12 ôn tập sóng ánh sáng đề 5

9 16 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 12 - Ơn tập Sóng ánh sáng - Đề Câu 1: Bước sóng ánh sáng đỏ khơng khí 0,64 µm Tính bước sóng ánh sáng nước biết chiết suất nước ánh sáng đỏ 4/3 A 0,48 µm B 0,38 µm C 0,58 µm D 0,68 µm Câu 2: Một chùm ánh sáng hẹp, đơn sắc có bước sóng chân khơng λ = 0,60 µm Tính bước sóng ánh sáng truyền thủy tinh có chiết suất n = 1,5 A 0,3 µm B 0,4 µm C 0,38 µm D 0,48 µm Câu 3: Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng khơng khí 0,6 µm chất lỏng suốt 0,4 µm Tính chiết suất chất lỏng ánh sáng A 1,2 B 1,25 C 1,15 D 1,5 Câu 4: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2được chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Tính khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng A 4,2 mm B mm C 8,4 mm D mm Câu 5: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến m Dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ chiếu vào hai khe người ta đo khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư mm Xác định vị trí vân sáng thứ A mm B mm C mm D 12 mm Câu 6: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,4 mm Khoảng cách hai khe 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Xác định khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng khác phía so với vân sáng A mm B 16 mm C mm D 24 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 7: Trong thí nghiệm Young, nguồn sáng có hai xạ λ = 0,5 µm λ2 >λ1 cho vân sáng bậc λ1trùng với vân sáng λ Giá trị xạ λ là: A 0,55 µm B 0,575 µm C 0,625 µm D 0,725 µm Câu 8: Một nguồn sáng điểm nằm cách hai khe Iâng phát đồng thời hai xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,6 µm bước sóng λ chưa biết Khoảng cách hai khe a = 0,2 mm, khoảng cách từ khe đến D = m Trong khoảng rộng L = 2,4 cm màn, đếm 17 vạch sáng, có vạch kết trùng hai hệ vân Tính bước sóng l2, biết hai vạch trùng nằm khoảng L A 0,54.10-6 m B 0,72.10-6 m C 0,48.10-6 m D 0,36.10-6 m Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến quan sát m Nguồn sáng dùng thí nghiệm gồm hai xạ có bước sóng λ1 = 450 nm λ2 = 600 nm Trên quan sát, gọi M, N hai điểm phía so với vân trung tâm, cách vân trung tâm 5,5 mm 22 mm Tìm số vân sáng trùng hai xạ đoạn MN A có vân sáng trùng B có vân sáng trùng C có vân sáng trùng D có vân sáng trùng Câu 10: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng trắng Biết khoảng cách khe a = 0,3mm; khoảng cách từ khe đến D = 2m Tính khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ λđ = 0,76 µm vân sáng bậc màu tím λt = 0,4 µm A 2,8 mm B 4,8 mm C 3,8 mm D mm Câu 11: Trong thí nghiệm giao thoa Young, khoảng cách hai khe a = 2mm, khoảng cách hai khe tới hứng vân D = 1,2m Khe S phát đồng thời hai xạ màu đỏ có bước sóng 0,76 µm màu lục có bước sóng 0,48 µm Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc đến vân sáng màu lục bậc là: A 0,528 mm B 1,20 mm C 3,24 mm D 2,53 mm Câu 12: Trong thí nghiệm Young với ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,75 µm, cho a = 1mm, D = 2m Hãy tìm bề rộng quang phổ liên tục bậc A 2,1 mm B 1,8 mm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 C 1,4 mm D 1,2 mm Câu 13: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng hai khe hẹp cách khoảng a = 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 2m Hai khe chiếu xạ có bước sóng λ = 0,59μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm (chính giữa) khoảng 7,67mm có vân sáng hay vân tối bậc A sáng bậc B sáng bậc C tối thứ D tối thứ Câu 14: Trong thí nghiệm giao thoa ás, hai khe hẹp cách khoảng a = 0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến quan sát D = 1,5m Hai khe chiếu xạ có bước sóng λ = 0,6μm Trên thu hình ảnh giao thoa Tại điểm M cách vân sáng trung tâm khoảng 5,4mm có vân sáng bậc A B C D Câu 15: Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Young, hai khe có a = 1mm chiếu ánh sáng có bước sóng 600 nm Các vân giao thoa hứng cách hai khe 2m Tại điểm M có x = 2,4mm là: A vân tối B vân sáng bậc C vân sáng bậc D khơng có vân Câu 16: Trong thí nghiệm giao thoa ás, khoảng cách hai khe 0,4 mm, khoảng cách từ hai khe đến m, hai khe S1 S2 chiếu ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm Xác định bước sóng xạ cho vân tối điểm M cách vân sáng trung tâm mm A λ = 0,54 µm;λ= 0,48 µm B λ = 0,64 µm;λ= 0,48 µm C λ = 0,64 µm;λ= 0,38 µm D λ = 0,54 µm;λ= 0,38 µm E λ = 0,64 µm , λ = 0,46 µm Câu 17: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến 1,6 m Dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm để chiếu sáng hai khe Hãy cho biết có xạ cho vân sáng trùng với vân sáng bậc ánh sáng màu vàng có bước sóng λv = 0,60µm A λ = 0,38 µm ;λ = 0,40 µm B λ = 0,48 µm ;λ = 0,40 µm C λ = 0,48 µm ;λ = 0,60 µm D λ = 0,38 µm ;λ = 0,60 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 18: Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Young Nguồn sáng gồm hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1= 0,51µm λ2 Khi ta thấy vân sáng bậc xạ λ1trùng với vân sáng λ Tính λ2 Biết λ2 có giá trị từ 0,60 µm đến 0,70µm A 0,64 µm B 0,65µm C 0,68µm D 0,69µm Câu 19: Trong thí nghiệm Young giao thoa ás, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng l Khoảng cách hai khe a Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Biết điểm C E màn, phía với so với vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm 2,5 mm 15 mm Từ C đến E có vân sáng? A 19 B 13 C 18 D 16 Câu 20: Trong thí nghiệm Young giao thoa ánh sáng, hai khe S S2 chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Khoảng cách hai khe 0,8 mm, khoảng cách từ hai khe đến m Người ta đo khoảng cách vân sáng liên tiếp mm Biết điểm M N màn, khác phía so với vân sáng trung tâm cách vân sáng trung tâm mm 13,2 mm Trong khoảng cách từ M đến N có vân sáng? A 14 B 19 C 20 D Câu 21: Trong thí nghiệm giao thoa ás với hai khe Young cách 0,5 mm, ánh sáng có bước sóng 0,5 µm, ảnh cách hai khe m Bề rộng vùng giao thoa 17 mm Tính số vân quan sát A vân sáng; vân tối B vân sáng; vân tối C vân sáng; vân tối D vân sáng; vân tối Câu 22: Thực giao thoa ánh sáng với thí nghiệm I-âng Lúc đầu khoảng cách hai khe 0,75mm, quan sát cách hai khe D Khi khoảng cách hai khe giảm 0,03mm mà khoảng vân không thay đổi, tỉ số D'/D (D’ khoảng cách từ đến khe) A 0,92 B 0,96 C 0,94 D 0,98 Câu 23: Đặt mãnh mica có n = 1,6 che hai khe thí nghiệm I-âng, ta thấy vân sáng bậc 30 dịch chuyển đến vị trí vân sáng trung tâm Bước sóng ánh sáng 450nm độ dày mica A 11,25 µm B 22,5 µm C 20,15 µm Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 45 µm Câu 24: Trong giao thoa với khe I – âng có a = 1,5mm, D = 3m, đường tia sáng người ta đặt mỏng song song thủy tinh có chiết suất 1,5, bề dày 1µm hệ vân dịch chuyển đoạn A 10 mm B mm C 1,5 mm D mm Câu 25: Nguyên tắc hoạt động máy quang phổ dựa tượng A phản xạ ánh sáng B khúc xạ ánh sáng C tán sắc ánh sáng D giao thoa ánh sáng Câu 26: Điều sau sai nói quang phổ liên tục? A Quang phổ liên tục vật rắn bị nung nóng phát B Quang phổ liên tục hình thành đám nung nóng C Quang phổ liên tục chất lỏng khí có tỉ khối lớn bị nung nóng phát D Quang phổ liên tục dải sáng có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím Câu 27: Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10 9m đến 3,8.10-7m A tia X B tia tử ngoại C tia hồng ngoại D ánh sáng nhìn thấy Câu 28: Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe (S1 S2) 2mm, khoảng cách từ hai khe đến 2m khoảng cách từ nguồn S đến mặt phẳng chứa hai khe 0,5m Nếu dời S theo phương song song với hai khe phía S2 khoảng cách chiều dịch chuyển vân sáng trung tâm (bậc 0) là: A 4mm, ngược chiều dời S B 5mm, chiều dời S C 4mm, chiều dời S D 5mm, ngược chiều dời S Câu 29: Một ống Cu-lit-giơ có cơng suất trung bình 300W, HĐT anơt catơt có giá trị 10 kV Hãy tính số êlectron trung bình qua ống giây A 18,75.1013 B 18,75.1015 C 18,75.1014 D 18,75.1016 Câu 30: Khi tăng hiệu điện ống tia X thêm 40% bước sóng ngắn tia X mà ống phát giảm A 12,5% B 28,6% C 32,2% D 15,7% Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Bước sóng ánh sáng nước λ' = λ/(4/3) = 0,64/(4/3) = 0,48 µm Câu 2: B Bước sóng ánh sáng truyền thủy tinh có chiết suất n = 1,5 là: λ' = λ/1,5 = 0,6/1,5 = 0,4 µm Câu 3: D ta có n = λ/λn = 0,6/0,4 = 1,5 Câu 4: D khoảng cách vân sáng liên tiếp = khoảng cách từ vân sáng bậc đến vân sáng bậc phía với so với vân sáng => khoảng cách x = 6mm Câu 5: C Do khoảng cách từ vân sáng trung tâm tới vân sáng thứ tư mm => 4i = => i = 1,5 mm => vị trí vân sáng thứ x = 6.i = 6.1,5 = mm Câu 6: D khoảng vân i = λ.D/a = 0,4.2/0,4 = mm => khoảng cách từ vân sáng đến vân sáng khác phía so với vân sáng là:x = 12.i = 12.2 = 24 mm Câu 7: C theo đề ta có: x1 = x2 hay k1 λ1 = k2.λ2 => 5.0,5 = k2.λ2 => λ2 = 2,5/k2 mà λ2 > λ1 => 2,5/k2 > 0,5 hay k2 < +)k2 = => λ2 = 2,5/4 = 0,625 µm Câu 8: C Khoảng vân i1 = λ1.D/a = 0,6.1/0,2 = mm Có L = 8i1 => vân sáng λ1 mà tổng số vân sáng N = 20 vân => λ2 có 11 vân sáng => 10i2 = 24 => i2 = 2,4 mm Lại có : λ2 = i2.a/D = 2,4 0,2/1 = 0,48.10-6 m Câu 9: A +) λ1/λ2 = 450/600 = 3/4 => khoảng vân trùng i = 4.λ1.D/a = 4.0,45.2/0,5 = 7,2 mm số vân sáng trùng hai xạ đoạn MN : N = [ON/i] - [OM/i] = - = Câu 10: B khoảng cách vân sáng bậc màu đỏ λđ = 0,76 µm vân sáng bậc màu tím λt = 0,4 µm = bề rộng quang phổ bậc => L = 2.(λđ - λt).D/a = 2.(0,76 - 0,4).2/0,3 = 4,8 mm Câu 11: A +) Vị trí vân sáng màu đỏ bậc hai là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 xđ = λđ.D/a = 2.0,76.1,2/2 = 0,912 mm +) Vị trí vân sáng màu lục bậc năm là: xl = λl.D/a = 5.0,48.1,2/2 = 1,44 mm => khoảng cách cần tìm x = xl - xđ = 1,44 - 0,912 = 0,528 mm Câu 12: A Bề rộng quang phổ liên tục bậc : L = 3.(λđ - λt).D/a = 3.(0,75 - 0,4).2/1 = 2,1 mm Câu 13: D khoảng vân i = λ.D/a = 0,59.2/1 = 1,18 mm => L = 7,67 = 6,5.i => M vân tối thứ Câu 14: B khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.1,5/0,5 = 1,8 mm có L = 5,4 = 3.1,8 => M vân sáng bậc Câu 15: B khoảng vân i = λ.D/a = 0,6.2/1 = 1,2 mm mà x = 2,4 = 2.1,2 = 2i => M vân sáng bậc Câu 16: E Vị trí vân tối M x = (k + 0,5) λ.D/a = (k + 0,5).λ.2/0,4 => λ = 1,6/(k + 0,5) mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,4 µm đến 0,76 µm => 0,4 < 1,6/(k + 0,5) < 0,76 => 1,6 < k < 3,5 => k = k = +) k = => λ = 1,6/2,5 = 0,64 µm +) k = => λ = 1,6/3,5 = 0,46 µm Câu 17: B +) Vị trí vân sáng bậc ánh sáng vàng : x = 4.λv.D/a = 4.0,6.1,6/0,8 = 4,8 mm +) Vị trí vân sáng trùng với vân sáng bậc ánh sáng vàng là: x = k.λ.D/a = 4,8 => λ = 2,4/k mà ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm => 0,38 < 2,4/k < 0,76 => 3,16 < k < 6,32 hay k = k = k = +) k = => λ = 2,4/4 = 0,60 µm (trùng với λv ) +) k = => λ = 2,4/5 = 0,48 µm +) k = => λ = 2,4/6 = 0,40 µm Câu 18: C ta có x1 = x2 => k1.λ1 = k2.λ2 => λ2 = 4.0,51/k2 = 2,04/k2 mà λ2 có giá trị từ 0,60 µm đến 0,70µm => 0,6 < 2,04/k2 < 0,7 => k2 = => λ2 = 2,04/3 = 0,68µm Câu 19: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 khoảng cách vân sáng liên tiếp mm => 4i = => i = mm Số vân sáng CE là: N = [OE/i] - [OC/i] = 15 - = 13 Câu 20: A khoảng cách vân sáng liên tiếp mm => 5i = => i = 1,2 mm Số vân sáng khoảng MN N = [OM/i] + [ON/i] + = + 11 + = 14 Câu 21: B khoảng vân i = λ.D/a = 0,5.2/0,5 = mm Số vân sáng quan sát : Ns = 2.[17/2i] + = Số vân tối : Nt = 2.[17/2i + 0,5] = Câu 22: B khoảng vân không đổi => λ.D/a = λ.D'/a' D/0,75 = D'/0,72 => D'/D = 0,72/0,75 = 0,96 Câu 23: B khoảng dịch chuyển x = 30.i = 30 λ.D/a = (n - 1).e.D/a => Độ dày mica e = 30 λ/(n - 1) = 30.0,45/0,6 = 22,5 µm Câu 24: B khoảng vân dịch chuyển đoạn x = (n - 1).e.D/a = (1,5 - 1).1.3/1,5 = mm Câu 25: C Câu 26: B Câu 27: B Câu 28: A Dời S theo phương song song với hai khe phía S2 khoảng cách chiều dịch chuyển vân sáng trung tâm (bậc 0) là: =4 mm Và ngược chiều với S Câu 29: D Cơng suất trung bình =18,75.1016 Câu 30: B Bước sóng ngắn tia X Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Vậy bước sóng giảm 28.6% ... nghiệm Young, nguồn sáng có hai xạ λ = 0 ,5 µm λ2 >λ1 cho vân sáng bậc λ1trùng với vân sáng λ Giá trị xạ λ là: A 0 ,55 µm B 0 ,57 5 µm C 0,6 25 µm D 0,7 25 µm Câu 8: Một nguồn sáng điểm nằm cách hai... Tính bước sóng l2, biết hai vạch trùng nằm khoảng L A 0 ,54 .1 0-6 m B 0,72.1 0-6 m C 0,48.1 0-6 m D 0,36.1 0-6 m Câu 9: Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe 0 ,5 mm, khoảng... vân sáng là:x = 12. i = 12. 2 = 24 mm Câu 7: C theo đề ta có: x1 = x2 hay k1 λ1 = k2.λ2 => 5. 0 ,5 = k2.λ2 => λ2 = 2 ,5/ k2 mà λ2 > λ1 => 2 ,5/ k2 > 0 ,5 hay k2 < +)k2 = => λ2 = 2 ,5/ 4 = 0,6 25 µm Câu 8: C
- Xem thêm -

Xem thêm: 12 ôn tập sóng ánh sáng đề 5 , 12 ôn tập sóng ánh sáng đề 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay