6 – cực đại và cực tiểu trong trường giao thoa đề 1

6 32 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước, hai nguồn kết hợp A, B dao động giống hệt với tần số 16 Hz Tại điểm M cách nguồn A, B khoảng d1 = 30 cm, d2 = 25,5 cm sóng có biên độ cực đại Giữa M đường trung trực AB có dãy cực đại khác Vận tốc truyền sóng mặt nước A 24 cm/s B 36 cm/s C 12 cm/s D 100 cm/s Câu Hai nguồn sóng A,B dao động điều hồ theo phương vng góc với mặt nước với phương trình u1 = u2 = acos(20πt) Biết tốc độ truyền sóng 40 cm/s Biên độ sóng khơng đổi truyền Một điểm N mặt nước có hiệu khoảng cách đến hai nguồn AB thoả mãn AN - BN = 10 cm Điểm N nằm đường đứng yên kể từ trung trực AB A Thứ - phía A B Thứ - phía A C Thứ - phía B D Thứ - phía B Câu Hai nguồn phát sóng hai điểm A B tần số, biên độ, pha nằm sâu bể nước Xét hai điểm nước: điểm M nằm đường thẳng AB điểm N nằm đoạn AB có hiệu khoảng cách tới A B số bán nguyên lần bước sóng, coi biên độ sóng khơng đổi Chọn đáp án A Các phần tử nước M N đứng yên B Phần tử nước M dao động, N đứng yên C Các phần tử nước M N dao động D Phần tử nước N dao động, M đứng yên Câu Hai nguồn sóng AB cách 1m dao động pha với bước sóng 0,5m, I trung điểm AB P điểm nằm đường trung trực AB cách I 100 m Gọi d đường thẳng qua P song song với AB Tìm M thuộc d gần P dao động với biên độ cực đại ( Tìm khoảng cách MP) A 65,7 B 57,7 C 75,7 D 47,7 Câu Để khảo sát giao thoa sóng cơ, người ta bố trí mặt nước nằm ngang hai nguồn kết hợp S1 S2 Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, pha Xem biên độ sóng khơng thay đổi q trình truyền sóng Các điểm thuộc mặt nước nằm đường trung trực đoạn S1S2 sẽ: A dao động với biên độ cực đại B dao động với biên độ cực tiểu C không dao động D dao động với biên độ nửa biên độ cực đại Câu Hai điểm A B mặt nước có hai nguồn dao động phương trình dao động u = acos10πt cm Vận tốc truyền sóng mặt nước 0,1 m/s Xét điểm M mặt nước cách A B khoảng d1 = 18 cm v d2 = 21 cm Điểm M thuộc: A đường cong cực đại bậc B đường cong cực đại bậc C đường cong cực tiểu thứ D đường cong cực tiểu thứ Câu Trên mặt nước có nguồn sóng ngang tần số 25 Hz pha cách 32 cm, tốc độ truyền sóng v = 30 cm/s M điểm mặt nước cách nguồn sóng cách N 12 cm (N trung điểm đoạn thẳng nối nguồn) Số điểm MN dao động pha nguồn là: A 10 B C 13 D Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp đồng A B dao động với tần số 15 Hz Người ta thấy điểm M dao động cực đại M với đường trung trực AB có đường khơng dao động Hiệu khoảng cách từ M đến A, B cm Tính vận tốc truyền sóng mặt nước: A 15 cm/s B 45 cm/s C 30 cm/s D 26 cm/s Câu Hai nguồn sóng kết hợp S1 S2 pha, cách m, phát hai sóng có bước sóng m Một điểm A nằm đường thẳng vuông góc với S1S2, qua S1 cách S1 đoạn L Tìm giá trị lớn L để phần tử vật chất A dao động với biên độ cực đại ? A m B m C m D 4,5 m Câu 10 Trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A,B cách 40 cm dao động pha, biết bước sóng λ = cm Hai điểm C,D nằm mặt nước mà ABCD hình chữ nhật, AD = 30 cm Số điểm dao động với biên độ cực đại cực tiểu CD là: A 11 10 B C D 13 12 Câu 11 Thực thí nghiệm giao thoa mặt nước với hai nguồn kết hợp A,B khoảng cách AB = cm, phương trình sóng A, B xA = xB = acos40πt (cm), vận tốc truyền sóng mặt nước v = 30 cm/s Gọi C,D hai điểm mặt nước cho ABCD hình vng Tìm số điểm dao động với biên độ cực đại CD ? A điểm B 11 điểm C 10 điểm D điểm Câu 12 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A, B cách 12,5 cm dao động pha với tần số 10 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s Số đường dao động cực đại mặt nước là: A 13 đường B 11 đường C 15 đường D 12 đường Câu 13 Trong giao thoa hai sóng phát từ hai nguồn điểm kết hợp, pha, điểm dao động với biên độ cực đại có hiệu khoảng cách d2 d1 tới hai nguồn, thỏa mãn điều kiện sau (với k số nguyên, λ bước sóng) ? A d2 - d1 = k.λ/2 B d2 d1 = k.λ C d2 d1 = 2k.λ D d2 d1 = (k + 1/2) λ Câu 14 Trong thí nghiệm giao thoa sóng mặt nước hai nguồn kết hợp A B dao động đồng pha với tần số 16 Hz Tốc độ truyền sóng mặt nước 24 cm/s Xét hai điểm M, N nằm đường trung trực AB phía AB Biết điểm M điểm N cách A B khoảng cm 16 cm Số điểm dao động pha với hai nguồn nằm đoạn MN A B C D Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 15 Trong thí nghiệm giao thoa mặt nước từ hai nguồn A,B có tần số, biên độ, cúng pha Gọi C điểm nằm đường trung trực AB cho ABC tam giác Biết bước sóng độ dài AB, đường cao CH có điểm dao động pha với nguồn ? A B C D Câu 16 Ở mặt chất lỏng có hai nguồn sóng A, B cách 18 cm, dao động theo phương thẳng đứng với phương trình uA = uB = acos50πt (với t tính s) Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 50 cm/s C điểm mặt chất lỏng tạo thành tam giác ABC vuông cân B Số điểm phần tử chất lỏng khơng dao động đoạn BC : A B C D Câu 17 Hai nguồn kết hợp đồng pha A, B cách 0,4 m dao động với tần số 20 Hz Tốc độ truyền sóng mặt chất lỏng 0,4 m/s Kẻ đường thẳng xy vuông góc với AB A, điểm dao động cực đại đường xy cách A xa : A 3,39 m B 2,18 m C 3,99 m D m Câu 18 Trong tượng giao thoa sóng nước hai nguồn kếp hợp A B cách 25 cm dao động với phương trình : uA = uB = 3cos(40πt) cm Biết tốc độ truyền sóng mặt nước v = 0,4 (m/s) Gọi d đường thẳng thuộc mặt nước qua A vng góc với AB Số điểm dao động với biên độ cực đại đường thẳng d : A 24 B 26 C 23 D 25 Câu 19 Trên mặt nước có nguồn sóng giống hệt A B cách khoảng AB = 24 cm Các sóng có bước sóng λ= 2,5 cm Hai điểm M N mặt nước cách trung điểm đoạn AB đoạn 16 cm cách nguồn sóng A B Số điểm đoạn MN dao động pha với nguồn là: A B C D Câu 20 Trong thí nghiệm giao thoa sóng, người ta tạo mặt nước hai nguồn sóng A, B dao động với phương trình uA = uB = 5cos10πt cm.Tốc độ truyền sóng mặt nước 20 cm/s.Một điểm N mặt nước với AN BN = - 10 cm nằm đường cực đại hay cực tiểu thứ mấy, kể từ đường trung trực AB? A Cực tiểu thứ phía A B Cực tiểu thứ phía A C Cực tiểu thứ phía B D Cực đại thứ phía A ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 Câu 2: C Hai nguồn dao động pha nên ta có điểm dao động với biên độ cực tiểu khi: Tại N ta có Như ta có N thuộc vân cực tiểu thứ phía B Câu 3: B Vì hai nguồn M N nằm nước nên sóng truyền đến chúng sóng dọc Điểm M không nằm đường thẳng AB nên sóng thành phần truyền đến khơng phương nên không xảy giao thoa Điểm N nằm đoạn thẳng AB nên sóng thành phần truyền đến phương tạo tượng giao thoa Do hiệu khoảng cách tới A B số bán nguyên lần bước sóng, nên kết điểm N đứng yên Câu 4: B Đặt Do M dao động với biên độ cực đại gần P nên M nằm đường cực đại bậc k=1 Gọi M1 hình chiếu M AB Câu 5: A Các điểm nằm đường trung trước S1S2 có hiệu đường nên dao động với biên độ cực đại Câu 6: C Ta có M nằm đường cong cực tiểu thứ Câu 7: D Vì điểm đường trung trực nguồn cách nguồn nên pha dao động nguồn gửi đến điểm =>Pha dao động điểm đường trung trực pha dao động sóng nguồn gửi tới Để điểm I đường trung trực pha với nguồn => k thuộc Z ( khoảng cách từ A đến điểm I)  Mặt khác => =>k={14,15,16} Câu 8: C Câu 9: B Câu 10: B Số điểm dao động cực đại CD có giá trị Số điểm giao động cực tiểu CD Tải file Word website http://dethithpt.com Hotline : 096.79.79.369 =>có giá trị k Câu 11: A Số điểm dao động cực đại CD : =>có giá trị k Câu 12: A nguồn đao dộng pha =>số đường dao động cực đại : Có 13 đường Câu 13: B Hai điểm dao động với biên độ cực đại: Câu 14: D để pha với hai nguồn mà từ ta tìm có giá trị k nguyên thỏa mãn Vậy có điểm Câu 15: A Giao động tổng hợp điểm cách nguồn khoảng d : ( ): Muốn pha Vậy có điểm k = Câu 16: A lúc giải nhầm lẫn d2-d1 âm hay dương) Xét điểm C Ta có để C khơng dd pi(d2-d1)/lamda = (2k + 1) pi => k = 3,22 Xét điểm B tương tự với C => k=8,5 Từ k => 3,22 =< k =< 8,5 => có điểm khơng dd BC Câu 17: C gọi khoảng cách đến từ A đến điểm x, ta có căn(x^2+0,4^2)-x=2 (cm) Câu 18: A =>so diem thuoc phia -12, -1 vi d di qua A nen moi van cuc dai cat d tai diem =>12.2=24
- Xem thêm -

Xem thêm: 6 – cực đại và cực tiểu trong trường giao thoa đề 1 , 6 – cực đại và cực tiểu trong trường giao thoa đề 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay