4 giao thoa đồng thời nhiều ánh sáng đơn sắc đề 1

4 11 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 - Giao thoa đồng thời nhiều ánh sáng đơn sắc - Đề Bài Trong thí nghiệm Y-âng, ánh sáng dùng ánh sáng đơn sắc có λ = 0,52 μm Khi thay ánh sáng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ’ khoảng vân tăng 1,2 lần Bước sóng λ’ : A 0,624 μm B μm C 6,2 μm D 0,4 μm Bài Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,55 μm , khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe tới m Bề rộng vùng giao thoa 1,7 cm Số vân sáng vân tối vùng giao thoa là: A 15 vân sáng 14 vân tối B 17 vân sáng 18 vân tối C 15 vân sáng 16 vân tối D 16 vân sáng 15 vân tối Bài Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, khe S1,S2 chiếu ánh sáng đơn sắc.Khoảng cách hai khe a = mm Khoảng cách mặt phẳng chứa hai khe quan sát D = m Dùng xạ đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm Tại M cách vân trung tâm 1,8 mm thu vân có tính chất gì? A Vân tối thứ B Vân sáng thứ C Vân sáng thứ D Vân tối thứ Bài Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, hai khe Iâng cách mm, hình ảnh giao thoa hứng ảnh cách hai khe m Sử dụng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ, khoảng vân đo 0,2 mm Thay xạ xạ có bước sóng λ' > λ vị trí vân sáng thứ xạ λ có vân sáng xạ λ' Bức xạ λ' có giá trị đây: A λ' = 0,52 µm B λ' = 0,58 µm C λ' = 0,48 µm D λ' = 0,60 µm Bài Thực thí nghiệm giao thoa ánh sáng khe Iâng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ Người ta đo khoảng cách vân tối đến vân sáng nằm cạnh mm Trong khoảng hai điểm M, N hai bên so với vân trung tâm, cách vân trung tâm 5,9 mm 7,1 mm có số vân vân sáng là: A vân B vân C vân D vân Bài Trong thí nghiệm Iâng giao thoa ánh sáng, bước sóng ánh sáng đơn sắc 0,5 µm, khoảng cách hai khe 1,2 mm, khoảng cách từ hai khe tới m Hai điểm MN nằm phía với vân trung tâm, cách vân trung tâm 0,4 cm 1,8 cm Số vân sáng MN là: Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 A 11 B 15 C 10 D Bài Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, Khoảng cách hai khe mm, khoảng cách từ hai khe đến 2,5 m Trên màn, người ta đo khoảng cách từ vân sáng bậc bên trái đến vân sáng bậc bên phải so với vân trung tâm mm Bước sóng dùng thí nghiệm : A 0,6 μm B 0,7 μm C 0,8 μm D 0,9 μm Bài Trong thí nghiệm Y-âng giao thoa ánh sáng, điểm cách vân 5,4 mm có vân tối thứ tính từ vân Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có tần số 5.1014 Hz Cho c = 3.108 m/s Khoảng cách từ quan sát đến hai khe D = 2,4 m Khoảng cách hai khe : A 1,20 mm B 1,00 mm C 1,30 mm D 1,10 mm Bài Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48 μm, quan sát, người ta đếm bề rộng MN có 13 vân sáng mà M N hai vân sáng Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ1 ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ2 = 0,64 μm M N vân tối Số vân sáng miền A B 11 C D 10 Bài 10 Thực giao thoa khe Iâng với nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khoảng cách hai khe tới D mơi trường khơng khí khoảng vân i Khi chuyển tồn thí nghiệm vào nước có chiết suất 4/3 để khoảng vân không đổi phải dời quan sát xa hay lại gần khoảng bao nhiêu? A xa thêm D/3 B Lại gần thêm D/3 C Ra xa thêm 3D/4 D Lại gần thêm 3D/4 ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Khoảng vân ánh sáng: Câu 2: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Ta có i=1,1 mm Trên có 15 vân sáng 16 vân tối Câu 3: D Bước sóng ánh sáng thu là: Tại M cách O 1.8mm Nên M có vân tối thứ Câu 4: D Câu 5: D Ta có khoảng cách vân tối vân sáng liền kề M N hai phía so với vân trung tâm Ta xét Vậy M N có vân sáng Câu 6: A Khoảng vân: Số vân sáng MN 14-3=11 Câu 7: A Khoảng cách từ vân sáng bậc bên trái vân sáng bậc bên phải so với vân trung tâm 9mm Bước sóng cần tìm: Câu 8: A Khoảng cách hai khe là: Câu 9: C Khi Khi Vậy có vân tối miền quan sát Câu 10: A Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Khoảng vân lúc đầu quan sát là: Để lúc sau khoảng vân khơng đổi thì: ... ta thay nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 1 ánh sáng đơn sắc với bước sóng λ2 = 0,64 μm M N vân tối Số vân sáng miền A B 11 C D 10 Bài 10 Thực giao thoa khe Iâng với nguồn ánh sáng có bước sóng... nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 1 = 0,48 μm, quan sát, người ta đếm bề rộng MN có 13 vân sáng mà M N hai vân sáng Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm, ta thay nguồn sáng. .. tính từ vân Ánh sáng đơn sắc dùng thí nghiệm có tần số 5 .10 14 Hz Cho c = 3 .10 8 m/s Khoảng cách từ quan sát đến hai khe D = 2,4 m Khoảng cách hai khe : A 1, 20 mm B 1, 00 mm C 1, 30 mm D 1, 10 mm Bài
- Xem thêm -

Xem thêm: 4 giao thoa đồng thời nhiều ánh sáng đơn sắc đề 1 , 4 giao thoa đồng thời nhiều ánh sáng đơn sắc đề 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay