9 hạt nhân nguyên tử đề 2

9 13 0
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 11/06/2018, 00:19

Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Hạt nhân nguyên tử - Đề Câu 1: Chọn kết luận nói hạt nhân Triti ( 13 T ) A Hạt nhân Triti có nơtrơn prơtơn B Hạt nhân Triti có nơtrơn prơtơn C Hạt nhân Triti có nuclơn, có prơtơn D Hạt nhân Triti có nơtrơn prơtơn Câu 2: Lực hạt nhân A lực tĩnh điện B lực liên kết nuclôn C lực liên kết prôtôn D lực liên kết nơtrôn Câu 3: Hạt nhân ngun tử chì có 82 prơtơn 125 nơtrơn Hạt nhân ngun tử có kí hiệu A 125 82 Pb B 207 82 Pb C 82 125 Pb D 82 207 Pb Câu 4: Khối lượng hạt nhân tính theo cơng thức sau ? A m = Z.mp + N.mn B m = A(mp + mn ) C m = mnt – Z.me D m = mp + mn Câu 5: Tỉ số bán kính hai hạt nhân r1/r2 = Tỉ số lượng liên kết hai hạt nhân xấp xỉ bao nhiêu? A B C D Câu 6: Trong đồng vị caacbon, hạt nhân đồng vị có số prơtơn số nơtron? A 11C B 12C C 13C D 14C Câu 7: Trong vật lí hạt nhân, so với khối lượng đồng vị cacbon 12 C đơn vị khối lượng nguyên tử u nhỏ A lần 12 B lần C lần Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 D 12 lần Câu 8: Một mảnh gỗ cổ có độ phóng xạ 14 C 3phân rã/phút Một lượng gỗ tương đương cho thấy tốc độ đếm xung 14xung/phút Biết chu kì bán rã 14 C T = 5570năm Tuổi mảnh gỗ A 12400 năm B 12400 ngày C 14200 năm D 13500 năm Câu 9: Tia phóng xạ đâm xuyên yếu A tia  B tia  C tia  D tia X Câu 10: Gọi m0 khối lượng chất phóng xạ thời điểm ban đầu t = 0, m khối lượng chất phóng xạ thời điểm t, chọn biểu thức đúng: A m  m0e t B m0  2met C m  m0et m0 e  t Câu 11: Chọn phát biểu nói định luật phóng xạ: A Sau chu kì bán rã, nửa lượng chất phóng xạ bị biến đổi thành chất khác B Sau chu kì bán rã, só hạt phóng xạ giảm nửa C Sau chu kì bán rã, khối lượng chất phóng xạ giảm nửa D Cả A, B, C Câu 12: Phát biểu sau không ? A Hạt β+ hạt β- có khối lượng B Hạt β+ hạt β- phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ hạt β+ hạt β- bị lệch hai phía khác D Hạt β+ hạt β- phóng có tốc độ nhau(gần tốc độ ánh sáng) Câu 13: Phát biểu sau đúng? A Lực gây phóng xạ hạt nhân lực tương tác điện(lực Culơng) B Q trình phóng xạ hạt nhân phụ thuộc vào điều kiện bên ngồi áp suất, nhiệt độ,… C Trong phóng xạ hạt nhân khối lượng bảo tồn D Phóng xạ hạt nhân dạng phản ứng hạt nhân toả lượng Câu 14: Thời gian  để số hạt nhân mẫu đồng vị phóng xạ giảm e lần gọi tuổi sống trung bình mẫu đó( e số tự nhiên) Sự liên hệ  λ thoả mãn hệ thức sau đây: A λ =  B  = λ/2 C  = 1/λ D  = 2λ D m  Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 15: Số hạt   phát phân rã phóng xạ 200 90 X ? 168 80 Y A B C D Câu 16: Cho phản ứng hạt nhân sau: 11 H + 94 Be → 42 He + 37 Li +2,1(MeV) Năng lượng toả từ phản ứng tổng hợp 89,5cm3 khí heli điều kiện tiêu chuẩn A 187,95 meV B 5,0568.1021 MeV C 5,061.1024 MeV D 1,88.105 MeV 17  chuyển động với động K  = Câu 17: Cho phản ứng hạt nhân sau:  + 14 N → p + O Hạt 9,7MeV đến bắn vào hạt N đứng yên, sau phản ứng hạt p có động KP = 7,0MeV Cho biết: mN = 14,003074u; mP = 1,007825u; mO = 16,999133u; m  = 4,002603u Xác định góc phương chuyển động hạthạt p? A 250 B 410 C 520 D 600 Câu 18: U235 hấp thụ nơtron nhiệt, phân hạch sau vài trình phản ứng dẫn đến kết tạo thành hạt nhân bền theo phương trình sau: 235 92 90  U  n 143 60 Nd  40 Zr  xn  y   yv x y tương ứng số hạt nơtron, electron phản nơtrinô phát X y bằng: A 4; B 5; C 3; D 6; 210 210 Câu 19: Hạt nhân 84 Po đứng yên, phân rã  biến thành hạt nhân X: 84 Po → 42 He + ZA X Biết khối lượng nguyên tử tương ứng = 209,982876u, = 4,002603u, mX = 205,974468u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Vận tốc hạt  bay xấp xỉ A 1,2.106m/s B 12.106m/s C 1,6.106m/s D 16.106m/s Câu 20: Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành hạthạt nhân Rn Tính động hạthạt nhân Rn Biết m(Ra) = 225,977u, m(Rn) = 221,970u; m(  ) = 4,0015u Chọn đáp án đúng? A K  = 0,09MeV; KRn = 5,03MeV B K  = 0,009MeV; KRn = 5,3MeV C K  = 5,03MeV; KRn = 0,09MeV D K  = 503MeV; KRn = 90MeV Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 21: Xét phản ứng hạt nhân: X Y +  Hạt nhân mẹ đứng yên Gọi KY, mY K  , m  động năng, khối lượng hạt nhân Y  Tỉ số m A Y m B 4m mY C m mY D 2m mY Câu 22: Biết mC = 11,9967u;m  = 4,0015u Năng lượng cần thiết để tách hạt nhân 12 C thành hạt  A 7,2618J B 7,2618MeV C 1,16189.10-19J D 1,16189.10-13MeV Câu 23: Điều sau sai nói phản ứng nhiệt hạch ? A Là loại phản ứng toả lượng B Phản ứng xảy nhiệt độ cao C Hiện nay, phản ứng nhiệt hạch xảy dạng khơng kiểm sốt D Là loại phản ứng xảy nhiệt độ bình thường Câu 24: Để thực phản ứng nhiệt hạch, cần có điều kiện mật độ hạt nhân đủ lớn ? A Để giảm khoảng cách hạt nhân, nhằm tăng lực hấp dẫn chúng làm cho hạt nhân kết hợp với B Để tăng hội để hạt nhân tiếp xúc kết hợp với C Để giảm lượng liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để hạt nhân kết hợp với D Để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng Câu 25: Hạt nhân sau phân hạch? 239 A 92 U B 238 92 C 12 D 239 94 U C Pb Câu 26: Trong phản ứng phân hạch hạt nhân, phần tử sau có đóng góp lượng lớn xảy phản ứng ? A Động nơtron B Động proton C Động mảnh D Động electron Câu 27: Chọn câu Để tạo phản ứng hạt nhân có điều khiển cần phải A dùng điều khiển có chứa Bo hay Cd Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 B chế tạo lò phản ứng chứa nước áp suất cao(có vai trò làm chậm nơtron) C tạo nên chu trình lò phản ứng D tạo nhiệt độ cao lò(5000C) Câu 28: Nếu dùng nơtron chậm có lượng cỡ 0,01eV bắn vào hạt nhân U235 thơng tin sau sai ? A Các hạt nhân sản phẩm hầu hết hạt anpha,bêta B Phản ứng sinh nơtron C Phản ứng hạt nhân toả lượng khoảng 200 MeV dạng động hạt D Các hạt nhân sản phẩm có số khối thuộc loại trung bình nằm khoảng từ 80 đến 160 Câu 29: Trong phản ứng hạt nhân: 94 Be + 42 He → 10 n +X , hạt nhân X có: A nơtron proton B nuclon proton C 12 nơtron proton D nơtron 12 proton 210 Câu 30: Hạt nhân 84 Po đứng yên, phân rã  thành hạt nhân chì Động hạt  bay chiếm phần trăm lượng phân rã ? A 1,9% B 98,1% C 81,6% D 19,4% ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: C Câu 2: B Câu 3: B Ta có: A = n + p =82 + 125 = 207 Câu 4: C Câu 5: A Coi thể tích xấp xỉ lượng liên kết Ta có: R = 1,23.10-15.A1/3 => Mà v = => Câu 6: B Câu 7: D Câu 8: A Theo ta có: => t ~ 12400 (năm) Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 9: A Câu 10: A Câu 11: D Câu 12: B Câu 13: D Câu 14: C Ta có: Câu 15: D Câu 16: B Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 17: C Câu 18: C Áp dụng định luật bảo toàn số khối ta có: AU + An = ANd + AZr + x.An 235 + = 143 + 90 + x => x = Áp dụng định luật bảo tồn số proton ta có: ZU + Zn = ZNd + ZZr + x.Zn + y.Z β 92 = 60 + 40 – y => y = Câu 19: D Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 20: C Câu 21: C Tải file Word website http://dethithpt.com – Hotline : 096.79.79.369 Câu 22: B Câu 23: D Câu 24: D Câu 25: C Phản ứng phân hạch xảy với hạt nhân nặng Câu 26: C Câu 27: A Câu 28: A Câu 29: A Câu 30: B ... liên kết hạt nhân, tạo điều kiện để hạt nhân kết hợp với D Để giảm khoảng cách hạt nhân tới bán kính tác dụng Câu 25 : Hạt nhân sau phân hạch? 23 9 A 92 U B 23 8 92 C 12 D 23 9 94 U C Pb Câu 26 : Trong... C Câu 12: Phát biểu sau không ? A Hạt β+ hạt - có khối lượng B Hạt β+ hạt - phóng từ đồng vị phóng xạ C Khi qua điện trường hai tụ hạt β+ hạt - bị lệch hai phía khác D Hạt β+ hạt - phóng... = 20 9,9 828 76u, = 4,0 026 03u, mX = 20 5,974468u Biết 1u = 931,5MeV/c2 Vận tốc hạt  bay xấp xỉ A 1 ,2. 106m/s B 12. 106m/s C 1,6.106m/s D 16.106m/s Câu 20 : Hạt nhân mẹ Ra đứng yên biến đổi thành hạt
- Xem thêm -

Xem thêm: 9 hạt nhân nguyên tử đề 2 , 9 hạt nhân nguyên tử đề 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay