cưỡng phụ thuộc vào tần số ngoại lực tuần hồn tác dụng lên vật D Chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Đáp án : D Trong dao động học, nói vật dao động cưỡng (giai đoạn ổn định) chu kì dao động cưỡng chu kì ngoại lực tuần hoàn tác dụng lên vật Câu 247: Hãy chọn câu A Dao động hệ chịu tác dụng ngoại lực tuần hoàn dao động tự B Chuyển động lắc đơn luôn coi dao động tự C Chu kì dao động điều hòa hệ khơng phụ thuộc vào biên độ dao động D Chu kì hệ dao động tự không phụ thuộc vào yếu tố bên ngồi Đáp án : D Chu kì hệ dao động tự không phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 248: Thế dao động tự do? A Là dao động tuần hồn B Là dao động mà chu kì phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ, khơng phụ thuộc vào yếu tố bên C Là dao động điều hòa D Là dao động khơng chịu tác dụng lực bên Dao động tự dao động mà chu kì phụ thuộc vào đặc tính riêng hệ, khơng phụ thuộc vào yếu tố bên Câu 249: Phát biểu sau đúng? A Dao động tuần hoàn dao động mà vị trí vật lặp lại cũ sau khoảng thời gian B Dao động tự dao động phụ thuộc đặc tính hệ, khơng phụ thuộc yếu tố bên ngồi C Dao động trì mà khơng cần tác dụng ngoại lực tuần hoàn gọi tự dao động D Dao động cưỡng dao động trì tác dụng ngoại lực biến đổi Đáp án : C Dao động trì mà khơng cần tác dụng ngoại lực tuần hồn gọi tự dao động Câu 250: Chuyển động người đánh đu A Một dao động cưỡng cộng hưởng B Một dao động học C Một dao động trì D Một dao động tự Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : B Chuyển động người đánh đu dao động học Câu 251: Sự tự dao động dao động: A biên độ không đổi tần số dao động thay đổi B biên độ khơng đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ C biên độ không đổi dao động với tần số dao động lực cưỡng D biên độ thay đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ Đáp án : B Sự tự dao động dao động biên độ không đổi tần số dao động tần số dao động riêng hệ Câu 252: Một vật thực đồng thời hai dao động điều hòa phương, tần số, phương trình dao động x1= A1cos(ωt+φ1) x2= A2cos(ωt+φ2) Pha ban đầu dao động tổng hợp xác định thông qua biểu thức ? A sin1  A2 sin A cos1  A2cos2 A tanφ= B tanφ= A1cos1  A2 cos A1sin1  A2 sin2 A cos1  A2 cos A sin1  A2 sin C tanφ= D tanφ= A1sin1  A2 sin A1cos1  A2 cos Đáp án : D Câu 253: Hai dao động điều hòa phương, tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn pha A Một dao động đạt gia tốc cực đại li độ dao động B Hiệu số pha số nguyên lẻ lần π  C Hiệu số pha số nguyên lẻ lần D Hai vật dao động qua vị trí cân thời điểm theo chiều Đáp án : D câu D đúng, hai vật cung pha Câu 254: Với k  , độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số , ngược pha :   A ∆φ= (2k+1) B ∆φ= (2k+1)π C ∆φ= (2k+1) D ∆φ= k2π Đáp án : B Với k  , , độ lệch pha hai dao động điều hòa phương, tần số , ngược pha :∆φ= (2k+1)π Câu 255: Phát biểu sau sai? Biên độ dao động tổng hợp hai dao động diều hòa phương tần số A Phụ thuộc vào độ lệch pha hai dao động thành phần B Phụ thuộc vào tần số hai dao động thành phần C Lớn hai dao động thành phần pha D Nhỏ hai dao động thành phần ngược pha Đáp án : B tần số với hai dao động thành phần Câu 256: Một lắc đơn với bi khối lượng m, dao động điều hòa với biên độ góc  nơi gia tốc rơi tự g Lực căng dây N lắc đơn vị trí góc lệch cực đại A N= mgsinα0 B N= mgcosα0 C N=2 mgsinα0 D N= mg( 1-cos3α0) Đáp án : B Lực căng dây N= mg(3cosα -2cosα0) Khi α = α0 N= mgcosα0 Câu 257: Hai lắc đơn làm hai bi bán kính nhau, treo hai sợi dayy độ dài Hai bi khối lượng khác Hai lắc dao động môi trường với li độ góc ban đầu vận tốc ban đầu Phát biểu sau ? A Con lắc nặng tắt dần nhanh B Con lắc nh tắt dần nhanh C Biên độ lắc giảm theo thời gian với tốc độ D Biên độ lắc nh giảm chậm biên độ lắc nặng Đáp án : B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 lắc tính theo cơng thức : Wt= mgl(1 – cosα0 ) Dễ nhận thấy lắc nặng lớn Do đó, lượng lắc nặng cần nhiều thời gian hơn, nghĩa tắt dần chậm Câu 258: Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua thay đổi độ dài dây treo lắc ) tần số dao động điều hòa A Giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao B Tăng chu kì dao động giảm C Tăng tần số tỉ lệ nghịch với gia tốc trọng trường D Khơng đổi tần số dao động khơng phụ thuộc vào gia tốc trọng trường Đáp án : A Khi đưa lắc đơn lên cao theo phương thẳng đứng (bỏ qua thay đổi độ dài dây treo lắc) tần số dao động điều hòa giảm gia tốc trọng trường giảm theo độ cao Câu 259: Một lắc đơn chu kỳ dao động nhỏ T, nơi mặt đất Khi lắc qua vị trí cân dây treo vấp vào đinh đóng trung điểm dây dính chặt trung điểm Chu kì dao động nhỏ lắc lúc T T A T1= T B T1 = C T1 = D T1 = 2T 2 Đáp án : B Khi lắc chưa bị vấp đinh, chu kì dao động nhỏ lắc l T= 2π g Khi bị vấp đinh, chu kì dao động nhỏ lắc T l' l l T’= 2π =2π = 2π = g g 2g Câu 260: Để tần số dao động lắc đơn giảm 50% chiều dài dây phải: A Giảm lần B Giảm lần C Tăng lần D Tăng lần Đáp án : C Ta : g g f  ; f ' 2 l 2 l ' Do : => l’= 4l Câu 261: Tại nơi xác định, lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T, chiều dài lắc tăng lần chu kỳ lắc A Không đổi B Tăng 16 lần C Tăng lần D Tăng lần Đáp án : C l Từ công thức T  2 Do nơi xác định chiều dài lắc tăng lần chu kì lắc tăng g lần Câu 262: Một đồng hồ lắc đưa lên mặt trăng mà giữ nguyên chiều dài treo lắc mặt đất : A Chu kì dao động lớn nên đồng hồ chạy chậm B Chu kì dao động bé nên đồng hồ chạy chậm C Chu kì dao động bé nên đồng hồ chạy nhanh D Chu kì dao động lớn nên đồng hồ chạy nhanh Đáp án : A Một đồng hồ lắc đưa lên mặt trăng mà giữ nguyên chiều dài treo lắc mặt đất chu kì dao động lớn (do gia tốc trọng trường giảm) nên đồng hồ chạy chậm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 263: Ở nơi trái đất, treo hai lắc: lắc lò xo treo vật m , vị trí cân lò xo giãn lắc đơn chiều dài dây treo l Kích thích cho hai lắc dao động điều hòa tự Chu kì dao động chúng A Con lắc đơn lớn B Bằng C Không thể kết luận D Con lắc lò xo lớn Đáp án : B Chu kì dao động chúng Câu 264: Chu kì dao động điều hòa lắc đơn chiều dài l, nơi gia tốc trọng trường g, xác định biểu thức g l l l A T  2 B T= 2π C T= D T= π l g g 2 g Đáp án : B Chu kỳ dao độn điều hòa lắc đơn chiều dài A, nơi gia tốc trọng trường g, xác định biểu thức: l T= 2π g Câu 265: ba lắc đơn chiều dài giống treo vào ba cầu kích thước làm gỗ đặt nơi Trái Đất Kéo ba lắc khỏi vị trí cân góc α nhỏ giống đồng thời buông nh cho dao động Con lắc trở vị trí cân trước tiên bỏ qua ma sát lực cản ? A Con lắc chì B Con lắc nhơm C Con lắc gỗ D Cả ba trở lúc Đáp án : D Cả ba trở lúc Câu 266: Thế đàn hồi lò xo treo vật khơng phụ thuộc vào A Độ biến dạng lò xo B Chiều biến dạng lò xo C Độ cứng lò xo D Bình phương độ biến dạng Đáp án : B Thế đàn hồi lò xo treo vật khơng phụ thuộc vào chiều biến dạng lò xo Câu 267: Hai lắc lò xo thực hai dao động điều hòa biên độ A1, A2 với A1 > A2 Nếu so sánh hai lắc A Chưa đủ kết luận B lắc thứ lớn C lắc thứ hai lớn D hai lắc Đáp án : A Hai lắc lò xo thực hai dao động điều hòa biên độ A1, A2 với A1 > A2 Nếu so sánh hai lắc chưa đủ kết luận Câu 268: Treo cầu khối lượng m vào lò xo nơi gia tốc trọng trường g Cho cầu dao động điều hòa với biên độ A theo phương thẳng đứng Lực đàn hồi cực đại lò xo tác dụng lên vật xác định biểu thức A Fđhmax= mg B Fđhmax= kA C Fđhmax= kA+mg D Fđhmax= mg-kA Đáp án : C Lực đàn hồi : F =k ∆l = k(∆l0 +x) Fmax = (∆l0+A) = k ∆l0 +kA = mg +kA Câu 269: Một lắc lò xo gồm lò xo khối lượng khơng đáng kể, đầu cố định đầu gắn với viên bi nhỏ Con lắc dao động điều hòa theo phương nằm ngang Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi hướng A Theo chiều dương quy ước B Theo chiều âm quy ước C Theo chiều chuyển động viên bi D Về vị trí cân viên bi Đáp án : D Lực đàn hồi lò xo tác dụng lên viên bi ln hướng vị trí cân viên bi Câu 270: Gắn vật vào lò xo độ cứng k1 vật dao động với chu kỳ T1 Gắn vật vào lò xo độ cứng k2 vật dao động với chu kỳT2 Nếu gắn vật vào hệ hai lò xo k1 ,k2 mắc nối tiếp vật dao động với chu kỳTnt ? TT A Tnt  T1  T2 B Tnt = T1 + T2 C Tnt  T12  T22 D Tnt  T1  T2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Đáp án : C T2 T2 1 Ta có:  12 ;  22 ; k1 4 m k2 4 m T2 T2 T2 1  nt2    12  22 knt 4 m k1 k2 4 m 4 m => Tnt  T12  T22 Câu 271: Gắn vật vào lò xo dộ cứng k1 vật dao động với chu kỳ T1 Gắn vật vào lò xo độ cứng k2 vật dao động với chu kỳ T2 hỏi gắn vật vào hệ lò xo mắc song song vật dao động với chu kì T\\ : TT T1T2 A T  B T  C T\\ = T1 + T2 D T  T12  T22 2 T  T T1  T2 Đáp án : A Ta có: 4 m 4 m 4 m 4 m 4 m k = k + k k1  ; k    \\ 2= T12 T22 T2 T1 T2 T12T22 T  T1  T22 => T  TT T12  T22 Câu 272: Một lắc lò xo gồm vật khối lượng m lò xo độ cứng k, dao động điều hòa Nếu tăng độ cứng k lên lần giảm khối lượng m lần tần số dao động vật : A Tăng lần B Giảm lần C Tăng lần D Giảm lần Đáp án : A Ta có: ; f’ = = 4f Câu 273: Một lắc lò xo chiều dài tự nhiên l0, treo vật m, dao động điều hòa tự chu lỳ dao động T Cắt đơi lò xo treo vật m vào đoạn vật dao động điều hòa tự với chu kỳ dao động : T T T AB C 2T D 2 Đáp án : D m Chu kỳ lắc lò xo chiều dài l0, độ cứng k vật khối lượng m T  2 k Khi cắt đơi lò xo độ cứng lò xo 2k, nên chu kỳ dao động lắc m m T T '  2  2  2k k 2 Câu 274: Một co lắc lò xo dao động điều hòa với chu kỳ T Khi lò xo lắc bị cắt bớt nửa chu lỳ dao động lắc là: T T A B 2T C 2T D 2 S S S Đáp án : D Ta : k= E ; k’ =E =E 2k l l l' m T T=2π => T = k Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 275: Một lắc lò xo khối lượng khơng đáng kể độ cứng k, đầu gắn vật nhỏ khối lượng m, đầu lại treo vào điểm cố định Con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng Chu kì dao động lắc là: m k k m A T  B T  C T  2 D T  2 2 k 2 m m k m k Câu 276: Con lắc lò xo, đầu cố định, đầu gắn vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng nơi gia tốc trọng trường g Khi vật vị trí cân , độ dãn lò xo ∆l Chu kì dao động lắc tính biểu thức k m g l A T = π B T = π C T= D T  m 2 k 2 l g Đáp án : A Chu kì dao động lắc tính biểu thức l T=2π g Câu 277: Phát biểu sau không đúng? vật dao động điều hòa A Tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động C Bằng vật vật vị trí biên D Bằng động vật qua vị trí cân Đáp án : B Tỉ lệ thuận với biên độ dao động Câu 278: Động vật dao động điều hòa A Tăng gấp đơi biên độ dao động vật tăng gấp đôi B Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì chu kỳ dao động vật C Biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kì nửa chu kỳ dao động vật D Bằng vật vật tới vị trí cân Đáp án : C Động vật dao động điều hòa biến thiên tuần hồn theo thời gian với chu kỳ nửa chu kỳ dao động vật Câu 279: Chọn câu sai nói dao động điều hòa vật? A Vận tốc vật giá trị cực đại qua vị trí cân B Lực phục hồi tác dụng lên vật ln hướng vị trí cân C Gia tốc vật giá trị cực đại vị trí biên D vật biến thiên theo thời gian Đáp án : D Động thay đổi theo thời gian vật khơng đổi Câu 280: vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với A Tần số dao động B Biên độ dao động C Bình phương tần số dao động D Bình phương chu kì dao động Đáp án : C Ta có: W = ½ mω2A2 = ½ m(2πf)2A2 = 2π2mf2A2 Do vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với bình phương tần số dao động Câu 281: Phát biểu sau không nói lượng vật dao động điều hòa? Năng lượng vật dao động điều hòa A Tỉ lệ với biên độ dao động B với vật vật vị trí biên C Bằng với động vật vật li độ cực tiểu D Tỉ lệ nghịch với bình phương chu kì dao động Đáp án : A Câu sai lượng vật dao động điều hòa tỉ lệ với bình phương biên độ dao động Đáp án : D Chu kì dao động lắc T  2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 282: Một vật dao động điều hòa với chu kì T Động vật A Biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T B Biến thiên tuần hồn với chu kì T T T C Biến thiên tuần hồn với chu kì D Biến thiên tuần hồn với chu kì Đáp án : C Ta có: x = Acos(ωt+φ) v= x’ = -Aω = α Động viên bi Eđ = ½ mv2 = ½ mω2A2sin2(ωt+φ) = ¼ kA2[1-cos(2ωt+2φ)] Thế viên bi : Et = ẵ kx2 = ẵ kA2cos2(t+) = ẳ kA2[1+cos(2t+2)] Kt cho thấy động dao động với tần số góc ω’=2ω chu kì Câu 283: Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) A Động vật cực đại gia tốc vật độ lớn cực đại B Khi vật từ vị trí cân biên, vận tốc gia tốc vật dấu C Khi vị trí cân bằng, vật D Thế vật cực đại vật vị trí biên Đáp án : D Một vật dao động điều hòa theo trục cố định (mốc vị trí cân bằng) vật cực đại vật vị trí biên Câu 284: Một chất điểm khối lượng m dao động điều hòa quanh vị trí cân với biên độ A Gọi vmax,amax,Wđmax, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại động cực đại chất điểm Tại thời điểm t, chất điểm li độ x vận tốc v Công thức sau không dùng để chu kì chất điểm ? A m 2 A A2  x A T  2 B T  2 C T  A2 D T  amax Wdmax vmax v Đáp án : C Ta : => => Do câu A amax= ω2A => => Do câu B Từ cơng thức: => => => Do câu D Câu 285: Một vật dao động điều hòa trục 0x Gọi α β độ lớn vận tốc, gia tốc cực đại vật Biên độ dao động vật xác định công thức ? Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 2  Đáp án : A Ta : amax= ω A = β vmax=A ω = α (2) A A  2  B A  C A = α2 β D A = αβ2 (1) Chia (1) cho (2) vế với vế ta tìm Thay trở lại phương trình (1) ta tìm Câu 286: Một vật dao động điều hòa phương trình x= Acos(ωt+φ) Gọi v,a vận tốc gia tốc vật thời điểm t Hệ thức v2 a2 v2 a2 v2 a2 v2 a2 A  = A2 B  = A2 C  = A2 D  = A2         Đáp án : A Từ phương trình : x= Acos(ωt+φ), ta : v v= -ωAsin(ωt+φ ) => sin(t   )  (1) A a Lại a   Acos(t   ) => cos(t   )  (2)  A Bình phương hai vế phương trình (1) (2) cộng vế với vế ta v2 a2  = A2 2 4 Câu 287: Một vật dao động điều hòa li độ x, biên độ A, vận tốc v, gia tốc a, tần số góc Đặt α = ω2A2, β = ω2x2,   ta mối quan hệ v A γ(βα + γ) = B β(α + γ) =1 C α(β + γ ) =1 D γ(α + βγ) =1 Đáp án : A Giả sử phương trình dao động vật x=Acos( ωt+φ), phương trình vận tốc vật v= -Aωsin(ωt+φ) Khi đó: x   cos (t   )  A  x  Acos(t   ) =>   v   A \ ( sin(t   ))  sin(t   )  v  A  x  cos (t   )  A2 =>   sin (t   )  v  A2 Cộng vế với vế hai phương trình hệ ta x2  x2 v2 v2  2 = hay 2 + 2 = A2  A A A Thay    A2 ,    x ,   vào hệ thức thu ta v γ(βα + γ) = Câu 288: Biết gia tốc cực đại vận tốc cực đại dao động điều hòa a0 v0 Biên độ dao động : v2 a2 A B a0 v0 C D a0 v0 a0 v0 Đáp án : C Ta : Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  v0  A   a0  A  v  A2 =>   a0  A v2 Từ đó: A = a0 Câu 289: Một vật dao động điều hòa với vận tốc cực đại vmax tần số góc ω qua vị trí tọa độ x1 vận tốc v1 với : A v21 = v2max – ω2.x21 B v21 = v2max - ω2.x21 C v21 = ω2.x21 - v2max D v21 = v2max + ω2.x21 Đáp án : B Ta :  x12  cos (t1   )   x1  Acos (t1   ) A =>   v1   A ( sin(t1 )   )  sin (t    )  v1  A2 Từ : x12 v12 + =1 A2 A2 hay = v21 = v2max - ω2.x21 Câu 290: Một vật dao động điều hòa với biên độ A tần số góc ω Độ lớn vận tốc v vật qua vị trí li độ x là: A v = A2 2  x2 B v =±  x  A2 C v=ω A2  x D v=ω A2  x Đáp án : C Giả sử phương trình dao động vật x=Acos( ωt+ φ), phương trình vận tốc vật v=Aωsin(ωt+ φ) Khi :  cos (t   )  x  cos (t   )  x  x  Acos(t   )   A A =>  =>   v v   A ( sin(t   ))  sin(t   )   sin (t   )  v   A A2 Cộng vế với vế hai phương trình hệ ta x2 v2 v2 2 + = => A = x + A A2 2 => v= ω A2  x => Độ lớn vận tốc : v= ω A2  x Câu 291: Trong biểu thức sau biểu thức ? 2 A2 v2 v2 A x2 =A2 - B v = x  C x2= A2+ D A2= x2 + v    Đáp án : A Giả sử phương trình dao động vật :x = Acos( ωt+φ ), phương trình vận tốc vật : v = -A ωsin( ωt+φ ) đó:  x x2  cos ( t    )  cos ( t    )     x  Acos(t   ) A A2 => =>    v   A ( sin(t   )) ( sin(t   ))  v ( sin (t   ))  v   A A2 Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Cộng hai vế với vế hai phương trình hệ , ta : x2 v2 v2 v2 2 2 + = => A = x + => x = A A A2 2 2 Câu 292: Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại gia tốc A amax =  A2 B amax=  A C amax=ωA2 D amax=ωA Đáp án : B Ta : x = Acos(ωt+ φ ) => v = x’= -ωAsin(ωt+φ) Và a = v’=x’’ = -  Acos( ωt+ φ) Do : amax=  A Câu 293: Biểu thức li độ vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời vật A a = -ω2x B a = ω2Acos(ωt + φ ) C a = ω x D a = ω2Acos(ωt + φ ) Đáp án : A Ta có: x = Acos(ωt + Φ) → v = x' = -ωAsin(ωt + φ) Do đó: a = v' = x"= -ω2Acos(ωt + φ) = -ω2x Câu 294: Trong dao động điều hòa giá trị cực tiểu vận tốc A vmin = ω2A B vmin = ωA2 C vmin = ωA D vmin = Đáp án : D Trong dao động điều hòa, giá trị cực tiểu vận tốc Câu 295: Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại vận tốc A vmax = ωA2 B vmax = ωA C vmax = -ωA D vmax = ω2A Đáp án : B Ta : x = Acos( ωt + φ) => v = x’ = -ωAsin(ωt + φ) Do vmax = ωA Câu 296: Kết luận với dao động điều hòa A Li độ vận tốc dao động điều hòa ln ngược pha với B Li độ gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với C Vận tốc gia tốc dao động điều hòa ln pha với D Vận tốc gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với Đáp án : B Ta có: x = Acos(ωt + Φ) → v = x' = -ωAsin(ωt + φ) Và a = v' = -ω2Acos(ωt + φ) = ω2Acos( ωt + φ + π) Như li độ gia tốc dao động điều hòa ln ngược pha với Câu 297: Chọn câu nói vận tốc gia tốc dao động điều hòa? A Ở vị trí cân bằng, vận tốc cực đại, gia tốc cực đại B Ở vị trí biên, vận tốc khơng, gia tốc khơng C Ở vị trí biên, vận tốc khơng, gia tốc cực đại D Ở vị trí cân bằng, vận tốc không, gia tốc cực đại Đáp án : C Ở vị trí biên, vận tốc không, gia tốc cực đại Câu 298: Đồ thị biểu diễn biến thiên vận tốc theo li độ dao động điều hòa hình dạng sau đây? A Đường parabol B Đường tròn C Đường elip D Đường hypebol Đáp án : C Đường elip Câu 299: Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc gia tốc ba đại lượng điểm chung A Cùng pha B Cùng biên độ C Cùng tần số góc D Cùng pha ban đầu Đáp án : C Trong dao động điều hòa li độ, vận tốc, gia tốc ba đại lượng điểm chung tần số góc Câu 300: Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động thời điểm t  so với li độ dao động B Cùng pha với li độ dao động A Sớm pha Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369  so với li độ dao động D Ngược pha với li độ dao động C Lệch pha Đáp án : C Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời vật dao động thời điểm t lệch pha so với li độ dao động Câu 301: Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm biến đổi A Ngược pha với vận tốc B Cùng pha với vận tốc   C Sớm pha so với vận tốc D Trễ pha so với vận tốc 2   so với vận tốc Câu 302: Trong dao động điều hòa vật gia tốc li độ biến thiên theo thời gian A Ngược pha với B Cùng pha với  C Vuông pha với D Lệch pha lượng Đáp án : A Trong dao động điều hòa vật gia tốc li độ biến thiên theo thời gian ngược pha với Câu 303: Trong dao động điều hòa vật gia tốc vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian  A Cùng pha với B Lệch pha lượng C Vuông pha với D Ngược pha với Đáp án : C Trong dao động điều hòa vật gia tốc vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian vuông pha với Câu 304: Khi vật dao động điều hòa A Thế động vuông pha B Li độ vận tốc đồng pha C Li độ gia tốc ngược pha D Gia tốc vận tốc ngược pha Đáp án : C Khi vật dao động điều hòa li độ gia tốc ngược pha Câu 305: Kết luận sau sai ? Một vật dao động điều hòa trục Ox với biên độ A thì: A Gia tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ B Gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ C Vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A D Gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A Đáp án : D Kết luận sai gia tốc vận tốc giá trị dương vật từ điểm li độ -A đến điểm li độ +A Câu 306: Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm gia tốc giá trị cực đại A Chất điểm qua vị trí cân B Li độ chất điểm giá trị cực đại C Li độ chất điểm giá trị cực tiểu D Động Đáp án : C Một chất điểm dao động điều hòa, thời điểm li độ chất điểm giá trị cực tiểu gia tốc giá trị cực đại Câu 307: Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm không khi: A Vận tốc giá trị cực đại cực tiểu B Vận tốc không C Li độ cực tiểu D Li độ cực đại Đáp án : A Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm khơng vận tốc giá trị cực đại cực tiểu Câu 308: Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi: A Li dộ độ lớn cực tiểu B Li độ không C Li dộ độ lớn cực đại D Gia tốc độ lớn cực tiểu Đáp án : C Vận tốc chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu li độ cực đại Câu 309: Phát biểu sau khơng nói dao động điều hòa chất điểm ? Đáp án : C Trong dao động điều hòa, gia tốc chất điểm biến đổi sớm pha Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A Biên độ dao động chất điểm đại lượng không đổi B Động chất điểm biến đổi tuần hoàn theo thời gian C Tốc độ chất điểm tỷ lệ với li độ D Độ lớn hợp lực tác dụng vào chất điểm tỷ lệ thuận với li độ chất điểm Đáp án : C Tốc độ chất điểm không tỷ lệ với li độ Câu 310: Một vật dao động điều hòa trục Ox phương trình x = Acos(ωt+Φ) vận tốc tức thời: A v = -Aωsin(ωt+Φ) B v = Aωcos(ωt+Φ) C v = Aω sin (ωt+Φ) D v = -Aωcos(ωt+Φ) Đáp án : A Ta v = x' = -Aωsin(ωt+Φ ) ... Câu 109: Tìm phát biểu sai dao động dao động điều hoà A Cơ dao động động cực đại không B Cơ dao động cực đại động khơng C Động chúng không D Tại thời điểm động tức thời tức thời Đáp án : C Câu. .. pi Câu 83: Khi nói dao động điều hòa, phát biểu sau đúng? A Dao động lắc lò xo ln dao động điều hòa B Cơ vật dao động điều hòa khơng phụ thuộc biên độ dao động C Hợp lực tác dụng lên vật dao động. .. Dao động lắc đồng hồ A dao động cưỡng B dao động tắt dần C dao động điện từ D dao động trì Đáp án : D Dao động lắc đồng hồ dao động trì Câu 63: Phát biểu sau sai nói dao động lắc đơn (bỏ qua lực
- Xem thêm -

Xem thêm: 1 310 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG cơ học , 1 310 câu lý THUYẾT DAO ĐỘNG cơ học

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay